Byla e2-3885-653/2018
Dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės VšĮ „Energetikų mokymo centras“ ieškinį atsakovams UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „Energetikos skirstymo operatorius“ dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti UAB „Verslo aptarnavimo centras“ priimtus sprendimus apie kuriuos ieškovei buvo pranešta 2018-04-24 raštu, tai yra panaikinti 2018-04-24 rašte nurodytą Konkurso „(2017-E80-2068) Polietileninių vamzdžių suvirintojų mokymų ir sertifikavimo pirkimas“ dalyvių pasiūlymų eilę ir sprendimą pripažinti VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ Konkurso laimėtoju; pripažinti Subtiekėjo (VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“) 2018-02-12 atsisakymą būti ieškovės subtiekėju neturinčiu reikšmės, t.y. niekiniu; jeigu Subtiekėjo 2018-02-12 atsisakymas būtų patvirtintas, pripažinti Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto (Lenkija) akreditacijos pažymėjimą galiojančiu bei atitinkančiu reikalavimus.

3Ieškovas nurodė, kad jo pasitelkto subtiekėjo atsisakymas būti subtiekėju yra niekinis, todėl atsakovas neturėjo juo vadovautis. Ieškovas pažymi, kad tarp šalių susidarė santykiai, kurių viena šalis (ieškovas) įsipareigojo pristatyti darbų objektus į subtiekėjo bandymų ir tyrimų laboratoriją, o subtiekėjas įsipareigojo, gavus ieškovo užsakymą ir pristačius darbus, pradėti gautus darbus ir kokybiškai juos atlikti. Sutarties nuostatos nenumato, kad sutartis negali būti teikiama kaip Paslaugų gavėjo (ieškovo) pasiūlymo dalis trečiųjų asmenų organizuojamiems viešųjų pirkimų konkursams, taip pat negali būti naudojama kaip pajėgumo užtikrinimas bet kokioje kitoje veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant viešųjų pirkimų konkursus, be išankstinio raštiško Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo susitarimo. Taip pat, sutartis nenumato, kad toks įsipareigojimo nesilaikymas šalių gali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir yra pagrindas nutraukti sutartį. Sutartyje yra numatyta priešinga sąlyga, t.y., Sutarties 6.8. punktas numato, kad Vykdytojas (VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“) sutartį gali nutraukti tik dėl svarbių priežasčių ir įspėjęs Užsakovą (VšĮ „Energetikų mokymo centras“) ne vėliau kaip 15 k. d. iki pageidautinos nutraukimo dienos, pateikęs Sutarties nutraukimo priežastis. Taigi, subtiekėjo atsisakymas būti ieškovo subtiekėju konkurse turėtų būti pripažintas niekiniu, kadangi jis neatitinka LR teisės aktuose nustatytų teisingumo ir sąžiningumo principų bei atsisakymas neturi jokio pagrindo.

4Ieškovas atkreipia dėmesį, jog Konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų III sk. Reikalavimus kvalifikacijai (taikoma II pirkimo objekto daliai) atitinka tik viena laboratorija, t.y. VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“. Perkančioji organizacija, nustatydama Techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas, t.y. Pirkimo objekto apimtis, sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietą ir pan., neteisėtai ribojo konkurenciją bei diskriminavo kitus tiekėjus, kadangi konkurso sąlygos nustatytos taip, kad jas atitiktų tik VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, o tai pažeidžia tiek Lietuvos Respublikos, tiek ir Europos Bendrijos teisės aktus.

52018-03-30 Ieškovas pateikė paaiškinamąjį raštą kuriuo nurodė, kad įvertinęs rizikas nusprendė pasirinkti kitą subtiekėją t.y. Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų institutą (Lenkija) bei pateikė reikiamus dokumentus. Atsakovas nurodė, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede, III dalies (Reikalavimai kvalifikacijai (taikoma II pirkimo objekto daliai)) 1.2.-1.5. punktuose nurodyta, kad „Tiekėjas turi turėti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą laboratoriją arba sutartį su Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota laboratorija <...>“, o Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto (Lenkija) akreditacijos pažymėjimas išduotas Lenkijos akreditacijos biuro. Ieškovo nuomone, negalima atmesti dalyvio pasiūlymo, jei jis, pavyzdžiui, pateikia galiojančius sertifikatus ar kitus jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kurie yra išduoti ne Lietuvos valdžios institucijos. Mano, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 17 str. Taip pat perkančioji organizacija teigė, kad akreditacijos pažymėjimo nėra galimybės įvertinti, kadangi jis yra lenkų kalba, todėl pažeidžia Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.3. Ieškovo nuomone, toks pažeidimas turėtų būti laikomas tik formaliu, kadangi dokumentų vertimų nebuvimas nesutrukdė komisijai tinkamai įvertinti pateiktą pasiūlymą ir perkančioj i organizacija galėjo pareikalauti pašalinti trūkumus, o ne atmesti pasiūlymą. Sutartis tarp Tiekėjo ir Subtiekėjo nėra nutraukta, dėl to minėta sutartis turi būti laikoma tinkamu įrodymu, jog Tiekėjas gali pasitelkti Subtiekėjo paslaugas. Tiekėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede, 111 dalies 1.2.-1.5 sąlygą atitinka vienintelė įstaiga t.y. VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“. Todėl tik išsiaiškinus šį faktą ir buvo keliamos pretenzijos dėl Pirkimo sąlygos.

6Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog ieškovo nurodytos aplinkybės, susijusios su Ieškovo ir Trečiojo asmens sutartiniais santykiais ir jų tarpusavio įsipareigojimais, negali būti laikomos pagrįstomis aplinkybėmis šio ginčo kontekste, perkančiosios organizacijos neturi galimybės įtakoti tiekėjų ir jų pasitelkiamų ūkio subjektų ir/arba subtiekėjų tarpusavio santykių, kurie yra siejami išimtinai komercinių verslo interesų. Ieškinyje yra nepagrįstai teikiamos pastabos dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, nes pats Ieškovas turėjo teisę teikti tokias pastabas iki pasiūlymų pateikimo dienos, tačiau su nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais sutiko ir jokių pastabų dėl jų neteikė. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad neva jam, net ir vadovaujantis protingumo ir apdairumo kriterijais, nebuvo ir negalėjo būti žinomas nustatytos Pirkimo sąlygos turinys ar reikšmė.

7Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka ir nurodo, jog, atsižvelgdama į tai, kad VšĮ Energetikų mokymo centras 2018-02-09 perėmė Mechaninių bandymų laboratoriją, 2018-02-12 raštu Nr. 2S-17 „Dėl polietileninių vamzdžių suvirintojų mokymų ir sertifikavimo pirkimo“, informavo UAB „Verslo aptarnavimo centras“, kad atsakovė nebus VšĮ Energetikų mokymo centro subtiekėju UAB „Verslo aptarnavimo centro“ skelbtame Konkurse. Sutartis Nr. 10-15-06/052, sudaryta 2015-08-27 tarp ieškovės ir atsakovės, taikoma tik metalų ir virintinių jungčių bandymams ir tyrimams, kadangi minėta sutartis sudaryta 2015-08-27, o termoplastikų suvirintųjų jungčių bandymams atsakovė yra akredituota nuo 2017-10-11. Atskiros sutarties ar nurodytos sutarties papildymo (pakeitimo) tarp atsakovės ir ieškovės dėl buvimo subtiekėju Konkurse ar dėl termoplastikų suvirintųjų jungčių bandymų ir jų kainų nėra sudaryta. Atsižvelgiant į tai, trečiasis asmuo nėra įsipareigojęs ieškovui teikti termoplastikų suvirintųjų jungčių bandymo paslaugų. Pažymėjo, kad Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų institutas (Lenkija) neatitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede (III. Reikalavimai kvalifikacijai (taikoma II pirkimo objekto daliai)) nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kadangi minėtas institutas nėra akredituotas pagal standartus LST EN 13100-1:2002, LST EN 12814-2:2000 ir LST EN 12814-4:2000 (pateiktoje akreditavimo pažymėjimo kopijoje nenurodyti minėti standartai), nurodytus Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede (III. Reikalavimai kvalifikacijai (taikoma II pirkimo objekto daliai)).

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad ieškovas bei trečiasis asmuo dalyvauja atsakovų paskelbtame viešųjų pirkimų konkurse, vykdant pirkimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis: Atvirame konkurse Nr. 354940 - (2017-ESO-2068) Polietileninių vamzdžių suvirintojų mokymų ir sertifikavimo pirkimas.

102018-02-05 atsakovų sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusių tiekėjų nustatymo II pirkimo objekto dalyje (polietileninių vamzdžių suvirintojų sertifikavimas) ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu konkurso reikalavimus ir laimėjusiu.

11Sutarties sudarymo atidėjimo termino metu VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, kaip ieškovo pasitelktas subtiekėjas, pranešė, jog jis nebus ieškovo subtiekėju II pirkimo objekto dalyje (polietileninių vamzdžių suvirintojų sertifikavimas).

122018-02-13 atsakovas prašė ieškovo informuoti ar bus pasitelktas kitas subtiekėjas.

132018-02-14 ieškovas paaiškino, kad tarp ieškovo ir subtiekėjo yra sudaryta galiojanti sutartis, pirkimo procedūrų metu yra pateikta subtiekėjo „Deklaracija dėl sutikimo būti subtiekėju“ bei taip pat nurodė, kad VšĮ „Energetikų mokymo centras“ nuo 2018-02-09 perėmė Mechaninių bandymų laboratoriją.

142018-02-14 atsakovas prašė ieškovo pateikti Mechaninių bandymų laboratorijos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

152018-02-15 Ieškovas pateikė laboratorijos akreditavimo pažymėjimo kopiją bei paaiškino, kad Subtiekėjo pateiktą raštą laiko niekiniu, kadangi tarp šalių yra sudaryta sutartis dėl bandomųjų pavyzdžių, suvirintų sujungimų patikrinimų ir nė viena šalis nėra išreiškusi valios sutartį nutraukti.

162018-03-06 atsakovas informavo ieškovą, kad pateiktas pažymėjimas neįrodo atitikimo Specialių pirkimo sąlygų 5 priede, III dalyje nurodytiems reikalavimams. Atsakovas taip pat pareiškė, kad iš viešai prieinamos informacijos mato, kad Mechaninių bandymų laboratorija turi teisę daryti metalinių vamzdžių bandymo tyrimus, tačiau neturi teisės daryti bandymus su termoplastikos gaminiais. Dėl to atsakovas darė išvadą, kad minėta laboratorija neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ir paprašė ieškovo pateikti subtiekėjo patvirtinimą, kad šis sutinka būti subtiekėju arba nurodyti kitą subtiekėją.

172018-03-07 ieškovas minėtų reikalavimų neįvykdė, bet paaiškino, kad subtiekėjo pateiktas atsisakymas neturėtų būti laikomas galiojančiu, kadangi VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ yra vienintelė Lietuvoje laboratorija atitinkanti Konkurso sąlygas, todėl bet kuris dalyvaujantis konkurse tiekėjas privalo turėti galiojančią paslaugų teikimo sutartį su ja.

182018-03-26 atsakovas informavo, kad dėl gauto subtiekėjo atsisakymo atsakovas nusprendė grįžti į pasiūlymų nagrinėjimo, t.y. kvalifikacijos vertinimo stadiją, bei vėl paprašė pateikti subtiekėjo sutikimą patvirtinančius dokumentus, arba nurodyti kitą subtiekėją ir pateikti jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, arba įrodyti, kad ieškovo perimta Mechaninių tyrimų laboratorija atitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede, III dalyje nurodytus reikalavimus.

192018-03-27 ieškovas pateikė VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ deklaraciją dėl sutikimo būti subtiekėju, kuri buvo pasirašyta VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“laboratorijos vadovo.

202018-03-29 atsakovas paprašė pateikti įgaliojimą pasirašyti deklaraciją arba vadovo pasirašytą dokumentą.

21Ieškovas tokio dokumento nepateikė.

222018-03-30 ieškovas paaiškino, kad sėkmingai bendradarbiauja su VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, tačiau įvertino esamą riziką ir nusprendė nurodyti kitą subtiekėją, t.y. Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų institutą (Lenkija) bei pateikė jo akreditacijos pažymėjimą, o 2018-04-09 pateikė sutikimą būti subtiekėju.

232018-04-24 atsakovas informavo, kad pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo, III dalies (Reikalavimai kvalifikacijai (taikoma II pirkimo objekto daliai)) 1.2.-1.5. punktus Ieškovo pasirinktas subtiekėjas Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų institutas (Lenkija) neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, kadangi įmonės akreditacijos pažymėjimas išduotas Lenkijos akreditacijos centro. Be to, iš pateikto dokumento nėra galimybės įvertinti ar subtiekėjas turi akreditaciją reikiamoms sritims. Atsakovas taip pat nurodė, kad akreditacijos pažymėjimas yra lenkų kalba, todėl neatitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.3. punkto. Taip pat atsakovas informavo, kad Perkančioji organizacija nustatė naują Konkurso dalyvių pasiūlymų dalyvių eilę - Trečiojo asmens, VšĮ „Technikos priežiūros tarnybos“ pasiūlymas buvo pripažintas Konkurso laimėtoju, o ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų priede Nr. 5 nurodytų kvalifikacinių reikalavimų ir ieškovas per nustatytą laiką nepatikslino duomenų apie savo kvalifikaciją.

24Nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimu paskelbti Trečiąjį asmenį Konkurso laimėtoju, ieškovas 2018-04-30 pateikė atsakovui pretenziją. 2018-05-08 atsakymu į pretenziją Perkančioji organizacija atmetė ieškovo 2018-04-30 pretenziją. Kaip matyti iš pretenzijos, ieškovas neginčijo atsakovo 2018-04-24 sprendimo argumentais, jog jo nurodyta Mechaninių tyrimų laboratorija atitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede, III dalyje nurodytus reikalavimus, kad jo pasitelktas naujas subtiekėjas (Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų institutą (Lenkija) atitinka kvalifikacijos reikalavimus, taip pat neginčijo atsakovo išvadų dėl aukščiu minėtų pateiktų kvalifikacinių dokumentų trūkumų. Ieškovo pretenzija iš esmės grindžiama tuo, kad atsakovas turėjo vertinti VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymą būti ieškovo subtiekėju niekiniu bei atkreipė dėmesį, kad konkurso sąlygų kvalifikacinius reikalavimus atitinka tik vienas tiekėjas, t.y. VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, dėl ko buvo pažeisti viešojo pirkimo principai. Dėl išdėstyto bei vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 101 str., ieškovui ginčijant atsakovo sprendimą dėl viešojo konkurso laimėtojo nustatymo, ieškinyje nurodytas reikalavimas - pripažinti Subtiekėjo (VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“) 2018-02-12 atsisakymą būti ieškovės subtiekėju neturinčiu reikšmės, t.y. niekiniu, - laikytinas ieškinio pagrindu, t.y. faktinė aplinkybė, dėl kurios atsakovas, ieškovo manymu, priėmė neteisėtą sprendimą.

25Sprendžiant dėl ieškovo argumentų apie jo nurodyto subtiekėjo VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymo būti ieškovo subtiekėju viešojo pirkimo objektų paslaugoms teikti vertinimo, pažymėtina, kad sutartiniai santykiai tarp ieškovo ir trečiojo asmens nėra nei šios bylos, nei viešojo pirkimo procedūrų dalykas. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 62 str. 3 d. ieškovas turėjo įrodyti savo kvalifikaciją, subtiekėjo išteklių prieinamumą, pajėgumą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Šiuo atveju trečiojo asmens atsisakymas vykdyti atitinkamus darbus aiškiai rodo, jog būsimas pirkimo sutarties su ieškovu įvykdymas nėra užtikrintas. Nepriklausomai nuo to, ar ieškovo ir trečiojo asmens sutartis Nr. 10-15-06/052 galiojanti, ar ji apima perkamų paslaugų sritį, trečiasis asmuo aiškiai išreiškė valią, kad jis tokių paslaugų, kaip ieškovo subtiekėjas, atsakovams neteiks. Kaip buvo minėta, klausimas ar trečiojo asmens atsisakymas buvo pagrįstas neapima ginčo dalyko; atsakovui vykdant viešojo pirkimo procedūras šis atsisakymas negali būti vertinamas teisėtumo prasme, pripažintas niekiniu, kaip prašė ieškovas, tačiau sudarė pagrindą perkančiajai organizacijai konstatuoti, jog ieškovas neįvykdė minėtos LR Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos pareigos. Iš ieškovo 2018-03-30 rašto matyti, kad pats ieškovas pripažino rizikos dėl subtiekėjo (trečiojo asmens) darbų neįvykdymo buvimo faktą, dėl ko pasiūlė atsakovui kitą subtiekėją – Inžinierinių medžiagų, polimerų ir dažų institutą.

26Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad atsakovas suteikė ieškovui papildomą galimybę ne tik pagrįsti kvalifikacinius reikalavimus, bet ir pakeisti subtiekėją.

27Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5 punktuose buvo aiškiai nurodyta, jog tiekėjas turi turėti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą laboratoriją arba sutartį su šia laboratorija. Ieškovas, sutikdamas dalyvauti konkurse, klausimų dėl šios sąlygos aiškumo neturėjo, šios sąlygos neginčijo, todėl pripažintina, kad ieškovas sutiko minėtomis sąlygomis dalyvauti konkurse, jam šių sąlygų esmė buvo aiškiai žinoma, todėl ieškovas nebegali šios sąlygos ginčyti šioje byloje. Svarbu pažymėti, kad ieškovas ne tik nepasinaudojo privaloma ginčo sprendimo tvarka, ginčijant šią konkurso sąlygą (CPK 423-2 str. ), bet ir ieškinyje nereiškė su tuo susijusių reikalavimų. Be to, per papildomai nustatytą terminą patikslinti duomenis, ieškovas nepateikė naujai nurodyto subtiekėjo akreditacijos pažymėjimo lietuvių kalba, kaip nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.3 p., bei procesiniuose dokumentuose neginčijo atsakovo išvados, jog iš pateikto pažymėjimo nebuvo galimybės nustatyti ar nurodytas subtiekėjas turi akreditaciją reikiamoms sritims. Taigi, ne vien pateikto pažymėjimo neatitikimas Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5 reikalavimams, bet ir neatitikimas 4.3 p., sąlygojo atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Atmestinas ieškovo argumentas, kad akreditacijos pažymėjimo vertino nepateikimas yra formalus pažeidimas ir galėjo būti pašalintas nustačius ieškovui papildomą terminą: bylos duomenimis ieškovui ne vieną kartą buvo suteikiama galimybę patikslinti kvalifikacinius duomenis, bet ieškovas, teikdamas naujus dokumentus, nebuvo pakankami rūpestingas ir vėl teikė konkurso sąlygų neatitinkančius dokumentus, todėl ieškovas neturėjo pareigos vėl nustatyti ieškovui papildomą terminą trūkumams pašalinti. Papildomai pažymėtina, kad ieškovo teiginiai, kad tik trečiasis asmuo, dalyvavęs konkurse, galėjo atitikti minėtą konkurso sąlygą, yra deklaratyvaus pobūdžio. Aplinkybė ar yra ir kitų Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotų laboratorijų arba kitų asmenų, turinčių sutartį su tokia laboratorija, nėra visuotinai žinoma ar akivaizdi, šios sąlygos tikslas, pagrįstumas nebuvo nei ginčijamas, nei vertinamas ikiteismine tvarka, tuo labiau, kad ir ieškovo pasiūlymas nebuvo perkančiosios organizacijos atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų pasiūlymus vertinant pirmą kartą, todėl bylos duomenys nesudaro pagrindo spręsti dėl pažeidimo akivaizdumo ir teismo teisės veikti ex officio.

28Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgus į tai, kad ieškovo parinktas subtiekėjas (trečiasis asmuo šioje byloje) atsisakė būti ieškovo subtiekėju, be to, ieškovas nepagrindė, jog jo perimta Mechaninių bandymų laboratorija turi teisę daryti bandymus termoplastikos gaminiams, taip pat ieškovas nepateikė įrodymų sutinkamai su konkurso sąlygų reikalavimais, patvirtinančių naujo subtiekėjo pajėgumų vykdyti perkamus darbus, darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai, nepažeidus LR Viešųjų pirkimo įstatymo normų, atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų.

29Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti UAB... 3. Ieškovas nurodė, kad jo pasitelkto subtiekėjo atsisakymas būti subtiekėju... 4. Ieškovas atkreipia dėmesį, jog Konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų III... 5. 2018-03-30 Ieškovas pateikė paaiškinamąjį raštą kuriuo nurodė, kad... 6. Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog ieškovo nurodytos aplinkybės,... 7. Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka ir nurodo, jog, atsižvelgdama į tai,... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad ieškovas bei trečiasis asmuo dalyvauja atsakovų... 10. 2018-02-05 atsakovų sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusių... 11. Sutarties sudarymo atidėjimo termino metu VšĮ „Technikos priežiūros... 12. 2018-02-13 atsakovas prašė ieškovo informuoti ar bus pasitelktas kitas... 13. 2018-02-14 ieškovas paaiškino, kad tarp ieškovo ir subtiekėjo yra sudaryta... 14. 2018-02-14 atsakovas prašė ieškovo pateikti Mechaninių bandymų... 15. 2018-02-15 Ieškovas pateikė laboratorijos akreditavimo pažymėjimo kopiją... 16. 2018-03-06 atsakovas informavo ieškovą, kad pateiktas pažymėjimas neįrodo... 17. 2018-03-07 ieškovas minėtų reikalavimų neįvykdė, bet paaiškino, kad... 18. 2018-03-26 atsakovas informavo, kad dėl gauto subtiekėjo atsisakymo atsakovas... 19. 2018-03-27 ieškovas pateikė VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“... 20. 2018-03-29 atsakovas paprašė pateikti įgaliojimą pasirašyti deklaraciją... 21. Ieškovas tokio dokumento nepateikė.... 22. 2018-03-30 ieškovas paaiškino, kad sėkmingai bendradarbiauja su VšĮ... 23. 2018-04-24 atsakovas informavo, kad pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 5... 24. Nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimu paskelbti Trečiąjį... 25. Sprendžiant dėl ieškovo argumentų apie jo nurodyto subtiekėjo VšĮ... 26. Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad atsakovas suteikė ieškovui... 27. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5 punktuose buvo... 28. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgus į tai, kad ieškovo parinktas... 29. Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas... 30. ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...