Byla 2-228-731/2009

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėja Liudmila Kuzmickienė,

2sekretoriaujant Jolantai Veličkienei, Žydrūnei Naujikienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. K., pareiškėjų atstovui advokatei Ingai Maskoliūnaitei,

4suinteresuoto asmens Gražutės regioninio parko direkcijos atstovui Osvaldui Visockui,

5Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Danguolei Vildžiūnienei,

6Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui Valerijui Černovui,

7Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovei Anželikai Bakutytei,

8Z. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo G. K. ir A. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Gražutės regioninio parko direkcijai, Utenos apskrities viršininko administracijai, Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Z.U., G. L. A. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti faktą, kad jiems nuosavybės teise priklausančiame 5,55 ha žemės sklype, esančiame ( - ), buvo sodyba –gyvenamasis namas ir tvartas. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu gauti leidimą atstatyti buvusią sodybą. Pateikė teismui įrodymus, kuriais remiantis prašo pareiškimą tenkinti.

11Suinteresuotas asmuo Gražutės regioninio parko direkcija atsiliepimuose su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad iš pareiškėjų pateiktų archyvinių dokumentų, žemėlapių negalima nustatyti tikslios pastatų stovėjimo vietos. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovas O.Visockas nurodė, kad buvo pateiktas 1921 m. žemėlapis, iš kurio matyti, kad pareiškėjo valdomo sklypo teritorijoje gali būti viena iš dviejų esančių sodybų. Iš 1938 m. plano ( kaimo išskirstymo vienkiemiais ) ir kitų pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjo valdomame žemės sklype yra dalis L. valdytos žemės, namo vieta patenka į pareiškėjui priklausantį žemės sklypą ( - ). Iš pateiktų archyvinių dokumentų-L. valdė vieną žemės sklypą iki kaimo išskirstymo viensėdžiais, o kitą po išskirstymo. Visa tai įrodo archyviniai dokumentai. Prieštaravimų esančiuose dokumentuose su liudytojo parodymais, vietos apžiūros metu nustatytais faktais nemato, todėl neprieštarauja dėl fakto nustatymo, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame sklype buvo sodyba- gyvenamasis namas su priklausiniais.

12Suinteresuotas asmuo Utenos RAAD atsiliepimuose neprieštaravo, kad būtų nustatinėjimas juridinę reikšmę turintis faktas, tačiau nurodė, jog neįrodytas šiame sklype sodybos buvimo faktas. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė D.Vildžiūnienė parodė, kad nors tarp pateiktų archyvinių dokumentų ir liudytojo parodymų nėra prieštaravimų. Tačiau yra prieštaravimų archyviniuose pažymėjimuose, nes juose nurodyta, kad trobesius A. ir kiti privalėjo persiketi bet jų dar neperkėlė. Atstovė abejoja „( - )“ pateiktais brėžiniais, nes neįrodyta metodika kaip atlikti darbai ir namas yra galimai „įpieštas“,o suinteresuotas asmuo U. teigia, kad dar ir šiandien stovi L. A. sodyba kitoje vietoje, todėl prieštarauja prašomam faktui.

13Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimų nepateikė. Teismo posėdžio metu atstovas V.Černovas nurodė, kad gautais dokumentais, liudytojo parodymais įrodyta, jog pareiškėjo nuosavybės teise valdomame žemės sklype buvo sodyba- gyvenamasis namas, todėl Žemėtvarkos skyrius neprieštarauja dėl juridinio fakto nustatymo.

14Suinteresuotas asmuo Zarasų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimus, kuriuose nurodė, kad neprieštarauja, jog būtų nustatinėjamas juridinę reikšmę turintis faktas. Teismo posėdžio metu savivaldybės atstovė A.Bakutytė nurodė, kad abejoja ar buvo sodyba pareiškėjo sklype. Kyla abejonės dėl liudytojo K. prisiminimų, kai jam buvo 5 m ir , kad suinteresuoto asmens U. nuomone senelio sodybos toje vietoje nebuvo. Todėl palieka teismui spręsti savo nuožiūra apie fakto nustatymą.

15Suinteresuotas asmuo Z. U. atsiliepimuose nurodė, kad neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nors jos nuomone senelio A. L. gyvenamasis namas buvo kitoje vietoje ir šiuo metu priklauso kitiems asmenims. Teismo posėdžio metu nurodė, kad po apsilankymo vietoje, po tų faktų, kuriuos ji žino, kyla daug abejonių, todėl palieka šį klausimą vertinti teismui. Jeigu namas statytas 1947 m., jos mama gimusi 1933 m., o tėtė -1935 m. , todėl jai nesuprantama kur jos visi giminės gyveno.

16Suinteresuotas asmuo G. L. A. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų nepateikė, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

17Pareiškimas tenkintinas.

18Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga ( CPK 444 str. 1d.).

19Remiantis LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą). Taigi faktas, ar saugomoje teritorijoje yra buvę statiniai (statinys) sukelia teisines pasekmes - galimybę atkurti (atstatyti) buvusį statinį toje pat vietoje, kur jis anksčiau stovėjo.

20Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004-12-30 nutarimas Nr. 51 „Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ ).

21Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėjams priklausantis 5,55 ha žemės sklypas yra ( - ), ( - ) teritorijoje (b.l. 25-28).

22Minėtą žemės sklypą pareiškėjai nusipirko iš A. Š. (b.l.9-13,18,19), kuri paveldėjo motinai S. Š. Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-02-08 sprendimu Nr. ( - ) atkurtą nuosavybės teisę į A. L. 10,75 ha turėtą žemės sklypą (b.l.15-17,21-23).

23Pareiškėjams priklausantis žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), yra suformuotas grąžinant natūra (b.l.39).

24Iš Utenos apskrities archyvo pažymos Nr. ( - ) matyti, kad ( - ) 1955-1957 metų ūkinėje knygoje A. L. ūkio asmeninėje sąskaitoje yra įrašyti 1938 metų statybos gyvenamasis namas bei 1939 m. statybos tvartas ,1958-1968 m. ūkinėje knygoje įrašyti asmeninėje nuosavybėje esantieji pastatai -1918 metų statybos gyvenamasis namas bei 1918 metų statybos tvartas (b.l. 29).

25Iš 1938 m. lapkričio 14d. Utenos apygardos žemės tvarkytojo išduoto pažymėjimo Nr. ( - ) matyti, kad ( - ) 1938 metais buvo išskirstytas viensėdžiais ir to kaimo žemės savininkai A. L. ir A. M. gavo sklypus Nr. 6 ir 7 bendro 32,25 ha ploto ir turi nusikelti trobesius į gautą vienasėdį (b.l.30). Pagal Zarasų apskrt. Salako valsčiaus ( - ) kaimo viensėdžiais išskirstymo 1938 metų planą Al. priklausė 32,25 ha žemės sklypas, tame tarpe 0,64 ha sodybinės žemės (b.l.40). Pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio sklypo dalis pakliūna į 1938 metų žemėlapyje nurodytą 0,64 ha L. A. sodybinę žemę (b.l. 40, 76, 114) ir žemėlapyje tik vienoje vietoje pažymėta 1938 metais buvusi sodybinė žemė. Pagal šį žemėlapį ir kitus archyvinius dokumentus ( - ) kaime gyveno 6 šeimos ( b.l.83-88).

26Iš 1934 metų ( - ) kaimo ūkininkų prašymo matyti , kad 1921 metais ( - ) kaimą ištiko gaisras, kuris sunaikino visus kaimo trobesius (b.l.89) ir dalis ūkininkų po gaisro neatsistatė savo trobesių. 1937 metrų prašymuose nurodyta, kad visų ūkininkų trobesiai be išimties blogi ir apgriuvę (b.l.90-91), kas patvirtinama ir Salako valsčiaus viršaičio 1937-12-21 pažymėjime (b.l.92).

27Įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad ( - ) kaime pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra sodo lieknų, alyvų krūmai, atskiri akmenys (b.l.115).

28Liudytojas P. A. K. parodė, kad jis, būdamas mažas, kartu su savo motina, apie 1946-1947 metus ateidavo pas siuvėją T. R., gyvenančią ( - ) kaime ir matė „( - )“ apgriuvusio gyvenamojo namo liekanas. Įvykio vietos apžiūros metu jis patvirtino savo parodymus ir parodė, kur gyveno T.R., kurioje vietoje jis matė namo liekanas, augančius alyvų krūmus, seną klevą.

29Liudytojo parodymas nuoseklūs ir netikėti šio liudytojo parodymais teismas neturi pagrindo. Šiuos liudytojo parodymus patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis gyvenamasis namas ( - ) kaime , kurio unikalus Nr. ( - ) , iki 1974-05-07 priklausantis A. I. (šiuo metu –V. S.), yra statytas 1947 metais ( b.l. 106-113), o pagal pateiktus archyvinius dokumentus (b.l. 29) matyti, kad L. A. turėjo kitus namus 1938 ar 1918 metų statybos ir tai tik patvirtina , kad A. L. turėjo ne vieną gyvenamąjį namą, t.y. vienam sugriuvus, ar perkėlus, ar jam sudegus, buvo pastatytas kitas gyvenamasis namas tame pačiame ( - ) kaime, kurį ir pamena Z.U..

30Tokiu būdu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, liudytojo P.A. K. parodymais įrodyta, kad ( - ), pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba- gyvenamasis namas su tvartu, todėl nustatytinas toks faktas (CPK 444 str. 2d. 9 p.).

31Iš pareiškėjų priteistina valstybei 58,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 – 265, 270, 448 str.,

Nutarė

33Pareiškimą patenkinti.

34Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjams A. K., a.k. ( - ), ir G. K., a.k. ( - ), nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ) ( unikalus Nr.( - )), buvo sodyba - gyvenamasis namas su tvartu.

35Faktas nustatytas sodybos atstatymo saugomoje teritorijoje tikslu.

36Priteisti iš pareiškėjų solidariai 58,25 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Zarasų rajono apylinkės teismo teisėja Liudmila Kuzmickienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Veličkienei, Žydrūnei Naujikienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui A. K., pareiškėjų atstovui advokatei Ingai... 4. suinteresuoto asmens Gražutės regioninio parko direkcijos atstovui Osvaldui... 5. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Danguolei... 6. Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui Valerijui Černovui,... 7. Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovei Anželikai Bakutytei,... 8. Z. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo G. K. ir A. K. pareiškimą... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti faktą, kad jiems... 11. Suinteresuotas asmuo Gražutės regioninio parko direkcija atsiliepimuose su... 12. Suinteresuotas asmuo Utenos RAAD atsiliepimuose neprieštaravo, kad būtų... 13. Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimų... 14. Suinteresuotas asmuo Zarasų rajono savivaldybės administracija pateikė... 15. Suinteresuotas asmuo Z. U. atsiliepimuose nurodė, kad neprieštarauja dėl... 16. Suinteresuotas asmuo G. L. A. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų... 17. Pareiškimas tenkintinas.... 18. Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių... 19. Remiantis LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., gamtiniuose ir... 20. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 21. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėjams priklausantis 5,55 ha... 22. Minėtą žemės sklypą pareiškėjai nusipirko iš A. Š. (b.l.9-13,18,19),... 23. Pareiškėjams priklausantis žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), yra... 24. Iš Utenos apskrities archyvo pažymos Nr. ( - ) matyti, kad ( - ) 1955-1957... 25. Iš 1938 m. lapkričio 14d. Utenos apygardos žemės tvarkytojo išduoto... 26. Iš 1934 metų ( - ) kaimo ūkininkų prašymo matyti , kad 1921 metais ( - )... 27. Įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad ( - ) kaime pareiškėjams... 28. Liudytojas P. A. K. parodė, kad jis, būdamas mažas, kartu su savo motina,... 29. Liudytojo parodymas nuoseklūs ir netikėti šio liudytojo parodymais teismas... 30. Tokiu būdu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, liudytojo P.A. K.... 31. Iš pareiškėjų priteistina valstybei 58,25 Lt išlaidų, susijusių su... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 – 265, 270, 448... 33. Pareiškimą patenkinti.... 34. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjams A. K., a.k. (... 35. Faktas nustatytas sodybos atstatymo saugomoje teritorijoje tikslu.... 36. Priteisti iš pareiškėjų solidariai 58,25 Lt bylinėjimosi išlaidų... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...