Byla A-438-146-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2viešame teismo posėdyje

3sekretoriaujant R. K.

4dalyvaujant pareiškėjų atstovams A. A. ir P. V.

5atsakovo atstovui P. S., M. P.

6trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams P. S., M. P., E. D., D. U.

7apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos bankų asociacijai, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai, Lietuvos verslo konfederacijai, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai, Asociacijai „Investors forum“, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijai, Skubių siuntų gabentojų asociacijai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai, Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, Lietuvos darbo federacijai, Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“, Lietuvos žemės ūkio rūmams, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, Lietuvos vartotojų institutui, Mokslo institucijų asociacijai, Lietuvos mokslininkų sąjungai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Žinių ekonomikos forumui, Nacionalinei vartotojų konfederacijai, Fotoelektros technologijų ir verslo organizacijai, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacijai, Lietuvos saulės energetikos asociacijai, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų mokslinei draugijai, Lietuvos vartotojų asociacijai, Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijai, Jungtiniam demokratiniam judėjimui, Lietuvos kultūros kongresui, Nacionalinei tabako ir alkoholio kontrolės koalicijai, Pensininkų sąjungai „Bočiai“, S. K., G. M., L. L., A. J., R. S., G. M., R. Č., G. G., A. M., J. S., I. P., D. G., R. V., D. K., M. M., I. V., Z. Č., E. F., V. M., V. R., A. Š., G. R., G. M. ir L. V. (toliau – ir tretieji suinteresuoti asmenys) dėl nutarimo panaikinimo.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

9I.

10Pareiškėjai Nacionalinė ekonominė–socialinė taryba ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau – ir pareiškėjai, NEST, LNVF) su patikslintais skundais (toliau – ir skundas) kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 600).

11Skunde nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d. priėmė nutarimą Nr. 326 dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – ir EESRK, Komitetas) narius atrankos tvarkos aprašo (toliau – ir Atrankos aprašas, Atrankos tvarkos aprašas, Aprašas) patvirtinimo (toliau – ir Nutarimas Nr. 326). 1957 m. įsteigtas EESRK yra Europos Sąjungos patariamasis organas. Narius kvalifikuotąja balsų dauguma skiria Taryba, remdamasi valstybių narių pasiūlytais sąrašais, kuriuose kandidatų yra dukart daugiau nei jų piliečiams skiriamų vietų. Dėl šių skyrimų Taryba konsultuojasi su Komisija. Jos turi užtikrinti, kad būtų tinkamai atstovaujama įvairioms ekonominės ir socialinės veiklos sritims. Beveik trečdalis vietų tenka darbdaviams, trečdalis – darbuotojams ir trečdalis – kito pobūdžio veiklos sričių atstovams (ūkininkams, mažmenininkams, laisvosioms profesijoms, vartotojams ir kt.).Vadovaudamasi Nutarimu Nr. 326, Ūkio ministerija savo interneto tinklalapyje paskelbė apie atranką į EESRK. Po paskelbimo penkios organizacijos: Nacionalinė vartotojų konfederacija, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Lietuvos kultūros kongresas, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija ir Nacionalinė ekonominė–socialinė taryba pasinaudodamos tuo, jog gali siūlyti vieną bendrą atstovą, pasiūlė A. A.. Oficialus pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas 2010 m. balandžio 14 d.. Oficialus 5 (penkių) organizacijų pasiūlymas Ūkio ministrui buvo pateiktas paskutinę termino dieną, t. y. 2010 m. balandžio 14 d.. Tačiau nepaisant akivaizdžiai išreikšto pareiškėjai Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos pasiūlymo, Ūkio ministerija šios organizacijos kandidate neužregistravo. Taigi, pareiškėjų nuomone, NEST iš atrankos pašalinta visiškai nepagrįstai, nes jai nebuvo suteikta galimybė lygiais pagrindais su kitais kandidatais dalyvauti atrankoje, tokiu būdu iš esmės pažeidžiant jos interesus, taip pat Nutarimo Nr. 326 19 ir 20 p. Kadangi Nutarimas Nr. 600 priimtas remiantis Nutarimu Nr. 326, nors Atrankos tvarkos aprašo nebuvo laikytasi, todėl jis negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Tvirtino, kad nors oficialus pasiūlymų pateikimo terminas jau buvo pasibaigęs, tačiau po termino pasibaigimo jis dar bent du kartus neteisėtai buvo pratęstas, t. y. pareiškėjoms jau pateikus pasiūlymą Ūkio ministerijai, jos sužinojo, kad Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt yra patalpinta informacija apie tai, jog pasiūlymų pateikimo terminas, nenurodant jokių motyvų ir teisinio pagrindo, pratęstas iki 2010 m. balandžio 23 d.. Pareiškėjų nuomone, toks nemotyvuotas pratęsimas prieštarauja Nutarimo Nr. 326 11 punktui, kuriame nėra numatyta galimybės pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Jame aiškiai nurodyta, kad visi po nustatytos datos gauti pasiūlymai neregistruojami ir nenagrinėjami.

12Pareiškėjai pažymėjo ir tai, kad netgi apsibaigus ir šiai datai, 2010 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 474 (toliau – ir Nutarimas Nr. 474), kuriuo kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų narius atrankos narius aprašas buvo pakeistas nustatant naujus reikalavimus kandidatams. Atkreipė dėmesį, kad šis nutarimas įsigaliojo 2010 m. gegužės 5 d., kai terminas pateikti pasiūlymams buvo jau seniai pasibaigęs ir turėjo būti įpusėjęs pasiūlymų vertinimo procesas. Akcentavo, kad apie tai, jog minėtu nutarimu nustatyti nauji reikalavimai kandidatams ir pačiai atrankai, pasiūlymus pateikusios organizacijos informuotos nebuvo. Informacija apie pakeistus reikalavimus konkursui nebuvo patalpinta ir Ūkio ministerijos internetiniame puslapyje www.ukmin.lt. Kadangi Nutarimas Nr. 474 buvo priimtas jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui ir įpusėjus atrankai pagal anksčiau paskelbtas atrankos sąlygas, todėl jis negalėjo būti taikomas 2010 m. vykstančiai atrankai. Mano, kad tokiais veiksmais buvo pažeistas vienas fundamentalių teisės principų lex retro non agit. Šio principo visiškas ignoravimas atrankos metu žymiai pablogino pareiškėjų galimybes laimėti atranką palyginus su kitomis organizacijomis, kurios savo pasiūlymus pateikė pagal Nutarimu Nr. 474 modifikuotus atrankos reikalavimus. Pareiškėjų nuomone, tokia atranka buvo neskaidri, jos metu buvo pažeistas skaidrumo principas, kuris reikalauja, kad būtų užtikrinti: 1) konkurso sąlygų aiškus ir suprantamas išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas; 2) konkurso sąlygų kitimas įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; 3) vienodas požiūris į konkurso dalyvius. Atrankos sąlygų ir procedūrų pakeitimas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, vienareikšmiškai negali būti laikomas teisėtu.

13Teigė, kad Nutarimu Nr. 474 buvo sukurta teisinė painiava, atrankos sąlygos, jas vertinant pretendentų interesų požiūriu, tapo neaiškios ir nelogiškos, be kita ko, buvo pažeistas ir vienodo požiūrio į konkurso dalyvius arba pretendentų lygybės principas, nes daliai organizacijų minėtas nutarimas buvo puikiai žinomas ir konkurso sąlygų pakeitimai buvo padaryti jų naudai, kai pagal ankstesnes atrankos sąlygas pasiūlymus pateikusios organizacijos apie konkurso sąlygų pakeitimus informuotos nebuvo. Taip pat pabrėžė, kad Nutarimas Nr. 600 yra paskutinis nacionalinės institucijos teisės aktas, po kurio nacionalinis pasiūlymas Europos S. T. yra jau visiškai suformuluotas. Mano, kad atsakovas, priimdama Nutarimą Nr. 600, iš esmės pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 str. 5 d., kurioje reglamentuojama, kad Vyriausybė, siūlydama kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, jos nustatyta atrankos tvarka atrenka kandidatus iš darbdavių, darbuotojų ir kitiems visuomenės interesams atstovaujančių organizacijų (vartotojų, ūkininkų, laisvųjų profesijų aplinkos apsaugos, neįgaliųjų moterie šeimų, jaunimo, mokslo ir akademinių bendruomenių asociacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų) atstovų. Dėl atrenkamų kandidatų Vyriausybė jos nustatyta tvarka konsultuojasi su Lietuvos Respublikos trišale taryba ir darbdaviu, darbuotojams ir kitiems visuomenės interesams atstovaujančiomis organizacijomis. Tačiau, priimdama Nutarimą Nr. 474, Vyriausybė panaikino Atrankos tvarkos aprašo 40-45 straipsnius, kurie reglamentavo konsultavimosi procedūras. Taigi pagal ankstesnę nutarimo redakciją privalomos konsultavimosi procedūros nebuvo atliekamos.

14Atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas Nr. 600 pareiškėjoms jokių teisinių pasekmių nesukėlė, teisių ar įstatymų saugomų interesų nepažeidė, todėl vadovaujantis ABTĮ nuostatomis bei atsižvelgiant į teismų praktiką, skundas yra neteismingas nagrinėti teisme, skundas negali būti tenkinamas. Teigė, kad organizacijų grupė buvo registruojama kaip prašanti dalyvauti atrankoje, o NEST, kaip nepateikusi prašymo leisti dalyvauti atrankoje ir Aprašo 14.1-14.11.3 punktuose reikalaujamų dokumentų, nebuvo įrašyta į organizacijų grupės, siūlančios A. A. į EESRK narius, sąrašą. Ūkio ministerija, įvertinusi organizacijų grupės prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus ir duomenis, vadovaudamasi Aprašo 20 punktu, 2010 m. gegužės 4 d. raštu paprašė patikslinti duomenis ir pateikti trūkstamus dokumentus, todėl pareiškėjų argumentą, kad jų atžvilgiu nebuvo laikytasi Aprašo 20 punkti reikalavimų, laikė visiškai nepagrįstu. Atsakovo manymu, Ūkio ministerija visiškai pagrįstai ir teisėtai NEST neįrašė į organizacijų grupės, deleguojančios A. A. į EESRK narius, sąrašą. Be kita ko, pažymėjo, kad konsultavimosi procedūra išliko, jos nebuvo atsisakyta. Trišalė taryba 2010 m. gegužės 4 d. posėdžio protokolu išsakė savo nuomonę dėl kandidatų į EESRK. Pažymėjo, kad pareiškėjai taip pat pasinaudojo šia teise 2010 m. gegužės 9 d. raštu Ūkio ministerijai pateikė savo nuomonę dėl kandidatų į EESRK. Taigi pareiškėjų teiginį, kad konsultavimosi procedūros nebuvo atliekamos laiko taip pat nepagrįstu. Atsakovo nuomone, Nutarimu Nr. 474 patikslintame Apraše padaryti pakeitimai nepakeitė atrankos tvarkos iš esmės ir nenustatė naujų reikalavimų kandidatams. Priešingai, pakeitus Aprašą buvo supaprastinti reikalavimai organizacijoms bei jų kandidatams ir tokiu būdu sudarytos galimybės platesniam ratui organizacijų dalyvauti atrankoje. Nutarimu Nr. 474 padaryti Aprašo pakeitimai neapribojo ir nepablogino iki Aprašo pakeitimo pasiūlymus dėl kandidatų pateikusiųjų organizacijų ir jų atstovų galimybių dalyvauti atrankoje ir būti atrinktais. Kadangi Nutarimu Nr. 474 patikslinus Aprašą pasikeitė (buvo supaprastinti) kai kurie atrankos reikalavimai, pasiūlymų dėl kandidatų pateikimo terminui nepasibaigus, buvo pratęstas terminas pasiūlymams dėl kandidatų pateikti ir buvo priimami organizacijų pasiūlymai dėl kandidatų, todėl, šiuo atveju, Aprašo 11 punkto nuostata, kad visi po nustatytos datos gauti pasiūlymai neregistruojami ir nenagrinėjami, taip pat nebuvo pažeista.

16Atsakovas tvirtino, kad Aprašo pakeitimai Nutarime Nr. 474 buvo išdėstyti aiškiai ir suprantamai, pakeitimai atlikti teisėtai. Aprašo pakeitimai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, norminiu teisės aktu, kuris yra skelbiamas „Valstybės žiniose“, todėl Ūkio ministerija neturėjo pareigos apie Aprašo pakeitimus individualiai informuoti atrankoje dalyvaujančias ir pasiūlymus dėl kandidatų iki Nutarimo Nr. 474 priėmimo pateikusias organizacijas. Akcentavo ir tai, kad atrankos vertinimo komisija, atlikdama jai teisės aktais priskirtas funkcijas, vadovavosi Aprašu bei Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-338. Reglamento 2 punkte nustatyta, kad atrankos vertinimo komisija yra kolegialaus patariamasis organas, 4.2 punkte nurodytas vienas iš Atrankos vertinimo komisijos uždavinių – teikti išvadas ir rekomendacijas Ūkio ministerijai dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius sąrašo sudarymo. Taigi Atrankos vertinimo komisijos vaidmuo atrankos procese yra patariamojo rekomendacinio pobūdžio.

17Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad 2010 m. balandžio 22 d. pasitarimo, vykusio Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, buvo nutarta, kad galutinio sprendimo dėl pretendentų į EESRK narius teisė paliekama Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, gavusi Ūkio ministerijos parengtą Nutarimo Nr. 600 projektą, minėtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 24 d. pasitarime pritarė nuostatai klausimą dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į EESRK narius svarstyti. Ūkio ministerijai patikslinus parengtą nutarimo projektą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime išsakytas pastabas ir pasiūlymus, be kita ko, teikiant pirmenybę institucijų, Nacionalinio susitarimo šalių-socialinio dialogo atstovams. Todėl patikslinus Nutarimo projektą, buvo priimtas Nutarimas Nr. 600, kuriuo nutarta siūlyti Nutarime Nr. 600 nurodytus kandidatus į EESRK narius 2010-2015 m. kadencijai.

18Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas Nr. 600 priimtas iš vertinimo komisijos gavus galutinį kandidatų sąrašą ir atsižvelgiant į Vyriausybės 2010 m. gegužės 24 d. pasitarimo sprendimą. Vyriausybės nutarimas skirtas konkretiems subjektams t. y. kandidatams, todėl ir teisines pasekmes gali sukelti tik vertinime dalyvavusiems kandidatams, o ne pareiškėjoms. Taigi ginčijamas nutarimas negali pažeisti pareiškėjai teisių ar teisėtų interesų, nes jis priimtas ne jų atžvilgiu. Todėl daro išvadą, kad jis nesusijęs su pareiškėjų teisės ar saugomo intereso pažeidimu. Jis tiesiogiai pareiškėjoms nesukelia jokių teisinių pasekmių. Nutarime Nr. 600 neišreiškiama Vyriausybės turimos kompetencijos ribose valia pareiškėjoms. Pažymėjo, kad pareiškėjai visiškai neįrodinėja kaip ginčijamas Nutarimas Nr. 600 pakeitė jų, kaip organizacijų teisių ir pareigų apimtį, todėl teisminis procesas dėl pareiškėjų reikalavimo pripažinti Nutarimą Nr. 600 negaliojančiu būtų iš esmės beprasmis. O nesant pareiškėjų atžvilgiu pažeistai teisei ar įstatymų saugomam interesui, skundas nenagrinėtinas teisme, todėl negali būti patenkintas. Be kita ko, nurodė, kad 2010 m. balandžio 14 d. Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Lietuvos kultūros kongreso, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos rašte, pateiktame Ūkio ministerijai buvo nurodyta, kad jame išvardintos organizacijos prašo dalyvauti atrankoje dėl bendro atstovo į EESRK. Prašyme buvo nurodyta, kad paraiška pildoma Nacionalinės vartotojų konfederacijos vardu, o apie NEST paminėta tik tai, kad jame nurodytos organizacijos yra NEST narės. Jokių dokumentų ar duomenų, nurodytų Aprašo 14.1-14.11.3 punktuose apie NEST nebuvo pateikta. Taigi organizacijų grupė buvo registruojama kaip prašanti dalyvauti atrankoje, o NEST, kaip nepateikusi prašymo leisti dalyvauti atrankoje ir Aprašo 14.1-14.11.3 punktuose reikalaujamų dokumentų, nebuvo įrašyta į organizacijų grupės, siūlančios A. A. į EESRK narius, sąrašą. Be to, Ūkio ministerija, įvertinusi prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus bei duomenis, vadovaudamasi Aprašo 20 p. 2010 m. gegužės 4 d. raštu paprašė patikslinti duomenis ir pateikti trūkstamus dokumentus. Taigi, Ūkio ministerija visiškai pagrįstai NEST neįrašė į organizacijų grupės, deleguojančios A. A. į EESRK narius, sąrašą.

20Tretysis suinteresuotasis asmuo pažymėjo ir tai, kad Nutarimu Nr. 474 patikslintame Apraše padaryti pakeitimai nepakeitė atrankos tvarkos iš esmės, nenustatė jokių naujų reikalavimų kandidatą, neapribojo pasiūlymus dėl kandidatų pateikusiųjų organizacijų ir jų atstovų galimybių dalyvauti atrankoje ir būti atrinktais. Priešingai, pakeitus Aprašą buvo supaprastinti reikalą organizacijoms bei jų kandidatams ir sudarytos galimybės platesniam ratui organizacijų dalyvauti atrankoje ir būti atrinktais. Nutarimu Nr. 474 padaryti Aprašo pakeitimai neapribojo ir nepablogino iki Aprašo pakeitimo pasiūlymus dėl kandidatų pateikusių organizacijų galimybių dalyvauti atrankoje ir būti atrinktais. Kadangi Nutarimu Nr. 474 patikslinus Aprašą pasikeitė (buvo supaprastinti) kai kurie atrankos reikalavimai, pasiūlymų dėl kandidatų pateikimo terminui nepasibaigus, buvo pratęstas terminas pasiūlymams dėl kandidatų pateikti ir buvo priimami organizacijų pasiūlymai dėl kandidatų, todėl Aprašo 11 punkto nuostata, kad visi po nustatytos datos gauti pasiūlymai neregistruojami ir nenagrinėjami, taip pat nebuvo pažeista. Aprašo pakeitimai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, t. y. norminiu teisės aktu, kuris yra skelbiamas „Valstybės žiniose“, todėl Ūkio ministerija neturėjo pareigos individualiai informuoti pasiūlymus dėl kandidatų pateikusias organizacijas apie Aprašo pakeitimus. Atrankos vertinimo komisija, atlikdama jai teisės aktais priskirtas funkcijas, vadovavosi Aprašu bei Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-338 (toliau – ir Reglamentas). Reglamento 2 punktas nustato, kad atrankos Vertinimo komisija yra kolegialaus patariamasis organas, 4.2 punkte nurodytas vienas iš atrankos vertinimo komisijos uždavinių: teikti išvadas ir rekomendacijas Ūkio ministerijai dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius sąrašo sudarymo. Taigi atrankos vertinimo komisijos vaidmuo atrankos procese yra patariamojo rekomendacinio pobūdžio.

21Tretysis suinteresuotasis asmuo taip pat atkreipė dėmesį, kad 2010 m. balandžio 22 d. pasitarimo, vykusio Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, buvo nutarta, kad galutinio sprendimo dėl pretendentų į EESRK narius teisė paliekama Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, gavusi Ūkio ministerijos parengtą Nutarimo Nr. 600 projektą, minėtame 2010 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime pritarė nuostatai klausimą dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į EESRK narius svarstyti. Ūkio ministerijai patikslinus parengtą nutarimo projektą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime išsakytas pastabas ir pasiūlymus, be kita ko, teikiant pirmenybę institucijų, Nacionalinio susitarimo šalių-socialinio dialogo atstovams. Todėl patikslinus Nutarimo projektą, buvo priimtas Nutarimas Nr. 600, kuriuo nutarta siūlyti Nutarime Nr. 600 nurodytus kandidatus į EESRK narius 2010-2015 m. kadencijai.

22Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Atsiliepime į skundą nurodė, kad atrankos vertinimo komisija atlieka tik patariamąjį vaidmenį atrenkant kandidatus į EESRK, galutinį sprendimą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, dalyvavę vertinimo komisijoje, reiškė tik savo kaip komisijos narių, o ne oficialią nuomonę ir nebuvo atsakingi už Nutarimo Nr. 600 turinį.

24Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašė pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą išnagrinėti teismo nuožiūra.

25Atsiliepime į skundą nurodė, kad atrankos vertinimo komisija atlieka tik patariamąjį vaidmenį atrenkant kandidatus į EESRK, galutinį sprendimą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuomonė ir pozicija, išreikšta vertinimo komisijos posėdyje, nepažeidė pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų.

26Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija su dalimi pateikto skundo nesutiko ir prašė pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą, o kitą dalį išnagrinėti teismo nuožiūra.

27Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas Nr. 600, netgi jį panaikinus, pareiškėjoms nesukels jokių teisinių pasekmių.

28Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija su pateiktu skundu nesutiko.

29Atsiliepime į skundą nurodė, kad Ūkio ministerija yra atsakinga atrankos institucija, o kitos ministerijos – tik atrankoje dalyvaujančios institucijos. Atrankos komisijoje dalyvavusio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovo funkcijos buvo: pokalbiai su kandidatais ir kandidatų vertinimas, atsižvelgiant į pokalbio rezultatus bei atrankos komisijos nariams pateiktus kandidatų paraiškų dokumentus. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, Nutarimu Nr. 600 nebuvo apžeisti teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos atstovų skyrimą į EESRK.

30II.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

32Teismas konstatavo, jog byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir atsakovas) 2010 m. gegužės 26 d. Nutarimo Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ (Toliau – ir Nutarimas Nr. 600), kuriuo buvo pasiūlyti kandidatai į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius 2010-2015 m. kadencijai. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra Nutarimo Nr. 600 teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo objektas – kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – ir EESRK) narius atrankos tvarka ir sąlygos. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog, kaip minėta, pareiškėjai nesutinka su Nutarimu Nr. 600, laiko jį neteisėtu ir nepagrįstu bei naikintinu, motyvuodami tuo, kad pareiškėjas NEST iš atrankos pašalinta visiškai nepagrįstai, buvo pažeisti Nutarimo Nr. 326 19 ir 20 p., taip pat pažeistas vienas fundamentalių teisės principų lex retro non agit, kurio visiškas ignoravimas atrankos metu žymiai pablogino pareiškėjų galimybes laimėti atranką palyginus su kitomis organizacijomis, kurios savo pasiūlymus pateikė pagal Nutarimu Nr. 474 modifikuotus atrankos reikalavimus. Teigė, kad iš esmės buvo pažeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 str. 5 d., nes, priimant Nutarimą Nr. 474, buvo panaikinti Atrankos tvarkos aprašo 40-45 p., kurie reglamentavo konsultavimosi procedūras. Pagal ankstesnę nutarimo redakciją privalomos konsultavimosi procedūros nebuvo atliekamos.

33Dėl Nutarimu Nr. 600 pareiškėjų pažeistų teisių pirmosios instancijos teismas nurodė, jog byloje nustatyta, kad atsakovas ginčijamą Nutarimą Nr. 600 priėmė įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 (toliau – ir Nutarimas Nr. 326), 46 punktą bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 24 d. pasitarimo sprendimą Šiuo nutarimu a atsakovas pasiūlė kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius 2010-2015 m. kadencijai. Piirmosios instancijos teismas akcentavo, jog skundžiamo Nutarimo Nr. 600 turinio analizė teisėjų kolegijai suponuoja, kad jis priimtas ne pareiškėjų atžvilgiu, nes jų siūloma atstovė nebuvo įtraukta į ECOSO sąrašą ir Nutarime Nr. 600 ji nenurodyta kaip Lietuvos Respublikos kandidatė į EESRK narius. Atsižvelgdama į tai, kas byloje nustatyta, bei vadovaudamasi anksčiau nurodytų teisės normų sistemine analize, pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Nutarimas Nr. 600 pareiškėjoms nesukelia jokių teisių teisinių pasekmių. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjai į teismą kreipėsi neturėdamos subjektinės teisės ginčyti Nutarimą Nr. 600. Be to, pareiškėjai nei skunde, nei jos atstovai teismo posėdyje nenurodė, kaip konkrečiai pasireiškė jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas priėmus Nutarimą Nr. 600, nenurodė ir teisės akto pažeidimo, kuris būtų tiesiogiai įtakojęs atrankos rezultatus. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad vykusios atrankos į ECOSO narius rezultatai jau yra įgyvendinti. Europos S. T., atsižvelgdama į Nutarimą Nr. 600, 2010 m. rugsėjo 13 d. priėmė sprendimą Nr. 2010/570/ES, kuriuo nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. buvo paskirti šio komiteto nariai ir kuris įsigaliojo jo priėmimo dieną. Pirmosios instancijos teismas taip pat akcentavo, kad remiantis EESRK darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio 1.2 ir 6 punktu bei EESRK narių statuto 3 straipsnio 1 ir 4 punktais, galutinį sprendimą dėl EESRK narių priima Europos S. T., minimo komiteto narių atšaukimo pagrindai nustatyti EESRK narių statuto 3 straipsnyje, tačiau juose nėra numatyta galimybės atšaukti komiteto narį, sustabdyti ar panaikinti jo mandatą jį paskyrusios šalies, jos institucijų, įskaitant ir teismų sprendimais ar iniciatyva kitais, ne komiteto statute, nustatytais pagrindais. Todėl Nutarimas Nr. 600 ginčo atveju laikytinas rekomendacinio pobūdžio aktu, priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinant viešojo administravimo funkciją.

34Dėl galimo Aprašo nuostatų pažeidimo pirmosios instancijos teismas nurodė, jog byloje nustatyta, kad 2010 m. balandžio 14 d. Nacionalinės vartotojų konfederacija, Lietuvos kultūros kongresas, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija raštu „Dėl kandidato į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą“ Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pateikė prašymą ir prašo dalyvauti atrankoje dėl bendro atstovo į EESRK. Iš šio prašymo taip pat matyti, kad jis buvo užpildytas Nacionalinės vartotojų konfederacijos vardu ir nurodyta, kad jame nurodytos organizacijos yra NEST narės. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog byloje duomenų, jog tokį prašymą būtų pateikusi ir NEST, nėra. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Aprašo 14 punkte reglamentuojama, kad pasiūlymus dėl kandidatų teikiančios organizacijos arba organizacijų grupė atsakingai institucijai pateikia prašymą leisti dalyvauti kandidatų atrankoje, kuriame nurodo organizacijų veiklos pradžios (įsteigimo) metus ir siūlomą atstovą (arba kelis atstovus). Kartu su prašymu raštu pateikiami dokumentai ir duomenys, nurodyti Aprašo 14.1-14.11.3 punktuose. Pagal Aprašo 20 punktą, jeigu vertinant pasiūlymo dokumentus ir duomenis administracinės atitikties ir (ar) organizacijų tinkamumo vertinimo lentelėje nors vienas punktas įvertinamas „Ne“, prašoma pateikti trūkstamus duomenis ir (ar) dokumentus ir nustatomas terminas (iki 5 darbo dienų), per kurį organizacija privalo juos pateikti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Ūkio ministerija, įvertinusi organizacijų grupės prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus bei duomenis, vadovaudamasi Aprašo 20 punktu, 2010 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (11.6-22)-3-2543 „Dėl papildomų duomenų pateikimo“, organizacijų grupės paprašė patikslinti duomenis ir pateikti trūkstamus dokumentus. Pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija įvertinusi tai, kas išdėstyta anksčiau, taip pat remdamasi nurodytomis Aprašo nuostatomis, konstatavo, kad NEST savo valios dalyvauti atrankoje į EESRK narius nei kartu su organizacijų grupe pateiktame prašyme, kuriame jokių dokumentų ar duomenų, nurodytų Aprašo 14.1-14.11.3 punktuose apie NEST nebuvo pateikta, nei vėliau po Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos organizacijų grupei pateikto pasiūlymo pateikti papildomus dokumentus, nepareiškė, todėl ministerija visiškai pagrįstai NEST neįrašė į organizacijų grupės, deleguojančios A. A. į EESRK narius, sąrašą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, ginčo atveju nebuvo pažeisti Aprašo 14 ir 20 punktai.

35Dėl Aprašo pakeitimo pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 straipsnio 5 dalyje reglamentuojama, kad Vyriausybė, siūlydama kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, jos nustatyta atrankos tvarka atrenka kandidatus iš darbdavių, darbuotojų ir kitiems visuomenės interesams atstovaujančių organizacijų (vartotojų ūkininkų, laisvųjų profesijų aplinkos apsaugos neįgaliųjų, moterų šeimų jaunimo, mokslo ir akademinių bendruomenių asociacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų) atstovų. Dėl atrenkamų kandidatų Vyriausybė jos nustatyta tvarka konsultuojasi su Lietuvos Respublikos trišale taryba ir darbdavių darbuotojų ir kitiems visuomenės interesams atstovaujančiomis organizacijomis. Pirmosips instancijos teismas akcentavo, jog, kaip matyti iš bylos medžiagos, remiantis paminėta teisės norma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimu Nr. 326 patvirtino Aprašą, kuris reglamentuoja informavimo, atrankos, konsultavimosi ir derinimo procedūrą, atrenkant Lietuvos Respublikos kandidatus į EESRK narius. Aprašo 2 punkte nustatyta, kad už atranką atsakinga institucija yra Ūkio ministerija.

36Pirmosios instancijos teismo vertinimu, byloje nustatyta ir tai, kad Lietuvos Respublikos Trišalė taryba 2010 m. balandžio 1 d. kreipimesi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką išreiškė kritiką Nutarimo Nr. 326 nuostatoms, kurios, Trišalės tarybos nuomone, pažeidžia socialinių partnerių: darbdavių, profesinių sąjungų statusą bei teisę laisvai rinkti savo atstovus į EESRK, primindama, kad aptariamas nutarimas buvo priimtas neatsižvelgiant į Trišalės tarybos pastabas bei siūlė sustabdyti Nutarimo Nr. 326 vykdymą ir artimiausiu metu Lietuvos Respublikos Vyriausybei organizuoti susitikimą su Trišale taryba, nurodydama, kad priešingu atveju Trišalė taryba bus priversta svarstyti tikslingumą pasitraukti iš Nacionalinio susitarimo, neteikti kandidatūrų į EESRK narius ir apie susidariusią socialinio ir pilietinio dialogo krizę informuoti Europos Sąjungos šalių Vadovų tarybą bei kitas institucijas.

37Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į Trišalės tarybos kreipimąsi, ir buvo priimtas Nutarimas Nr. 474, kurio turinio analizės pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad juo iš esmės nebuvo pakeista atrankos tvarka, nenustatyta jokių naujų reikalavimų kandidatams, neapribotos pasiūlymus dėl kandidatų pateikusiųjų organizacijų ir jų atstovų galimybės dalyvauti atrankoje ir būti atrinktais. Pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija sutiko su atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų pozicija, kad, priešingai, pakeitus Aprašą buvo supaprastinti reikalavimai organizacijoms bei jų kandidatams ir sudarytos galimybės platesniam ratui organizacijų dalyvauti, pakeitimai neapribojo ir nepablogino iki pakeitimo pasiūlymus dėl kandidatų pateikusių organizacijų galimybių dalyvauti atrankoje ir būti atrinktais. Kadangi Nutarimu Nr. 474 patikslinus Aprašą pasikeitė (buvo supaprastinti) kai kurie atrankos reikalavimai, todėl pasiūlymų dėl kandidatų pateikimo terminui dar nepasibaigus, buvo pratęstas terminas pasiūlymams dėl kandidatų pateikti ir buvo priimami organizacijų pasiūlymai dėl kandidatų. Pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, kad šiuo atveju būtų pažeistas Aprašo 11 punktas. Be kita ko, pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija pritarė atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų išsakytai nuomonei, kad Aprašo pakeitimai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, t. y. norminiu teisės aktu, kuris yra skelbiamas „Valstybės žinios“, todėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerija neturėjo pareigos individualiai informuoti pasiūlymus dėl kandidatų pateikusias organizacijas apie Aprašo pakeitimus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog Aprašo pakeitimai, patvirtinti Vyriausybės nutarimu Nr. 474, yra galiojantys, reikalavimo dėl jų panaikinimo – pareiškėjai nepareiškė, todėl teisėjų kolegija vertinti minėtą nutarimą taip, kaip nurodė pareiškėjai, neturi jokio nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

38Pirmosios instancijos teismas, inter alia pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką, ne kartą yra pažymėjęs, jog administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose: Nr. A-14-261/2007, Nr. A-17-217/2007, Nr. A-502-1315/2012). Nors pareiškėjoms ne kartą buvo suteikta galimybė tikslinti skundus, tačiau nei viename iš patikslintų skundų jos taip ir nenurodė, kokias teisines pasekmes jų atžvilgiu sukeltų prašomas panaikinti Nutarimas Nr. 600, bei nepareiškė reikalavimų, kurie joms sukeltų teisines pasekmes. Teismo posėdyje pareiškėjų atstovai taip pat negalėjo atsakyti, kokias teisines pasekmes jiems sukeltų Nutarimo Nr. 600 panaikinimas, kokios yra atšaukimo galimybės jau išrinktų narių iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir kokia, nepasibaigus kadencijai, galima nauja atranka. Atsakovės atstovams nurodžius teisės aktus, reglamentuojančius atšaukimą, bei nurodžius, kad nutarimą panaikinimus netgi teismo sprendimu, nėra numatytas narių atšaukimas, pareiškėjų atstovai siekė inicijuoti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto įtraukimą į nagrinėjamą bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Toks pareiškėjų atstovų prašymas, remiantis ABTĮ nuostatomis, nepatenkintas.

39Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, nurodytų teisės normų sistemine analize, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad Nutarimas Nr. 600 yra teisėtas ir pagrįstas, jį priimant nebuvo pažeistos procedūros, jis priimtas kompetentingo subjekto, jį priimdama Lietuvos Respublikos Vyriausybė jai teisės aktais suteiktos kompetencijos neviršijo, t. y. neveikė ultra vires, todėl naikinti Nutarimą Nr. 600, nurodytais ir kitais motyvais, vadovaujantis ABTĮ 89 straipsniu, nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo, o pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

40III.

41Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. naują sprendimą – jų skundą tenkinti, taip pat priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

421. Pareiškėjų vertinimu, pirmosios instancijos teismas atmesdamas jų skundą buvo šališkas ir priimdamas sprendimą vadovavosi tik priešingos šalies argumentais ir motyvais (ne tiksliai, be argumentacijos, klaidingai aiškina situaciją ir jos paaiškinimus, bei ydingai aiškino Vyriausybės nutarimus ir jų priėmimo tvarką).

432. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime pasisakė, kad nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų ar neveikimo politinio ar ekonominio tikslingumo požiūrių, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas ar administravimo subjektas neviršija kompetencijos, taip pat ar aktas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Pareiškėjų vertinimu, pirmosips instancijos teismas, patikslindamas savo kompetencijos ribas, į jas neatsižvelgė ir atsisakė spręsti klausimus, kurie jam priklauso. Pareiškėjų vertinimu, byloje aiškiai nustatyta, kad institucijos pažeidė tvarką taip atsirado neteisėti veiksmai, o iš neteisės negimsta teisė. Įstatymas buvo pažeistas, kadangi visų pirma, pažymėtinas pareiškėjo Nacionalinės ekonominės - socialinės tarybos teisių pažeidimas. 2010 m. balandžio 14 d.pasiūlymu Ūkio ministrui buvo nurodyta Nacionalinė ekonominė - socialinė taryba, kartu nurodant, jog „šios organizacijos kandidatas atstovaus visos šios grupės organizacijų interesams“. Anot pareiškėjų, nepaisant akivaizdžiai išreikšto pareiškėjo Nacionalinės ekonominės - socialinės tarybos pasiūlymo atsakovas Ūkio ministerija šios organizacijos .

443. Pareiškėjai atkreipė dėmesį į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 324 19 punktas nustato, jog „gavusi pasiūlymą iš organizacijos, atsakinga institucija jį įvertina. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atsakinga institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas savo interneto svetainėje paskelbia pasiūlymus pateikusių organizacijų ir siūlomų atstovų sąrašą". To paties nutarimo 20 punkte nustatyta, jog „jeigu vertinant pasiūlymo dokumentus ir duomenis administracinės atitikties ir organizacijų tinkamumo vertinimo lentelėje bent vienas punktas įvertinamas „Ne", prašoma pateikti trūkstamus duomenis ir dokumentus ir nustatomas terminas, per kurį organizacija turi juos pateikti“. Nepaisant šio teisinio reguliavimo, Nacionalinės ekonominės - socialinės tarybos pasiūlymas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje nebuvo užregistruotas ir paskelbtas, jam nebuvo taikomas nutarimo punkte nustatytas terminas ištaisyti pasiūlymo trūkumus, jei tokie būtų buvę nustatyti. Pareiškėjų teigimu, taip buvo pažeista tvarka ir Nacionalinei ekonominei - socialinei tarybai užkirstas kelias teisėtai pagal nutarimą būti konkurso dalyve.

453. Pareiškėjai pabrėžia, jog neprašoma teismo vertinti politinio ar ekonominio tikslingumo, o būtent prašoma nustatyti pažeidimus ir institucijų veikimą prieš įstatymą. Anot pareiškėjų, administravimo subjektai viršijo savo įgaliojimus savavališkai neužregistravę pasiūlymo, o teismas atsisako pripažinti šį veiksmą kaip savavališką ir neteisėtą. Pareiškėjo teigimu, atsakovas, neužregistravęs pasiūlymo visai institucijai, užtraukė nesąžiningų veiksmų elgesį prieštaraujančių aktų tikslams bei uždaviniams. Pareiškėjų vertinimu, pirmosios instancijos teismas pasisakė, kad skundžiamas aktas ar veiksmas nesukelia asmeniui suprato, kad buvo pažeista tvarka ir užkirsta galimybė net apie to pasiūlymo įgyvendinimą natūroje. Taigi, anot pareiškėjų, yra akivaizdžiai matoma, kad pirmosios instancijis teismas neteisingai interpretavo institucijos padarytą pažeidimą ir nepriskyrė veiksmų prie esminių įstatymo pažeidimų su visom apeliantui tenkančiomis materialioms pasekmėmis.

46Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, mano, kad jis yra nepagrįstas ir apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais naikinti skundžiamą sprendimą nėra jokio teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas turi būti atmestas. Atsiliepimą papildomai grindžia šiais argumentais:

471. Ūkio ministerija visiškai pagrįstai ir teisėtai Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos neįrašė į organizacijų grupės, deleguojančios A. A. į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, sąrašą.

482. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius" Pareiškėjams (Apeliantams) nesukėlė jokių teisinių pasekmių ir yra teisėtas bei pagrįstas.

493. Vykdant atranką apeliantų teisės bei ir skaidrumo principai pažeisti nebuvo.

50Tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo šiuos skundus atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas priimtas tinkamai taikant ir aiškinant materialinės ir procesinės teises normas, yra pagrįstas ir teisėtas. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, teismas objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjo visus byloje surinktus įrodymus ir pareiškė dėl jų nuomonę.

51Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.

52Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija prašo šiuos skundus atmesti kaip nepagrįstus.

53Atsiliepime nurodo, jog Užsienio reikalų ministerijos nuomone, pareiškėjai nepateikė jokių argumentų, kurie įrodytų, kad jų prašytą panaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius" atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė būtų priėmęs pažeidžiant nustatytas procedūras, jis būtų buvęs neteisėtas ar nepagrįstas, taip pat argumentų, kaip jo panaikinimas pakeistų pareiškėjų teisinę padėtį. Atsakovas pabrėžia, jog dėl šių priežasčių pritaria Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendime suformuluotai išvadai, kad naikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 600 nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Pareiškėjai, atsakovo nuomone, apeliaciniame skunde nenurodė jokių įstatymų ar bylos aplinkybių, kuriomis įrodytų skundžiamo teismo sprendimo nepagrįstumą, taip pat nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų skunde dėstomas aplinkybes.

54Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prašė šiuos skundus atmesti kaip nepagrįstus.

55Atsiliepime pažymėjo, kad Nutarimas Nr. 600 priimtas ne pareiškėjų atžvilgiu, nes jų siūloma atstovė nebuvo įtraukta į EESRK sąrašą ir Nutarime Nr. 600 ji nenurodyta kaip Lietuvos Respublikos kandidatė į EESRK narius, todėl pareiškėjoms nesukelia jokių teisių teisinių pasekmių. Taigi, trečiojo suinteresuotojo asmens vertinimu, pareiškėjai į teismą kreipėsi neturėdami subjektinės teisės ginčyti Nutarimą Nr. 600. Tretysis suinteresuotasis asmuo, be kita ko, sutiko su Vilniaus apygardos administracinio teismo nuomone, kad Nutarimas Nr. 600 ginčo atveju laikytinas rekomendacinio pobūdžio aktu, priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinant viešojo administravimo funkciją, nes vadovaujantis EESRK darbo tvarkos taisyklėmis, galutinį sprendimą dėl EESRK narių priima Europos S. T..

56Atsiliepimu į apeliacinius skundus Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas prašo šiuos skundus tenkinti ir nurodo, jog palaiko juose išdėstytą poziciją.

57Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo A. Š. prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.

58Teisėjų kolegija

konstatuoja:

59IV.

60Apeliacinis skundas atmestinas.

61Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“.

62Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnyje yra nustatyti reikalavimai formai ir turiniui, kuriuos turi atitikti skundas (prašymas), paduodamas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui. Minėto straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nustatyta, kad skunde (prašyme) turi būti nurodytos „aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta“ bei suformuluotas „pareiškėjo reikalavimas“.

63Teisės teorijoje pareiškėjo (ieškovo) nurodytos aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, sudaro skundo (prašymo, ieškininio pareiškimo) pagrindą. O pareiškėjo (ieškovo) materialinis – teisinis reikalavimas atsakovui, sudaro skundo (prašymo, ieškininio pareiškimo) dalyką.

64Pagal ABTĮ 22, 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo (prašymo) pagrindą ir dalyką arba, kurį vieną iš jų keisti bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, priklauso pareiškėjui.

65Minėtų taisyklių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjo suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas apsprendžia pareiškėjo ginčijamo teisinio santykio ribas, o tuo pačiu ir ribas, kuriose pirmosios instancijos teismas turi nagrinėti bylą.

66Taip pat pažymėtina, kad pagal ABTĮ 130 straipsnio 5 dalį, nustatančią, kad „apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme“, pareiškėjui yra draudžiama apeliacinės instancijos teisme keisti skundo (prašymo) dalyką. O pagal to paties įstatymo 138 straipsnio 3 dalį, nustatančią, kad apeliacinės instancijos teismas „gali tirti įrodymus, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė tirti“ bei kad „nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau“, yra apribota pareiškėjo teisė keisti bei pildyti ir skundo (prašymo) pagrindą.

67Apibendrinant, darytina išvada, kad pareiškėjo pirmosios instancijos teisme suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas, t. y. pareiškėjo ginčijamo teisinio santykio ribos, apsprendžia ne tik bylos nagrinėjimo ribas pirmosios instancijos teisme, bet iš esmės sąlygoja ir bylos nagrinėjimo ribas apeliacinės instancijos teisme.

68Pareiškėjų skundo, patikslinto skundo ir apeliacinio skundo turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjai savo reikalavimą grindžia iš esmės dviem grupėmis argumentų: visų pirma teigia, kad jų teisės buvo pažeistos atrankos metu pakeitus Tvarkos aprašą ir pritaikius jį jau prasidėjusiai atrankai t. y. tokiu būdu buvo pažeistas lex retro non agit principas, be to teigia, kad neteisėtai buvo atsisakyta užregistruoti Nacionalinės ekonominės – socialinės tarybos atstovą. Pabrėžtina, kad pareiškėjai argumentų dėl atrankos procedūros vykdymo, kiek tai susiję su A. A., kaip Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Lietuvos kultūros kongreso, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pasiūlytos kandidatės vertinimu ir kitų kandidatų palyginimu nepateikia ir su tuo susijusių reikalavimų nekelia. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis teisės normomis, teisėjų kolegija bylą nagrinės tik pareiškėjų skunde ir apeliaciniame skunde apibrėžtose ribose.

69Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL C 326, 2012 10 26, p. 47—390) 302 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, jog Komiteto nariai skiriami penkeriems metams. Taryba patvirtina pagal kiekvienos valstybės narės pateiktus pasiūlymus sudarytą narių sąrašą. Komiteto nariai gali būti paskiriami kitai kadencijai. Taryba sprendžia pasikonsultavusi su Komisija. Ji gali prašyti Europos organizacijų, kurios atstovauja įvairioms ekonominio ir socialinio gyvenimo sritims ir pilietinei visuomenei, ir kurioms daro poveikį Sąjungos veikla, nuomonės.

70Kandidatų, kuriuos siūlo valstybės narės, atrankos tvarka nustatoma valstybių nacionalinėje teisėje.

71Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Valstybės Žinios, 1994, Nr. 43-772; Valstybės Žinios, 1998, Nr. 41(1)-1131) (toliau – ir Vyriausybės įstatymas) 1 dalyje nustatyta, kad Vyriausybė siūlo kandidatus į aukščiausius Europos Sąjungos pareigūnus. Jų skyrimą numato sutartys, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga. Šio įstatymo 5 dalyje nustatyta, kad Vyriausybė, siūlydama kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, jos nustatyta atrankos tvarka atrenka kandidatus iš darbdavių, darbuotojų ir kitiems visuomenės interesams atstovaujančių organizacijų (vartotojų, ūkininkų, laisvųjų profesijų, aplinkos apsaugos, neįgaliųjų, moterų, šeimų, jaunimo, mokslo ir akademinių bendruomenių asociacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų) atstovų. Dėl atrenkamų kandidatų Vyriausybė jos nustatyta tvarka konsultuojasi su Lietuvos Respublikos trišale taryba ir darbdavių, darbuotojų ir kitiems visuomenės interesams atstovaujančiomis organizacijomis.

72Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Valstybės Žinios, 2010, Nr. 37-1757) patvirtino Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašą.

73Vyriausybė 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 474 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris įsigaliojo 2010 m. gegužės 5 d. (Valstybės Žinios, 2010, Nr. 51-2502; Valstybės Žinios, 2010, Nr. 52) priėmė Tvarkos aprašo pakeitimus.

74Pareiškėjų teigimu, Ūkio ministerija vykdydama atranką pagal 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 474 patvirtintą Tvarkos aprašą pažeidė teisės principą lex retro non agit, kadangi jo priėmimo metu atranka jau buvo prasidėjus, ir, pareiškėjų vertinimu, vykdant atranką turėjo būti taikomos 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 patvirtinto Tvarkos aprašo normos. Taip pat nurodo, jog Ūkio ministerija neinformavusi apie Tvarkos aprašo pakeitimus, pažeidė pareiškėjų interesus.

75Visų pirma pabrėžtina, kad teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsižvelgiant į tai, jog Tvarkos aprašas yra norminis teisės aktas, kuris buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“, atsakovas neturėjo pareigos informuoti pareiškėjus apie Nutarimo Nr. 474 priėmimą.

76Pareiškėjų teiginiai, kad pakeitus Tvarkos apraše nustatytas atrankos vykdymo taisykles, buvo pažeistos jų subjektinės teisės, taip pat atmestini. Pabrėžtina, kad teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, jog Tvarkos aprašo pakeitimai vienodai taikyti visiems atrankoje dalyvavusiems asmenims, iš pakeisto Tvarkos aprašo turinio akivaizdu, jog pareiškėjai neatsidūrė skirtingoje ir blogesnėje situacijoje, nei kiti atrankos dalyviai, vertina, kad pareiškėjų subjektinė teisė vien tuo, jog buvo padaryti tam tikri Tvarkos aprašo pakeitimai, nebuvo pažeista.

77Pareiškėjų teigimu Ūkio ministerija neteisėtai atsisakė registruoti Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos pasiūlytą atstovę A. A..

78Tvarkos aprašo 14 punkte nustatyta, kad pasiūlymus dėl kandidatų teikiančios organizacijos arba organizacijų grupė atsakingai institucijai pateikia prašymą leisti dalyvauti kandidatų atrankoje, kuriame nurodo organizacijų veiklos pradžios (įsteigimo) metus ir siūlomą atstovą (arba kelis atstovus). Kartu su prašymu raštu pateikiami dokumentai ir duomenys, nurodyti Aprašo 14.1-14.11.3 punktuose.

79Byloje esantis prašymas dalyvauti atrankoje dėl bendro atstovo EESRK (III t., b. l. 25) patvirtina, kad jis buvo užpildytas Nacionalinės vartotojų konfederacijos vardu. Jame taip pat pažymėta, kad visos rašte nurodytos organizacijos (Nacionalinė vartotojų konfederacija, Lietuvos kultūros kongresas, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija) yra Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos narės, tačiau prašyme nebuvo nurodyti NEST duomenys ir pateikti dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 14.1. – 14.11.3 punktuose. Priešingai nei teigia apeliantas, šio prašymo turinys, nepatvirtina, jog jis inter alia paduotas ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos vardu. Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba neišreiškė valios, jog A. A. būtų įregistruota jų kandidate ir pratęsus atrankos terminus, bei Ūkio ministerijai kreipusis į organizacijų grupę dėl papildomų duomenų pateikimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog NEST savo valios dalyvauti atrankoje į EESRK narius neišreiškė, todėl atitinkami pareiškėjų argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.

80Apeliantai taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog skundžiamas teisės aktas nesukėlė pareiškėjams teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų teiginiais, kad skundžiamas Nutarimas Nr. 600 galėjo pareiškėjams sukelti teisines pasekmes, o pirmosios instancijos teismas priėjo prie nepagrįstos išvados, kad jis laikytinas rekomendacinio pobūdžio aktu. Vis dėl to, teisėjų kolegija pabrėžia, kad šiuo atveju iš esmės išnagrinėjus pareiškėjų argumentus apeliacinės instancijos teisme ir nustačius, kad Nutarimas Nr. 600 yra teisėtas ir pagrįstas, pirmosios instancijos teismo sprendimas vien šiuo pagrindu nenaikintinas.

81Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir padarė klaidingą išvadą, kad ginčijamas Nutarimas Nr. 600 nesukelia pareiškėjams teisinių pasekmių, priėmė iš esmės teisingą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

82Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

83Pareiškėjų Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos apeliacinį skundą atmesti.

84Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

85Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje... 3. sekretoriaujant R. K.... 4. dalyvaujant pareiškėjų atstovams A. A. ir 5. atsakovo atstovui P. S., M. P.... 6. trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams P. S., 7. apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų... 8. Teisėjų kolegija... 9. I.... 10. Pareiškėjai Nacionalinė ekonominė–socialinė taryba ir Lietuvos... 11. Skunde nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d.... 12. Pareiškėjai pažymėjo ir tai, kad netgi apsibaigus ir šiai datai, 2010 m.... 13. Teigė, kad Nutarimu Nr. 474 buvo sukurta teisinė painiava, atrankos sąlygos,... 14. Atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir tretysis suinteresuotas asmuo... 15. Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas Nr. 600 pareiškėjoms jokių... 16. Atsakovas tvirtino, kad Aprašo pakeitimai Nutarime Nr. 474 buvo išdėstyti... 17. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad 2010 m. balandžio 22 d.... 18. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija su... 19. Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas Nr. 600 priimtas iš vertinimo... 20. Tretysis suinteresuotasis asmuo pažymėjo ir tai, kad Nutarimu Nr. 474... 21. Tretysis suinteresuotasis asmuo taip pat atkreipė dėmesį, kad 2010 m.... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 23. Atsiliepime į skundą nurodė, kad atrankos vertinimo komisija atlieka tik... 24. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 25. Atsiliepime į skundą nurodė, kad atrankos vertinimo komisija atlieka tik... 26. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija... 27. Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas Nr. 600, netgi jį panaikinus,... 28. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų... 29. Atsiliepime į skundą nurodė, kad Ūkio ministerija yra atsakinga atrankos... 30. II.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu... 32. Teismas konstatavo, jog byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos... 33. Dėl Nutarimu Nr. 600 pareiškėjų pažeistų teisių pirmosios instancijos... 34. Dėl galimo Aprašo nuostatų pažeidimo pirmosios instancijos teismas nurodė,... 35. Dėl Aprašo pakeitimo pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Lietuvos... 36. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, byloje nustatyta ir tai, kad Lietuvos... 37. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į Trišalės tarybos... 38. Pirmosios instancijos teismas, inter alia pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis... 39. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos rašytinių... 40. III.... 41. Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo apygardos administracinio teismo 2012... 42. 1. Pareiškėjų vertinimu, pirmosios instancijos teismas atmesdamas jų... 43. 2. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime pasisakė, kad nevertina... 44. 3. Pareiškėjai atkreipė dėmesį į tai, jog Lietuvos Respublikos... 45. 3. Pareiškėjai pabrėžia, jog neprašoma teismo vertinti politinio ar... 46. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė... 47. 1. Ūkio ministerija visiškai pagrįstai ir teisėtai Nacionalinės... 48. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 600... 49. 3. Vykdant atranką apeliantų teisės bei ir skaidrumo principai pažeisti... 50. Tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija... 51. Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos... 52. Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos... 53. Atsiliepime nurodo, jog Užsienio reikalų ministerijos nuomone, pareiškėjai... 54. Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos... 55. Atsiliepime pažymėjo, kad Nutarimas Nr. 600 priimtas ne pareiškėjų... 56. Atsiliepimu į apeliacinius skundus Nacionalinis pareigūnų profesinių... 57. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo 58. Teisėjų kolegija... 59. IV.... 60. Apeliacinis skundas atmestinas.... 61. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės... 62. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 63. Teisės teorijoje pareiškėjo (ieškovo) nurodytos aplinkybės, kuriomis jis... 64. Pagal ABTĮ 22, 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo (prašymo)... 65. Minėtų taisyklių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjo suformuluotas... 66. Taip pat pažymėtina, kad pagal ABTĮ 130 straipsnio 5 dalį, nustatančią,... 67. Apibendrinant, darytina išvada, kad pareiškėjo pirmosios instancijos teisme... 68. Pareiškėjų skundo, patikslinto skundo ir apeliacinio skundo turinio analizė... 69. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL C 326, 2012 10 26, p. 47—390)... 70. Kandidatų, kuriuos siūlo valstybės narės, atrankos tvarka nustatoma... 71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Valstybės Žinios, 1994, Nr.... 72. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl... 73. Vyriausybė 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 474 „Dėl Lietuvos... 74. Pareiškėjų teigimu, Ūkio ministerija vykdydama atranką pagal 2010 m.... 75. Visų pirma pabrėžtina, kad teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 76. Pareiškėjų teiginiai, kad pakeitus Tvarkos apraše nustatytas atrankos... 77. Pareiškėjų teigimu Ūkio ministerija neteisėtai atsisakė registruoti... 78. Tvarkos aprašo 14 punkte nustatyta, kad pasiūlymus dėl kandidatų... 79. Byloje esantis prašymas dalyvauti atrankoje dėl bendro atstovo EESRK (III t.,... 80. Apeliantai taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 81. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 82. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 83. Pareiškėjų Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Lietuvos... 84. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės... 85. Nutartis neskundžiama....