Byla e2-3313-653/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime teisėtumo, trečiasis asmuo UAB „Eltirema“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinį atsakovui AB „Litgrid“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime teisėtumo, trečiasis asmuo UAB „Eltirema“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovo sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo.

3Ieškinyje nurodoma, jog perkantysis subjektas „Litgid AB“ vykdo viešąjį pirkimą – atvirąjį konkursą „Infrastruktūros priežiūros centro Utenos regiono 330 – 110 kV įtampos oro linijų eksploatacijos darbai“. Tiekėjas UAB „Irdaiva“ (su JVS partneriu UAB „Litenergoservis“) yra šio Konkurso suinteresuotas dalyvis, įrašytas į Konkurso dalyvių 2018-01-29 pasiūlymų eilės antrąją vietą. Ieškovas prašė Perkančiosios organizacijos (atsakovo) supažindinti su Konkurso dalyvio, įrašyto 2018-01-29 pasiūlymų eilės pirmoje vietoje – UAB „Eltirema“ pasiūlymu, šio pasiūlymo visais paaiškinimais, patikslinimais, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentais ir neįprastai mažos kainos pagrindimu (jeigu toks buvo prašomas).

42018-02-13 vykusio susipažinimo metu UAB „Irdaiva“ atstovams neteisėtai ir nepagrįstai nebuvo leista susipažinti su UAB „Eltirema“ specialistų ir nebuvo pateikti specialistų kvalifikaciją įrodantys dokumentai, nebuvo pateikti subrangovo UAB „Holo projects“ kvalifikaciją įrodantys dokumentai, pašalinimo pagrindus paneigiantys dokumentai (subrangovo EBVPD, deklaracijos, valstybinių institucijų išduotos pažymos ir t.t.) bei subrangos sutartis (ketinimų protokolas), nors kvalifikaciniai duomenys (tame tarpe duomenys apie specialistus ir subrangovus) jokiu atveju negali būti konfidencialia informacija.

5Ieškovės prašomi susipažinti dokumentai paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, jų turinio išviešinimas, be teisių peržiūros procedūroje, tiekėjui nesuteikia jokio neteisėto konkurencinio pranašumo, šią informaciją galima sužinoti ir kitais būdais, pavyzdžiui, su atitinkamu tiekėju kartu dalyvaujant kitame pirkime. Nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neįrodė, kuo tam tikrų atestatų, sertifikatų ar kitų dokumentų atskleidimas pakenktų jų teisėtiems komerciniams interesams.

6Tiekėjų (rangovų, subrangovų) sudarytos rangos sutartys negali būti laikomos konfidencialiomis, kadangi šių dokumentų privalomas viešas skelbimas yra numatytas LR Statybos įstatyme ir jį lydinčiuose poįstatyminiuose teisės aktuose bei LR Viešųjų pirkimų įstatyme.

7Taip pat ieškovas pretenzijoje reikalavo išviešinti UAB „Eltirema“ pasiūlyme nurodytas pasiūlytos kainos sudėtines dalis, bet atsakovas 2018-02-27 raštu Nr. SD – 644 „Dėl atsakymo į pretenziją“ nepagrįstai ir nemotyvuotai atmėtė ieškovo pretenziją. Aplinkybės, jog tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ taip slepia (ar net nepateikė savo pasiūlyme Konkursui) tokią nekonfidencialią informaciją apie subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą (subrangovo EBVPD, deklaracijos, valstybinių institucijų išduotos pažymos ir t.t.) rodo, kad atsakovas ir trečiasis asmuo elgiasi neteisėtai ir neskaidriai, o tokį elgesį galima paaiškinti išskirtinai tuo, kad trečiojo asmens (kartu su pasirinktu subrangovu) kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų ir LR VPĮ imperatyviųjų reikalavimų ir tuo, kad atsakovas ir trečiasis asmuo slepia tai, jog trečiojo asmens (ir subrangovo) atžvilgiu egzistuoja imperatyvūs pašalinimo iš Konkurso pagrindai.

8Atsakovas AB „Litgrid“ atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, jog ieškinio reikalavimai niekuo nesusiję su ieškinio pagrindais, kadangi tam tikros trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlymo konfidencialios informacijos nesuteikimas ieškovui niekaip nelėmė ir nėra susijęs su ieškovo ginčijamais atsakovo sprendimais dėl trečiojo asmens UAB „Eltirema“ paskelbimo Pirkimo laimėtoju ir Pirkimo sutarties su UAB „Eltirema“ sudarymo bei su šių sprendimų teisėtumu.

9Ieškinyje nenurodyta, kokius Pirkimo dokumentų ir Pirkimų įstatymo reikalavimus pažeidė atsakovas, priimdamas sprendimus dėl UAB „Eltirema“ paskelbimo Pirkimo laimėtoju ir Pirkimo sutarties su UAB „Eltirema“ sudarymo. Taip pat ieškovas nenurodė argumentų, patvirtinančių, jog šiais sprendimais atsakovas pažeidė ieškovo teises ir jo teisėtus interesus.

10Atsakovui įvertinus trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją, kilo abejonių dėl šios informacijos konfidencialumo. Todėl atsakovo Komisija, vadovaudamasi Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, kreipėsi į UAB „Eltirema“ dėl pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo pagrindimo. Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ 2018-02-08 pateikė išsamų atsakymą, kuriame nurodė neviešinamos informacijos apimtis, taip pat nurodė informacijos, kuri gali būti atskleista kitam tiekėjui, apimtis. Trečiasis asmuo nurodė motyvus ir pateikė įrodymus, kodėl dalis su pasiūlymu pateiktos informacijos yra konfidenciali. Atsakovas išanalizavo UAB „Eltirema“ pagrindime nurodytus motyvus, įvertino pateiktus įrodymus ir nustatė, kad pasiūlyme nurodyta dalis informacijos apie siūlomų specialistų kvalifikaciją ir subrangovą negali būti išviešinta, nes ją atskleidus būtų pažeisti ADTAĮ reikalavimai saugoti fizinių asmenų duomenis bei UAB „Eltirema“ įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis. Ieškovei buvo pateikta didesnioji dalis trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlymo dokumentų, patvirtinančių trečiojo asmens atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

11Ieškovo į bylą pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybos 2018-01-05 išvadoje nurodytos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo faktinių aplinkybių, susijusių su UAB „Eltirema“ pasiūlymo konfidencialios informacijos išviešinimu. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodyta, jog pirkimo vykdytojas dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (tame tarpe ir dėl lentelės su siūlomų paslaugų kainomis ir bendra pasiūlymo kaina) pagrindimo į tiekėją nesikreipė, todėl privalėjo išviešinti ne tik bendrą pasiūlymo kainą, bet ir pasiūlyme nurodytus paslaugų įkainius. Skirtingai nei Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytas pirkimo vykdytojas, atsakovas kreipėsi į UAB „Eltirema“ dėl Pirkimui pateikto pasiūlymo konfidencialios informacijos pagrindimo. UAB „Eltirema“ pateiktas pasiūlymo konfidencialios informacijos pagrindimas atitiko Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus. UAB „Eltirema“ pateikė Konfidencialios informacijos sąrašą, kuriame nurodyta, kad informacija apie prekių/paslaugų/darbų kainas ir įkainius yra komercinė paslaptis. Todėl atsakovas, vadovaudamasis Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, teismų praktika bei atsižvelgdamas į UAB „Eltirema“ pateiktą pasiūlymo kainos skaičiavimo lentelėse nurodytos informacijos konfidencialumo pagrindimą ir įrodymus, teisėtai neatskleidė UAB „Eltirema“ pasiūlymo kainos skaičiavimo 1, 2, 3 lentelėse nurodytos informacijos.

12Atsakovas supažindino Ieškovą su trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlymu, kuriame nurodytos pasiūlymo kainos sudėtinės dalys (110 kV OL eksploatavimo darbų įkainių suma be PVM, 330 kV OL eksplotavimo darbų įkainių suma be PVM, medžiagų įkainių suma be PVM, pasiūlymo kaina be PVM, PVM suma, bendra pasiūlymo kaina su PVM). Išviešintos UAB „Eltirema“ pasiūlymo kainos sudėtinės dalys yra pakankama informacija įsitikinti šio dalyvio pasiūlymo kainos realumu. Kadangi tiek Tiekėjas, tiek UAB „Eltirema“ yra tarpusavyje konkuruojantys ūkio subjektai, todėl išviešinus UAB „Eltirema“ pasiūlymo kainos skaičiavimo lentelėse nurodytas komercinę paslaptį turinčias kainas, ji prarastų konkurencinį pranašumą, nes ieškovui būtų žinoma, kokius įkainius siūlo UAB „Eltirema“, ir ieškovas galėtų pasinaudoti turima informacija siekdamas komercinių tikslų.

13Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ atsiliepimu į ieškinį prašo nutraukti civilinę bylą ieškovui nesilaikius nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, kai nebegalima šia tvarka pasinaudoti arba ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog ieškovo pretenzijoje, pareikštoje Perkančiajai organizacijai privaloma ikiteismine tvarka, nebuvo keliamas reikalavimas dėl Konkurso rezultatų panaikinimo dėl trečiojo asmens (jo pasitelkto subtiekėjo) atitikties/neatitikties kvalifikaciniams reikalavimams, t.y. ieškinyje formuluojamas visai kitas materialusis ieškinio reikalavimas. Nors ieškinyje keliami ir pretenzijoje atsakovui nurodyti argumentai dėl tariamai nepagrįsto ieškovo teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiais duomenimis ribojimo, tačiau jie nesusiejami nei su ieškinio materialiuoju reikalavimu – panaikinti Konkurso rezultatus, nei su šio reikalavimo pagrindu – tariama trečiojo asmens neatitiktimi kvalifikaciniams reikalavimams, o sutampantis pretenzijos ir ieškinio pagrindas – tariami ieškovo teisių pažeidimai neleidžiant susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiai informacija formuluojami tik kaip procesiniai prašymai, adresuoti teismui, o ne materialieji reikalavimai, keliami atsakovui.

14Trečiasis asmuo ėmėsi protingų priemonių nuo trečiųjų asmenų ir ypač konkurentų (kaip ieškovo) apsaugoti informaciją apie jos darbuotojus ir jų kvalifikaciją, o taip pat ir verslo partnerių darbuotojus, kadangi ši informacija suteikia jai konkurencinį pranašumą prieš konkuruojančius rinkos dalyvius.

15Pasiūlymo kainodaros informacija yra trečiojo asmens laikoma komercine paslaptimi ir yra imtasi protingų priemonių šios informacijos slaptumui išsaugoti, tiek pasitvirtinus trečiojo asmens konfidencialios informacijos sąrašą, tiek konfidencialia laikant trečiojo asmens sutartis su medžiagų tiekėjais (didžiąja dalimi medžiagos įsigyjamos iš UAB „Izoteka“, su kuria sudaryta Sutartis dėl konfidencialios informacijos apsaugos, tiek prašant šią informaciją pripažinti konfidencialia Konkurso procedūrose.

16Ieškovas pateiktu dubliku nurodė, jog paliko visus ieškinyje iškeltus materialinius ir procesinius prašymus ir prašo ex officio pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2018-03-15 Infrastruktūros priežiūros centro Utenos regiono 330 – 110 KV įtampos oro linijų eksploatavimo darbų sutartį Nr. SUT – 51 – 18, sudarytą tarp Atsakovo Litgrid AB ir trečiojo asmens UAB „Eltirema“. Nurodo, 2018-03-15 d. Sutartis yra niekinė, nes joje nenurodyta imperatyviai privaloma nurodyti informacija apie Sutarties vykdymui pasitelktus subtiekėjus. Nurodo, jog ieškovo pretenzijos turinys visiškai sutampa su ieškinio turiniu, t.y. jis laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

17Visa informacija apie subtiekėjus jokiais atvejais negali būti pripažinta konfidencialia ir tai yra imperatyviai įtvirtinta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 32 straipsnio 2 punkto 4 dalyje.

18Atsakovas Litgrid AB tripliku prašo nutraukti civilinę bylą. Nurodo, jog ieškovas pažeidė Pirkimų įstatymo 107 straipsnio 3 dalies ir Civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio reikalavimus dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nes ikiteismine tvarka neginčijo Atsakovo sprendimo dėl trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu dėl tariamo trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams ir dėl praleistų terminų šia tvarka pasinaudoti nebegalima.

19Dubliko teiginiai, kad Atsakovas be jokios analizės sutiko su trečiojo asmens 2018 m. vasario 8 d. rašte Nr. 73/1 nurodytais argumentais dėl pasiūlymo konfidencialios informacijos, neatitinka faktinių aplinkybių. Atsakovas ne tik išanalizavo trečiojo asmens rašte nurodytus argumentus ir įrodymus dėl pasiūlymo konfidencialios informacijos, bet ir atsižvelgė į Pirkimų įstatymo 32 straipsnyje nustatytus tiekėjų pasiūlymams ir paraiškoms taikomus konfidencialumo reikalavimus.

20Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ tripliku prašo nutraukti civilinę bylą arba ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog ieškovo 2018-02-19 pretenzijoje nebuvo keliamas reikalavimas, suformuluotas ieškinyje, - panaikinti atsakovo sprendimą dėl Pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su Eltirema sudarymo dėl tariamo Eltirema neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Atsakovas pagrįstai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su atitinkamais konfidencialiais trečiojo asmens/jo pasitelkto subtiekėjo kvalifikaciją patvirtinančiais duomenimis ir dokumentais. Trečiasis asmuo pritaria atsakovo pozicijai, kad vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 3 punktu, informacija apie trečiojo asmens pasitelkto subteikėjo duomenis (išskyrus subteikėjo pavadinimą, kuris Ieškovui pateiktas) atitinka konfidencialios informacijos sampratą ir atsakovas pagrįstai neleido susipažinti su pastaraisiais konfidencialiais pasiūlymo aspektais, tačiau bet kuriuo atveju nėra jokių subrangovo UAB „Holo projects“ pašalinimo pagrindų, o visi reikalingi dokumentai apie subrangovo UAB „Holo projects“ pašalinimo pagrindų nebuvimą kartu su trečiojo asmens pasiūlymu buvo Perkančiajai organizacijai pateikti, todėl ieškinio pagrindu nurodomi argumentai apie tariamą subrangovo UAB „Holo projects“ neatitiktį kvalifikaciniams reikalavimams atmestini.

21Byla nutraukiama.

22Byloje nustatyta, kad atsakovas Litgid AB vykdo viešąjį pirkimą – atvirąjį konkursą „Infrastruktūros priežiūros centro Utenos regiono 330 – 110 kV įtampos oro linijų eksploatacijos darbai“. Ieškovas UAB „Irdaiva“ (su JVS partneriu UAB „Litenergoservis“) pateikė pasiūlymą šiame konkurse.

232018-01-29 atsakovas priėmė sprendimą nustatyti pasiūlymų eilė (pirmasis eilėje UAB „Eltirema“, antrasis – ieškovo ir UAB „Litenergoservis“, veikiantis jungtinės veiklos sutartis pagrindu, pasiūlymas).

242018-02-19 ieškovas pateikė pretenziją atsakovui, kuria reikalavo nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūras, išviešinti nurodytą informaciją, susijusią su konkursą laimėtojo pasiūlymu, bei nesudaryti sutarties su UAB „Eltirema“ tol, kol nebus išviešinta ir įvertinta nurodyta informacija.

252018-02-27 atsakovas atsakė, jog pretenziją atmetė kaip nepagrįstą ir informavo, jog tęsia pirkimo procedūras.

26Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu iš esmės tuo pačiu kaip ir pretenzijoje nurodytu pagrindu, bet pareiškė kitą reikalavimą, nei nurodytas pretenzijoje, t.y. ieškovas ginčija atsakovo 2018-01-29 sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo (CPK 423-3 str. 2 d.).

27Atsižvelgus į pretenzijos turinį, į tai, kad joje nebuvo nurodyta jokių aplinkybių arba prielaidų dėl 2018-01-29 sprendimo neteisėtumo, dėl trečiojo asmens neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, darytina išvada, kad ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją, kuri nebuvo susieta su tikslu ginčyti būtent atsakovo 2018-01-29 sprendimą. Iš pretenzijos turinio matyti, kad ieškovas nesutiko su perkančiosios organizacijos sprendimais (2018-02-09, 2018-02-13) leisti susipažinti tik su nekonfidencialia trečiojo asmens pasiūlymo dalimi. Šią išvadą patvirtina ir pretenzijoje aiškiai ir vienareikšmiai išdėstyta ieškovo pozicija, kad jis kelia reikalavimą pateikti nurodytą informaciją. Atitinkamai atsakovas nenagrinėjo ikiteismine tvarka jokių aplinkybių dėl 2018-01-29 sprendimo teisėtumo, tuo labiau, kad jau buvo pasibaigęs LR VPĮ 108 str. 1 d. nustatytas pretenzijos pateikimo terminas šiam spendimui apskųsti. Taigi, ieškovas ikiteismine tvarka siekė ginti savo subjektinę teisę susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu, o ne nuginčyti atsakovo sprendimą dėl viešojo konkurso rezultatų.

28Tai, kad ieškovas pretenzijoje taip pat prašė nesudaryti sutarties su trečiuoju asmeniu, vertinama kaip procesinio pobūdžio prašymas, susijęs su kitu jo prašymu - sustabdyti pirkimo procedūras, tuo labiau, kaip buvo minėta, ieškovas nenurodė pretenzijoje jokių faktinių aplinkybių dėl 2018-01-29 sprendimo neteisėtumo.

29Ieškinyje ieškovas nurodė naujas aplinkybes, kurios nebuvo nurodytos pretenzijoje, t.y. kadangi atsakovas ir trečiasis asmuo slepia ar net nepateikė savo pasiūlyme informacijos apie subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą (subrangovo EBVPD, deklaracijos, valstybinių institucijų išduotų pažymų) trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų. Duomenų, patvirtinančių, jog šiuo pagrindu ieškovas negalėjo ginčyti atsakovo 2018-01-29 sprendimo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, byloje nėra. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje akcentavo, jog jo materialus ieškinio reikalavimas yra 2018-01-29 atsakovo sprendimo panaikinimas, o prašymas išreikalauti iš atsakovo į bylą jo nurodytus rašytinius įrodymus, yra procesinio pobūdžio.

30Taigi, ieškovas nesilaikė privalomos išankstinės sprendimo ne teisme tvarkos ginčijant atsakovo 2018-01-29 sprendimą ir ta tvarka nebegalima pasinaudoti. Be to, šuo atveju šalių procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti dėl pažeidimo akivaizdumo ir teismui tokiu atveju veikti ex officio, kaip teigė ieškovas.

31Bylą nutraukus CPK 293 str. 2 p. pagrindu, iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteistinos jo patirtos 1950 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurių dydis neviršija Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių.

32Teismas, vadovaudamasis CPK 293 str. 2 p., 423-2 str., 423-3 str. 2 d.,

Nutarė

33bylą nutraukti.

34Priteisti iš ieškovo UAB „Irdaiva“ trečiojo asmens UAB „Eltirema“ naudai 1950 Eur bylinėjimosi išlaidų.

35Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti trečiajam asmeniui 2018-04-18 jo pateiktus dokumentus, kuriuos jis prašė pripažinti nevieša bylos medžiaga.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniams teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovo... 3. Ieškinyje nurodoma, jog perkantysis subjektas „Litgid AB“ vykdo viešąjį... 4. 2018-02-13 vykusio susipažinimo metu UAB „Irdaiva“ atstovams neteisėtai... 5. Ieškovės prašomi susipažinti dokumentai paprastai neturi slaptumą... 6. Tiekėjų (rangovų, subrangovų) sudarytos rangos sutartys negali būti... 7. Taip pat ieškovas pretenzijoje reikalavo išviešinti UAB „Eltirema“... 8. Atsakovas AB „Litgrid“ atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 9. Ieškinyje nenurodyta, kokius Pirkimo dokumentų ir Pirkimų įstatymo... 10. Atsakovui įvertinus trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlyme nurodytą... 11. Ieškovo į bylą pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybos 2018-01-05 išvadoje... 12. Atsakovas supažindino Ieškovą su trečiojo asmens UAB „Eltirema“... 13. Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ atsiliepimu į ieškinį prašo nutraukti... 14. Trečiasis asmuo ėmėsi protingų priemonių nuo trečiųjų asmenų ir ypač... 15. Pasiūlymo kainodaros informacija yra trečiojo asmens laikoma komercine... 16. Ieškovas pateiktu dubliku nurodė, jog paliko visus ieškinyje iškeltus... 17. Visa informacija apie subtiekėjus jokiais atvejais negali būti pripažinta... 18. Atsakovas Litgrid AB tripliku prašo nutraukti civilinę bylą. Nurodo, jog... 19. Dubliko teiginiai, kad Atsakovas be jokios analizės sutiko su trečiojo asmens... 20. Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ tripliku prašo nutraukti civilinę bylą... 21. Byla nutraukiama. ... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas Litgid AB vykdo viešąjį pirkimą –... 23. 2018-01-29 atsakovas priėmė sprendimą nustatyti pasiūlymų eilė (pirmasis... 24. 2018-02-19 ieškovas pateikė pretenziją atsakovui, kuria reikalavo nedelsiant... 25. 2018-02-27 atsakovas atsakė, jog pretenziją atmetė kaip nepagrįstą ir... 26. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu iš esmės tuo pačiu kaip ir... 27. Atsižvelgus į pretenzijos turinį, į tai, kad joje nebuvo nurodyta jokių... 28. Tai, kad ieškovas pretenzijoje taip pat prašė nesudaryti sutarties su... 29. Ieškinyje ieškovas nurodė naujas aplinkybes, kurios nebuvo nurodytos... 30. Taigi, ieškovas nesilaikė privalomos išankstinės sprendimo ne teisme... 31. Bylą nutraukus CPK 293 str. 2 p. pagrindu, iš ieškovo trečiojo asmens... 32. Teismas, vadovaudamasis CPK 293 str. 2 p., 423-2 str., 423-3 str. 2 d.,... 33. bylą nutraukti.... 34. Priteisti iš ieškovo UAB „Irdaiva“ trečiojo asmens UAB „Eltirema“... 35. Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti trečiajam asmeniui 2018-04-18 jo pateiktus... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...