Byla I-858-426/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragulskytės Markovienės ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovams M. M. (M. M.) ir advokatei O. G., atsakovės atstovams R. T. ir Žibutei D. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Laivitė“ skundą atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Laivitė“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 77–80), kuriame prašė: 1) panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir Administracija) 2012-06-28 protokolinį sprendimą Nr. LS-16 dalyje, kurioje nuspręsta nekeisti AB „Laivitė“ nuosavybės teise priklausančios jachtos „Fokus“ vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m.; 2) įpareigoti Administraciją pakeisti registre AB „Laivitė“ nuosavybės teise priklausančios jachtos „Fokus“ duomenis – statybos datą – ir išduoti naują tarptautinį burinės jachtos bilietą, registro (identifikavimo) Nr. LTU-1561, identifikavimo kodas 0000335755. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, kad pareiškėja paruošė burinės jachtos „Fokus“ projektinę dokumentaciją ir ją suderino su „Lenkijos registrų Statkow“. Nuo 2007 metų pradėjo šios statybą ir 2009 m. pastatė tik plieninį jachtos korpusą. Jachtos paskirtis buvo numatyta savo reikmėms. Nebuvo planuojama įtraukti jachtų statybą į pagrindinę įmonės veiklą ir pradėti serijinę gamybą. Tai buvo vienintelė jūrinio tipo jachta. 2012 m. pareiškėja kreipėsi į atsakovę su prašymu įregistruoti atliktus jachtai pakeitimus bei pakeisti laivo biliete statybos metus iš 2009 į 2012 m., nes Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 13 p. numato, kad, pasikeitus techniniams duomenimis po rekonstrukcijos, remonto arba statybos, registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių reikalavimus. Padarius įrašus registre, savininkui (valdytojui) išduodami nauji šių taisyklių 10 ir 11 p. nurodyti dokumentai, t. y. laivo bilietas su pakeistais duomenimis.

5Administracijos sudaryta darbo grupė dėl jachtos „Fokus“ duomenų keitimo pagrįstumo vertinimo 2012-06-28 protokoliniu Nr. LS-16 sprendimu nutarė nekeisti vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m. Atsakovė nurodo, kad 2009 m. pareiškėjos pateiktas prašymas buvo užregistruotas laikantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių III skyriaus „Statomų vidaus vandenų transporto priemonių registravimo tvarka“ nuostatų. Jeigu laivas nebaigtas statyti, savininkui išduodamas ne laivo bilietas, o pažyma apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę. Ieškovė 2009 m. nepateikė duomenų, kad jachta „Fokus“ nebuvo baigta statyti, todėl jai buvo išduotas laivo bilietas, o ne pažyma.

6Pažymi, kad iki 2011 m. jachtų registravimą vykdė Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – ir Inspekcija), o ne atsakovė. Prašymą dėl statomos jachtos įregistravimo pareiškėja Inspekcijai pateikė pagal paruoštą pavyzdį. Aiškina, jog šiai institucijai buvo žinoma, kad jachta nebaigta statyti, tačiau, nepaisant to, jachta buvo įregistruota ir jai suteiktas laivo bilietas. Techninę apžiūrą tuo metu atliko Lietuvos buriuotojų sąjunga.

7Remdamasi taisyklių reikalavimais, pareiškėja kreipėsi į Inspekciją, kad statoma jachta būtų įregistruota. Tarptautinės burinės jachtos biliete Nr. 000600 buvo nurodyti 2009 statybos metai, suteiktas registro numeris, indentifikavimo kodas bei įregistruotas gamyklinis numeris. Šių duomenų pagrindu buvo vykdomi tolimesni jachtos užsakymai, perkamos medžiagos bei atliekami statybos darbai, todėl 2009 m. faktiškai ir realiai jachtos statyba dar nebuvo baigta. Kiti biliete nurodyti duomenys – burių plotis, stiebo aukštis ir buvo įrašyti iš projektinės dokumentacijos, nes statyba ir toliau nepertraukiamai tęsėsi iki 2012 m. Pažymi, kad jachtos statyba baigta 2012 m. po nuleidimo į vandenį, krenavimo bandymų ir bandomojo išplaukimo į jūrą. Pasak pareiškėjos, šį faktą patvirtina ir komisijos vidinio užsakymo baigimo akto bei burinės jachtos technines apžiūros aktų pasirašymas. Jachtos statybos užsakymas baigtas 2012-05-04, statybos metai - 2012 m.

8Bendrovė nurodo, jog teismui pateikti rašytiniai įrodymai (statybinių medžiagų įsigijimo dokumentai, buhalterinės pažymos apie darbuotojų dirbtą laiką) patvirtina, kad darbai nepertraukiamai tęsėsi iki 2012 m., todėl atsakovės sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

9Taip pat pažymi, kad Susisiekimo ministro 2000-08-04 įsakymu Nr. 218 patvirtintose Burinių jachtų registravimo taisyklėse nėra numatyta draudimų, kad gali būti užregistruota ir statoma jachta, kad statomai jachtai yra išduodama pažyma, o ne bilietas. Šių taisyklių 17 p. numatyta, kad, pasikeitus jachtos techniniams duomenims, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatų reikalavimus ir išduodamas naujas tarptautinis burinės jachtos bilietas. Šios nuostatos akivaizdžiai patvirtina, kad burinės jachtos techniniai duomenys gali būti keičiami, ir pasikeitusių duomenų pagrindu turi būti išduodamas naujas tarptautinis burinės jachtos bilietas.

10Nurodo, kad jachtos statybos metų pakeitimas laivo biliete pareiškėjai reikalingas tam, kad teisingai būtų konstatuoti jachtos statybos metai. Tai turės įtakos jos tolimesnei techninei eksploatacijai, priežiūrai bei kainos nustatymui.

11Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 84–87) nurodė, jog su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti. Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad pareiškėja 2012-06-18 kreipėsi su prašymu įregistruoti atliktus jachtos pakeitimus. Siekiant įvertinti jachtos „Fokus“ duomenų keitimo pagrįstumą, Administracijos direktoriaus 2012-06-25 įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuri įpareigota išnagrinėti prašymą ir pateikti išvadas. Išnagrinėjusi pareiškėjos pateiktus dokumentus, išanalizavusi ir ištyrusi aplinkybes, darbo grupė teikė išvadą (2012-06-28 protokolas Nr. LS-16): 1) siūlyti nekeisti pareiškėjai nuosavybės teise priklausančios jachtos „Fokus“ vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m.; 2) pareiškėjai pateikus techninės apžiūros aktus, siūlyti pakeisti jachtos „Fokus“ techninius duomenis: stiebo aukštį bei pagrindinių burių plotą. Administracijos direktorius, remdamasis darbo grupės išvadomis, priėmė sprendimą, apie kurį pareiškėja buvo informuota 2012-07-04 raštu

12Nr. 11(1.15) S-777 „Dėl jachtos „Fokus“ duomenų keitimo“.

13Tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėja dar 2009 m. Inspekcijai, kuri iki reorganizavimo, t. y. iki 2010-07-01, vykdė vidaus vandenų laivų įregistravimo registre ir atitinkamų dokumentų išdavimo funkcijas, pateikė prašymą ir reikiamus dokumentus dėl jachtos „Fokus“ įregistravimo registre. Prie prašymo pridėti dokumentai, taip pat ir 2009 m. burinės jachtos techninės apžiūros aktas, kuris turi būti pateiktas registruojant baigtą statyti burinę jachtą (šio akto nereikia pateikti registruojant nebaigtą statyti laivą), atitiko pastatytos jachtos registravimui registre keliamus reikalavimus, nustatytus Susisiekimo ministro 2000-08-04 įsakymu patvirtintų Burinių jachtų registravimo taisyklių (toliau – ir Registravimo taisyklės), 8 p. Remiantis pateiktais dokumentais ir vadovaujantis Registravimo taisyklių 10 p.,

142009 -05-14 jachta „Fokus“ buvo įregistruota registre kaip pastatytas laivas. Įrašyti registre jachtų registravimo taisyklių 11 p. nurodyti duomenys. Vadovaujantis 14 p., pareiškėjai buvo išduotas Tarptautinis burinės jachtos bilietas.

15Registravimo taisyklės nereglamentuoja nebaigtų statyti jachtų registravimo registre klausimų, todėl nebaigta statyti jachta „Fokus“ turėjo būti registruojama vadovaujantis Taisyklių III skyriaus „Statomų vidaus vandenų transporto priemonių registravimo tvarka“ reikalavimais. Pareiškėjai priklausančios jachtos registravimui registre pateikti dokumentai – prašymas su savininko parašu bei antspaudu, techninės apžiūros aktas, išduotas Buriuotojų sąjungos techninio inspektoriaus A. M., statybos projektas (kaip nuosavybę įrodantis dokumentas) – neatitiko taisyklių III skyriaus reikalavimų, nes nebuvo pateikta: statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) raštiškas prašymas įregistruoti statomą vidaus vandenų transporto priemonę; duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos įmonę (pavadinimas, kodas, adresas); duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas).

16Registruojant registre statomą vidaus vandenų transporto priemonę, vadovaujantis Registravimo taisyklių 20 p., be kita ko, registre įrašomi ir šie duomenys: atliktų korpuso statybos darbų apimtis (procentais), statybos pradžios darbų data (metai, mėnuo, diena), numatoma statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena), techninę priežiūrą vykdančios klasifikacinės bendrovės pavadinimas. Duomenys apie nebaigtą statyti jachtą į registrą nebuvo ir negalėjo būti įrašyti, nes pareiškėja nepateikė tai pagrindžiančių dokumentų. Tokiu būdu, įregistruoti jachtą „Fokus“, kaip nebaigtą statyti laivą, Inspekcija neturėjo teisinio pagrindo.

17Be to, įregistravus registre nebaigtą statyti laivą, vadovaujantis Registravimo taisyklių 21 p., išduodama taisyklių 6 priede nustatytos formos pažyma apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę, o ne tarptautinis burinės jachtos bilietas.

18Minėtos aplinkybės, pasak atsakovės, patvirtina Inspekcijos veiksmų, registruojant jachtą „Fokus“, teisėtumą ir pagrįstumą bei paneigia pareiškėjos skundo teiginį, kad Inspekcijai „buvo žinomos aplinkybės, kad jachta nėra baigta statyti, tačiau nepaisant šių aplinkybių jachta buvo įregistruota ir jai suteiktas bilietas“. Inspekcija ne tik neturėjo jokio motyvo nebaigtą statyti jachtą įregistruoti kaip pastatytą laivą, bet ir privalėjo įregistruoti ją kaip nebaigtą statyti, jei pareiškėja būtų pateikusi tokį prašymą ir įrodančius dokumentus, nes, vadovaujantis Vyriausybės 2004-11-11 nutarimu Nr. 1435 patvirtintais Vidaus vandenų laivų registro nuostatais, registro tvarkymo įstaiga (iki 2010-07-01 ja buvo Inspekcija), privalo užtikrinti, kad registro duomenys atitiktų jai pateiktuose registro duomenų teikėjų dokumentuose nurodytus duomenis.

19Administracija neprieštaravo, kad jachtos „Fokus“ techniniai duomenys – stiebo aukštis bei pagrindinių burių plotas – būtų pakeisti, remiantis techninių apžiūrų aktais. Išanalizavus pareiškėjos prie 2012-06-18 rašto Nr. 01-87 „Dėl jachtos „Fokus“ įregistravimo“ pridėtus dokumentus, nuspręsta, kad jie neįrodo fakto, jog jachtos statyba vyko nuo 2009 m. iki 2012 m., nes pateiktų 2011–2012 m. dokumentų analizė nepagrindė pareiškėjos teiginių dėl jachtos statybos datos ir neleido padaryti išvados, kad vyko statyba, o ne rekonstrukcija ar kiti darbai.

20Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde išdėstytus motyvus ir prašė jį tenkinti, atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Skundas atmestinas.

22Nustatyta, kad Bendrovė 2012-06-05 kreipėsi į Administraciją su prašymu įregistruoti burinę jachtą „Fokus“ (b. l. 8). Šiame prašyme, be kita ko, nurodoma, kad jachtos statybos data – 2012 metai.

23Administracijos darbo grupės 2012-06-28 sprendimu Nr. LS-16 buvo nuspręsta: 1) nekeisti jachtos „Fokus“ vieno iš registro duomenų – statybos datos, t. y. palikti 2009 m.; 2) po atliktų papildomų darbų bei pateikus techninės apžiūros aktus, pakeisti jachtos „Fokus“ duomenis: stiebo aukšti bei pagrindinių burių plotą (b. l. 7).

24Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų panaikinti Administracijos

252012-06-28 sprendimo Nr. LS-16 dalį, kuria atsisakyta pakeisti jachtos „Fokus“ statybos datą, ir įpareigoti atsakovę pakeisti duomenis apie statybos datą, pagrįstumo ir teisėtumo.

26Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

27Taigi, sprendžiant Bendrovės reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo Administracijos 2012-06-28 sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

28Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – ir registras) sąlygas ir tvarką nustato Susisiekimo ministro 2006-01-18 įsakymu Nr. 3-13 patvirtintos Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 3 p. nustatyta, kad „registre, be kita ko, registruojami vidaus vandenų laivai (3.1 p.), statomos vidaus vandenų transporto priemonės“ (3.6 p.).

29Vadovaujantis Taisyklių 10 p., įregistravus vidaus vandenų laivą, žvejybos laivą, plūduriuojantį įrenginį ar plūduriuojančią priemonę registre, savininkui (valdytojui) išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės bilietas, o 21 p. nustatyta, jog „įregistravus statomą vidaus vandenų transporto priemonę, jos savininkui (valdytojui) išduodama pažyma apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę“.

30Burinių jachtų registravimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką nustato Susisiekimo ministro 2000-08-04 įsakymu Nr. 218 patvirtintos Burinių jachtų registravimo taisyklės (toliau –Registravimo taisyklės).

31Registravimo taisyklių 8 p. nurodomi dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, siekiantis įregistruoti jachtą: jachtos savininko (valdytojo) prašymą įregistruoti jachtą; dokumentų, patvirtinančių jachtos įsigijimą nuosavybėn ir kitą teisėtą jachtos valdymo ir (ar) naudojimo faktą, originalus; jeigu jachtos savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis – Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir jo paskutinių dviejų puslapių kopijas arba asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją; jachtos techninės apžiūros aktą ar patvirtintą jo kopija; jachtos valdytojo dokumentus. Jeigu jachtos valdytojas yra Lietuvos Respublikos pilietis – Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir jo paskutinių dviejų puslapių kopijas arba asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją.

32Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad pareiškėja 2009 m. pateikė Inspekcijai, kuri iki

332010-07-01 vykdė vidaus vandenų laivų įregistravimo registre ir atitinkamų dokumentų išdavimo funkcijas, prašymą įregistruoti jachtą ir visus kitus Registravimo taisyklių 8 p. nurodytus dokumentus, todėl jachta „Fokus“ buvo įregistruota registre kaip pastatytas laivas ir jai buvo išduotas tarptautinis būrinės jachtos bilietas (b. l. 12–13). Pagal Registravimo taisyklių 2.3 p., tarptautinis burinės jachtos bilietas – dokumentas, suteikiantis teisę Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotai burinei jachtai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava ir patvirtinantis jachtos savininko nuosavybės teisę į jachtą.

34Vadovaujantis Registravimo taisyklių 27 p., techninės apžiūros vykdomos pagal Lietuvos buriuotojų sąjungos patvirtintas ir suderintas su Susisiekimo ministerija Burinių jachtų techninių apžiūrų taisykles. Esant teigiamiems techninių apžiūrų rezultatams, jachtos savininkui (valdytojui) išduodamas burinės jachtos techninės apžiūros aktas ir įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą. Eksploatuoti jachtą leidžiama tik su galiojančiu įdėklu. Jei techninės apžiūros rezultatai neigiami, išduodamas burinės jachtos techninės apžiūros aktas, nurodant esamus trūkumus ir patvirtinant laivo priklausomybę jachtų klasei. Įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą neišduodamas. Pakartotinė techninė apžiūra atliekama tik pašalinus nurodytus trūkumus.

35Taigi, burinės jachtos techninės apžiūros aktu yra patvirtinama burinės jachtos techninė būklė ir plaukiojimo sąlygos, kurioms esant laivas gali būti saugiai eksploatuojamas. Be to, iš Registravimo taisyklių 27 p. nuostatų analizės akivaizdu, kad įdėklas į tarptautinį burinės jachtos bilietą privalo būti išduotas, jeigu jachtos techninės apžiūros rezultatai yra teigiami ir tai patvirtinama techninės apžiūros aktu.

36Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad jachtai „Fokus“ 2009 m. išdavus tarptautinį burinės jachtos bilietą, buvo pripažinta, kad šį jachta atitinka jai keliamus reikalavimus ir gali būti eksploatuojama.

37Pažymėtina, kad registruojant registre statomą laivą (jachtą), pateikiami dokumentai, nurodyti Taisyklių 19 p.: „statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) raštiškas prašymas įregistruoti statomą vidaus vandenų transporto priemonę; statomos vidaus vandenų transporto priemonės patvirtintas techninis projektas; vidaus vandenų transporto priemonės statybos rangos sutarties kopija; duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos įmonę (pavadinimas, kodas, adresas); duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas); registruojant statomus plaukiojančius vasarnamius, restoranus, viešbučius, valgyklas, turistinius plaustus, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginius, pateikiamas Inspekcijos bei Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas statybos projektas ir eksploatacijos sąlygos“.

38Pagal byloje surinktus įrodymus nenustatyta, kad Bendrovė būtų teikusi Taisyklių 19 p. nurodytus dokumentus, būtinus statomam laivui registruoti.

39Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjos pateiktus dokumentus (b. l. 15–64), sprendžia, kad jie nepaneigia to fakto, kad 2009 m. tarptautinio burinės jachtos bilieto išdavimu buvo pripažinta, jog jachtos „Fokus“ statyba faktiškai buvo baigta ir ją buvo galima eksploatuoti. Taip pat pripažintina, kad minėti įrodymai nepatvirtina tų aplinkybių, jog nuo 2009 iki 2012 m. buvo vykdoma ne jachtos „Fokus“ rekonstrukcija ar kiti darbai, o statyba. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos pateiktos nuotraukos (b. l. 15–18) nėra informatyvios, t. y. iš jų negalima daryti vienareikšmės išvados, kad šios nuotraukos darytos būtent pačiose nuotraukose nurodytu metu, o jose atspindėti jachtoje „Fokus“ atlikti darbai.

40Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėja nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad jachtos „Fokus“ statyba buvo baigta ne 2009 m., o 2012 metais.

41Išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad Administracija 2012-06-28 sprendimu atmesdama pareiškėjos prašymą dėl jachtos „Fokus“ statybos metų tikslinimo faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, minėta sprendimo dalis pagal Viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. yra pagrįsta ir teisėta, todėl skundo reikalavimas ją panaikinti atmestinas.

42Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti administraciją pakeisti registre įrašus apie jachtos „Fokus“ statybos datą, yra išvestinis reikalavimo panaikinti 2012-06-28 sprendimo dalį, kuria atsisakyta patikslinti jachtos „Fokus“ statybos metus, atžvilgiu. Teismui konstatavus, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas.

43Pareiškėja prašo teismo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

44Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimas atmestas, netenkintinas ir prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

45Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 str., 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

46Pareiškėjos UAB „Laivitė“ skundą atmesti.

47Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Laivitė“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, kad pareiškėja paruošė burinės... 5. Administracijos sudaryta darbo grupė dėl jachtos „Fokus“ duomenų keitimo... 6. Pažymi, kad iki 2011 m. jachtų registravimą vykdė Valstybinė vidaus... 7. Remdamasi taisyklių reikalavimais, pareiškėja kreipėsi į Inspekciją, kad... 8. Bendrovė nurodo, jog teismui pateikti rašytiniai įrodymai (statybinių... 9. Taip pat pažymi, kad Susisiekimo ministro 2000-08-04 įsakymu Nr. 218... 10. Nurodo, kad jachtos statybos metų pakeitimas laivo biliete pareiškėjai... 11. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 84–87) nurodė, jog su skundu... 12. Nr. 11(1.15) S-777 „Dėl jachtos „Fokus“ duomenų keitimo“.... 13. Tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėja dar 2009 m. Inspekcijai, kuri iki... 14. 2009 -05-14 jachta „Fokus“ buvo įregistruota registre kaip pastatytas... 15. Registravimo taisyklės nereglamentuoja nebaigtų statyti jachtų registravimo... 16. Registruojant registre statomą vidaus vandenų transporto priemonę,... 17. Be to, įregistravus registre nebaigtą statyti laivą, vadovaujantis... 18. Minėtos aplinkybės, pasak atsakovės, patvirtina Inspekcijos veiksmų,... 19. Administracija neprieštaravo, kad jachtos „Fokus“ techniniai duomenys –... 20. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde išdėstytus... 21. Skundas atmestinas.... 22. Nustatyta, kad Bendrovė 2012-06-05 kreipėsi į Administraciją su prašymu... 23. Administracijos darbo grupės 2012-06-28 sprendimu Nr. LS-16 buvo nuspręsta:... 24. Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų panaikinti... 25. 2012-06-28 sprendimo Nr. LS-16 dalį, kuria atsisakyta pakeisti jachtos... 26. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 27. Taigi, sprendžiant Bendrovės reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina... 28. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo... 29. Vadovaujantis Taisyklių 10 p., įregistravus vidaus vandenų laivą, žvejybos... 30. Burinių jachtų registravimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką nustato... 31. Registravimo taisyklių 8 p. nurodomi dokumentai, kuriuos privalo pateikti... 32. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad pareiškėja 2009 m. pateikė... 33. 2010-07-01 vykdė vidaus vandenų laivų įregistravimo registre ir atitinkamų... 34. Vadovaujantis Registravimo taisyklių 27 p., techninės apžiūros vykdomos... 35. Taigi, burinės jachtos techninės apžiūros aktu yra patvirtinama burinės... 36. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad jachtai... 37. Pažymėtina, kad registruojant registre statomą laivą (jachtą), pateikiami... 38. Pagal byloje surinktus įrodymus nenustatyta, kad Bendrovė būtų teikusi... 39. Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjos pateiktus dokumentus (b. l.... 40. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėja... 41. Išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, teisėjų... 42. Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti administraciją pakeisti... 43. Pareiškėja prašo teismo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 44. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos... 45. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 46. Pareiškėjos UAB „Laivitė“ skundą atmesti.... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...