Byla A-556-671-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Martynui Stankevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bateris“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bateris“ skundą atsakovams Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir Labanoro regioninio parko direkcijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Bateris“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB ,,Bateris“) skundu (b. l. 11-13), kurį patikslino (b. l. 2-4), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) atsisakymą parengti projektavimo sąlygų sąvadą bei įpareigoti Administraciją bei Direkciją parengti ir išduoti projektavimo sąlygas sodybai atstatyti pareiškėjui UAB „Bateris“ nuosavybės teise priklausančiame 0,57 ha žemės ūkio naudmenų plote, esančiame ( - ).

6Pareiškėjas savo reikalavimus grindė tuo, kad 2004 m. rugsėjo 27 d. nuosavybės teise įsigijo žemės sklypą, esantį ( - ), turint tikslą atstatyti buvusią sodybą.

72007 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Bateris“ kreipėsi į Švenčionių rajono žemėtvarkos skyrių dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo. Siekiant įrodyti, kad UAB „Bateris” nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio naudmenų sklype (0,57 ha) yra buvusi sodyba, kurią UAB „Bateris” nori atstatyti, buvo pateikti reikalingi ir tinkami rašytiniai įrodymai. UAB „Bateris“ paaiškino, kad tiek Administracija, tiek Direkcija nepagrįstai atsisakė parengti projektavimo sąlygų sąvadą sodybai atstatyti, motyvuodamos, jog minėtas žemės sklypas yra miškų ūkio paskirties, todėl šiam sklypui taikomas Miškų įstatymo 11 straipsnis, kuriame nustatyta, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis (šiuo atveju į namų valdą) tik išimtinais atvejais, o išdavus minėtas projektavimo sąlygas pastatams statyti, sklypas nebūtų naudojamas pagal pagrindinę tikslinę miškų ūkio naudojimo paskirtį. UAB „Bateris“ pabrėžė, jog Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre 2.1. punkte yra nurodyta, kad dalis minėto miškų ūkio paskirties sklypo yra žemės ūkio naudmenų plotas, kuris taip pat įvardijamas kaip ariamos žemės plotas ir sudaro 0,57 ha. Atsakovai ignoruoja tai, kad UAB „Bateris” priklauso žemės ūkio naudmenos, kuriose nėra miško, ir kurių vietoje turi būti atstatyta sodyba, o UAB ,,Bateris“ nesiekia keisti miško naudmenas į kitas naudmenas, kadangi sodyba buvo ir turi būti atstatyta ne miško žemėje. Be to, teisinis miško žemės reglamentavimas aiškiai ir tiksliai apibrėžia, kad žemės ūkio naudmenos - nėra miško žemė. UAB „Bateris” pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas išaiškino, jog Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostata dėl pastatų statybos esamose ir buvusiose sodybose neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kad nei Miškų įstatyme, nei Žemės įstatyme nebuvo ir nėra nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie statiniai gali būti ant miško (miškų ūkio paskirties) žemės.

8Atsakovas Direkcija atsiliepimu į UAB „Bateris“ skundą (b. l. 49-50) prašė skundą atmesti.

9Atsakovas paaiškino, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. byloje Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04 nagrinėdamas statybų privačioje žemėje reglamentuojančių teisės normų atitikimą Konstitucijai, Miškų bei Žemės įstatymams pripažino, kad miškų ūkio paskirties žemėje neleidžiama statyti pastatų, išskyrus medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bei akcentuodamas, kad teisės aktais reguliuojant santykius, susijusius su žemės, miškų, parkų, vandens telkinių, taip pat ir esančių ypač vertingose teritorijose, nuosavybe, naudojimu, būtina paisyti Konstitucijos normų ir principų, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo, kad negalima poįstatyminiais aktais reguliuoti santykių, kurie turi būti reguliuojami tik įstatymu, taip pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme. Direkcija pabrėžė, kad tiek Statybų privačioje žemėje reglamento, tiek Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento nuostatos, numatančios galimybę miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse statyti naujus gyvenamuosius (vietoj buvusių), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, neatitinka Miškų įstatymo 11 straipsnio, Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 8 dalies nuostatų. Čia yra nustatyta, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis (šiuo atveju gyvenamosiomis teritorijomis) tik išimtinais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės poreikius. Saugomose teritorijose pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama tik tuo atveju, jeigu ji neprieštarauja patvirtintiems saugomų teritorijų tvarkymo planų sprendiniams ir reglamentams. Direkcija paaiškino, kad Miškų įstatyme nebuvo ir nėra kitų nuostatų, apibrėžiančių, kokie statiniai gali būti statomi ant miškų ūkio paskirties žemės. Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkte naudojama sąvoka „pastatai” yra platesnė už Miškų įstatymo sąvoką „medienos sandėliai bei kiti su mišku susiję įrengimai”. Todėl Statybų privačioje žemėje reglamento nuostatos, numatančios galimybę miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse statyti naujus gyvenamuosius (vietoj buvusių), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus, nekeičiant pagrindinės tikslinės miško naudojimo paskirties, nėra paremtos įstatymo nuostatomis ir konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytu Miškų įstatyme ir Saugomų teritorijų įstatyme.

10Atsakovas Administracija atsiliepimu į UAB „Bateris“ skundą (b. l. 35-36) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovas nurodė, kad Administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus 2008 m. sausio 9 d. raštu Nr. S-24-22 UAB „Bateris” buvo atsisakyta išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir nurodyti atsisakymo motyvai. Statinio projektavimo sąlygų rengimą ir derinimą bei sąlygų sąvado rengimo tvarką nustato LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“. Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius šio reglamento 11 punkto nustatyta tvarka kreipėsi pagal kompetenciją į institucijas dėl projektavimo sąlygų parengimo. Kadangi buvo gautas institucijos, iš kurios privaloma gauti projektavimo sąlygas - Direkcijos - neigiamas atsakymas dėl jų parengimo ir išdavimo, Administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius neturėjo teisinio pagrindo UAB „Bateris“ parengti ir išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadą.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu (b. l. 123-126) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas konstatavo, kad byloje kilęs ginčas dėl žemės sklypo, esančio Švenčionių rajone, Pasiaurės kaime, priklausančio UAB „Bateris“, teisinio statuso nustatymo bei galimybės atstatyti sodybą minėtame žemės sklype. Teismas nustatė, kad UAB „Bateris“ yra 5,89 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), savininkas. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas bei Žemės sklypo planas patvirtina, kad Nekilnojamojo turto registre minėto 5,89 ha žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra miškų ūkio, detalizuojant, kad 5,32 ha sklypo dalis yra kaip miško žemės plotas, o likusi 0,57 ha sklypo dalis yra kaip žemės ūkio naudmenų plotas ir visas minėtas 0,57 ha žemės plotas yra ariamos žemės plotas. Minėtas žemės sklypas, kuriame UAB „Bateris“ nori vykdyti statybas, yra priskirtinas miškų ūkio paskirties žemei ir patenka į Peršokšnų hidrografinį draustinį. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punktu (redakcijos, galiojusios Direkcijos atsisakymo išduoti projektavimo sąlygas pateikimo metu). Teismas padarė išvadą, kad, vadovaujantis Miškų įstatymo nuostatomis, miškų ūkio paskirties žemėje yra leidžiama tik medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių, poilsio, žvėrių pašarų aikštelių statyba, tačiau neleidžiama jokių kitų statinių, tarp jų, sodybų statyba, o Miškų įstatyme nėra nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie kiti statiniai gali būti ant miškų ūkio paskirties žemės. Žemės įstatyme nėra nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie dar kiti statiniai gali būti ant miško ūkio paskirties žemės, todėl, remiantis minėtomis teisės normomis, miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama tik specializuotų statinių statyba: medienos sandėlių bei kitų susijusių su mišku įrenginių, poilsio aikštelių, žvėrių pašarų aikštelių statyba, o teisė statyti sodybas miškų ūkio paskirties žemėje nebuvo numatyta. Atlikęs išsamią teisės normų, reglamentuojančių pastatų statybą miškų ūkio paskirties žemėje, analizę, teismas konstatavo, kad minėtos teisės normos nenumato išimčių dėl statinių, inter alia sodybų, statybos esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose), ką patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 12 d. nutartyje administracinėje byloje A556-206/2008. Analogiškas išvadas padarė ir Konstitucinis Teismas, 2006 m. kovo 14 d. nutarime pabrėždamas, kad miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, kad dėl statybos teisės miškų ūkio paskirties žemėje pažymėtina, kad nėra pakankamai teisinių argumentų, kurie leistų teigti, jog aptartieji Miškų įstatyme ir Žemės įstatyme nustatyti ribojimai, ypač atsižvelgiant į miškų, kaip ypatingų nuosavybės teisės objektų, pobūdį, jų ypatingą ekologinę, socialinę ir ekonominę reikšmę aplinkai, yra neproporcingi siekiamam konstituciškai pagrįstam tikslui, kad savininkų nuosavybės teisės varžomos labiau, negu leidžia Konstitucija. Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, jog miškų ūkio paskirties žemei pagal teritorijų planavimo dokumentus priskiriami miško valdose įsiterpusios kitos žemės naudmenos, tarp jų atskirais žemės sklypais nesuformuotos žemės ūkio naudmenos. Išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas padarė išvadą, kad viso ginčo sklypo pagrindinė tikslinė ir vienintelė žemės naudojimo paskirtis yra miškų ūkio, todėl Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nuorodos, detalizuojant, jog dalis minėtos miškų ūkio paskirties žemės yra žemės ūkio naudmenų plotas (0,57 ha), o dalis yra miško plotas (5,32 ha), nesudaro teisinio pagrindo teismui konstatuoti, kad nurodytas 0,57 ha žemės ūkio naudmenų plotas nėra priskirtinas miškų ūkio paskirties žemei. Teismas padarė išvadą, kad tiek Direkcija, tiek Administracija, atsisakydamos išduoti minėtos sodybos projektavimo sąlygas, pagrįstai rėmėsi Miškų įstatymo 11 straipsnio nuostata, patvirtinančia, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis (ginčo atveju, į namų valdą) tik išimtinais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško savininko bei visuomenės poreikius. Teismas konstatavo, kad, remiantis Miškų įstatymo 11 straipsniu, miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis, turi būti keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 641 patvirtinto Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašo 2 punktą, miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis, miškų ūkio paskirties žemės sklypuose keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Ginčo atveju, UAB „Bateris“ viso 5,89 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pagrindinė paskirtis yra miškų ūkio, pagal galiojančias teisės normas sodybos statyba miškų ūkio paskirties žemėje nėra galima, todėl draudimas atlikti tam tikrus veiksmus (sodybos statybą) pagal vieną teisinį reglamentavimą negali būti paneigtas pagal kitą teisinį reglamentavimą, suteikiantį teisę atlikti tuos pačius veiksmus (sodybos statybą), t. y. nėra pagrindo ginčo atveju taikyti Saugomų teritorijų įstatymo normų, ką patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartyje administracinėje byloje A822-362/2009. Teismas padarė išvadą, kad tiek Direkcija, tiek Administracija tinkamai vertino ginčo aplinkybes bei taikė teisės normas, reglamentuojančias pastatų statybą miškų ūkio paskirties žemėje, pagrįstai įvardindama, kad sodybos statyba UAB „Bateris“ 5,89 ha žemės sklype, esančiame ( - ), kurio pagrindinė paskirtis yra miškų ūkio, negalima.

15III.

16Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 130-133) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pareiškėjo skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismo sprendimas yra neteisėtas, nes neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimų, prieštarauja Civilinio kodekso 1.5 straipsnio nuostatoms.

182. Miško žemę apibrėžia Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis. UAB „Bateris“ priklausantis ariamos žemės ūkio naudmenų sklypas jokiu būdu negali būti prilygintas miško žemei, nes toks prilyginimas prieštarautų įstatymui. Tinkamai nustačius šią aplinkybę, taptų aišku, kad negali būti remiamasi ir Miškų įstatymo 11 straipsniu, nes UAB „Bateris“ net neketina ir neprašo keisti žemės ūkio naudmenų kitomis naudmenomis. Teismas nepagrįstai remdamasis Miškų įstatymo 11 straipsniu nurodo, kad miško žemės negalima keisti kitomis naudmenomis. Teismas išėjo už ginčo ribų.

193. Pareiškėjas neprašė keisti žemės ūkio naudmenų paskirties į namų valdą. Pavyzdžiui, Ūkininko ūkio įstatymas leidžia statyti namus ir žemės ūkio naudmenų žemės plotuose. Teismas nenurodė, kokiu būdu nukentėtų valstybės ar visuomenės interesai pareiškėjui atstačius sodybą. Aplink visą ežerą stovi sodybos ir vieninteliam pareiškėjui kol kas yra neleidžiama disponuoti teise ir nuosavybe, jį diskriminuojant kitų asmenų atžvilgiu. Teismas savininko interesų nevertino.

204. Nagrinėjamoje byloje teismas nenurodė įstatymo, kuris ribotų pareiškėjo nuosavybės teises. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose. Konstitucinis Teismas išaiškino

21(2006 m. kovo 14 d. nutarimas), kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostata dėl pastatų statybos esamose ir buvusiose sodybose neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad teisinį režimą saugomose teritorijose reglamentuoja saugomų teritorijų nuostatai. Šiuo atveju jau minėtas Labanoro regioninio parko reglamentas, kuris leidžia atstatyti sodybas, jeigu jų buvimą įrodo archyviniai dokumentai.

225. Pagal Vilniaus apskrities žemės mokesčio apskaičiavimo deklaraciją už 0,5700 ha žemės naudmenas, esančias ( - ), UAB „Bateris“ sumokėjo žemės mokestį. Žemės mokesčio mokėjimą reglamentuoja Žemės mokesčio administravimo taisyklės (patvirtintos LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-55). Šių taisyklių 21.2 punkte yra nurodyta, kad žemės mokesčiu yra neapmokestinama miško žemė. Taisyklių 51 punktas nustato, kad duomenis apie apmokestinamus žemės plotus teikia Registrų centras. Taisyklių 60.1. punkte nurodyta, kad iš bendro ploto atimamas miško plotas ir kiti plotai, kurie pagal Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 603 1.1. punktą yra neapmokestinami. Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad žemės mokesčiu neapmokestinama miško žemė. 1996-09-24 Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 4 straipsnyje yra numatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas nevertino ir šios aplinkybės.

23Atsakovas Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 137) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Atsakovas nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

25Atsakovas Direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 138-139) prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Atsakovas nurodo, kad teismas įsigilino į bylos esmę ir laikėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos bei Konstitucinio Teismo išreikštų nuostatų, todėl sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. UAB „Bateris“ apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Teismas įvertino 0,57 ha žemės ūkio naudmenų teisinį statusą po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino Labanoro regioninio parko direkcijos apeliacinį skundą ir nustatė, jog žemės ūkio naudmenos irgi priskirtinos miško žemei. UAB „Bateris“ apeliaciniame skunde neteisingai interpretuoja miško žemės sąvoką, taip sudarydamas prielaidą, jog sklype, kurio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra miškų ūkio, ir kuriame be miško naudmenų yra ir žemės ūkio naudmenos, yra galima statinių statyba. Kas yra miškų ūkio žemės paskirtis, yra nustatyta Žemės įstatymo 26 straipsnyje. Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį. Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijoje, patvirtintoje LR aplinkos ministro

272005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdai ir pobūdžiai. Šio teisės akto 3 punkto 1 lentelėje, reglamentuojančioje žemės sklypų naudojimo pobūdį miškų ūkio paskirties žemėje, statinių statyba nėra numatyta. Pagal nustatytą paskirtį miškų ūkio žemė negali būti urbanizuojama. Taip pat šio klausimo aiškinimas grindžiamas Konstitucinio Teismo

282006 m. kovo 14 d. nutarimu. Dėl žemės ūkio naudmenų apmokestinimo UAB „Bateris“ savo skundą argumentuoja mokamu žemės mokesčiu už žemės naudmenas. Labanoro regioninio parko direkcijos nuomone, tokiu atveju skųstinas yra VMI sprendimas apmokestinti miško žemę, o ne Direkcijos sprendimas neišduoti projektavimo sąlygų.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinis skundas atmestinas.

32Administracinėje byloje teisinę reikšmę turi faktinė aplinkybė, ar 0,5700 ha žemės ūkio naudmenų plotas, išskirtas Pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, kuriame siekiama vykdyti statybas, patenka į miškų ūkio paskirties žemę (b.l. 16). Nuo jos priklauso ir teisinės pasekmės – projektavimo sąlygų sodybai atstatyti išdavimas arba atsisakymas jas išduoti.

33Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje yra numatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Administracinėje byloje yra Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, patvirtinantis kad visas pareiškėjui priklausantis 5,8900 ha žemės sklypas – miškų ūkio paskirties inter alia 0,5700 ha žemės ūkio naudmenų plotas (b.l. 16). Duomenys, esantys minėtame dokumente nėra nuginčyti, o tai reiškia, kad teisingi, išsamūs ir jais turi būti vadovaujamasi. Darytina vienareikšmiška išvada, kad ginčo žemės plotas patenka į miškų ūkio paskirties žemę, ką aiškiai jau pirmiau patvirtinto ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 19 d. nutartyje, sprendžiant ginčą tarp tų pačių šalių (b.l. 105-112).

34Esant tokiai situacijai turi būti taikomas Miškų įstatymas, Žemės įstatymas bei vadovaujamasi administracinių teismų praktika tokiose pat ar analogiškose bylose (Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

35Tikrinama byla pagal savo faktines aplinkybes bei taikytinus teisės aktus iš esmės yra tapati administracinei bylai Nr. A556-206/2008. Lietuvos vyriausiasis teismas pastarojoje administracinėje byloje, priimdamas 2008 m. vasario 12 d. nutartį, pažymėjo, kad statybos miškų ūkio paskirties žemėje santykius reglamentuojantys Miškų įstatymas ir Žemės įstatymas nenumato išimčių dėl statinių tarp jų ir sodybų statybos esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kitose planuose), todėl akivaizdu, jog teisė į statybą miškų ūkio paskirties žemėje negali būti realizuota. Šioje tikrinamoje administracinėje byloje apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo teigti priešingai, todėl apeliacinis skundas pripažintinas nepagrįstu. Net menkiausios, dar galinčios kilti, abejonės šalintinos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. sprendimo pagrindu. Jame pažymėta, kad miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius. Pareiškėjas nesiekia išvardintų objektų statybos.

36Dėl išdėstytų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes bei parinko tinkamą teisinį kvalifikavimą, dėl ko skundžiamas sprendimas negali būti nei naikinamas, nei keičiamas.

37Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o uždarosios akcinės bendrovės „Bateris“ apeliacinį skundą atmesti.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Bateris“ (toliau – ir... 6. Pareiškėjas savo reikalavimus grindė tuo, kad 2004 m. rugsėjo 27 d.... 7. 2007 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Bateris“ kreipėsi į Švenčionių rajono... 8. Atsakovas Direkcija atsiliepimu į UAB „Bateris“ skundą (b. l. 49-50)... 9. Atsakovas paaiškino, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. byloje Nr.... 10. Atsakovas Administracija atsiliepimu į UAB „Bateris“ skundą (b. l. 35-36)... 11. Atsakovas nurodė, kad Administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu... 14. Teismas konstatavo, kad byloje kilęs ginčas dėl žemės sklypo, esančio... 15. III.... 16. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 130-133) prašo panaikinti pirmosios... 17. 1. Teismo sprendimas yra neteisėtas, nes neatitinka Administracinių bylų... 18. 2. Miško žemę apibrėžia Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis. UAB... 19. 3. Pareiškėjas neprašė keisti žemės ūkio naudmenų paskirties į namų... 20. 4. Nagrinėjamoje byloje teismas nenurodė įstatymo, kuris ribotų... 21. (2006 m. kovo 14 d. nutarimas), kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio... 22. 5. Pagal Vilniaus apskrities žemės mokesčio apskaičiavimo deklaraciją už... 23. Atsakovas Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 137) prašo... 24. Atsakovas nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas yra... 25. Atsakovas Direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 138-139) prašo... 26. Atsakovas nurodo, kad teismas įsigilino į bylos esmę ir laikėsi Lietuvos... 27. 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151, nustatyti žemės sklypų naudojimo... 28. 2006 m. kovo 14 d. nutarimu. Dėl žemės ūkio naudmenų apmokestinimo UAB... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Administracinėje byloje teisinę reikšmę turi faktinė aplinkybė, ar 0,5700... 33. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje yra numatyta, kad visi... 34. Esant tokiai situacijai turi būti taikomas Miškų įstatymas, Žemės... 35. Tikrinama byla pagal savo faktines aplinkybes bei taikytinus teisės aktus iš... 36. Dėl išdėstytų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 37. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 25 d. sprendimą... 39. Nutartis neskundžiama....