Byla I-2873-561/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Mildos Vainienės bei Gintaro Dzedulionio, dalyvaujant pareiškėjai L. Š., atsakovo Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovėms Živilei Dastikienei bei Violetai Šimkūnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Ramunės L. Š. skundą atsakovui Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Pareiškėja R. L. Š. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus (toliau – Administracija) 2013-03-06 sprendimą Nr. 2024 (toliau – Sprendimas) bei prašydama įpareigoti Departamentą iš naujo spręsti klausimą dalyje dėl socialinės pašalpos skyrimo L. Š. už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-01.

6Skundo reikalavimus pareiškėja R. L. Š. pagrindė tuo, kad 2012 metų gruodžio mėnesį, po aktyvios darbo paieškos, pareiškėja gavo ilgalaikį darbą UAB „Vidaila“ kiemsargio pareigoms užimti ir apmokamą pagal įstatymu nustatytą minimalų valandinį atlygį. 2012-12-05 buvo pasirašyta darbo sutartis. Įsidarbinusi, pareiškėja kreipėsi į Administraciją dėl papildomos pašalpos ilgalaikiams bedarbiams pagal 2012-01-01 Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo projektą ir buvo patikinta Administracijos darbuotojų, kad šiai pašalpos daliai gauti nebus jokių kliūčių. Surinkusi reikiamas pažymas, pareiškėja 2013 metų sausio mėnesį kreipėsi į Administraciją, tačiau jai buvo atsakyta, kad R. L. Š. iš dalies neatitinka nustatytų reikalavimų, kadangi nuo 2011-10-11 iki 2011-12-09 dirbo darbo biržos finansuojamus viešuosius darbus ir tas neatitikimas sudaro 4 dienas.

7R. L. Š. pabrėžė, kad Administracijos darbuotojas kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydamas pateikti išaiškinimą dėl kilusio ginčo, tačiau kreipdamasis nenurodė visų reikiamų aplinkybių.

8Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėja R. L. Š. patvirtino skunde išdėstytus reikalavimus ir prašė skundą tenkinti, patvirtindama, kad skundžia Administracijos 2013-03-06 sprendimą Nr. 2024.

9Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjos R. L. Š. skundą su skundo reikalavimais nesutiko, pabrėždamas, kad Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja 2013-02-11 pateikė Administracijai prašymą-paraišką skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 10 straipsnyje numatytos sąlygos, kurias bendrai gyvenantys asmenys (R. L. Š. gyvena kartu su dukterimi U. Š.), norintys gauti papildomą socialinės pašalpos dalį, turi atitikti. Minėto įstatymo 10 str. 1 d. 2 punkte numatyta, kad bendrai gyvenantiems asmenims papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu bendrai gyvenantys asmenys prieš įsidarbinimą buvo įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 12 mėnesių iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta šio įstatymo 8 str. 1 d. 1 punkte, kuriame numatytos sąlygos, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.

10Administracija paaiškino, kad R. L. Š. 2012-12-05 įsidarbino UAB „Vidaila“, prieš įsidarbinimą Lietuvos darbo biržoje registravosi daugiau nei 12 mėnesių, tačiau ne visus 12 mėnesių nedirbo, t. y. pareiškėja dirbo Administracijoje nuo 2011-10-11 iki 2011-12-09, jai darbo sutartimi buvo nustatytas LR Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis atlygis, t. y. 1 val. 4,85 Lt ir nustatyta 5 darbo dienų savaitė, ne daugiau kaip 40 val. per savaitę, taip pat nebuvo nustatytas ne visas darbo laikas.

11Administracija pabrėžė, kad, siekdamas visapusiškai išsiaiškinti situaciją ir priimti pagrįstą sprendimą, Socialinės paramos skyrius 2013-02-12 raštu Nr. 08.2-117 kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydamas pateikti savo nuomonę dėl susidariusios situacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2013-03-01 raštu Nr. (15.6-35) SD-1449 pateikė informaciją, kad mano, jog šiuo atveju papildomai skirti socialinę pašalpą nėra teisinio pagrindo. Administracija 2013-03-06 priėmė sprendimą Nr. 2024 neskirti papildomos socialinės pašalpos dalies pareiškėjai ir 2013-03-13 pateikė pareiškėjai pranešimą Nr. 08.2-199 dėl socialinės pašalpos papildomos dalies neskyrimo.

12Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Administracijos atstovės patvirtino atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė R. L. Š. skundą atmesti.

13Administracija 2013-03-06 priėmė sprendimą Nr. 2024 neskirti papildomos socialinės pašalpos dalies L. Š. už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-01 (b. l. 123).

14Administracija 2013-03-13 pateikė L. Š. pranešimą Nr. 08.2-199 „Dėl socialinės pašalpos papildomos dalies neskyrimo“, pranešdama, kad Administracija 2013-03-06 priėmė sprendimą Nr. 2024 neskirti papildomos socialinės pašalpos dalies L. Š. už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-01 (b. l. 8).

15Byloje kilęs ginčas, ar Administracijos 2013-03-06 sprendimas Nr. 2024, kuriuo buvo nuspręsta neskirti papildomos socialinės pašalpos dalies L. Š. už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-01, yra teisėtas ir pagrįstas.

16Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 3 str. 8 dalyje administracinis aktas apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (VAĮ 3 str. 1 punktas). VAĮ 8 straipsnyje įtvirtinti individualaus administracinio sprendimo bendrieji reikalavimai: individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (1 dalis); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 dalis); individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 dalis). Aptartos įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, kad viešojo administravimo subjekto individualaus administracinio sprendimo, priimamo išnagrinėjus asmens prašymą (skundą) turinys, jei atitinkami specialieji teisės aktai nenustato išimčių, turi atitikti VAĮ 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, ne kartą yra konstatavęs, jog VAĮ 8 straipsnio nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus individualius administracinius sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-02-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A17-174/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr/1 (11), 2007; 2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-990/2007, 2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-964/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr/3 (13), 2007).

18Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 str. 1 dalyje nurodoma, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

19Teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir išanalizavęs teisinį individualaus administracinio sprendimo priėmimo reguliavimą, daro išvadą, kad Administracijos Sprendimas yra individualus administracinis aktas, todėl vertinant jo teisėtumą ir pagrįstumą, visų pirma, būtina nustatyti, ar Sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnyje įtvirtintus teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus, bei tai, ar nėra ABTĮ 89 straipsnyje nurodytų Sprendimo panaikinimo pagrindų.

20Teismas daro išvadą, kad Administracijos Sprendime yra aiškiai suformuluotas R. L. Š. atžvilgiu priimtas sprendimas, t. y. priimtas sprendimas L. Š. neskirti socialinės pašalpos, Sprendimas pasirašytas įgaliotų asmenų ir patvirtintas anspaudu, t. y. Sprendimas atitinka VAĮ 8 str. 3 dalyje individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus.

21Tačiau, vertindamas Sprendimą VAĮ 8 str. 1 dalies bei 2 dalies nuostatų kontekste, teismas konstatuoja, kad Įsakymas nėra pagrįstas jokiais objektyviais duomenimis (faktais), o taikomos poveikio priemonės – Socialinės pašalpos neskyrimas – nėra motyvuotos. Be to, Administracija Sprendime nenurodė minėto administracinio akto apskundimo tvarkos, taip suvaržydama R. L. Š. teises į tinkamą gynybą.

22Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad Administracijos Sprendimas nėra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, nėra motyvuotas, nėra nurodyta jo apskundimo tvarka, t. y. Sprendimas, kuris nėra motyvuotas ir nėra nurodyta jo apskundimo tvarka, neatitinka VAĮ 8 str. 1 dalies bei 2 dalies nuostatų, todėl negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad, Administracijai priimant Sprendimą, buvo pažeistos pagrindinės procedūros, turėjusios užtikrinti visų aplinkybių objektyvų įvertinimą bei Sprendimo pagrįstumą, todėl Sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas, o Administracija įpareigotina iš naujo spręsti klausimą dalyje dėl socialinės pašalpos skyrimo L. Š. už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-01.

24Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 straipsniais, 88 str. 2 punktu, 127 straipsniu, teismas

Nutarė

25Pareiškėjos R. L. Š. skundą tenkinti.

26Panaikinti Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 2013-03-06 sprendimą Nr. 2024 ir grąžinti Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui iš naujo spręsti klausimą dalyje dėl socialinės pašalpos skyrimo L. Š. už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-01.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius ... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Pareiškėja R. L. Š. (toliau – ir pareiškėja) su... 6. Skundo reikalavimus pareiškėja R. L. Š. pagrindė tuo,... 7. R. L. Š. pabrėžė, kad Administracijos darbuotojas... 8. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėja R. L. Š.... 9. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjos R. L.... 10. Administracija paaiškino, kad R. L. Š. 2012-12-05... 11. Administracija pabrėžė, kad, siekdamas visapusiškai išsiaiškinti... 12. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Administracijos atstovės patvirtino... 13. Administracija 2013-03-06 priėmė sprendimą Nr. 2024 neskirti papildomos... 14. Administracija 2013-03-13 pateikė L. Š. pranešimą Nr.... 15. Byloje kilęs ginčas, ar Administracijos 2013-03-06 sprendimas Nr. 2024,... 16. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 3 str.... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą... 18. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 19. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir išanalizavęs teisinį individualaus... 20. Teismas daro išvadą, kad Administracijos Sprendime yra aiškiai suformuluotas... 21. Tačiau, vertindamas Sprendimą VAĮ 8 str. 1 dalies bei 2 dalies nuostatų... 22. Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai... 24. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 straipsniais, 88 str. 2 punktu, 127 straipsniu,... 25. Pareiškėjos R. L. Š. skundą tenkinti.... 26. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinės paramos... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...