Byla eI-1683-428/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algio Markevičiaus ir Audriaus Grauželio, sekretoriaujant Laurai Mukaitei, dalyvaujant pareiškėjui S. V. S., pareiškėjų advokatei Agnei Macelienei, atsakovo Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovei D. K. , trečiojo suinteresuoto suinteresuoto asmens Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovei Ž. S. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų S. V. S. ir D. S. skundą atsakovui Nemuno kilpų regioninio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybės saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos 2015 m. liepos 8 d. atsisakymą Nr. (7.3.4)-V2- 146 derinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ) formavimo ir pertvarkymo projektą, bei įpareigoti Nemuno kilpų regioninio parko direkciją iš naujo išnagrinėti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus prašymą derinti UAB „Žemės sklypas" parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, pagal kurį numatoma į atskirus septynis žemės sklypus padalinti projekto iniciatoriams S. V. Skrodeniui ir D. S. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ).

3Pareiškėjai prašė tenkinti jų skundą bei skunde (b.l. 4-7) nurodė ir teismo posėdyje pareiškėjas S. V. S. bei pareiškėjų atstovė advokatė paaiškino, kad skundžiamas atsisakymas derinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą nepagrįstas. Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiajame plane Ivoniškių kaimo gyvenamojoje teritorijoje (GI), kurioje yra projektuojamas žemės sklypas, nėra sprendinio, kuris rekomenduotų naujai formuojamų žemės sklypų dydį - apie 40 arų ploto. Minėtame teritorijų planavimo dokumente ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose niekuomet nebuvo nurodyti imperatyvūs reikalavimai dėl žemės sklypų plotų. Atsakovo nurodyto sprendinio apskritai nėra. Birštono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodyta, jog vidutinis sodybinio užstatymo sklypas mieste sieks 10 arų, kaime 15 arų," (Bendrojo plano konkretizuoti sprendiniai 3.5.7. p.). Atitinkamai, teritorijų planavimo dokumentuose niekuomet nebuvo nurodyti imperatyvus reikalavimai dėl žemės sklypų plotų. Projekte numatytų žemės sklypų plotai nuo 0,1050 ha iki 0,1927 ha, sklypams esant teritorijoje, kurią ketinama prijungti prie Prienų miesto, neprieštarauja minėtai bendrojo plano prielaidai. Skundžiamame sprendime atsakovas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog projektas parengtas neatsižvelgiant į specialiojo plano rekomendacijas ir šios nepagrįstos išvados pagrindu skundžiamu sprendimu atsisakė derinti žemės sklypo padalinimo projektą. Skundžiamame sprendime atsakovas visiškai nepagrįstai remiasi Gamtinio karkaso nuostatų 10 punktu. Gamtinio karkaso nuostatų 10 punkto reikalavimas ginčo atveju netaikytinas. Gamtinio karkaso nuostatų 10 punkto formuluotė nukreipia į kompleksinių ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą. Pareiškėjo nuomone, parengtas žemės sklypo padalinimo projektas neprieštarauja Birštono savivaldybės teritorijos bendrajam planui, kaip kompleksiniam teritorijų planavimo dokumentui bei Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiajam planui. Skundžiamas sprendimas buvo priimtas nesilaikant individualiam administraciniam aktui Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Tuo tarpu skundžiamame sprendime jo apskundimo tvarka nenurodyta, taip pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį.

4Atsakovas atsiliepime (b.l. 3-9) nurodė ir atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog su pareiškėjo skundu nesutinka. Ginčo žemės projektu planuojama 0,8824 ha ploto žemės sklypą padalinti į septynis kitos paskirties žemės sklypus, suformuojant kaimui nebūdingo dydžio nuo 0,1050 ha iki 0,1927 ha ploto atskiras namų valdas. Tokio dydžio namų valdų sklypai yra būdingi miesto tipo užstatymui ir nebūdingi susiformavusiam Ivoniškių kaimo užstatymo pobūdžiui bei urbanistinei struktūrai. Kaimo teritorijoje Projektu formuojamas miesto tipo užstatymas radikaliai pakeičia susiformavusią Ivoniškių kaimo urbanistinę struktūrą ir tai prieštarauja Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemai. Statiniai Regioniniame parke projektuojami, statomi, rekonstruojami, ar kapitališkai remontuojami, ar planavimo dokumentai rengiami, tik įvertinus vietovės kraštovaizdžio ypatumus ir tradicinės Dzūkijos (Panemunių Dzūkija) etnografinio regiono (toliau- Etnografinis regionas) nustatyto Etninės globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. rugsėjo 17 d. rekomendacijoje Nr. 1 „Dėl etnografinių regionų ribų nustatymo" („Informaciniai pranešimai", 2003, Nr. 80), planavimo ir architektūros savitumus, siekiant išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą bei raiškius reljefo bei hidrografinio tinklo elementus, tokiu būdu išlaikant gamtinių, kultūrinių kompleksų ir objektų vertę, išsaugojant išlikusią (susiformavusia iki 1939 m.), būdingą gyvenamųjų vietovių planinę struktūrą. Planuojamas 0,8824 ha ploto žemės sklypo padalinimas prieštarauja Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento 10 punkto reikalavimams. Projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. Birštono savivaldybės teritorijos bendrajame plane (toliau - Bendrasis planas) nurodyta, kad planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) patenka į aglomeruotų kaimo gyvenviečių su miestu Ivoniškių kaimo gyvenamąją zoną G2 (įvardinta brėžiniuose) ir G3 (įvardinta tekstinėje dalyje). Tiek planavimo schemoje, tiek ir bendrajame plane numatyta galimybė nagrinėjamoje teritorijoje plėsti gyvenamąją zoną, tačiau ši plėtra gali būti vykdoma tik parengus Bendrajame plane numatytų gyvenviečių plėtros detalųjį (ar specialųjį) planą, kaip nurodyta Bendrojo plano sprendiniuose. Birštono savivaldybė yra parengusi ir patvirtinusi Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialųjį planą. Specialiojo plano brėžinyje „Ivoniškių gyvenamosios teritorijos plėtros ribos, tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas" (brėžinio Nr. 6819-02-STP-SKS. B-01.2) planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) yra Ivoniškių kaimo kitos paskirties gyvenamosiose teritorijose (G) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (GI) teritorijoje. Šio brėžinio pastabose nurodyta, kad ši teritorija pagal Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos tvarkymo planą yra ekstensyvaus tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje, kurioje palaikomas bendras susiformavęs užstatymo pobūdis ir urbanistinė struktūra, rekomenduojamas naujai formuojamų žemės sklypų dydis apie 40 arų ploto ir nurodyta, kad sklypai gali būti mažesni, jeigu juos riboja infrastruktūros teritorijos (6 ir 7 pastabos). Nustatytas žemės sklypų dydžio reikalavimas taikomas tik naujai formuojamiems žemės sklypams. Taigi, nagrinėjamu atveju žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas neatsižvelgiant į Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano rekomendacijas ir reikalavimus. Parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas prieštarauja Birštono savivaldybės teritorijos bendrajam planui, kuriame nurodyta, kad planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) patenka į Gamtinio karkaso teritoriją, į nacionalinės svarbos migracijos koridorių teritoriją, kurioje grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai, ir neatitinka Gamtinio karkaso teritorijų planavimo principinių reikalavimų.

5Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė pareiškėjų skundo netenkinti. Atstovė posėdžio metu paaiškino, jog parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas prieštarauja kitiems aukštesniojo lygio teritorijų planavimo dokumentams ir jų sprendiniams.

6Skundas netenkintinas.

7Ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo derinti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kuriuo padalintas pareiškėjų nuosavybės teise valdomas 0,8824 ha kitos paskirties žemės sklypas į septynis nuo 0,1050 ha iki 0,1927 ha ploto žemės sklypus, ( - ).

8Byloje nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso 0,8824 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), ( - ) (b.l.19-22). Pareiškėjai yra žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatoriai. Projekto organizatorius - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2015 m. liepos 2 d. kreipėsi į atsakovą prašydamas derinti 0,8824 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą. Šiuo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu buvo siekiama padalinti pareiškėjų nuosavybės teise valdomą 0,8824 ha kitos paskirties žemės sklypą į septynis nuo 0,1050 ha iki 0,1927 ha ploto gyvenamosios teritorijos žemės sklypus, kurių naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba) (b.l. 10, 50 - 60). Atsakovas susipažinęs su parengtu projektu priėmė skundžiamą 2015 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (7.3.4)-V2- 146, kuriuo atsisakė derinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą (b.l. 11- 13). Atsisakymą atsakovas grindė tuo, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas neatsižvelgiant į Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano rekomendacijas ir reikalavimus, prieštarauja Birštono savivaldybės teritorijos bendrajam planui, neatitinka Gamtinio karkaso teritorijų planavimo principinių nuosatų.

9Pažymėtina, kad pareiškėjų žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) patenka į Ivoniškių kaimo teritoriją. Ivoniškių kaimas yra regioniniame parke, t.y. Nemuno kilpų regioninio parko ribose. Todėl šiai teritorijai galioja Nemuno kilpų regioninio parko teritorijos naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonių reikalavimai, numatyti Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos grafinės dalies brėžiniuose ir aiškinamojo rašto sprendiniuose, patvirtintuose LR Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 244, Nemuno kilpų apsaugos reglamente, patvirtintame LR Aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 423, (b.l. 43 - 44). Pažymėtina, kad Ivoniškių kaimo teritorija suplanuota Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 sprendimu Nr. TS – 98. Šis planas apibrėžia Birštono savivaldybės gyvenviečių, tame tarpe ir Įvoniškių k., kuriame yra ginčo sklypas, plėtros ribas, jų planavimą, veiklų teritorijoje naudojimą, tvarkymą, apsaugos priemones. Ginčo sklypui taip pat galioja ir Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, kurie patvirtinti Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS -72. Birštono savivaldybės teritorijos bendrajame plane įtvirtintos Birštono savivaldybės teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos. Šios bendrojo plano nuostatos detalizuotos žemesnio lygmens specialaus teritorijos planavimo dokumente, pirmiau minėtame Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiajame plane.

10Pareiškėjai skundą grindė tuo, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir atitinka Ivoniškių kaimo teritorijos plėtros viziją. Pareiškėjų teigimu, pagal Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano aiškinamojo rašto sprendinius, Ivoniškių kaimo teritorija priskirta VI tipui (vystomasis aglomeruotas su gretimais miestais) (aiškinamojo rašto 3.6. dalis) ir šioje teritorijoje galimi visi žemės sklypų naudojimo būdai ir neribojamas užstatymas (Aiškinamojo rašto 3.6.1 dalis). Pareiškėjų įsitikinimu, teritorijų planavimo dokumentuose niekuomet nebuvo nurodyti imperatyvūs reikalavimai dėl žemės sklypų plotų ginčo teritorijoje, t.y. Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiajame plane Ivoniškių kaimo gyvenamojoje teritorijoje (GI), kurioje yra projektuojamas žemės sklypas, nėra nurodyto sprendinio, kuris rekomenduotų naujai formuojamų žemės sklypų dydį - apie 40 arų ploto. Pareiškėjai mano, jog ginčo atveju netaikytinas Gamtinio karkaso nuostatų 10 punkto reikalavimas dėl formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, nes yra parengtas ir galiojantis Birštono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kaip kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialusis planas, kuriuos ginčo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas visiškai atitinka.

11Regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam naudojimui reglamentuoti. Regioniniai parkai steigiami istoriškai vertingiausiems regioniniams kultūriniams kompleksams bei jų gamtinei aplinkai išsaugoti (Saugomų teritorijų įstatymo 12 str. 2 d. 2 p.). Valstybiniuose parkuose esantys miestai ir miesteliai tvarkomi pagal parengtus ir patvirtintus valstybinių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) ir (ar) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 4 d.). Valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus, veiklą nustato šis Saugomų teritorijų įstatymas, bei kiti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai.

12Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad veiklą (ūkinę ir kitą žmogaus veiklą, turinčią poveikį aplinkai), tame tarpe ir miestų, miestelių bei kaimų teritorijų tvarkymą, teritorijų planavimą saugomose teritorijose reglamentuoja įstatymai, saugomų teritorijų nuostatai, kiti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, bei detalizuoja kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo sprendiniai.

13Bylos duomenys patvirtina, kad Nemuno kilpų regioniniame parke (planavimo schemos ribų plano brėžinyje), ginčo žemės sklypas, pažymėtas Nemuno kilpų regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zonoje bei patenka į bendrojo tvarkymo miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių ekstensyvaus kraštovaizdžio tvarkymo zonos ribas, pažymėtas parko tvarkymo plane - GŪe (b.l. 43 - 45). Pagal Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų, patvirtintų LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996, 28 dalies nuostatas, ekstensyvaus kraštovaizdžio tvarkymo zonoje palaikomas bendras susiformavęs užstatymo pobūdis ir urbanistinė struktūra, todėl vykdant statybas, aplinka radikaliai nepertvarkoma, apsiribojama daugiausia renovacijos priemonėmis. Tai reiškia, jog ginčo žemės sklypo tvarkymas kokybiškai nesikeičia, yra galimi nežymūs, neintensyvūs kiekybiniai pokyčiai.

14Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-518, 10 punkte apibrėžti reikalavimai funkcinio prioriteto zonai reglamentuoti, kuriuose nurodyta, kad regioniniame parke planavimo dokumentai rengiami ir statiniai projektuojami, rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami, įvertinus vietovės kraštovaizdžio ypatumus, tradicinį Dzūkijos etnografinio regiono planavimo ir architektūros savitumą. Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 30. – 30.3 punktuose nurodyta, kad formuojant gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros plėtros politiką regioniniame parke pagrindinės nuostatos, kuriomis turi būti vadovaujamasi formuojant gyvenamųjų vietovių, užstatytų teritorijų infrastruktūrą, yra išsaugoti istoriškai susiklosčiusias urbanistines struktūras ir jų elementus, turinčius kultūros paveldo reikšmę, renovuoti gyvenamuosius namus ir tobulinti infrastruktūrą, siekiant patenkinti regioninio parko gyventojų ir lankytojų reikmes, riboti užstatymą gamtiniu ar kultūriniu požiūriu vertingose regioninio parko dalyse.

15Taigi, įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą, akivaizdu, kad padalinus ginčo žemės sklypą į septynis atskirus kitos paskirties žemės sklypus, kuomet ginčo žemės sklypo naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, regioninio parko gyvenamosios teritorijos plėtra žymiai suintensyvėtų, neatitiktų ekstensyvaus kraštovaizdžio tvarkymo zonos reikalavimų. Todėl rengiant ginčo žemės sklypo planą, įvertinus tai, kad regioninio parko gyvenamųjų vietovių vertė, poveikis aplinkai ir plėtros perspektyvos labai nevienodos, užstatymo plėtros kryptys skirtingos, buvo būtina atsižvelgti į gyvenamųjų vietovių, nagrinėjamo ginčo atveju, į Ivoniškių kaimo, gyvenamosios teritorijos plėtros kryptis, kurios apibrėžtos Nemuno kilpų regioninio parko Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose ir detalizuotos Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiajame plane (Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 31 p.). Birštono savivaldybės teritorijos bendrajame plane buvo numatytos savivaldybės teritorijos naudojimo funkcinės prioritetinės vystymo kryptys. Ivoniškių kaimo teritorija pagal Birštono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą patenka į gyvenamojo funkcinio prioriteto - GI ir apsauginio funkcinio prioriteto – A9 zonas (Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinės dalies 2.10.1.; 2.11.2. p.). Birštono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatyta plėsti gyvenamąją zoną ginčo teritorijoje, kurioje yra ginčo sklypas, tačiau akcentuota, kad ši plėtra turi būti vykdoma tik pagal parengus gyvenviečių plėtros detaliuosius (ar specialiuosius) planus (Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinės dalies 2.10.3. p.). Tai reiškia, kad savivaldybės konkrečių teritorijų vystymo kryptys detalizuojamos detaliajame ar specialiajame teritorijos plane.

16Pagal Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialųjį planą, ginčo žemės sklypas patenka į Ivoniškių kaimo kitos paskirties gyvenamąją vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritoriją - GI (plano brėžinyje Nr. 6819-02-STP-SKS. B-01.2 „Ivoniškių gyvenamosios teritorijos plėtros ribos, tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas" b.l. 47). Tačiau šiai teritorijai numatyti apribojimai konkretizuoti brėžinio 6 ir 7 pastabose. Nurodytuose pastabose numatyta, kad ginčo teritorija pagal Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos tvarkymo planą yra ekstensyvaus tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje, kurioje palaikomas bendras susiformavęs užstatymo pobūdis ir urbanistinė struktūra, rekomenduojamas naujai formuojamų žemės sklypų dydis apie 40 arų ploto ir nurodyta, kad sklypai gali būti mažesni, jeigu juos riboja infrastruktūros teritorijos (6 ir 7 pastabos). Nurodyti ginčo teritorijos naudojimo sprendiniai minėtame specialiame plane reiškia, kad Ivoniškių kaimo kitos paskirties gyvenamąją vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritorijoje - GI apibrėžtas rekomenduojamas žemės sklypų dydis, kuris gali būti mažesnis, jeigu juos riboja infrastruktūros teritorijos. Ginčo sklypą riboja (padalina) susisiekimo komunikacija – kelias (b.l. 47). Tai reiškia, kad ginčo sklypas galėtų būtį dalinamas į du sklypus, tačiau sklypų padalinimas į mažesnius nei 40 arų ploto, ginčo atveju planuojamus septynis nuo 0,1050 ha iki 0,1927 ha ploto žemės sklypus, nėra rekomenduojamas. Ginčo teritorijos naudojimo specialiojo teritorinio planavimo sprendiniai, reiškia, kad ribojama gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros plėtros politika, ribojant užstatymą gamtiniu ar kultūriniu požiūriu vertingose Nemuno kilpų regioniniame parko dalyse. Būtent ši nuostata konkretizuota Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano aiškinamojo rašto 3.6.1.3 punkte, kuriame numatyta, kad Įvoniškių kaimo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje ribojamas statinių sutankinimas. Ginčo atveju tai reikštų, jog, padalinus sklypą į septynis sklypus, kurių naudojimo būdas yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, sutankėtų teritorijos užstatymas ir tai prieštarautų minėtiems specialiojo plano sprendiniams. Atkreiptinas dėmesys, kad Įvoniškių kaimo teritorija patenka į apsauginio funkcinio prioriteto zoną A9, kuri reiškia, kad ginčo teritorijoje vyrauja miškų ūkio paskirties žemė ir ši zona atlieka svarbiausias geoekologines, pirmiausia vandenų ir Birštono kurorto apsaugos funkcijas, šioje teritorijoje specialiai reguliuojama statybų plėtra, t.y. daugiausia dėmesio skiriant kraštovaizdžio apsaugos interesams (Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2.7.1.; 2.7.7. p.).

17Minėtos Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano rekomendacijos, nurodytos minėto plano brėžinio 6 ir 7 pastabose, yra privalomi specialiojo plano sprendiniai, kurie atitinka saugomos teritorijos - Nemuno kilpų regioninio parko ir Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių planavimo tikslus, ir tai yra pagrindinės nuostatos, kuriomis turėtų būti vadovaujamasi planuojant žemės sklypus ginčo teritorijoje. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (toliau – Taisyklės), 2 punkte numatyta, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams, darantiems įtaką projekto sprendiniams. Taigi, ginčo atveju, minėti specialiojo plano sprendiniai, plano brėžinio 6 ir 7 pastabos, privalomos pareiškėjams rengiant sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

18Pareiškėjų žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte naujai projektuojamų septynių žemės sklypų dydis, nuo 0,1050 ha iki 0,1927 ha ploto, prieštaravo specialiajame teritorijos planavimo dokumente Ivoniškių kaimo teritorijoje rekomenduojamam sklypų dydžiui (apie 40 arų), todėl atsakovas pagrįstai atsisakė derinti ginčo žemės sklypo projektą.

19Pagal Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano konkretizuotus sprendinius, Ivoniškių kaimo teritorija patenka į gamtinį karkasą, tai patvirtina Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinės dalies 3.4.8. punkto konkretizuotų sprendinių lentelės duomenys, Gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio apsaugos plano brėžinys. Taip pat Ivoniškių kaimas yra gamtiniame karkase patvirtina Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurortų plėtros specialaus plano Ivoniškių gyvenamosios teritorijos plėtros ribos, tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymo brėžinys (b.l. 47), bei Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano aiškinamojo rašto 3.6.1.3 punkto tekstinė dalis. Šią aplinkybę byloje paneigiančių įrodymų nenustatyta.

20Pažymėtina, kad, pagal Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 16 dalį, gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migracijai. Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių komponentų (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų bei informacinio lauko), susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys (Saugomų teritorijų įstatymo 2 str. 21 d.). To paties įstatymo 22 straipsnio nuostatose įtvirtinta, kad gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų ūkio, gamtines rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas (Saugomų teritorijų įstatymo 22 str. 1 d.). Gamtinį karkasą sudaro: 1) geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą; 2) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms; 3) migraciniai koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija (Saugomų teritorijų įstatymo 22 str. 2 d.). Aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas gamtinis karkasas detalizuojamas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose (Saugomų teritorijų įstatymo 22 str. 4 d.). Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso teritorijose gali būti išskiriamas ekologinis tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. Išskiriant gamtinį karkasą, atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti „Natura 2000“ tinklo ekologinį vientisumą, sukuriant ar išsaugant kraštovaizdžio elementus, kurie būtų svarbūs laukinei faunai ir florai. Gamtiniame karkase leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus (Saugomų teritorijų įstatymo 22 str. 6 d.).

21Bendruosius gamtinio karkaso teritorijų formavimo principus, apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1–96 patvirtinti Gamtinio karkaso nuostatai. Šių Nuostatų 10 punkte nurodyta, kad gamtinio karkaso teritorijose, kurias pagal savivaldybių ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius planus numatyta urbanizuoti, turi būti įgyvendinamos kompleksinių ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, saugomų teritorijų tvarkymo planų sprendiniais nustatytos gamtinio karkaso kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonės, nurodytos minėtų nuostatų 20 punkte. Gamtinio karkaso nuostatų 20 - 20.2 punktuose numatyta, kad nustatant esamas ir formuojant naujas gamtinio karkaso struktūras ir jų elementus, turi būti įvertinta erdvinė teritorinė kraštovaizdžio struktūra, pobūdis, geoekologinis potencialas. Jei šių sprendinių nėra, keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą (formuojant gyvenamąsias, pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų, rekreacines teritorijas), būtina įvertinti Nuostatų 19.2, 21, 22 punktų reikalavimus, formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai, vandens telkiniai ir jų dalys, miškų ūkio paskirties žemės sklypai (žemės ūkio paskirties sklype buvusios miško naudmenos), kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji (rekreaciniai, apsauginiai, ekologiniai) želdynai (Gamtinio karkaso nuostatų 10 p.).

22Taigi, pagal aptartas teisės normas, gamtinio karkaso teritorijose yra skatinama veikla, kuria būtų užtikrinamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis, ekologinė pusiausvyra, gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinės dalies 4.1 dalis „Gamtinio karkaso formavimas“). Kadangi ginčo teritorija priskiriama gamtinio karkaso teritorijai, ginčo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui taikomi visi teisės aktų reikalavimai į kuriuos, rengiant ginčo žemės sklypo padalinimo projektą, nebuvo atsižvelgta. Ginčo sklypo padalinimas į septynis naujus sklypus, akivaizdžiai prieštaravo gamtinio karkaso teritorijos tvarkymo kryptims, neatitiko gamtinio karkaso teritorijos planavimo pagrindinių reikalavimų, susijusių su kraštovaizdžio natūralumo apsauga. Be to, projektuojamų septinių žemės sklypų dydžiai prieštaravo specialiame teritorinio planavimo dokumente nurodytam rekomenduojamam sklypų plotui, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė derinti ginčo žemės sklypo padalinimo į septynis sklypus projektą.

23Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės, todėl užtikrinti jų apsaugą bei gamtos išteklių racionalų naudojimą ir gausinimą yra viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio teismo 2007-09-06 nutarimas). Konstitucinės vertybės negali būti paneigiamos privačių interesų įgyvendinimui.

24Ginčijamas sprendimas motyvuotas ir pagrįstas objektyviais duomenimis bei teisės aktų normomis, todėl iš esmės atitiko Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintas taisykles, kurios keliamos individualaus administracinio akto turiniui. Nors pareiškėjai nurodė, kad skundžiamame administraciniame akte nebuvo nurodyta jo apskundimo tvarka, tačiau tai nesutrukdė pareiškėjams kreiptis į teismą dėl savo galimai pažeistų teisių.

25Priešingai, nei pareiškėjų pateiktame Ekspertiniame nagrinėjime, teismas nenustatė Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano sprendinių tarpusavio prieštaravimų, ar šių sprendinių neatitikimo bendrajam planui (Ekspertinio tyrimo 10 psl.). Tiek specialusis planas, tiek bendrasis yra galiojantys bei privalomi teritorijų planavimo dokumentai. Todėl rengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą buvo privalu atsižvelgti į ginčo teritorijoje galiojančius kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių reikalavimus. Dėl nurodytų priežasčių, teismas nesivadovauja Ekspertinio nagrinėjimo išvadomis, kadangi nagrinėjamojoje byloje nevertinas bendrojo ar specialiojo plano – Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano sprendinių teisėtumas ir pagrįstumas. Ginčas byloje kilo ne dėl šių planų sprendinių teisėtumo, tačiau dėl atsisakymo teisėtumo derinti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

26Nustatytų aplinkybių ir nurodytų teisės aktų pagrindu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas neatsižvelgiant į pirmiau minėtus Nemuno kilpų regioninio parko, Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano sprendinius ir reikalavimus. Todėl pareiškėjų skundas nepagrįstas ir netenkintinas. Naikinti skundžiamą aktą ir įpareigoti atsakovus atlikti skunde nurodytus veiksmus nėra teisinio pagrindo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjų S. V. S. ir D. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,... 3. Pareiškėjai prašė tenkinti jų skundą bei skunde (b.l. 4-7) nurodė ir... 4. Atsakovas atsiliepime (b.l. 3-9) nurodė ir atsakovo atstovė teismo posėdyje... 5. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė pareiškėjų skundo... 6. Skundas netenkintinas.... 7. Ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo derinti žemės sklypo formavimo ir... 8. Byloje nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso 0,8824 ha... 9. Pažymėtina, kad pareiškėjų žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) patenka į... 10. Pareiškėjai skundą grindė tuo, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo... 11. Regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu... 12. Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad veiklą (ūkinę ir kitą... 13. Bylos duomenys patvirtina, kad Nemuno kilpų regioniniame parke (planavimo... 14. Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos... 15. Taigi, įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą, akivaizdu, kad padalinus... 16. Pagal Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialųjį... 17. Minėtos Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo... 18. Pareiškėjų žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte naujai... 19. Pagal Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano konkretizuotus... 20. Pažymėtina, kad, pagal Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 16 dalį,... 21. Bendruosius gamtinio karkaso teritorijų formavimo principus, apsaugos,... 22. Taigi, pagal aptartas teisės normas, gamtinio karkaso teritorijose yra... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka,... 24. Ginčijamas sprendimas motyvuotas ir pagrįstas objektyviais duomenimis bei... 25. Priešingai, nei pareiškėjų pateiktame Ekspertiniame nagrinėjime, teismas... 26. Nustatytų aplinkybių ir nurodytų teisės aktų pagrindu, teisėjų kolegija... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 28. Pareiškėjų S. V. S. ir 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...