Byla A-63-159-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Laimės Baltrūnaitės, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Egidijui Jakubauskui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims B. S., D. M., trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovui advokatui Osvaldui Martinkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Audata“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Audata“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Generosus Dominus“ skundą atsakovams Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, Valstybės įmonės Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims L. M., D. M., A. P., B. S., kooperatinei bendrovei „Jonas ir sūnūs“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai UAB „Audata“ ir UAB „Generosus Dominus“ (toliau – ir pareiškėjai) skundu (I tomas, b. l. 35 – 37) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Valstybės įmonės Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Centrinis registratorius, Komisija) 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 303 bei teritorinio registratoriaus Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau – Klaipėdos filialas) 2007 m. liepos 16 d. sprendimą ir įpareigoti teritorinį registratorių Klaipėdos filialą įregistruoti daiktines teises lygiomis dalimis, t. y. po ½ dalį į nekilnojamąjį daiktą – nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (baigtumas – 19 proc.), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), UAB „Audata“ ir UAB „Generosus Dominus“ vardu.

5Pareiškėjai nurodė, kad Klaipėdos filialas išnagrinėjęs pareiškėjų prašymą įregistruoti daiktines teises į gyvenamą namą, unikalus Nr. ( - ), nebaigtą statyti, baigtumas 19 proc., esantį ( - ), 2007 m. liepos 16 d. sprendimu nusprendė atidėti daiktinių teisių įregistravimą minėtam turtui, nes teritorinio registratoriaus nuomone, nekilnojamojo daikto neįmanoma identifikuoti. Šis sprendimas Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka buvo apskųstas Centriniam registratoriui, kuris 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 303 teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą paliko galioti. Pažymėjo, jog jie pagal 2007 m. birželio 1 d. viešų varžytinių aktą Nr. 1 lygiomis dalimis įgijo nuosavybės teises į pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), nebaigtą statyti, baigtumas 19 proc., esantį adresu ( - ). Teigė, kad minėtas viešų varžytinių aktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos mėn. 3 d. nutarimu Nr. 831 yra prilyginamas notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtintas dokumentas. Be to, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 8 punkte numatyta, jog daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės, jų suvaržymai bei juridiniai faktai registruojami nekilnojamojo turto registre taip pat yra ir nekilnojamojo daikto pardavimo varžytinėse, aukcione sutartis (aktas). Nurodė, jog skundžiamuose sprendimuose padarytos išvados yra neteisingos ir prieštarauja 2006 m. sausio 16 d. antstolių sudarytame turto apraše esantiems faktiniams duomenims, kur nurodoma, jog areštuojamas pastatas – gyvenamasis namas, adresu ( - ), baigtumas 19 proc., nebaigtas statyti, įvertintas 20 000 Lt. Teigė, jog šios faktinės aplinkybės yra nurodytos ir Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. birželio 15 d. nutartyje, kuria buvo patenkintas jų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šiam turtui panaikinimo. Atkreipė dėmesį, kad minėtas turtas negali būti neidentifikuotas, kadangi dėl minėto turto, 1993 m. gegužės 3 d. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1544, kuria remiantis šis turtas buvo registruotas L. M. vardu. Nurodo, jog Klaipėdos skyrius nusprendė atidėti įregistruoti daiktines teises į gyvenamą namą, unikalus Nr. ( - ), vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo 29 straipsnio 6 punktu dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatuose numatytų duomenų, būtinų nekilnojamajam daiktui bei daiktinių teisių į jį įgijėjams identifikuoti, nebuvimo. Pažymėjo, kad Klaipėdos filialas pats sau prieštarauja, nes 1993 m. gegužės 3 d. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1544, kuria remiantis šis turtas buvo registruotas L. M. vardu, be to, šio turto buvimo faktą patvirtina ir kiti paminėti prie skundo pridėti dokumentai. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų 1, 46 punktai numato, kad registro paskirtis yra kaupti, rinkti, apdoroti, sisteminti, naudoti ir teikti išsamius ir teisingus registro duomenis, todėl skundžiamuose sprendimuose nėra jokių duomenų, kad nekilnojamajam turtui, unikalus Nr. ( - ), būtų užfiksuotas žuvimo faktas, ar šis turtas kitu teisiniu pagrindu būtų išregistruotas. Pabrėžė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 36 punktą nekilnojamieji daiktai išregistruojami, kai pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo faktą. Pažymėjo, kad tokių duomenų Klaipėdos filialui pateikta nebuvo.

6Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu į skundą (I tomas, b. l. 47 – 51) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Klaipėdos filialas nurodė, kad su pareiškėjų skundu nesutinka, manė, kad 2007 m. liepos 16 d. sprendimas ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. 303 yra teisėti ir pagrįsti. Paaiškino, kad 2007 m. liepos 16 d. sprendimu pareiškėjų prašymo įregistruoti daiktines teises į nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (baigtumas – 19 proc.), kurio unikalus Nr. ( - ), vykdymas atidėtas, nes nekilnojamojo daikto negalima identifikuoti. Gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), pamatai gali būti sunaikinti statant gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. ( - ). Pažymėjo, kad siekiant identifikuoti vietoje pagal varžytinių aktą parduotą nebaigtą statyti gyvenamąjį namą paprašyta patikslinti jo kadastro duomenis (t. y. atlikti statinio kadastrinius matavimus). Pabrėžė, kad Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjų skundą dėl 2007 m. liepos 16 d. sprendimo netenkino ir paliko šį sprendimą galioti. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija konstatavo, jog žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), kurio savininkas yra A. P., gyvenamojo namo pamatai, kuriuos 2007 m. birželio 1 d. varžytinių akto Nr. 1 pagrindu nuosavybės teise įgijo pareiškėjai, yra žuvę arba sunaikinti statant A. P. priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )). Nurodė, kad pareiškėjai patikslintos kadastro duomenų bylos apie nebaigto statyti gyvenamojo namo pamatų fizinę būklę nepateikė, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio statinio nekilnojamojo turto kadastro byloje užfiksuoti duomenys nesutampa su pareiškėjų įsigyto tame sklype esančio daikto kadastro bylos duomenimis, todėl manė, kad esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, buvo priimtas pagrįstas sprendimas atidėti pareiškėjų prašymo vykdymą, kol bus atlikti statinio kadastriniai matavimai.

8Atsakovas Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu į skundą (I tomas, b. l. 71) prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Valstybės įmonė Registrų centras nurodė, kad palaiko Klaipėdos filialo atsiliepime į skundą išdėstytą poziciją.

10Tretysis suinteresuotas asmuo B. S. atsiliepimu į skundą (I tomas, b. l. 112 – 113) prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11B. S. nurodė, kad jos tėvas A. P. 1999 m. liepos 16 d. nusipirko žemės sklypą, susitvarkė visus dokumentus, pasistatė namą ir padovanojo jai. Nupirktame žemės sklype statinių nebuvo. Paaiškino, kad A. P. 1999 m. rugpjūčio 19 d. buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas, kurio pagrindu buvo paruoštas ir patvirtintas namo projektas, o 2000 m. rugpjūčio 7 d. buvo išduotas gyvenamojo namo statybos leidimas. Šiuo metu namo statyba nebaigta, baigtumas 66 procentai, sklype kitų pastatų nėra.

12II.

13Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 7 d. sprendimu (II tomas, b. l. 30 – 34) pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas pažymėjo, jog kaip matyti iš Klaipėdos filialo pateiktos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos Nr. 55/29927, duomenys apie nebaigtą statyti gyvenamąjį namą, baigtumas 19 proc., ( - ), unikalus Nr. ( - ) užfiksuoti 1993 m. balandžio 19 d., žemės sklypas neregistruotas. Klaipėdos apskrities viršininkas 1998 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 944 suteikė ir leido pirkti žemės sklypus, naudojamus prie privačių namų valdų. Šiuo pagrindu L. M. buvo leista nusipirkti žemės sklypą Nr. 54 ( - ) ir 1998 m. birželio 11 d. sudaryta valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P55/98-477 (kadastrinis numeris ( - )). Atkreipė dėmesį, jog L. M. 1998 m. birželio 10 d. pateikdamas prašymą įregistruoti nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, esantį ( - ) nenurodė, jog šiame žemės sklype yra nebaigtas statyti gyvenamasis namas, kurio baigtumas 19 proc. 1998 m. liepos 9 d. L. M. išduotoje pažymoje Nr. 98-1025 apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį 10 punkte nurodyta, jog duomenų apie žemės sklype esančius statinius nėra. Pažymėjo, kad L. M. pagal 1998 m. liepos 13 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) pardavė D. M., o pastarasis 1999 m. liepos 16 d. minimą žemės sklypą pardavė A. P. pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. RK5/10228. 2000 m. rugpjūčio 7 d. valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba A. P. išdavė leidimą, jam priklausančiame žemės sklype vykdyti statybos darbus. Pagal 2005 m. gegužės 26 d. užfiksuotus kadastro duomenis yra pastatytas 66 procentų baigtumo gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ). Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo. Pagal šio įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 3 punktą, išnagrinėjęs prašymą, teritorinio registratoriaus įgaliotas darbuotojas gali priimti sprendimą atidėti sprendimo priėmimą dėl aplinkybių, kurios trukdo nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje numatytos aplinkybės, dėl kurių nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, kurio 6 punkte nurodyta, kad, kai prašyme ar nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktame dokumente nėra Nekilnojamojo turto registro nuostatuose numatytų duomenų, būtinų nekilnojamajam daiktui bei daiktinių teisių į jį įgijėjams identifikuoti. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas Klaipėdos skyrius išnagrinėjęs pareiškėjų prašymą, nustatė jog gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ) pamatai gali būti sunaikinti statant gyvenamąjį namą unikalus Nr. ( - ). Tokią išvadą padarė išanalizavęs registre ir archyvinėse bylose sukauptus duomenis ir šiai išvadai pagrįsti nurodė, kad negalima identifikuoti nekilnojamojo daikto, šios aplinkybės yra patvirtintos ir teisminio nagrinėjimo metu analizuojant pateiktą teismui medžiagą. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnis apibrėžia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų sąvoką – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius parametrus bei nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas. Būtent ginčas ir yra kilęs dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, todėl šios aplinkybės turi būti nustatomos nustatant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones. Šio įstatymo 11 straipsnyje 1 dalyje numatyta, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato matininkai arba matininkai ekspertai. Akcentavo, jog byloje nėra nustatyta, kad pareiškėjai būtų pateikę patikslintą kadastro duomenų bylą apie nebaigto statyti gyvenamojo namo pamatų fizinę būklę, todėl negalima identifikuoti pareiškėjų pagal 2007 m. birželio 1 d. viešų varžytinių aktą Nr. 1 lygiomis dalimis įgyto pastato – gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ). Atsižvelgęs į nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Klaipėdos filialo 2007 m. liepos 16 d. sprendimas „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. 303 yra teisėti ir pagrįsti, todėl juos naikinti remiantis pareiškėjų skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

15III.

16Pareiškėjas UAB „Audata“ apeliaciniu skundu (II tomas, b. l. 40 – 42) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti.

17UAB „Audata“ iš esmės pakartoja skundo pirmosios instancijos teismui argumentus, taip pat mano, kad byla turėjo būti nagrinėjama ne administraciniame, o bendrosios kompetencijos teisme, kadangi ginčijami sprendimai nors ir priimti viešojo administravimo subjektų, tačiau faktiškai priimti ne viešojo administravimo srityje, o įgyvendinant teisės normų priskirtas funkcijas civilinių teisinių santykių srityje.

18Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 47 – 50) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Klaipėdos filialas atsiliepime iš esmės pakartoja atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui išdėstytas aplinkybes, taip pat nurodo, kad nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme. Pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atlieka įstatymų nustatytas funkcijas ir priima sprendimus viešojo administravimo srityje. Pabrėžia, kad pareiškėjai šio klausimo Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nekėlė.

20Tretysis suinteresuotas asmuo B. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 56) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21B. S. nurodo, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog jai nuosavybės teise priklausančiame sklype nėra ir nebuvo jokių kitų gyvenamojo namo pamatų išskyrus jos tėvo pradėtą statyti namą, kurio baigtumas 66 proc.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas ( toliau – Nekilnojamojo turto registro įstatymas).

25Minėto įstatymo 4 straipsnis ir Nekilnojamojo turto registro nuostatai ( šių nuostatų 1, 46 punktai) nustato, kad registro paskirtis yra kaupti, rinkti, apdoroti, sisteminti, naudoti ir teikti išsamius ir teisingus registro duomenis.

26Nagrinėjamu atveju iš registre ir archyvinėse bylose sukauptų duomenų ir dokumentų darytina išvada, kad 1993 metais surinktų kadastrinių matavimų metu pradėto statyti gyvenamojo namo pamatai, kuriuos iš bankrutavusios L. M. įmonės pagal 2007-06-01 viešųjų varžytynių aktą Nr. 1 įsigijo pareiškėjai A. P. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti sunykę ( žuvę).Nebaigtas statyti gyvenamasis namas (baigtumas 19 procentų) unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), viešosiose varžytynėse varžytynių vykdytojo KB „Jonas ir sūnūs“ buvo parduotas nepatikslinus nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, įrašytų Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, kurie neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų. Pareiškėjai patikslintos kadastro duomenų bylos apie nebaigto statyti gyvenamojo namo pamatų fizinę būklę registratoriui nepateikė. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ( sklypo savininkas A.P.) esančio statinio nekilnojamojo turto kadastro byloje užfiksuoti duomenys nesutampa su pareiškėjų įsigyto tame sklype esančio daikto kadastro bylos duomenimis, todėl teritorinis registratorius pagrįstai atidėjo pareiškėjų prašymo įregistruoti nuosavybės teises pagal pateiktą varžytynių aktą , kol bus atlikti statinio kadastriniai matavimai.

27Pirmos instancijos teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai pareiškėjų skundo netenkino.

28Apeliacinio skundo argumentas, kad šis ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme yra atmetamas kaip nepagrįstas.

29Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 d. 10 p. bylas dėl įmonių, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo priskiria nagrinėti administraciniams teismams. Nekilnojamojo turto registras įsteigtas nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymus, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti ( Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnis). Nekilnojamojo turto registrą tvarko valstybės įmonė Registrų centras, kuris atlieka įstatymu nustatytas funkcijas ir priima sprendimus viešojo administravimo srityje, o bylos dėl įmonių, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų viešojo administravimo srityje teisėtumo, priskirtos nagrinėti administraciniams teismams ( ABTĮ 15 str. 1 d. 10). Klaipėdos administracinis teismas, išnagrinėdamas šį ginčą, procesinės teisės normų nepažeidė.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo UAB ‚Audata“ apeliacinį skundą atmesti. Klaipėdos administracinio teismo 2008 kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai UAB „Audata“ ir UAB „Generosus Dominus“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjai nurodė, kad Klaipėdos filialas išnagrinėjęs pareiškėjų... 6. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu... 7. Klaipėdos filialas nurodė, kad su pareiškėjų skundu nesutinka, manė, kad... 8. Atsakovas Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu į skundą (I tomas,... 9. Valstybės įmonė Registrų centras nurodė, kad palaiko Klaipėdos filialo... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo B. S. atsiliepimu į skundą (I tomas, b. l. 112... 11. B. S. nurodė, kad jos tėvas A. P. 1999 m. liepos 16 d. nusipirko žemės... 12. II.... 13. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 7 d. sprendimu (II... 14. Teismas pažymėjo, jog kaip matyti iš Klaipėdos filialo pateiktos... 15. III.... 16. Pareiškėjas UAB „Audata“ apeliaciniu skundu (II tomas, b. l. 40 – 42)... 17. UAB „Audata“ iš esmės pakartoja skundo pirmosios instancijos teismui... 18. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu... 19. Klaipėdos filialas atsiliepime iš esmės pakartoja atsiliepime į skundą... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo B. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II... 21. B. S. nurodo, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog jai nuosavybės teise... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į... 25. Minėto įstatymo 4 straipsnis ir Nekilnojamojo turto registro nuostatai (... 26. Nagrinėjamu atveju iš registre ir archyvinėse bylose sukauptų duomenų ir... 27. Pirmos instancijos teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai... 28. Apeliacinio skundo argumentas, kad šis ginčas turi būti nagrinėjamas... 29. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 d. 10 p. bylas dėl... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 31. Pareiškėjo UAB ‚Audata“ apeliacinį skundą atmesti. Klaipėdos... 32. Nutartis neskundžiama....