Byla II-364-609/2010
Dėl nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei-Bedalienei teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. T. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

3Pajūrio regioninio parko direktoriaus (toliau-Institucijos) 2010-07-27 nutarimu (b.l. 7) V. T. už teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau-ATPK) 76 straipsnio 1 dalyje, padarymą nubaustas 75 Lt bauda. Nuobauda paskirta už tai, kad 2010 07 13, 00.50 val., Klaipėdos rajono savivaldybės, Pajūrio regioninio parko Karklės etnokultūrinio draustinio teritorijoje V. T. automobilį, kurio valstybinio numerio ženklas ( - ), parkavo keliuko, vedančio link jūros ties Karklės kapinaitėmis, kelkraštyje.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skunde (b.l. 4) nurodo, kad jo atžvilgiu priimtas nutarimas yra neteisėtas, nes teisės pažeidimo, numatyto ATPK 76 straipsnio 1 dalyje, jis nepadarė. Teigia, kad kelias, kuriuo jis atvyko į pažeidimo įvykio vietą, neapribotas draudžiančiais ženklais ir ženklo, kad teritorija yra priskirtina Pajūrio regioniniam parkui, nėra.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V.T. prašo nutarimą panaikinti.

6Institucijos atsiliepime į skundą (b.l. 24) nurodyta, kad kelias, kuriame buvo padarytas pažeidimas, yra pažymėtas kelio ženklu Nr. 312 (Nurodyto transporto eismas draudžiamas). Teigia, kad visi įvažiavimai į parko teritoriją yra pažymėti kelio ženklu nr. 640 (Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia) „Pajūrio regioninis parkas“. Paaiškina, kad surašant nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo, dėl rašymo apsirikimo neteisingai nurodytas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kodas. Prašoma skundo netenkinti.

7Konstatuojama.

8ATPK 76 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už rezervatų, draustinių, nacionalinių ir regioninių parkų, biosferos rezervatų, jų buferinės apsaugos zonų režimo pažeidimą.

9Nustatyta, jog administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 76 straipsnio 1 dalį V. T. buvo patrauktas už tai, kad automobilį parkavo Pajūrio regioninio parko teritorijoje.

10Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 staipsnyje išvardinti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. 1999 04 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 patvirtintų Pajūrio regioninio parko nuostatų 11 punkte nurodyta, kad regioninio parko teritorijos lankymas gali būti ribojamas, kuris pasireiškia tuo, kad statyti palapines, kurti laužus, važinėti ir statyti transporto priemones leidžiama tik nustatytose vietose, tam gali būti įvedami leidimai, kurie išduodami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11Byloje įrodyta, kad pažeidimo padarymo vieta- Pajūrio regioninio parko teritorija, o V. T. transporto priemonė stovėjo ne leistinoje transporto priemonėms statyti nustatytoje vietoje.

12Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu dėl neatsargumo, jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad jo veiksmai arba neveikimas gali sukelti želingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi, kad jų bus išvengta, arba nenumatė, kad gali kilti tokios paskmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti (ATPK 11 straipsnis). Nors skunde teigiama, kad kelias, kuriuo į pažeidimo padarymo vietą atvyko administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nebuvo paženklintas draudžiamuoju ženklu, byloje neginčijama, jog pažeidimo padarymo metu administracinėn atsakomybėn patraukto asmens automobilis buvo parkuojamas Pajūrio regioninio parko teritorijoje. Iš to, kas nustatyta, darytina išvada, jog teisės pažeidimo, numatyto ATPK 76 straipsnio 1 dalyje, subjektyvinė pusė pasireiškė neatsargia kaltės forma. Kadangi ATPK 76 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos objektu yra aplinkos apsauga, V. T. administracinės atsakomybės neeliminuoja aplinkybė, jog jo veiksmai nebuvo įvertinti į pažeidimo padarymo vietą atvykusio kelių policijos pareigūno.

13V. T. veika laikytina visiškai įrodyta, nustatyta, kad nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas. Darytina išvada, jog nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį panaikinti pagrindo nėra.

14Vadovaudamasis ATPK 297 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16skundo nepatenkinti ir nutarimą palikti nepakeistu.

17Nutartis per 10 dienų nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai