Byla 2-655-743/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Odetai Gruodienei, atsakovei N. P.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei N. P. su trečiuoju asmeniu nepareiškusiu savarankiškų reikalavimų Lazdijų rajono savivaldybės administracija dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę N. P. per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ). (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )) priestatą (b. l. 4).

5Ieškovės atstovė ieškinį palaiko, savo reikalavimą grindžia šiais argumentais: 2012 m. sausio 31 d. surašius savavališkos statybos aktą, buvo konstatuota, kad atsakovė, neturėdama statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento rekonstravo gyvenamąjį namą duomenys neskelbtini) ir prie gyvenamojo namo pastatė 16,02 kv.m. dydžio priestatą. Kadangi pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalį atsakovės gyvenamasis namas priskirtas neypatingų statinių kategorijai, remiantis Statybos reglamento STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“ 9 punktu atsakovės atlikti darbai kvalifikuotini kaip statinio rekonstrukcija ir tokiems darbams atsakovė turėjo parengti rekonstravimo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, ko atsakovė nepadarė, šių pažeidimų ji nepašalino ir per jai nustatytą terminą. Šiais argumentais prašo ieškinį patenkinti.

6Atsakovė su ieškiniu sutinka, nurodė, kad tikrai buvo perstatytas gyvenamojo namo priestatas – veranda, kadangi senoji buvo blogos būklės, tačiau pastatyta veranda yra didesnė nei buvusi. Ji sutinka pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau jos turtinė padėti bloga, jai reikia pasidaryti pastatų kadastrinius matavimus, kurie kainuoja apie 700 Lt, todėl prašo nustatyti terminą, per kurį ji galėtų įteisinti savavališką statybą.

7Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, atsiliepime nurodė su ieškiniu sutinkantis (b. l. 43,44,49,51).

8Byloje nustatyta, kad atsakovės žemės sklype Lazdijų r. Mikniškių k. prie gyvenamojo namo esantis priestatas pastatytas savavališkai ir neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų. Šios išvados grindžiamos šiais įrodymais.

9Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu 2012 m. sausio 16 d. nustatyta, kad palyginus N. P. duomenis apie pastatus inventorizacinėje byloje ir natūroje, matyti, kad N. P. vietoj senos verandos pastatė naują, pristatė laiko virtuvę bei priestatą prie tvarto (b. l. 11,12). Paaiškinime N. P. visus atliktus veiksmus pripažino (b. l. 13,14). Fotonuotraukose užfiksuotas atsakovės gyvenamojo namo priestatas (b. l. 15,16). Iš kadastro duomenų bylos kopijos ir atžymų apie faktinius pastatus matyti, kad priestatas, pažymėtas plane 1aJ/ž yra 1,73 m ilgio ir 2,25 m pločio (bendras plotas 3,55 kv. m), po rekonstrukcijos šio priestato dydis yra: 3,02 m ilgio ir 5,32 m pločio (bendras plotas apie 14,30 kv. m.) (b. l. 17,18). 2012 m. sausio 31 d. savavališkos statybos aktu konstatuota, kad statytoja N. P. 2004 m. – 2005 m. ūkio būdu atliko gyvenamojo namo rekonstrukciją, kurios metu pastatė priestatą (b. l. 19-21). Gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais yra žemės sklype, kurio unikalus Nr. duomenys neskelbtini) (b. l. 22-25,29). Pažyma patvirtina, kad ½ gyvenamojo namo duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. duomenys neskelbtini)) nuo 2003 m. lapkričio 26 d. priklauso atsakovei, kita ½ šio namo dalis – nuo 2009 m. vasario 4 d. atsakovės nepilnametei dukrai (b. l. 26-28). 2012 m. vasario 28 d. reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius ieškovas pareikalavo atsakovės ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 28 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius (b. l. 31,32), tačiau atsakovė to nepadarė, nes 2012 m. rugsėjo 4 d. aktu konstatuota likusi savavališka statyba (b. l. 35-37).

10Remiantis Statybų įstatymo 1 straipsnio 6 dalimi nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovės gyvenamojo pastato plotas viršija maksimalų nesudėtingam pastatui nustatytą plotą ir kvalifikuotinas kaip neypatingas statinys (Statybos įstatymo 1 straipsnio 94 dalis). Įvertinus tai, kad atsakovė priestatą (verandą) perstatė pakeisdama jos ilgį ir plotį, remiantis Statybos įstatymo 1 straipsnio 18 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 9 punktu, pripažintina, kad ji atliko statinio rekonstravimą. Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad statinio projektas rengiamas ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui. Šio teisinio reglamentavimo kontekste pripažintina, kad atsakovės priestatas prie gyvenamojo namo yra pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

11Konstatavus statybą, pažeidžiančią teisės aktų reikalavimus, taikytinas Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnis, kurio 3 dalis nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Ši tvarka reglamentuota Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje, kurioje nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį) dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Byloje nekyla ginčas dėl to, kad atsakovės priestatas, pastatytas prie gyvenamojo namo jai nuosavybės teise priklausančio sklypo ribose, gali būti įteisintas. Todėl pripažintina, kad įpareigojimas statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą būtų pakankamas konstatuotos savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas, kuris atitiktų visų proceso šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principo nuostatas.

12Sprendžiant nustatytiną terminą pažymėtina, kad atsakovė turi keturias nepilnametes dukras (b. l. 53), yra bedarbė, todėl jos turtinė padėtis nėra gera, o savavališkai statybai įteisinti būtinos finansinės lėšos. Be to, jeigu atlikus statinių kadastrinius matavimus, atsakovės gyvenamojo namo plotas viršys 80 kv. m., rekonstravimo projektui paruošti ir statybos leidimui gauti atsakovė turės atlikti kadastrinius matavimus, nes žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Pažymėtina ir tai, kad teismo nustatytas terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį. Įvertinusi atsakovės poziciją, aptartų savavališkai statybai įteisinti būtinų procedūrų kiekį, jų apimtį, atsakovės turtinę padėtį, tai, kad procedūrų atlikimas priklauso ne tik nuo atsakovės, bet ir nuo trečiųjų asmenų valios, teisėja sprendžia, kad nustatytinas 18 mėnesių terminas, kuris būtų pakankamas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

13Įvertinus tai, ieškovės ieškinys tenkintinas dalinai: konstatavus savavališką statybą, nustatytinas terminas jos padariniams pašalinti.

14Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 143 Lt – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą bei valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 10,50 Lt. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų klausimą pažymėtina, kad byla iškelta teisme dėl atsakovės savavališkos statybos, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad jos priestatas pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pripažintas savavališka statyba. N. P. įpareigotina pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl kalta dėl bylinėjimosi proceso ir pripažintina, kad turi atlyginti ir bylinėjimosi išlaidas (Civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK) 96 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268 straipsniais, teisėja

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Įpareigoti statytoją N. P., a. k. ( - ) savo lėšomis per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą gyvenamojo namo (unikalus Nr. duomenys neskelbtini)), esančio duomenys neskelbtini) priestatui (verandai) žemės sklype, kurio unikalus Nr. duomenys neskelbtini). Jeigu per nustatytą terminą statytoja N. P., a. k. ( - ) šio reikalavimo neįvykdys, per šešis mėnesius nuo šio termino pabaigos ji privalo savo lėšomis nugriauti šį statinį ir sutvarkyti statybvietę.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš N. P., a. k. ( - ) 153,50 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt tris litus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

20Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinės... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę N. P. per tris mėnesius nuo sprendimo... 5. Ieškovės atstovė ieškinį palaiko, savo reikalavimą grindžia šiais... 6. Atsakovė su ieškiniu sutinka, nurodė, kad tikrai buvo perstatytas gyvenamojo... 7. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovės žemės sklype Lazdijų r. Mikniškių k. prie... 9. Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu 2012 m. sausio 16 d. nustatyta, kad... 10. Remiantis Statybų įstatymo 1 straipsnio 6 dalimi nesudėtingas statinys –... 11. Konstatavus statybą, pažeidžiančią teisės aktų reikalavimus, taikytinas... 12. Sprendžiant nustatytiną terminą pažymėtina, kad atsakovė turi keturias... 13. Įvertinus tai, ieškovės ieškinys tenkintinas dalinai: konstatavus... 14. Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 143 Lt – mokėtino žyminio mokesčio už... 15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268 straipsniais, teisėja... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Įpareigoti statytoją N. P., a. k. ( - ) savo lėšomis per 18 (aštuoniolika)... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš N. P., a. k. ( - ) 153,50 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt tris... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui...