Byla I-1067-414/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjos K. S., atstovaujamos atstovo advokato Dominyko Varno, skundu,

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme 2009 m. spalio 16 d. gautas K. S., atstovaujamos atstovo advokato Dominyko Varno, skundas atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai, kuriame pareiškėjas prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą N (10.4)-2D-2155 ir įpareigoti atsakovę Kauno apskrities viršininko administraciją surašyti UAB „Auto ABC“ savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių, kurie yra išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro 2009 m. vasario 18 d. (buvęs unikalus Nr. ( duomenys neskelbtini ) ).

4Skundą atsisakytina priimti.

5Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) – subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.). Kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme (ABTĮ 17 str. 3 d.).

6Pareiškėja kreipėsi į teismą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos akto panaikinimo ir įpareigojimo Kauno apskrities viršininko administracijai atlikti veiksmus. Iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų spręstina, kad pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos laiko išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, skundų nagrinėjimo tvarka gali būti pripažinta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (šiuo atveju neturi reikšmės tai, ar atitinkama išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka būtų privaloma ar neprivaloma) tik tais atvejais, kai įstatymai šią tvarką apibrėžia būtent kaip išankstinę ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką, o atitinkamą instituciją laiko tam tikros ginčų kategorijos išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija (ABTĮ 25, 26, 32 str.; LVAT 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-442-609/2009). Ginčas byloje kyla dėl galimai savavališkai pastatytų kiemo statinių. Ginčo santykius reglamentuojantis Statybos įstatymas ir kiti teisės aktai nenumato išankstinės šio pobūdžio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, todėl pareiškėjos reikalavimas dėl ginčijamo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimo panaikinimo laikytinas savarankišku reikalavimu, nagrinėtinu Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Nors pareiškėja patikslinusi skundą atsakovu nurodo tik Kauno apskrities viršininko administraciją, tačiau ginčija ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (centrinio administravimo subjekto) aktą bei nurodo, kad šis aktas sukelia jai teisines pasekmes, todėl akivaizdu, kad institucija, kurios aktas skundžiamas, laikytina atsakovu šioje byloje.

7Kadangi vienas iš pareiškėjos reikalavimų keliamas centriniam administravimo subjektui, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 17 str. 3 d.; 37 str. 2 d. 2 p.).

8K. S. dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, K. S. grąžintinas 2009 m. spalio 19 d. AB Swedbank sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjas,

Nutarė

11Atsisakyti priimti K. S., atstovaujamos atstovo advokato Dominyko Varno, skundą.

12Grąžinti K. S. 100 (vienas šimtas) Lt žyminį mokestį 2009 m. spalio 19 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (gavėjo sąskaita ( - )), AB Swedbank.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai