Byla A2.2.-816-785/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui – M. G., jo atstovei advokato padėjėjai Editai Beržanskienei, protokolą surašiusios institucijos atstovui Remigijui Vitkevičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo

3M. G. ( - ), Latvijos Respublikos piliečio, latvio, nesusituokusio, turinčio pagrindinį išsilavinimą, dirbančio, bausto administracine tvarka, teisto, administracinio teisės pažeidimo bylą

Nustatė

4M. G. padarė smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės būdu, tai yra jis 2011 m. gruodžio vasario 26 d., apie 16.40 val., iš Maxima LT UAB priklausančio prekybos centro Maxima x-424, esančio Žemaitijos g. 20-2, Mažeikiuose, vagystės būdu pagrobė prekių už 8,75 Lt. Už tokį administracinį teisės pažeidimą atsakomybė yra numatyta LR ATPK 50 straipsnyje.

5Teismo posėdyje institucijos, surašiusios protokolą atstovas Remigijus Vitkevičius nurodė, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas tinkamai, prie jo surinkta pakankamai rašytinės medžiagos, patvirtinančios M. G. kaltę. Apklausiant M. G. jis nurodė, kad su juo buvusio draugo G. nei pavardės nei adreso nei telefono numerio nežino, todėl renkant medžiagą nebuvo galimybės jo nurodyto draugo apklausti.

6Teismo posėdyje M. G. paaiškino, kad į parduotuvė Maxima atėjo su draugu G. K. nusipirkti cigarečių. Įėjo į parduotuvę krepšelio nepasiėmė, nes pamiršo. Su G. nuėjo prie kasų, iš kur G. paėmė vieną pakelį cigarečių Marlboro, o jis tuo metu rašė telefonu žinutę. Jie nuėjo į alkoholio skyrių, kur apžiūrinėjo sidro butelius, tačiau sidro su savimi nepasiėmė. Alkoholio skyriuje G. jam padavė cigarečių pakelį, kurį jis įsikišo į striukės kišenę. Grįžtant prie kasų, jam paskambino draugas D., kurio nei pavardės nei telefono numerio dabar nebeturi ir jis su juo kalbėjo. Su G. ėjo pro pirmą kasą, kur yra ir informacija, ir kaip teisme pasakė „man rodos aš kalbėjau telefonu“ praėjo pro kasą, turėdamas cigarečių pakelį kišenėje ir už jį nesusimokėjo, nes pamiršo. Nuo kasos nuėjo apie 10 metrų, kada prie jų pribėgo apsaugos darbuotojas ir tuo metu G. jam pasakė, kad jis pamiršo susimokėti už cigaretes, bet apsaugos darbuotojas juos nusivedė į apsaugos postą, kur jis norėjo už cigaretes susimokėti, tačiau jam to padaryti nebeleido ir iškvietė policiją.

7Teismo posėdyje liudytojas V. P. parodė, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens anksčiau nepažinojo, prieš jį nusistatęs nėra, jį prisimena tik iš darbinių funkcijų atlikimo, kada pastarasis buvo sulaikytas už cigarečių vagystę. Apsaugos darbuotoju parduotuvėse dirba apie 4 metus ir turi pakankamai įgūdžių charakterizuoti asmenis, iš visuomenės išskirti parduotuvės lankytojus pagal jų išvaizdą, elgesį, kurie linkę daryti ir daro vagystes. Jis prie apsaugos pulto stebėjo per vaizdo kameras ir pamatė, kad prie kasų priėjo du jaunuoliai, tai yra administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir liudytojas, kuris yra taip pat atvykęs į teismą, kuris paėmė cigarečių pakelį, jį laikė rankoje ir abu nuėjo į alkoholio skyrių. Taip paprastai daro asmenys, kurie už cigaretes iš karto nemoka, o jas nusineša į parduotuvės prekybinę salę ir ten jas pasislėpę, atgal grįžta prie kasų ir praeina pro jas už paimtas cigaretes nesusimokėję. Paprastai pirkėjai pirma nueina į prekybinę salę, išsirenka prekes ir išeidami iš parduotuvės prie kasų tik tada pasiima cigaretes, už kuras sumoka kartu su kitomis prekėmis. Asmenys, kurie paėmę cigaretes iš karto nesusimoka ir nueina į prekybinę salę, dažniausiai grįžę prie kasų bando jas pavogti, tačiau tokie asmenys yra stebimi ir sulaikomi. Atsižvelgiant į tai, jis per vaizdo kamerą stebėjo minėtus du jaunuolius, kurie paėmę cigaretes už jas iš karto nemokėjo, o nuėjo į prekybinę salę. Alkoholio skyriuje cigaretes paėmęs jaunuolis jas padavė kitam kartu buvusiam, kuris cigaretes įsikišo į striukės kišenę. Tada jie grįžo atgal prie kasų ir abu praėjo pro kasą už cigaretes nesusimokėję, tai yra visiškai pasitvirtino, jo įtarimas, kad minėti jaunuoliai gali bandyti pagrobti cigaretes. Jis išėjo iš savo apsaugos posto ir pėsčia priėjo prie jaunuolių, kurie judėjo link parduotuvės išėjimo. Jaunuolius sustabdęs, nusivedė juos į apsaugos postą, kur pasakė, kad jaunuolis atiduotų pavogtas cigaretes. Jaunuolis pagrobęs cigaretes jas ištraukė iš striukės kišenės, sakė, kad pamiršo už jas susimokėti, nors taip visi sulaikyti asmenys elgiasi ir teisinasi, nurodė, kad gali už jas susimokėti, tačiau jam pinigų nerodė. Paprastai pirkėjams, kurie perka kitų prekių ir dėl išsiblaškymo ar natūralaus elgesio matyti, kad jie tikrai už prekę pamiršo susimokėti, jie leidžia tai padaryti, pirkėjai susimoka ir policijos pareigūnai nekviečiami. Šiuo atveju jaunuoliai elgėsi nenatūraliai, nemandagiai ir grubiai, todėl buvo parašytas pareiškimas, iškviesta policija, ir jaunuolis, pas kurį buvo rastos cigaretės, perduotas policijos pareigūnams. Parduotuvėje vaizdo įrašas yra saugomas apie mėnesį, tai šiuo atveju, kadangi vagystė buvo padaryta 2011-02-26 ir dėl jos nekilo jokių neaiškumų, vaizdo įrašas šiuo metu yra sunaikintas ir jo pateikti teismui nėra galimybės.

8Teismo posėdyje liudytojas G. K. parodė, kad M. G. yra jo pažįstamas, su kuriuo jis tada susitiko prie parduotuvės ir paprašė cigaretės. Kadangi M. G. neturėjo cigaretės, tačiau turėjo pinigų, kiek tiksliai nežino, nes jų pas jį nematė, nuėjo abu į Maximos parduotuvę nusipirkti cigarečių. Įėjus į parduotuvę jie prekių krepšelio neėmė ir iš karto nuėjo prie kasų, kur jis paėmė vieną pakelį cigarečių. Tuo metu M. telefonu rašė žinutę. Jie abu nuėjo į alkoholio skyrių, kur žadėjo pirkti sidro, tačiau ten nuėjus M. persigalvojo, sidro jie nebeėmė. Alkoholio skyriuje jis M. perdavė cigarečių pakelį, kurį jis įsikišo į kišenę. Grįžtant atgal prie kasų, M. kažkas paskambino, jis atsiliepė telefonu ir kalbėjosi. Jie abu ėjo pro kasą, kur yra ir informacija. Praėjus pro kasą kiek toliau, jis pasakė M., kad jis pamiršo susimokėti už cigaretes, tačiau tuo pat metu prie jų priėjo apsaugos darbuotojai. Juos nusivedė į apsaugos postą, kur M. iš kišenės atidavė cigaretes, o jį iš apsaugos posto išleidus, jis iš parduotuvės išėjo, M. nelaukė. Tuo metu jie vienas kitą gerai pažinojo, žinojo pavardes, kur gyvena, telefono numerius.

9Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnis numato, jog smulkusis svetimo turto pagrobimas vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, kai nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių, – užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų litų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų. Vadovaujantis ATPK 50 straipsnio nuostatomis, turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 1 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumos. Be pagrobtojo turto vertės, taip pat atsižvelgiama į pagrobtų daiktų natūralų kiekį (svorį, dydį) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N438-4125/2011).

10Pagal ATPK 10 straipsnį administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti.

11ATPK 50 straipsnyje numatytas pažeidimas laikytinas baigtu tada, kai kaltininkas užvaldo svetimą turtą ir taip įgyja galimybę neteisėtai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu pagal savo valią (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje N62 – 1247/ 2010).

12Šis pažeidimas laikytinas baigtu tada, kai kaltininkas užvaldo svetimą turtą ir taip įgyja galimybę neteisėtai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu pagal savo valią. Asmuo paprastai tokią galimybę įgyja praėjęs parduotuvės kasą ir vien ta aplinkybė, kad jis yra sulaikomas apsaugos darbuotojų dar esant parduotuvės teritorijoje, jo veikos kvalifikacijai paprastai įtakos neturi. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N-62-800/2007).

13Lietuvos Respublikos ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje, kurioje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Iš paminėtų teisės normų galima daryti išvadą, kad konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 straipsnio taip pat galima daryti išvadą, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

14Iš bylos medžiagos ir paaiškinimų teismo posėdyje matyti, jog nagrinėjamu atveju M. G. veika teisėtai ir pagrįstai buvo kvalifikuota kaip ATPK 50 straipsnio pažeidimas. Byloje surinkti įrodymai – Maxima LT, UAB pareiškimas (b.l. 4), apsaugos darbuotojo V. P. paaiškinimas (b.l. 6), paėmimo aktas (b.l. 7), taip teismo posėdyje apklaustų liudytojų V. P., G. K. ir paties administracinėn atsakomybė traukiamo M. G. parodymai patvirtina, kad 2011-02-26, apie 16.40 val. M. G. parduotuvėje „Maxima“, esančioje Žemaitijos g. 20-2, Mažeikiuose, įsikišęs į striukės kišenę pro prekybos centro kasas išsinešė prekę – cigarečių pakelį „Marlboro Gold“, kurio vertė 8,75 Lt.

15M. G. pažeidimą neigia iš esmės teigdamas, jog jo veiksmuose nebuvo tyčios, nes už cigarečių pakelį jis užmiršo sumokėti, o kai norėjo tai padaryti, jam apsaugos darbuotojas to nebeleido padaryti.

16M. G. teismo posėdyje nurodė, kai atėjo į parduotuvę „Maxima“, jis turėjo pinigų apie 20 Lt, tačiau to fakto niekas negalėjo patvirtinti, nes pinigų nematė nei vienas liudytojas. Liudytojas G. K. nurodė, kad su M. G. buvo pažįstami, žinojo vienas kito pavardes, adresus, telefono numerius, tačiau M. G. apklausiamas policijos pareigūno, jam paaiškino priešingai. M. G. paaiškinimas, kad jis su draugu pasiėmę cigarečių pakelį, nuėjo į parduotuvės alkoholio skyrių, iš kurio nieko nepasiėmė, o ten jis įsikišo cigarečių pakelį į striukės kišenę bei grįžtant prie kasų tariamai jam paskambino draugas D., kurio dabar nei pavardės, nei telefono numerio nežino ir jis neva kalbėdamas telefonu praėjo pro parduotuvės kasą nesusimokėjęs už cigarečių pakelį, nes pamiršo, teismas vertintina kritiškai.

17Pažymėtina, jog rūpestingas pirkėjas paprastai pasirenka pirkinių nešimo būdą (krepšelis, vežimėlis ir pan.) atsižvelgdamas į ketinamą pirkti pirkinių kiekį, svorį. Byloje duomenų apie tai, jog M. G. nebuvo jokios kitos galimybės nešti cigarečių pakelio kaip tik įsikišus į striukės kišenę, nėra. ATPK 50 straipsnyje numatytas pažeidimas laikytinas baigtu tada, kai kaltininkas užvaldo svetimą turtą ir taip įgyja galimybę neteisėtai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu pagal savo valią. M. G. šiuo atveju tokią galimybę įgijo, praėjęs pro parduotuvės kasą, nors jis ir buvo sulaikytas apsaugos darbuotojo dar jam esant parduotuvės teritorijoje.

18Liudytojas V. P. teisme patvirtino, kad pro parduotuvėje esančias kasas išnešta prekė iš anksto dar būnant alkoholio skyriuje ir nepriėjus prie kasų, buvo slepiama ir einant pro kasas buvo laikoma būtent administracinėn atsakomybėn patraukto asmens striukės kišenėje. Apsaugos darbuotojo, kuris detaliai apibūdino ir charakterizavo asmenis, jų elgesį bandant iš parduotuvės pagrobti prekes, suinteresuotumas bylos baigtimi nenustatytas, M. G., dėl kurio minėtas asmuo būtų suinteresuotas jį melagingai apkaltinti, taip pat nenurodė, todėl atsižvelgiant į tai, teismas M. G. veiksmus 2011-02-26 parduotuvėje „Maxima“ pripažįsta sąmoninga prekių vagyste, o jo teikiamą įvykio versiją vertina kaip pasirinktą gynybos taktiką siekiant išvengti administracinės atsakomybės. Todėl esant šiai situacijai, M. G. atlikta veika teisėtai ir pagrįstai vertintina būtent kaip turto pagrobimas.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas visus byloje ištirtus įrodymus įvertinęs pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, yra įsitikinęs, kad M. G. padarė smulkų svetimo turto pagrobimą ir jo veiksmai, kuriais jis siekė striukės kišenėje nepastebėtas išsinešti iš parduotuvės neapmokėtą cigarečių pakelį, atitinka ATPK 50 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį. Tokios praktikos yra laikomasis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose Nr. N438-4125/2011, N62-1338/2011, Nr. N62-230/2011, Nr. N62-1247/2010, Nr. N-438-1511/2008).

20Be to, administracinio teisės pažeidimo byloje 2011-03-03 teismui priėmus nutarimą, kuriuo M. G. pripažintas kaltu ir nubaustas 500,00 Lt bauda, su paskirta bauda ir jos dydžiu M. G. sutiko ir prašė paskirtą baudą išdėstyti dalimis per keletą mėnesių, nes yra bedarbis (b.l. 19). Teismas jo prašymą tenkino ir išdėstė paskirtos 500,00 Lt baudos mokėjimą per 6 mėn., mokant nuo 2011-03-03 iki 2011-09-03 kas mėnesį po 84,00 Lt, o paskutinį mėnesį sumokant 84,00 Lt. Teismui pateiktais duomenimis, ką patvirtino ir pats M. G., jis paskirtą baudą sumokėjo per tris kartus, tai yra kovo mėnesį sumokėjo 80 Lt, balandžio 84 Lt, o 2011 m. gegužės 12 d. sumokėjo iš karto visą likusią 336 Lt sumą. Nustatyta, kad M. G. 2009-12-17 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. l d., paskiriant jam vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį, be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - per šešis mėnesius atlikti 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose ar organizacijose. 2011-04-21 teisme gautas Mažeikių rajono pataisos inspekcijos teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011-05-10 priėmė nutartį nuteistajam M. G., panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir jį pasiųsti atlikti 2009-12-17 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose. 2011-05-10 nutartyje nurodyta, kad būdamas keletą kartų baustas už administracinius teisės pažeidimus ir teismo 2011-01-05 nutartimi įspėtas, kad jei jis toliau nevykdys teismo paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės ir (ar) įpareigojimų ar darys teisės pažeidimus, teismas nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu gali priimti sprendimą, panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę, M. G. 2011-03-03 nutarimu buvo pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str., o jam paskirta administracinė nuobauda – 500,00 Lt dydžio bauda. 2011-05-10 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartį M. G. apskundė Šiaulių apygardos teismui. M. G. skunde teigiama, kad 2011-03-03 nutarimą yra apskundęs Šiaulių apygardos administraciniam teismui ir skundo klausimas dar nėra išspręstas ir jeigu Šiaulių apygardos administracinis teismas tenkintų jo skundą ir panaikintų 2011-03-03 nutarimą bei nutrauktų administracinę bylą, Mažeikių rajono PI nebeliktų teisinio pagrindo kreiptis į teismą su teikimu dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, nes jis daugiau nėra padaręs jokių teisės pažeidimų. 2011-05-16 M. G. išsiuntė skundą dėl 2011-03-03 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutarimo, kuriuo jis buvo nubaustas 500,00 Lt bauda pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 str. Šiaulių apygardos teismas 2011-06-02 nutartimi minėtą 2011-05-10 nutartį dėl M. G. bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo panaikino.

21Jeigu asmuo nebūtų padaręs smulkaus svetimo turto pagrobimo vagystės būdu paprastai paskirtos baudos nemokėtų, neprašytų jos išdėstyti dalimis, o iš karto per įstatymo nustatytą terminą apskųstų tokį priimtą teismo nutarimą. Šiuo atveju M. G. visą baudą, nors ir būdamas bedarbis sumokėjo ir skundą aukštesniam teismui išsiuntė tik tada, kada Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011-05-10 nutartimi nutarė, dėl M. G. padaryto administracinio teisės pažeidimo, už kurį jis buvo nubaustas 2011-03-03 nutarimu 500,00 Lt bauda, jam panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir pasiųsti atlikti teismo 2009-12-17 nuosprendžiu jam paskirtos vienerių metų laisvės atėmimo bausmės.

22Administracinės nuobaudos tikslai yra užkirsti kelią pažeidimams, auklėti piliečius (LR ATPK 1, 20 str.). LR ATPK 7 straipsnis nustato, kad niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo. Tam įgalioti organai ir pareigūnai taiko administracinio poveikio priemones jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus. LR ATPK 30 straipsnis nustato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio Kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Skiriant administracinę nuobaudą, atsižvelgtina į aplinkybes, nurodytas LR ATPK 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 ir 32 straipsniuose nustatytas atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

23M. G. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad pažeidėjas administracinį teisės pažeidimą įvykdė, būdamas pirmiau padaręs nusikaltimą (LR ATPK 32 str. 1 d. 6 p.).

24Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas į tai, kad nuobaudos vykdymas turėtų užtikrinti, kad pažeidėjas ateityje laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį ir pažeidėjo asmenybę, kad jis dirbantis, baustas administracine tvarka, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais ir ATPK 302 str., esant atsakomybę sunkinančiai aplinkybei ir nesant atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydį didinant nuo baudos pagal inkriminuotą straipsnį vidurkio iki maksimumo, mano, kad M. G. už pažeidimą, numatytą LR ATPK 50 str., skirtina didesnė nei vidutinė straipsnio sankcijoje numatyta piniginė nuobauda – 600,00 Lt dydžio bauda.

25Vadovaudamasis LR ATPK 224 ir 287 straipsniais, teismas

Nutarė

26pripažinti M. G. kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 50 straipsnyje.

27M. G. pagal LR ATPK 50 straipsnį paskirti administracinę nuobaudą – 600,00 Lt (šešių šimtų litų 00 ct) dydžio baudą.

28Bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo pažeidėjui dienos. Jeigu baudos pažeidėjas sumokėti negali, turi teisę kreiptis į baudą paskyrusią instituciją ar pareigūną dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo. Laiku nesumokėjus baudos ir nepaprašius jos mokėjimo išdėstyti per ilgesnį laiką, pažeidėjui gresia papildomos išlaidos. Jeigu baudą priverstiniu būdu išieškos antstolis, pažeidėjui teks sumokėti ne tik baudą, bet ir atlyginti vykdymo išlaidas, kurios gali būti didesnės už baudą.

29Baudą turite sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 (mokėjimo paskirties kodas 55561). Įmokos mokėjimo kvitas pateikiamas Mažeikių policijos komisariatui.

30Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui. Skundas paduodamas atitinkamam teismui arba siunčiamas jam per nutarimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo... 3. M. G. ( - ), Latvijos Respublikos piliečio, latvio, nesusituokusio, turinčio... 4. M. G. padarė smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės būdu, tai yra jis... 5. Teismo posėdyje institucijos, surašiusios protokolą atstovas Remigijus... 6. Teismo posėdyje M. G. paaiškino, kad į parduotuvė Maxima atėjo su draugu... 7. Teismo posėdyje liudytojas V. P. parodė, kad administracinėn atsakomybėn... 8. Teismo posėdyje liudytojas G. K. parodė, kad M. G. yra jo pažįstamas, su... 9. Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnis numato, jog smulkusis svetimo turto... 10. Pagal ATPK 10 straipsnį administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu... 11. ATPK 50 straipsnyje numatytas pažeidimas laikytinas baigtu tada, kai... 12. Šis pažeidimas laikytinas baigtu tada, kai kaltininkas užvaldo svetimą... 13. Lietuvos Respublikos ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio... 14. Iš bylos medžiagos ir paaiškinimų teismo posėdyje matyti, jog nagrinėjamu... 15. M. G. pažeidimą neigia iš esmės teigdamas, jog jo veiksmuose nebuvo... 16. M. G. teismo posėdyje nurodė, kai atėjo į parduotuvę „Maxima“, jis... 17. Pažymėtina, jog rūpestingas pirkėjas paprastai pasirenka pirkinių nešimo... 18. Liudytojas V. P. teisme patvirtino, kad pro parduotuvėje esančias kasas... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas visus byloje ištirtus... 20. Be to, administracinio teisės pažeidimo byloje 2011-03-03 teismui priėmus... 21. Jeigu asmuo nebūtų padaręs smulkaus svetimo turto pagrobimo vagystės būdu... 22. Administracinės nuobaudos tikslai yra užkirsti kelią pažeidimams, auklėti... 23. M. G. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę... 24. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas... 25. Vadovaudamasis LR ATPK 224 ir 287 straipsniais, teismas... 26. pripažinti M. G. kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 27. M. G. pagal LR ATPK 50 straipsnį paskirti administracinę nuobaudą – 600,00... 28. Bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo pažeidėjui... 29. Baudą turite sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM... 30. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...