Byla 2-3737-470/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Algimanto Kukalio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Č. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3737-470/2010, kuria atsisakytas priimti ieškovo R. Č. apeliacinis skundas dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. Č. ieškinį atsakovui M. Čyžienės IĮ „Milčija“ dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo ir

Nustatė

2Alytaus rajono apylinkės teismas 2010-12-13 nutartimi (b.l.65) atsisakė priimti ieškovo R. Č. apeliacinį skundą ir jį su priedais nutarė grąžinti skundą padavusiam asmeniui.

3Teismas nustatė, kad Alytaus rajono apylinkės teisme 2010-11-02 buvo paskelbtas sprendimas civ. byloje Nr. 2-3737-470/2010 pagal ieškovo R. Č. ieškinį atsakovui M. Čyžienės IĮ „Milčija“ dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo (b.l.48-50). 2010-12-09 (pašto spaudas - 2010-12-08, b.l.64) teisme gautas ieškovo apeliacinis skundas (b.l.55-63), o taip pat prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Teismas nutarties motyvuose nurodė, jog terminas apeliaciniam skundui dėl 2010-11-02 paskelbto teismo sprendimo paduoti baigėsi 2010-12-02, kadangi terminas apeliaciniam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo priėmimo dienos, o ne nuo jo nuorašo gavimo dienos, kaip teigia ieškovas, ir nepriklauso nuo to, ar ieškovas dalyvavo bylos nagrinėjime ir skelbiant teismo sprendimą, ar ne (CPK 307 str. 1 d.). Teismo vertinimu, teismo sprendimo nuorašo gavimo data įtakos apeliacinio apskundimo termino eigai nedaro, juo labiau, kad ieškovas sprendimo nuorašą gavo 2010-11-09, t. y. likus pakankamam (24 dienų) terminui apeliaciniam skundui paduoti. Teismas atkreipė dėmesį, jog praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios. Teismas nurodė, jog nedalyvavimas sprendimo skelbime negali būti pripažintas svarbia aplinkybe, o ieškovo pasirinktų teisininkų konsultacijos dėl apeliacinio skundo padavimo termino skaičiavimo negali įtakoti teismo nuomonės, kurią suponuoja įstatymo normos.

4Atskiruoju skundu (b.l.68-73) ieškovas su teismo nutartimi nesutiko, prašė apeliacinio skundo padavimo terminą atnaujinti ir apeliacinį skundą perduoti nagrinėti apeliacine tvarka, dėl šių motyvų: ieškovas, elgdamasis sąžiningai, apeliacinio skundo padavimo terminą praleido nedaug - viso su dviem išeiginėm 5 dienas. Kadangi terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas nedaug, ieškovui suklydus dėl apskundimo terminų, vadovaujantis LAT praktika (LAT 2007-02-09 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-40/2007; LAT 2003-01-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-169/2003; LAT 2002-06-03 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-863/2002, LAT 2001-09-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-800/2001 ir kt.), ieškovo prašymas dėl termino atnaujinimo turėtų būti patenkintas.

5Ieškovas nurodo, kad aplinkybės jog žinojo apie teismo sprendimo paskelbimą, neginčijo, tačiau prašė teismo sprendimą jam atsiųsti, nes dėl sunkios finansinės padėties važiuoti į Alytų negalėjo. Gavęs teismo sprendimą, ieškovas pradėjo rūpintis apeliacinio skundo pateikimu ir jau 2010-12-08 pateikė teismui apeliacinį skundą bei prašymą atnaujinti praleistą terminą. Taigi, ieškovas tinkamai domėjosi bylos eiga ir savo procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo. Be to, aplinkybė, kad teisininkai, į kuriuos ieškovas kreipėsi teisinės pagalbos, neteisingai apskaičiavo sprendimo apskundimo terminą, nuo ieškovo valios nepriklausė. Ši aplinkybė pripažintina svarbia priežastimi terminui apeliaciniam skundui paduoti atnaujinti. LAT civ. byloje Nr. 2-441-572/2010 yra pažymėjęs, jog dėl to, kad ieškovo atstovai netinkamai atliko savo procesines pareigas, neturėtų būti pažeistos ieškovo teisės ir įstatymo saugomi interesai. LAT civ. byloje Nr. 2S-1577-492/2009 pažymėjo, jog formalus įstatymo taikymas, neatsižvelgiant į šalies pastangas ir galimybes gauti teismo sprendimą, neatitiktų CK 1.5 str. įtvirtinto teisingumo principo, neužtikrintų šalies teisės į apeliaciją, kai iš bylos duomenų matyti, kad asmuo šia teise nepiktnaudžiavo, o ja tinkamai nepasinaudojo dėl svarbių priežasčių.

6Ieškovas nurodo, kad gina savo teises kaip darbuotojas. LAT praktika, LR DK nuostatos bei LR CPK 410-418 str. nuostatos numato tam tikrus ypatumus darbuotojo atžvilgiu - darbuotojas pripažįstamas silpnesniąja ginčo šalimi, tuo tarpu darbdaviui yra keliami didesni reikalavimai. Teismas turėtų atsižvelgti į tai, kad darbuotojas yra silpnesnioji ginčo šalis. Ieškovo nuomone formalus, tinkamai neapsvarstytas ieškovo apeliacinio skundo priėmimo klausimo išsprendimas gali būti vertintinas kaip vengimas ginti pažeistą teisę ir visiškai nesiderina su Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1995-02-07 priimtoje Rekomendacijoje Nr. (95)5 „Dėl apeliavimo sistemų ir procedūrų civilinėse ir komercinėse bylose įvedimo ir funkcionavimo tobulinimo“ įtvirtintomis nuostatomis dėl apeliacinių procedūrų prieinamumo civilinėse ir komercinėse bylose bei efektyvių apeliacinių procedūrų, atitinkančių visų bylos šalių ir teisingumo vykdymo interesus, užtikrinimo. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos septintojo protokolo 2 straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad jo bylą peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija. Civilinio proceso šalies teisę į apeliaciją garantuoja ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 (iš dalies pakeisto protokolu Nr. 11) 2 straipsnio 1 dalis, numatanti, jog kiekvienas asmuo, teismo nuteistas už nusikaltimą, turi teisę reikalauti, kad aukštesnė teismine instancija peržiūrėtų jo kaltinamąjį nuosprendį ar bausmę. Europos Tarybos ministrų komiteto 1995-02-07 rekomendacijoje Nr. R (95)5 „Dėl apeliacinių sistemų tobulinimo“ numatyta, kad apeliacinės procedūros turėtų būti prieinamos taip pat ir civilinėse ir komercinėse bylose, ne tik baudžiamosiose. Tokiu būdu teismui nepagrįstai atsisakius atnaujinti terminą, praleistą dėl svarbių ir objektyvių priežasčių, apeliaciniam skundui paduoti, pažeidžiama teisė į apeliaciją, o taip pat teisė į teisingą teismą ir teisminę gynybą.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.95-96) atsakovas M. Čyžienės IĮ „Milčija“ su atskiruoju skundu nesutiko, prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą, dėl šių motyvų: skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodoma, jog praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtinais atvejais, jeigu praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios. Atskirajame skunde nenurodyta jokių aplinkybių, kurias teismas turėtų pripažinti svarbiomis, ir atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Skunde vadovaujamasi CPK 307 straipsniu, kuriame aiškiai nurodytas terminas apeliaciniam skundui paduoti - per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Darytina išvada, jog terminų skaičiavimo taisykles apeliantas suprato tinkamai.

8Atsakovas nurodo, kad skunde nepagrįstai nurodoma, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti baigėsi 2010-12-03. 2010-11-02 paskelbtam teismo sprendimui apeliacine tvarka apskųsti paskutinė diena yra 2010-12-02. Pateikus apeliacinį skundą 2010-12-03, būtų pripažįstama, kad praleistas CPK 307 str. nustatytas apeliacinio skundo padavimo terminas. Apelianto samprotavimai apie esą įvykusią klaidą, dėl kurios praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti, nepagrįsti. Apeliantas naudojosi teisininkų, kuriems žinomi CPK normų, reglamentuojančių terminų taikymą, reikalavimai, pagalba. CPK 307 str. turinio suvokimą patvirtina atskirojo skundo dėstomoji dalis. Sprendimo apskundimo terminas ir tvarka nurodyta ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-11-02 sprendime. CPK nustatytas pakankamai ilgas - 30 dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti. Nei viena iš proceso šalių neturi teisės piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Lietuvos valstybė garantuoja asmenims teisę į apeliaciją, tačiau tuo pačiu asmuo turi pareigą laikytis įstatymų, tinkamai įgyvendinti savo teises, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis;

9Atsakovo nuomone, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo sunkią finansinę padėtį. Į teismo posėdžius jis atvykdavo, juose dalyvavo. Neatvykimas į sprendimo paskelbimą nėra ta aplinkybė, dėl kurios neginčijamai reikėtų atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai (įsakymai, nutartys), išskyrus CPK nustatytus atvejus (LR CPK 301 str. 1 d.). LR CPK 305 straipsnyje įtvirtinta, jog apeliacinį skundą gali paduoti visi byloje dalyvaujantys asmenys. Kaip ir kiekviena procesinė teisė, apeliacijos teisė įgyvendinama LR CPK nustatyta tvarka, kuria reglamentuojami ir įstatymo nustatyti terminai procesiniams veiksmams atlikti. LR CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą, suteikiama galimybė ir procesinė teisė motyvuotai prašyti šį terminą atnaujinti. LR CPK 307 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Ši specialioji įstatymo nuostata detalizuoja LR CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatytą bendrąją taisyklę, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Taigi, pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta LR CPK 78 straipsnyje, - tai svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad Alytaus rajono apylinkės teisme 2010-11-02 buvo paskelbtas sprendimas civ. byloje Nr. 2-3737-470/2010 pagal ieškovo R. Č. ieškinį atsakovui M. Čyžienės IĮ „Milčija“ dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo (b.l.48-50). Byla buvo išnagrinėta 2010-10-18 teismo posėdyje dalyvaujant ieškovui (b.l.45-47). Į sprendimo paskelbimą ieškovas neatvyko motyvuodamas tuo, jog neturi galimybės jame dalyvauti, todėl prašė priimtą sprendimą jam išsiųsti paštu (b.l.51). 2010-12-09 (pašto spaudas - 2010-12-08, b.l.64) teisme gautas ieškovo apeliacinis skundas (b.l.55-63), dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimo civ. byloje Nr. 2-3737-470/2010 panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo. Kartu su skundu buvo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010-12-13 nutartimi (b.l.65) atsisakė priimti ieškovo R. Č. apeliacinį skundą ir jį su priedais nutarė grąžinti skundą padavusiam asmeniui.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant byloje dalyvavusio asmens apeliacinio skundo priėmimo klausimą ir vertinant reikšmingas aplinkybes, susijusias su apeliacinio skundo padavimu, kiekvienu konkrečiu atveju svarstytina, ar įstatyme nustatytos tvarkos nesilaikymas gali būti pakankamas pagrindas atsisakyti priimti apeliacinį skundą ir taip nulemti bylos dalyviui galimybę pasinaudoti įstatyme įtvirtinta teise į pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą apeliacine tvarka. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl spręsdamas, ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, yra palikta teismo diskrecijai. Dėl to procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visetą ir įvertinti jų svarbą. Klausimą, ar konkrečios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, esančiomis pagrindu jį atnaujinti, teismas turi spręsti atsižvelgdamas į procesinių terminų esmę, ginčo esmę, suinteresuoto asmens veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines bylos aplinkybes.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas terminą pateikti skundą praleido dėl jį konsultavusių teisininkų suklydimo ir negalėjimo teismo sprendimo paskelbimo dieną dėl sunkios finansinės būklės atvykti iš Grigiškių į Alytaus rajono apylinkės teismą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodomos termino praleidimo priežastys pateisinamos, apelianto termino praleidimas ir prašymas jį atnaujinti nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Dėl to šiuo nagrinėjamu atveju apelianto nurodomos termino praleidimo aplinkybės yra svarbi priežastis sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui pateikti. Dėl to Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas atmesti apelianto prašymą dėl termino atnaujinimo yra nepagrįstas, nes prieštarauja nustatytoms faktinėms aplinkybėms byloje.

15Sprendžiant, ar termino praleidimo priežastis svarbi ar ne, būtina atsižvelgti ir į tai, kiek terminas yra praleistas. Įstatymų leidėjas, nustatydamas teismo sprendimų apeliacinio apskundimo terminus, siekia užtikrinti teismo sprendimų, o tuo pačiu ir civilinių santykių stabilumą. Todėl jeigu terminas praleistas žymiai, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, tai pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymo leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo sprendimas priimtas ir paskelbtas 2010 11 02 d, o į teismą su apeliaciniu skundu apeliantas kreipėsi 2010 12 08 d.. Taigi apeliacinio apskundimo terminas praleistas 5 dienas, iš kurių yra dvi išeiginės dienos. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, Alytaus rajono apylinkės teismas nepagrįstai pripažino, kad apelianto nurodomos termino praleidimo priežastys nėra svarbios.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisminės gynybos garantija detalizuojama LR CPK 5 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Konstitucinė asmens teisminės gynybos garantija netektų prasmės, jeigu taptų neprieinama teismų sprendimų kontrolė apeliacinio proceso tvarka. Apeliacijos teisė yra viena iš pagrindinių procesinių teisių, įtvirtinta ir 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865, Septintojo protokolo 2 straipsnio nuostatose, Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 27 d. rekomendacijoje Nr. R (95) 5 ,,Dėl apeliacijų sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“. Bylos peržiūrėjimas aukštesnės instancijos teisme užtikrina žemesnės instancijos teismų atliekamą teisės aiškinimo ir taikymo teisingumą bei vienodumą visoje valstybės teisinėje sistemoje.

17Teisėjų kolegija, priimdama sprendimą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, įvertina ir tą aplinkybę, jog nagrinėjamas byloje ginčas yra susijęs su darbo santykiais. Įstatymų leidėjas yra nustatęs tam tikrus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus, susijusius su teismo aktyvesniu vaidmeniu sprendžiant dėl darbuotojo interesų apsaugos (LR CPK 414 str., 417 str., 418 str.). Todėl, nagrinėjamu atveju apeliantui suteikiant teisę pasinaudoti apeliacijos procesu, bus įgyvendinti įstatymo leidėjo įtvirtinti darbo bylų nagrinėjimo teisme ypatumai.

18Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis naikintina kaip nepagrįsta, apeliantui atnaujintinas terminas apeliaciniam skundui pateikti, skundas priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

20atskirąjį skundą patenkinti.

21Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-12-13 nutartį.

22Atnaujinti R. Č. terminą apeliaciniam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 11 02 sprendimo pateikti, R. Č. apeliacinį skundą priimti.

23Alytaus rajono apylinkės teismo bylą Nr. 2-3737-4705/2010 perduoti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010-12-13 nutartimi (b.l.65) atsisakė... 3. Teismas nustatė, kad Alytaus rajono apylinkės teisme 2010-11-02 buvo... 4. Atskiruoju skundu (b.l.68-73) ieškovas su teismo nutartimi nesutiko, prašė... 5. Ieškovas nurodo, kad aplinkybės jog žinojo apie teismo sprendimo... 6. Ieškovas nurodo, kad gina savo teises kaip darbuotojas. LAT praktika, LR 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.95-96) atsakovas M. Čyžienės IĮ... 8. Atsakovas nurodo, kad skunde nepagrįstai nurodoma, kad terminas apeliaciniam... 9. Atsakovo nuomone, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacine tvarka yra skundžiami... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad Alytaus rajono apylinkės teisme 2010-11-02... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant byloje dalyvavusio asmens... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas terminą pateikti skundą praleido... 15. Sprendžiant, ar termino praleidimo priežastis svarbi ar ne, būtina... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 17. Teisėjų kolegija, priimdama sprendimą atnaujinti terminą apeliaciniam... 18. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. atskirąjį skundą patenkinti.... 21. Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-12-13 nutartį.... 22. Atnaujinti R. Č. terminą apeliaciniam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės... 23. Alytaus rajono apylinkės teismo bylą Nr. 2-3737-4705/2010 perduoti Kauno...