Byla 2-236-231/2013
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei L. Ž. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei L. Ž. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

3ieškovas prašė įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. išardyti jai nuosavybės teise priklausančio ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - )frontono iš Birutės g. pusės, medinių dailylenčių apdailą ir sutvarkyti statybvietę.

4Trakų rajono apylinkės teisme 2013-04-19 buvo gautas ieškovo ir atsakovo prašymas patvirtinti tarp šalių sudarytą 2013-04-17 taikos sutartį ir šią bylą nutraukti, šalys prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka. Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant.

5Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

6Šalys nurodė, kad joms yra išaiškintas CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. turinys bei bylos nutraukimo pasekmės. Patvirtino, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CPK 584 str. 1 d.1 p.).

7Taikos sutarties patvirtinimas šioje byloje nepažeidžia kitų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų bei įstatymų, todėl teismas tokiomis sąlygomis tvirtina taikos sutartį ir bylą nutraukia.

8Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d).

9Šalių susitarimu bylinėjimosi išlaidas valstybei apmoka atsakovė. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.). Išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu priteistinos iš atsakovės.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str., teismas

Nutarė

11šalių prašymą patenkinti.

12Patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir L. Ž. 2013-04-17 taikos sutartį (toliau – Sutartis) tokiomis sąlygomis: Ieškovas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, esanti A. Vienuolio g. 8, LT-01104, Vilnius, kodas: 288600210, toliau sutarties tekste vadinama „Ieškovas",

13ir Atsakovė L. Ž., a.k( - ) gyv. ( - ), toliau sutarties tekste vadinama „Atsakovė" toliau kartu vadinami „Šalimis", siekdami taikiai išspręsti ginčą, sudarė šią sutartį civilinėje byloje Nr. 2-236-231/2013 Trakų rajono apylinkės teisme pagal Ieškovo ieškinį Atsakovei, tretiesiems asmenims Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, kuriuo Ieškovas prašė: įpareigoti atsakovę L. Ž. per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. išardyti ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) frontono iš Birutės gatvės pusės, medinių dailylenčių apdailą ir sutvarkyti statybvietę adresu ( - ), atsižvelgiant į Atsakovės pateiktą 2013-03-08 Trakų rajono savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą Nr. RPP-05-130308-00023 ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), paprastojo remonto (Frontono, orientuoto į Birutės g. apkalimas medinėmis dailylentėmis, dažymas) individualiam projektui, kurį patikrinus - 2013-03-26 Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktu Nr. LDIPA-00-130326-00036, nustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas - rašytinis projekto pritarimas 2013-03-08, Nr. RPP-05-130308-00023 pagal projektą Ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) paprastasis remontas (frontono, orientuoto į Birutės g. apkalimas medinėmis dailylentėmis, dažymas), Nr. individualus, parengtą 2012 m. - parengtas ir išduotas laikantis Statybos įstatymo 23 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" nuostatų, bei atsižvelgiant į tai, kad Inspekcijos specialistas patikrinęs statinį - ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), (kadastrinis Nr.), 2013-03-26 surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. RE(23.29)-107, kuriuo nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai, dėl kurių buvo surašytas 2011-11-21 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-111121-00225 bei 2011-11-28 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-111128-00218, pašalinti taip pat vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi str. 1. d., 140 str. 3 d., sutariame užbaigti civilinę bylą Nr. 2-236-231/2013 taikos sutartimi ir susitarėme:

 1. Ieškovas atsisako 2012-11-07 ieškinyje Nr. (23.24)-2D-16198 pareikšto reikalavimo: įpareigoti atsakovę L. Ž. per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. išardyti ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) frontono iš Birutės gatvės pusės, medinių dailylenčių apdailą ir sutvarkyti statybvietę adresu ( - ).
 2. Atsakovė įsipareigoja vykdyti ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Trakų raj. sav. (kadastrinis Nr. ( - )) paprastojo remonto darbus pagal ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) paprastajam remontui (Frontono, orientuoto į Birutės g. apkalimas medinėmis dailylentėmis, dažymas), 2012 parengtą projektą, kuriam 2013-03-08 rašytinį pritarimą Nr. RPP-05-130308-00023 išdavė Trakų rajono savivaldybės administracija.
 1. Ši Taikos sutartis neatima teisės Inspekcijai, nustačius Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus dėl Atsakovės remontuojamo statinio statybos, veikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  14

 2. Salys nereiškia ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
5.

15Kiekviena sutarties šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė įsipareigoja atlyginti teismo turėtas pašto išlaidas ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje, t. y. bylinėjimosi išlaidas valstybei.

 1. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais turi pilną teisę ir reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią sutartį bei vykdyti visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą šios sutarties galiojimo laiką.
 2. Šalims yra išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. turinys bei bylos nutraukimo pasekmės. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicatd) galią, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str. 1 d. 4 p.)
 3. Sutarties šalys pripažįsta, kad abipusių nuolaidų keliu šia sutartimi išsprendė visus ieškinyje ir atsiliepime išdėstytus reikalavimus, todėl prašo teismo patvirtinti šią šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-236-231/2013 vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p.
 4. Sutarties šalys patvirtina, kad Taikos sutarties nuostatos neprieštarauja teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, viešojo intereso, taip pat nėra kitų pagrindų, kurie leistų panaikinti taikos sutartį.
 1. Ši taikos sutartis įsigalioja ir privalo būti vykdoma nuo jos patvirtinimo Trakų rajono apylinkės teisme
 2. Taikos sutarties sudarymui, aiškinimui, įsigaliojimui, taikymui, vykdymui, pabaigai bei iš sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Visi taikos sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti daromi rašytine forma Šalims pasirašant papildomus susitarimus, kurie laikomi neatskiriama Taikos sutarties dalimi, ir patvirtinami teismo. Taikos sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.
13.Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 14.Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis. PRIDEDAMA:

162013-03-26 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo

patikrinimo aktoNr. RE(23.29)-107 kopija, (2 lapai, 1 egz.).

182013-03-26 statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto Nr. LDIPA-00-130326-00036 kopija, (3 lapai 1 egz.).

19Civilinę bylą Nr. 2-236-231/2013m. pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei L. Ž. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo nutraukti.

20Priteisti iš L. Ž. 24,38 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo šalių prašymą dėl... 3. ieškovas prašė įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo... 4. Trakų rajono apylinkės teisme 2013-04-19 buvo gautas ieškovo ir atsakovo... 5. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.... 6. Šalys nurodė, kad joms yra išaiškintas CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.,... 7. Taikos sutarties patvirtinimas šioje byloje nepažeidžia kitų asmenų... 8. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 9. Šalių susitarimu bylinėjimosi išlaidas valstybei apmoka atsakovė.... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. str., 140 str. 3 d., 293 str. 5... 11. šalių prašymą patenkinti.... 12. Patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 13. ir Atsakovė L. Ž., a.k( - ) gyv. ( - ), toliau sutarties tekste vadinama... 14.
 • Salys nereiškia ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų... 15. Kiekviena sutarties šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 16. 2013-03-26 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo... 18. 2013-03-26 statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties... 19. Civilinę bylą Nr. 2-236-231/2013m. pagal ieškovo Valstybinės teritorijų... 20. Priteisti iš L. Ž. 24,38 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...