Byla I-601-320/2013
Dėl nepagrįsto pareigų nevykdymo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja I.Varžinskienė, susipažinusi su L. P. skundu atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriui, Valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“ dėl nepagrįsto pareigų nevykdymo,

Nustatė

2pareiškėja Panevėžio apygardos administraciniam teismui 2013-09-13 pateikė skundą, kuriuo prašė įpareigoti Valstybės įmonę „Valstybės turto fondas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrių per protingą teismo nurodytą trumpiausią laikotarpį įvykdyti visas būtinas, įstatymais ir atitinkamais teisės aktais numatytas procedūras, kad šių institucijų pastangomis ir lėšomis būtų parengtas, suderintas ir patvirtintas teisingas žemės sklypo (kadastro Nr.(duomenys neskelbtini)) planas ir 0,30 ha kitos paskirties žemės sklypas būtų grąžintas teisėtam savininkui V. K.

3Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjos 2013-09-19 nutartimi buvo konstatuota, kad pareiškėjos paduotas skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ir ABTĮ) 23, 24 straipsniuose nustatytų reikalavimų: nesumokėtas 100 litų žyminis mokestis, nesuformuluotas tikslus reikalavimas teismui (skundo reikalavimai yra nekonkretūs ir neapibrėžti, paduotu skundu ji prašo įpareigoti dvi institucijas atlikti būtinas procedūras, tačiau nenurodo, kokius konkrečiai veiksmus kiekviena institucija įpareigotina atlikti (nenurodo skundo dalyko), nenurodo aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus- kodėl (kokiu teisiniu pagrindu) konkreti institucija privalo atlikti prašomus įpareigoti atlikti veiksmus (skundo pagrindo).

4Todėl pareiškėjai buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti iki 2013 m. spalio 5 d., ją įpareigojant pašalinti skundo trūkumus pagal 2013-09-19 nutarties motyvuojamąją dalį: patikslinti savo skundą, suformuluojant konkrečius ir aiškius reikalavimus teismui, nurodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus, sumokėti 100 litų žyminio mokesčio (žyminio mokesčio sumokėjimo kvitą pateikti teismui).

5Pareiškėja, šalindama skundo trūkumus, 2013-10-04 pateikė patikslintą skundą, kuriuo atsakovais nurodė tas pačias dvi institucijas, suformulavo reikalavimą teismui: įpareigoti Valstybės įmonę „Valstybės turto fondas“ kartu su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriumi per protingą, teismo paskirtą trumpiausią laikotarpį, inicijuoti ir parengti, suderinti, patvirtinti ir įregistruoti VĮ „Registrų centras“ teisingą valstybinio žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) detalųjį planą, pašalinant iš jo V. K. žemės reformos projektuose suprojektuoto ir patvirtinto namų valdos žemės sklypo dalį. Iš šio patikslintu skundu suformuluoto reikalavimo matyti, kad reikalavimas keliamas tik vienam iš patikslintame skunde nurodytų atsakovų- Valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“, Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus atžvilgiu joks savarankiškas reikalavimas nėra suformuluotas, todėl laikytina, kad pareiškėja skundo dalyje dėl Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus įpareigojimo atlikti veiksmus teismo nustatytu terminu nepašalino 2013-09-19 nutartyje nurodytų trūkumų. Todėl skundas šioje dalyje laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

6Dėl reikalavimo įpareigoti Valstybės įmonę „Valstybės turto fondas“ atlikti veiksmus teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės turto fondo įstatymo 3 straipsnį valstybės turto fondas yra valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdanti ir naudojanti jai patikėjimo teise perduotas valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir kitą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei juo disponuojanti. Valstybės įmonė „Valstybės turto fondas“, valdydama ir naudodama jai patikėjimo teise perduotus žemės sklypus, jokių viešojo administravimo funkcijų neatlieka. Pareiškėjos keliamuose ginčo teisiniuose santykiuose ji dalyvauja ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip ūkinis subjektas, t.y. ginčas kyla ne iš administracinių, o iš civilinių teisinių santykių. Todėl toks ginčas priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

7LR ABTĮ 16 str.1 d. numato, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

8LR ABTĮ 37 str.2 d.2 p. numato, kad administracinio teismo teisėjas nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu byla nepriskirtina tam teismui. Tuo pagrindu L. P. skundo dalis atsakovui Valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsisakytina priimti. Pareiškėjai išaiškintina, kad su tokiu skundu ji turi kreiptis į bendros kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9Teisėja, vadovaudamasi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str.1 d., 37 str.2 d.2 p.

Nutarė

10L. P. skundą dalyje dėl reikalavimo atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11L. P. skundą dalyje dėl reikalavimo atsakovui Valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsisakyti priimti.

12Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai skundą su priedais.

13Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, padavus skundą Panevėžio apygardos administraciniam teisme.

Proceso dalyviai