Byla A2.3.-480-319/2013
Dėl gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 p., Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 2 d., 8 str. 5 d., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 8¹ skirsnio 34¹ str. 2 d. 1 p., 3 p., 3 d. nuostatas ir reikalavimus

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Rimas Švirinas, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui L. V., pareigūnui, surašiusiam administracinio teisės pažeidimo protokolą R. M., išnagrinėjęs L. V., gim. ( - ), a. k. ( - ) ištekėjusios, ( - ) išsilavinimo, IĮ savininkės, gyvenančios ( - ), neteistos, nebaustos administracine tvarka, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2kad L. V., būdama individualios įmonės savininke, nevykdė pakartotinio naudojimo kitos (medinės) pakuočių apskaitos; Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė neteisingus duomenis už 2011 metus: nedeklaravo į vidaus rinką išleistos gaminiais pripildytos 1,260 t ir iš vidaus rinkos sugrąžintos 1,104 t tuščios kitos (medinės) pakartotinio naudojimo pakuotės kiekio; iki nustatytų terminų Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos už 2011 m.; 2011 m. importavo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninę įrangą ir ją platino neįsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade; nepateikė elektros ir elektroninės įrangos teikimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2011 m.; elektros ir elektroninę įrangą 2011 m. išleido į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neturėdama dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

3Tokiais veiksmais L. V. pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 24.6 p., Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 5 p., Gamintojų tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo taisyklių 20.1.p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-05-27 įsakymu Nr. D1-290 ,,Dėl gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 p., Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 2 d., 8 str. 5 d., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 8¹ skirsnio 34¹ str. 2 d. 1 p., 3 p., 3 d. nuostatas ir reikalavimus.

4L. V. posėdžio metu kaltę dėl pažeidimų visiškai pripažino, nuoširdžiai gailėjosi ir paaiškino, kad pažeidimus padarė dėl neapsižiūrėjimo, po patikrinimo greitai pašalino visus pažeidimus, sumokėjo nurodytus mokesčius, sudarė sutartis. Jos įmonė veikia 20 metų, verčiasi indų pardavimu, anksčiau jokių pažeidimų nebuvo fiksuota. Įmonę tikrino už 2011 metus. Už jokius kitus administracinius pažeidimus nebausta, teismo neteista. Prašė skirti kuo mažesnę baudą, gauna 1000 litų atlyginimą, vaikai pilnamečiai, vyras dirba įmonėje, turi problemų su sveikata.

5Pareigūnas, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą R. M. paaiškino, kad buvo atliktas L. V. IĮ patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta eilė pažeidimų, kurie surašyti administracinio teisės pažeidimo protokole. Surašant protokolą visus pažeidimus L. V. pripažino, po to tuos pažeidimus pašalino ir šiai dienai pažeidimų nėra. Pakartotinio patikrinimo nedarė, nes tam nėra pagrindo.

6Pažeidėjos kaltė padarius teisės pažeidimus taip pat įrodoma :

72013-02-06 paaiškinimu (b. l. 3), kuriame L. V. nurodė, jog ji sutinka su visais 2012-11-12 Alytaus RAAD pareigūnų patikrinimo akte Nr. 40 užfiksuotais pažeidimais, šiuos pažeidimus pašalino.

8L. V. IĮ pakartotinio naudojimo pakuotės judėjimo 2011 metais dokumente (b. l. 4) fiksuotas į vidaus rinką išleistos gaminiais pripildytos pakartotinio naudojimo medinės pakuotės kiekis yra 1,26 t, o iš vidaus rinkos sugrąžintos tuščios pakartotinio naudojimo medinės pakuotės kiekis - 1,104 t.

9Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis 2012-02-01 užpildytoje deklaracijoje už 2011 metus (b. l. 5-6) nurodytas į vidaus rinką išleistos gaminiais pripildytos pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis yra 1,26 t, o iš vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis - 1,104 t.

10Iš Gaminių tiekimo rinkai 2011 metais ataskaitos (b. l. 7-8) matyti, kad duomenys ataskaitoje yra taisyti 2013-01-23 ir 2013-01-24.

11Iš Gamintojų ir importuotojų sąvado (b. l. 9-11) matyti, kad 2013-01-28 taisyti ataskaitų duomenys.

12Iš Laidavimo sutarties Nr. 219 Dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo, sudarytos tarp laiduotojo UAB ,,Žalvaris“ ir L. V. IĮ (b. l. 12-13), matyti, kad ši sutartis sudaryta 2012-09-24; ja laiduotojas užtikrino Aplinkos ministerijai, kad įmonė vykdys einamųjų metų atitinkamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymą sutartyje nurodytiems kiekiams.

13Iš 2012-11-09 užpildytos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos už 2011 metus (b. l. 14) matyti, kad deklaracijoje L. V. IĮ nurodė 146,00 Lt mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių.

14L. V. individualiai įmonei už 2011-01-01 – 2011-12-31 laikotarpį nurodyta 246,00 Lt mokestinė prievolės suma (b. l. 15).

152012-10-04 Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavedimu (b. l. 24) pavesta atlikti patikrinimą L. V. IĮ, patikrinant įmonės ūkinę veiklą.

162012-12-17 Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu Nr. V5-45 (b. l. 18) patvirtintas Teisės ir administravimo skyriaus Mokesčių kontrolės poskyrio 2012-11-12 patikrinimo aktas Nr. 40.

172012-11-12 Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento patikrinimo akte Nr. 40 (b. l. 19- 21) užfiksuoti L. V. IĮ rasti pažeidimai.

182012-11-12 Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo akte (b. l. 22-23) nurodyti 2011 m. mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo duomenys ir informacija patikrinimui.

192013-04-12 Kauno apygardos teismo nutartimi (b. l. 36-38) konstatuota, kad individualios įmonės savininkas, būdamas tos įmonės vadovu, eina tarnybą, susijusią su organizacinių - tvarkymo ar administracinių - ūkinių pareigų vykdymu, todėl bylose dėl administracinių teisės pažeidimų aplinkos apsaugos srityje jis turi specialaus subjekto – pareigūno teisinį statusą Lietuvos Respublikos ATPK 14 straipsnio prasme.

20Lietuvos Respublikos ATPK 14 str. 1 d. numato, kad pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

21Įvertinus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes pripažintina, kad L. V., būdama individualios įmonės savininkė ir šios įmonės vadovė, eidama tarnybą, susijusią su organizacinių - tvarkymo ar administracinių - ūkinių pareigų vykdymu, turėdama specialaus subjekto – pareigūno teisinį statusą Lietuvos Respublikos ATPK 14 straipsnio prasme, padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d., 5118 str. 2 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d.

22Sprendžiant administracinės atsakomybės klausimą atsižvelgtina į tai, kad L. V. kalta dėl pažeidimų visiškai prisipažino ir nuoširdžiai galėjosi juos padarius, kas yra lengvinanti jos atsakomybę aplinkybė. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, anksčiau jokių teisės pažeidimų ji nėra padariusi. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad pažeidimais nesukelta žymesnių pasekmių, pažeidimai pašalinti netrukus po atlikto patikrinimo, padaryti dėl neapdairumo, įmonė neturi juridinės tarnybos. Įvertinus tai, kad bylos nagrinėjimas įtakojo pažeidėjos požiūrį į įstatymų reikalavimų vykdymą bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į pažeidėjos asmenybę, už kiekvieną iš pažeidimų skirtina mažesnė nuobauda nei numatyta straipsnių sankcijose (( - ) str.). Bendrinant nuobaudas, taikytinos Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. nuostatos.

23Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286-288 straipsniais,

Nutarė

24Pripažinti L. V. kalta padarius administracinius teisės pažeidimus ir nubausti:

25- pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5112 str. 3 d., taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., dviejų šimtų litų bauda;

26- pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5112 str. 5 d., taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., trijų šimtų penkiasdešimt litų bauda;

27- pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5112 str. 9 d., taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., trijų šimtų penkiasdešimt litų bauda;

28- pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 2 d., taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., trijų šimtų litų bauda;

29- pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 4 d., taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., vieno šimto litų bauda;

30- pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 7 d., taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., penkių šimtų litų bauda;

31- pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 9 d., taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., penkių šimtų litų bauda.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. paskirtas nuobaudas subendrinti ir paskirti galutinę nuobaudą - penkių šimtų litų baudą.

33Nutarimas per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Alytaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Rimas Švirinas, dalyvaujant... 2. kad L. V., būdama individualios įmonės savininke, nevykdė pakartotinio... 3. Tokiais veiksmais L. V. pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių... 4. L. V. posėdžio metu kaltę dėl pažeidimų visiškai pripažino,... 5. Pareigūnas, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą R. M.... 6. Pažeidėjos kaltė padarius teisės pažeidimus taip pat įrodoma :... 7. 2013-02-06 paaiškinimu (b. l. 3), kuriame L. V. nurodė, jog ji sutinka su... 8. L. V. IĮ pakartotinio naudojimo pakuotės judėjimo 2011 metais dokumente (b.... 9. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis 2012-02-01 užpildytoje... 10. Iš Gaminių tiekimo rinkai 2011 metais ataskaitos (b. l. 7-8) matyti, kad... 11. Iš Gamintojų ir importuotojų sąvado (b. l. 9-11) matyti, kad 2013-01-28... 12. Iš Laidavimo sutarties Nr. 219 Dėl elektros ir elektroninės įrangos... 13. Iš 2012-11-09 užpildytos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių... 14. L. V. individualiai įmonei už 2011-01-01 – 2011-12-31 laikotarpį nurodyta... 15. 2012-10-04 Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 16. 2012-12-17 Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 17. 2012-11-12 Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 18. 2012-11-12 Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą... 19. 2013-04-12 Kauno apygardos teismo nutartimi (b. l. 36-38) konstatuota, kad... 20. Lietuvos Respublikos ATPK 14 str. 1 d. numato, kad pareigūnais šiame kodekse... 21. Įvertinus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes pripažintina,... 22. Sprendžiant administracinės atsakomybės klausimą atsižvelgtina į tai, kad... 23. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286-288 straipsniais,... 24. Pripažinti L. V. kalta padarius administracinius teisės pažeidimus ir... 25. - pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5112 str. 3 d., taikant Lietuvos Respublikos... 26. - pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5112 str. 5 d., taikant Lietuvos Respublikos... 27. - pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5112 str. 9 d., taikant Lietuvos Respublikos... 28. - pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 2 d., taikant Lietuvos Respublikos... 29. - pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 4 d., taikant Lietuvos Respublikos... 30. - pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 7 d., taikant Lietuvos Respublikos... 31. - pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 9 d., taikant Lietuvos Respublikos... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. paskirtas nuobaudas subendrinti... 33. Nutarimas per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos...