Byla AS-261-338-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo ir Stasio Gagio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutarties dalies, administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. R. skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Zarasų rajono Samanių pagrindinei mokyklai, dėl sprendimo dalies panaikinimo, kuria teismas taikė reikalavimo užtikrinimo priemones.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja D. R. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1 dalies 1.2 punktą, kuriuo nuspręsta reorganizuoti jungimo būdu Zarasų rajono Samanių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Zarasų rajono Suviekos pagrindinės mokyklos ir įsteigti joje Samanių pradinio ugdymo skyrių.

5Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - laikinai sustabdyti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ galiojimą toje dalyje, kuri susijusi su Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

6Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėja grindė aplinkybėmis, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes iki teismo sprendimo priėmimo Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas gali būti užbaigtas. Tuomet visi mokiniai būtų perkelti į kitas ugdymo įstaigas (šis procesas reikštų jo negrįžtamumą arba itin sudėtingą buvusių santykių atkūrimą, kadangi mokiniai, jeigu nebūtų taikoma užtikrinimo priemonė, būtų priversti dar kartą keisti savo mokymosi įstaigą, adaptuotis prie dar kartą pasikeitusių sąlygų, kas daugelį tėvų motyvuotų bent jau laikinai susilaikyti nuo readaptacijos proceso).

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 12 d. nutartimi priėmė pareiškėjos skundą nagrinėti ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ galiojimą toje dalyje, kuri susijusi su Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimu.

9Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

10Atsižvelgus į pareiškėjos pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo bei į tai, kad mokinius perkėlus į kitas ugdymo įstaigas, teismo sprendimo vykdymas, skundo patenkinimo atveju, pasunkėtų, padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11III.

12Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutarties dalį dėl užtikrinimo priemonių taikymo – panaikinti taikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Nutarties dalis, kuria nutarta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra nepagrįsta jokiais motyvais, o nurodyta prielaida, kad mokinius perkėlus į kitas ugdymo įstaigas, teismo sprendimo vykdymas, skundo patenkinimo atveju, pasunkėtų, nėra susijusi su skundžiamo sprendimo teisėtumu.

152008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr.T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1.2. punkto galiojimo sustabdymas padarys neįmanomu kaip numatoma nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. atlikti Samanių mokyklos reorganizavimą, kadangi reorganizavimo sąlygos nebus viešai paskelbtos iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Priėmus palankų rajono Savivaldybei sprendimą, reorganizacijos tęsimas bus negalimas dėl reorganizuojamos mokyklos darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimo. Tai sąlygotų rajono Savivaldybės konstitucinės teisės pagal Konstituciją ir įstatymus veikti laisvai ir savarankiškai pažeidimą.

162. Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas jokiais įrodymais. Pareiškėja apsiriboja bendrojo pobūdžio nieko neįrodančiais teiginiais. Skunde pareiškėja nurodo, kad priimant skundžiamą sprendimą buvo pažeistas LR Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis. Tačiau šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė jokių įrodymų.

17Pareiškėja skundžia sprendimą, kuriuo pradėta (inicijuota) reorganizacija, todėl reorganizacijų sąlygos (mokinių perkėlimas yra reorganizacijos sąlygų dalykas) nėra šios bylos vertinimo ir nagrinėjimo dalykas. Samanių pagrindinės mokyklos reorganizacijos sąlygos yra vertintinos kaip būsimas, o ne kaip esamas administracinis aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo. Todėl prielaida, kuria remiasi pareiškėja ir teismas, kad mokiniai bus perkelti po reorganizacijos į kitas ugdymo įstaigas, neturi būti vertintina kaip šiai bylai reikšminga aplinkybė vertinimo aspektu ir negali būti pakankamas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

183. Pažymėtina, kad rajono Savivaldybė reorganizavimą inicijavo dėl mokymo lėšų nepakankamumo (rajono Savivaldybė, priimdama 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr.T-48, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų (toliau - Kriterijai) 8.1. punktu. Šio punkto nurodymas laikytinas vienu iš esminių bei grindžiančių reorganizavimo būtinumo aplinkybes faktą - mokymo lėšų stygių.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

23Taigi, šių priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas, o, atsižvelgiant į paminėtą, ir realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą būtų neįmanomas ar sudėtingas. Tai nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir administracinėse bylose Nr.AS5-155/2005, AS5‑230/2005. Tad tuo atveju, jei iš bylos medžiagos galima daryti pagrįstą prielaidą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių administracinis aktas realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą būtų neįmanomas arba sudėtingas, yra pagrindas svarstyti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą.

25Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje sustabdė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr.T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ 1.2. punkto, kuriuo nuspręsta Zarasų rajono Samanių pagrindinę mokyklą prijungti prie Zarasų rajono Suviekos pagrindinės mokyklos ir įsteigti joje Samanių pradinio ugdymo skyrių, galiojimą.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. 48 1.2. punktu buvo nuspręsta reorganizuoti Samanių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Zarasų rajono Suviekos pagrindinės mokyklos ir įsteigiant joje Samanių pradinio ugdymo skyrių. Sprendimo 2 punktu reorganizacijoje dalyvaujantys juridinių asmenų valdymo organai įpareigoti parengti reorganizavimo sąlygas, steigimo dokumentus. Pareiškėja D. R. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones grindžia tuo, kad organizavimo procesas bus baigtas ir visi mokiniai bus perkelti į kitas mokyklas. Tačiau šiuo Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nebuvo patvirtintos pačios reorganizacijos sąlygos ir nebuvo sprendžiamas klausimas dėl vaikų perkėlimo į kitas mokyklas.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų, jog nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, iš esmės galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimas.

28Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir sustabdė ginčijamo administracinio akto galiojimą.

29Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis dalyje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo naikintina, o pareiškėjos dalios Ruseckienės prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra atmetamas.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje administracinėje byloje sprendžiamas klausimas tik dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrįstumo, todėl atskirojo skundo argumentai dėl pagrindinio pareiškėjos skundo reikalavimo panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 1.2 punktą, nenagrinėtini.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

32Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą patenkinti.

33Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjos D. R. prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ galiojimas toje dalyje, kuri susijusi su Zarasų rajono Samanių pagrindinės mokyklos reorganizavimu iki įsiteisės sprendimas šioje byloje.

34D. R. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja D. R. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - laikinai... 6. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėja grindė... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 12 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71... 10. Atsižvelgus į pareiškėjos pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo... 11. III.... 12. Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Nutarties dalis, kuria nutarta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę,... 15. 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr.T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos,... 16. 2. Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas jokiais įrodymais. Pareiškėja... 17. Pareiškėja skundžia sprendimą, kuriuo pradėta (inicijuota) reorganizacija,... 18. 3. Pažymėtina, kad rajono Savivaldybė reorganizavimą inicijavo dėl mokymo... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 23. Taigi, šių priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą... 25. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iki teismo sprendimo... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m.... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų, jog... 28. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 29. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 12 d.... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje administracinėje byloje sprendžiamas... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą patenkinti.... 33. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 12 d.... 34. D. R. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones... 35. Nutartis neskundžiama....