Byla 2-646-267/2012
Dėl 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo sprendimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės administratoriaus UAB „Tytus“ direktoriui V. G., viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi pareiškėjo A. J. skundą dėl 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. J. 2012 m. vasario 20 d. pateikė teismui skundą dėl 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo sprendimo patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą Nr. 3. Prašė panaikinti 2012-02-09 kreditorių susirinkimo nutarimą 3.1 ir klausimą išspręsti iš esmės, patvirtinant tik tas išlaidas, kurios numatytos Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 36 straipsnio 3 dalyje. Nurodė, kad ĮBĮ 23 straipsnyje nustatyta kreditorių susirinkimo kompetencija tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, galimybė apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą. Teismas atlikdamas administravimo išlaidų sąmatos kontrolę, įvertina patvirtintoje sąmatoje nurodytas išlaidas pagal teisinę prigimtį, jų atitikimą administravimo išlaidų sampratai, išlaidų dydžių atitikimą protingumo ir teisingumo kriterijams, bei kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo laikymosi tvarką. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas. Administratorius negali laisvai disponuoti lėšomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, yra įpareigotas atsiskaityti pateikiant kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, kuri turi būti motyvuota ir pagrįsta, pateikti tai patvirtinantys dokumentai. 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkime bankroto administratorius išlaidų ataskaitos Nr. 3 pagrįstumo nepatvirtino dokumentais. Ataskaitoje nurodyta: 1. Kitos bankroto administravimo išlaidos 103861 Lt; 2. Ūkinės-komercinės veiklos ūkinės išlaidos 124979 Lt; 3. Bylinėjimosi išlaidos (juristams) 79866 Lt; 5. Išlaidos Pastato-parduotuvės (Duomenys neskelbtini) pripažinimas tinkamu naudoti, bei turto teisinės registracijos atlikimas (antro aukšto) 49520 Lt. Pareiškėjo nuomone, administratorius nepagrįstai ir neteisėtai priskaičiavo patirtas išlaidas pastato registracijai, pastato remontui, draudimui ir išlaikymui apmokėti. Nurodo, kad administratorius trijų metų bankroto administravimo pajamas ir išlaidas pateikė viename puslapyje, nepridėdamas jokių pagrindžiančių dokumentų bei atkreipia dėmesį, kad bankrutavusi A. Jurgučio individuali įmonė tęsia veiklą. Mano, kad nesant galimybės susipažinti su visais dokumentais, buvo apribotos pareiškėjo lygios galimybės tinkamai įvertinti A. Jurgučio individualios įmonės administratoriaus veiklos tinkamumą ir jos atitikimą kreditorių interesams. Būtent todėl 2012 m. vasario 9 d. protokolu Nr. 26 įformintas nutarimas 3.1 patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 3 privalo būti panaikintinas. Nurodo, kad ginčijamo nutarimo ataskaitos Nr. 3 tvirtinimas neužtikrina visų bankrutavusios įmonės kreditorių interesų, pažeidžia teisingumo bei protingumo principus. Pabrėžia, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir išsaugoti skolininko turtą, todėl kreditoriai, spręsdami bankrutuojančios Įmonės pajamų-sąnaudų klausimus, privalo įsitikinti visų išlaidų būtinumu, tinkamu 582468 Lt išleidimu, viso bankroto laikotarpiu atsiskaitymu pardavus įmonės turtą, bei 2011-12-31 bankrutuojančios įmonės skolos tiekėjams 40235 Lt atsiradimu, atsiskaitymų tvarkos atitinkančios visų įmonės kreditorių interesus teisingu nustatymu, kreditorių finansinių reikalavimų maksimaliu patenkinimu (1-4 b. l.).

4Atsakovo bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ atstovas advokatas T. K. 2012 m. kovo 8 d. pateikė teismui atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2009-01-14 Šiaulių apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-312-267/2009 iškėlė bankroto bylą A. Jurgučio individualiai įmonei, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“. 2012-02-09 įvyko 28 bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 98,64 procento visų kreditorinių reikalavimų. Raštu balsavo bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės kreditoriai: A. J., VSDFV Raseinių skyrius, VĮ „Turto bankas“, UAB „Tojaris“. Įvykusio A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo 3 klausimu buvo svarstoma A. Jurgučio individualios įmonės bankroto administratoriaus ataskaita Nr. 3 ir jos tvirtinimas. Pažymėjo, kad 2012-02-09 bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimas buvo sušauktas nepažeidžiant LR ĮBĮ nustatytos tvarkos, o „už“ administratoriaus ataskaitos Nr. 3 patvirtinimą balsavo kreditoriai, turintys 854150,63 Lt kreditorinių reikalavimų (86,22 % nuo visų kreditorinių reikalavimų), „prieš“ – 123005,56 Lt kreditorinių reikalavimų (12,42 % nuo visų kreditorinių reikalavimų), susilaikiusių nebuvo. Mano, kad 2012-02-09 bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti. Pažymėjo, kad 2011-12-15 kreditorių susirinkime buvo nutarta administratoriaus ataskaitos svarstymą atidėti iki 2012-02-09 kreditorių susirinkimo, suteikiant kreditoriams galimybę susipažinti su visais dokumentais administratoriaus veiklos adresu iki kreditorių susirinkimo. Pareiškėjas A. J. iki susirinkimo susipažinti su ataskaitą pagrindžiančiais dokumentais neatvyko, todėl jam buvo išsiųsta bankroto administratoriaus ataskaita iki kreditorių susirinkimo. Akcentavo, kad pareiškėjas kreditorių susirinkime nedalyvavo, balsavo raštu. Neneigia, jog pareiškėjas ne kartą kreipėsi su prašymu dėl visų bankrutavusios A. Jurgučio IĮ dokumentų pateikimo, jie buvo parengti, tačiau, vadovaujantis 2010-12-06 A. Jurgučio IĮ kreditorių susirinkime Nr. 14 priimtu nutarimu, išrašyta ir pateikta pareiškėjui apmokėti sąskaita-faktūra išankstiniam apmokėjimui už dokumentų kopijas. Dokumentų kopijos A. J. neperduotos, nes jis neapmokėjo pateiktos sąskaitos faktūros. Mano, kad šitokie A. J. veiksmai vertintini veikimu priešingai kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, sąmoningu vilkinimu bankroto procedūrų.

5Pažymėjo, kad administratorius pastato (Duomenys neskelbtini) antro aukšto teisinį registravimą vykdė vadovaudamasis 2010 m. gruodžio 6 d. A. Jurgučio IĮ kreditorių susirinkimo Nr. 10 nutarimu, todėl išlaidos yra pagrįstos ir teisėtos. Kitos panaudotos įmonės lėšos nurodytos administratoriaus ataskaitos Nr. 3, 8 dalyje „Pajamos – sąnaudos“ yra detaliai nurodytos įmonės įplaukos ir išlaidos. Nurodo, kad visos sąnaudos yra tiesiogiai susijusios su įmonės administravimu, skolų išieškojimu, turto valdymu bei kilusiais teisiniais teisminiais ginčais dėl bankrutavusios A. Jurgučio IĮ kreditorių susirinkimo nutarimų. Akcentavo, kad didžiausiu bankrutavusios A. Jurgučio IĮ debitoriumi yra UAB „Jurgio baldai“, kuriai vadovauja A. J., o vienintelė šios bendrovės akcininkė yra A. J. motina S. J., o bendrovės skola siekia 204301,00 Lt. Išieškotas A. J. vadovaujamos bendrovės UAB „Jurgio baldai“ įsiskolinimas už patalpų nuomą iš dalies padengtų 2 eilės kreditorių reikalavimus, pareikštus bankrutavusiai A. Jurgučio individualiai įmonei (7-11 b. l.).

6Teismo posėdyje UAB „Tytus“ direktorius V. G. prašė skundo netenkinti.

7Skundą pateikęs įmonės savininkas ir kreditorius A. J. į teismo posėdį neatvyko, elektroniniu paštu pranešė, kad 2012-03-15 9:00 yra paskirtas teismo posėdis Kelmės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.1-70-496/2012 ir nurodė, kad negalės dalyvauti teismo posėdyje.

8Administratoriaus UAB „Tytus“ direktorius V. G. teismo posėdyje informavo, kad Kelmės rajono apylinkės teisme byla baigta nagrinėti 9 val. 40 min., todėl A. J. turėjo galimybę atvykti į 13 val. 30 min. Šiaulių apygardos teisme paskirtą teismo posėdį. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėjas nesąžiningai siekia vilkinti procesą, todėl nutarė skundą nagrinėti A. J. nedalyvaujant (CPK 246 str.).

9Skundas atmestinas.

  1. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama nutartis

102009 m. sausio 14 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi A. Jurgučio individualiai įmonei iškelta bankroto byla (bankroto byla Nr. B2-31-267/2012, 1 tomas, 18, 19 b. l.).

112009-11-13 Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį, kuria nutarė pripažinti bankrutuojančią A. Jurgučio individualią įmonę bankrutavusia ir likviduoti šią įmonę dėl bankroto. Šia nutartimi buvo patvirtinta ir įmonės likvidavimo tvarka (bankroto byla Nr. B2-31-267/2012, 5 tomas, 107,108 b. l).

12Bankrutavusioje A. Jurgučio individualioje įmonėje jau įvyko 29 kreditorių susirinkimai, kuriuose kreditorių balsų dauguma priimtus nutarimus nuolat iš esmės be jokio teisinio pagrindo skundžia bankrutavusios įmonės savininkas ir kreditorius A. J., taip vilkindamas bankroto procedūras. A. J. nesinaudoja ĮBĮ jam suteiktomis kreditoriaus teisėmis – nedalyvauja kreditorių susirinkimuose, nesinaudoja kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto eigą, be pateisinamų priežasčių neatvyksta į teismo posėdžius, kai nagrinėjami jo skundai dėl kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų. neatvyksta (ĮBĮ 21 str.).

132010-12-06 A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkime Nr. 14, nepažeidžiant ĮBĮ 23 straipsnio 11 punkto nuostatų, buvo nutarta, kad apie įmonės bankroto eigą „informacija, norintiems gauti rašytinės formos dokumentų kopijas, teikiama – už jas sumokėjus bankroto administratoriui dokumentų spausdinimo/švietimo kainą“ (127, 128 b. l.). A. J. yra paruoštos dokumentų kopijos už kopijų paruošimą jam pateikta sąskaita, tačiau A. J. sąskaitos neapmokėjo. Todėl dokumentų kopijos jam nebuvo pateiktos.

142012 m. vasario 9 d. įvyko 28 kreditorių susirinkimas, kuriame absoliučia kreditorių balsų dauguma (86,22%) buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita Nr. 3 (15-34 b. l.).

15Teismas, spręsdamas nagrinėjamoje byloje kilusį ginčą, įpareigojo administratorių pateikti apžiūrai teismo posėdyje visų dokumentų, kuriais grindžiama administratoriaus ataskaita Nr.3, originalus. Administratorius UAB „Tytus“ teismo įpareigojimą įvykdė ir pateikė 16 segtuvų su dokumentų originalais. A. J. nepasinaudojo ir šia galimybe susipažinti su administratoriaus išlaidas pagrindžiančiais dokumentais. Tokia pareiškėjo pozicija leidžia teismui spręsti, kad įmonės savininko visiškai nedomina administratoriaus ataskaitoje Nr. 3 pateiktų išlaidų pagrįstumas, jis tiesiog nepagrįstais skundais vilkina bankroto procedūras, tokiu būdu sudarydamas kliūtis įmonės savininkų turto pardavimui.

16A. J. nesutinka su 79886 Lt dydžio bankrutavusios įmonės patirtų išlaidų už suteiktas teisines paslaugas pagrįstumu, tačiau neįvertina, kad didžioji dalis šių išlaidų atsirado būtent dėl įmonės savininkų A. J. ir R. J. inicijuotų civilinių bylų. LITEKO sistemos duomenimis vien 2012 metais teismuose buvo pradėti 26 teisminiai ginčai, kiekviename jų nuolat reiškiami reikalavimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėjų nušalinimo ir pan. A. Jurgučio individualios įmonės administratoriui suteiktų teisinių paslaugų apimtys civilinėse bylose, mokestiniuose ginčuose ir ikiteisminiuose tyrimuose nuo 2009 metų, leidžia teismui spręsti, kad ataskaitoje Nr. 3 nurodytos administratoriaus patirtos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas turi būti vertinamos kaip pagrįstos.

17A. J. pateikti argumentai dėl nepagrįstų 49520 Lt išlaidų, atliekant pastato (Duomenys neskelbtini), teisinę registraciją, nuneigti administratoriaus pateiktais dokumentais: 2011-12-01 darbų atlikimo aktu, 2011-12-01 PVM sąskaita faktūra Serija DIN Nr. 0000261, kurie pagrindžia turėtas išlaidas. Turėtos išlaidos, teismo vertinamu, yra pagrįstos, nes buvo atliekami statybos darbai, perkamos medžiagos pagal 2011-08-04 sutartį Nr. B18, kurių vertė 43469,82 Lt. Be to, administratorius pastato, adresu (Duomenys neskelbtini), antro aukšto teisinį registravimą vykdė vadovaudamasis įsiteisėjusiu 2010 m. gruodžio 6 d. A. Jurgučio IĮ kreditorių susirinkimo Nr. 10 nutarimu Nr. 1.1 (15-16 b. l.).

18Negalima sutikti ir su bankrutavusios įmonės savininko A. J. pozicija, vertinant jo vadovaujamos UAB „Jurgio baldai“ įsiskolinimą A. Jurgučio individualiai įmonei, nes 2011-03-16 Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-363-2012 Šiaulių apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr.2-283-267-2011 paliko nepakeistą. Tokiu būdu UAB „Jurgio baldai“ 24300 Lt nuomos mokesčio skola bankrutavusiai įmonei yra priteista įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

19Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto, 23 straipsnio 4 punkto ir 24 straipsnio 1 dalies nuostatomis, administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai, ar jo veiklos daliai už kurią tvirtinama ataskaita. Nagrinėjamu atveju 2012-02-09 susirinkime administratoriaus veiklos ataskaita buvo svarstoma pakartotinai. 2011-12-15 kreditorių susirinkime buvo nutarta administratoriaus ataskaitos svarstymą atidėti iki 2012-02-09 kreditorių susirinkimo, suteikiant kreditoriams galimybę susipažinti su visais dokumentais administratoriaus veiklos adresu iki kreditorių susirinkimo. 2012-02-09 administratoriaus ataskaitą Nr. 3 patvirtino įmonės kreditoriai, kurių kreditorinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 86,22 procentų visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. 2011-02-02 kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir skundžiamas nutarimas priimtas nepažeidžiant ĮBĮ 22 ir 24 straipsniuose nustatytos tvarkos.

20Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad skundžiamas nutarimas priimtas. laikantis nustatytų procedūrų ir yra teisėto turinio, todėl A. J. skundas negali būti tenkinamas.

21Bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonei bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančios įmonės savininkams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi, vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 str. pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 str. nustatyta tvarka (LAT 2005-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2007-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

22Nagrinėjamu atveju aktualu yra tai, kad bankrutavusiai įmonei pareikšti kreditoriniai reikalavimai – 990909,99 Lt, įmonės savininkai A. J. ir R. L. yra ir šios įmonės kreditoriai. R. L. patvirtinti kreditoriniai reikalavimai – 291135,70 Lt (29,39 %), A. J. – 123005,56 Lt (12,42%), VĮ “Turto bankas” kreditorinis reikalavimas – 513763,30 Lt (51,86%). Įmonės įsiskolinimas kitiems kreditoriams sudaro tik 62705,43 Lt (6,33%). Atlikus pastato, esančio (Duomenys neskelbtini), teisinę registraciją (108-114 b. l.), nustatyta pastato vidutinė rinkos vertė – 3071000 Lt, leidžia teismui spręsti, kad pardavus tik nedidelę dalį savininkams priklausančio turto, atsirastų galimybė patenkinti šiuos kreditorinius reikalavimus. Bankroto procedūra yra užsitęsusi dėl bankrutavusios įmonės savininkų, buvusių sutuoktinių, ginčų, susijusių su santuokoje įgyto turto teisiniu režimu. Teismo nuomone, kreditoriaus ir įmonės savininko A. J., šiuo metu turinčio 123005,56 Lt dydžio finansinį reikalavimą (12,42%) ir savo balsais negalinčio nulemti balsavimo rezultatų, interesas vilkinti bankroto procedūras, neturėtų persverti kitų kreditorių, turinčių balsų daugumą, apsisprendimo tęsti bankroto procedūras, kuo operatyviau, nebedidinant administravimo kaštų, parduoti įmonės savininkų turtą ir padengti bankrutavusios įmonės skolas. Dėl nurodytų aplinkybių atmestini skundo argumentai, susiję su tariamu administratoriaus neveikimu ir išlaidavimu.

23Vadovaudamasis ĮBĮ 24 str. 5 d., CPK 290-292 str.,

Nutarė

24A. J. skundą atmesti.

25Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėjas A. J. 2012 m. vasario 20 d. pateikė teismui skundą dėl 2012 m.... 4. Atsakovo bankrutavusios A. Jurgučio individualios įmonės bankroto... 5. Pažymėjo, kad administratorius pastato (Duomenys neskelbtini) antro aukšto... 6. Teismo posėdyje UAB „Tytus“ direktorius V. G. prašė skundo netenkinti.... 7. Skundą pateikęs įmonės savininkas ir kreditorius A. J. į teismo posėdį... 8. Administratoriaus UAB „Tytus“ direktorius V. G. teismo posėdyje informavo,... 9. Skundas atmestinas.
  1. Teismo nustatytos faktinės... 10. 2009 m. sausio 14 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi A. Jurgučio... 11. 2009-11-13 Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį, kuria nutarė... 12. Bankrutavusioje A. Jurgučio individualioje įmonėje jau įvyko 29 kreditorių... 13. 2010-12-06 A. Jurgučio individualios įmonės kreditorių susirinkime Nr. 14,... 14. 2012 m. vasario 9 d. įvyko 28 kreditorių susirinkimas, kuriame absoliučia... 15. Teismas, spręsdamas nagrinėjamoje byloje kilusį ginčą, įpareigojo... 16. A. J. nesutinka su 79886 Lt dydžio bankrutavusios įmonės patirtų išlaidų... 17. A. J. pateikti argumentai dėl nepagrįstų 49520 Lt išlaidų, atliekant... 18. Negalima sutikti ir su bankrutavusios įmonės savininko A. J. pozicija,... 19. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto, 23 straipsnio 4 punkto ir... 20. Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad skundžiamas... 21. Bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš... 22. Nagrinėjamu atveju aktualu yra tai, kad bankrutavusiai įmonei pareikšti... 23. Vadovaudamasis ĮBĮ 24 str. 5 d., CPK 290-292 str.,... 24. A. J. skundą atmesti.... 25. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti paduotas...