Byla AS-143-247-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. B. skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Palangos medžiotojų būreliui ,,Pensininkai“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. B. (toliau – pareiškėjas) 2009 m. gruodžio 18 d. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Kretingos rajono savivaldybės komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti (toliau – atsakovas) 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimą, kuriuo panaikintas draudimas medžioti ( - ) girininkijos miško kvartaluose ir šie plotai įtraukti į trečiojo suinteresuoto asmens Palangos medžiotojų būrelio ,,Pensininkai“ medžioklės plotų vienetą.

5Pareiškėjas 2010 m. sausio 29 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti ginčijamo akto galiojimą bei uždrausti atsakovui iš naujo svarstyti bei priimti sprendimus dėl draudimo medžioti panaikinimo ( - ) girininkijos miško kvartaluose.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. sausio 21 d. trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija informavo, jog Kretingos rajono savivaldybė Klaipėdos apskrities viršininkui pateikė tvirtinti Palangos medžiotojų būrelio ,,Pensininkai“ medžioklės plotų vieneto medžiojamos teritorijos patikslinimo projektą. Teigė, jog, patvirtinus naujas medžioklės plotų vieneto medžiojamos teritorijos ribas, būtų priverstas papildomai ginčyti

7dar vieną administracinį aktą, o, trečiajam suinteresuotam asmeniui Palangos medžiotojų būreliui ,,Pensininkai“ leidus medžioti aptvertoje teritorijoje, būtų padaryta nepataisoma žala gamtai ir būtų nebegalimas pradinės padėties atkūrimas.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjo prašymo nepatenkino (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71, 105, 106 str.).

10Teismas nurodė, kad administracinis teismas gali imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių tik esant pakankamai faktinių duomenų, jog, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonės, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (ABTĮ 71 str. 1, 2 d.). Pažymėjo, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo buvo išspręstas dar šio teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi. Nagrinėdamas pareiškėjo atskirąjį skundą dėl šios nutarties, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog galimi nepatogumai pareiškėjui nelaikytini ypatinga (išskirtine) aplinkybe, kad teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas. Pabrėžė, jog pareiškėjo naujame prašyme nurodyta aplinkybė, kad Kretingos rajono savivaldybė Klaipėdos apskrities viršininkui pateikė tvirtinti Palangos medžiotojų būrelio ,,Pensininkai“ medžioklės plotų vieneto medžiojamos teritorijos patikslinimo projektą, nelaikytina esmine, galinčia sudaryti kliūtis įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Aplinkybė, jog medžiojant aptvertoje teritorijoje būtų padaryta žala gamtai, nesietina su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, todėl ji negali turėti įtakos įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Kadangi pareiškėjo argumentai nepagrįsti, prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartį ir klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą.

13Pareiškėjas nurodo, kad ginčijamo akto legalizavimas medžioklės ploto vieneto valdytojui suteikia teisę medžioti ir vykdyti kitokią su medžiokle susijusią veiklą teritorijoje, kurioje iki skundžiamo akto priėmimo buvo draudžiama medžioti. Leidimas medžioti teritorijoje, kurioje iki tol buvo draudžiama medžioti, tuo metu, kai yra tikrinamas paties akto, suteikusio teisę medžioti, teisėtumas ir pagrįstumas, akivaizdžiai gali pažeisti draudimu ginamus interesus. Žala gamtai yra vienas iš saugotinų interesų. Teritorija yra aptverta, apribotas aptvare esančių gyvūnų judėjimas, jų medžioklė būtų neetiška ir amorali. Legalizavus priimtą sprendimą, reikėtų ginčyti kitus administracinius aktus. Realus nuostolių išieškojimas būtų neįmanomas. Pabrėžia, kad, nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, ginčo teisinių santykių dalyvių grąžinimas į buvusią padėtį būtų aiškiai apsunkintas. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas ne prieštarautų šio instituto esminiams tikslams ir principams, o juos įgyvendintų.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pareiškėjas, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010 m. sausio 21 d.

18raštu Nr. 2-130-(2.19) ,,Dėl informacijos pateikimo“ informuotas, jog Kretingos rajono savivaldybė Klaipėdos apskrities viršininkui pateikė tvirtinti Palangos medžiotojų būrelio ,,Pensininkai“ medžioklės plotų vieneto medžiojamos teritorijos patikslinimo projektą, 2010 m. sausio 29 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateiktu prašymu (b. l. 73)

19prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nes, patvirtinus naujas medžioklės plotų vieneto medžiojamos teritorijos ribas, būtų priverstas papildomai ginčyti dar vieną administracinį aktą, o, Palangos medžiotojų būreliui ,,Pensininkai“ leidus medžioti aptvertoje teritorijoje, būtų padaryta nepataisoma žala gamtai.

20ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

21Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

22Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

23Iš bylos matyti, kad pareiškėjas, 2009 m. gruodžio 18 d. skundu kreipdamasis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, taip pat prašė imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, o tokį prašymą iš esmės motyvavo tokiomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir nagrinėjamu atveju (teisinių ginčų atsiradimas, žalos grėsmė) (b. l. 6 – 11). Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi (b. l. 4 – 5) ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi (b. l. 67 – 69) konstatavo, kad nėra pagrindo užtikrinti reikalavimą. Pareiškėjo 2010 m. sausio 29 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme (b. l. 73) nurodyta nauja aplinkybė dėl medžioklės plotų vieneto medžiojamos teritorijos patikslinimo projekto pateikimo tvirtinti, remiantis paminėtomis nutartimis, taip pat nėra pagrindas imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

24Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjo skundžiama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartis iš esmės yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo R. B. atskirąjį skundą atmesti.

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. B. (toliau – pareiškėjas) 2009 m.... 5. Pareiškėjas 2010 m. sausio 29 d. Klaipėdos apygardos administraciniam... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. sausio 21 d. trečiasis suinteresuotas asmuo... 7. dar vieną administracinį aktą, o, trečiajam suinteresuotam asmeniui... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad administracinis teismas gali imtis reikalavimo... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 13. Pareiškėjas nurodo, kad ginčijamo akto legalizavimas medžioklės ploto... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Pareiškėjas, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010 m. sausio... 18. raštu Nr. 2-130-(2.19) ,,Dėl informacijos pateikimo“ informuotas, jog... 19. prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nes, patvirtinus naujas... 20. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 21. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 22. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 23. Iš bylos matyti, kad pareiškėjas, 2009 m. gruodžio 18 d. skundu... 24. Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjo skundžiama... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 26. Pareiškėjo R. B. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartį palikti... 28. Nutartis neskundžiama....