Byla 2-2279-345/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Santechnikos darbai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Airoventa“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenė dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Santechnikos darbai“, ir

Nustatė

2ieškovas prašo panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus: atmesti ieškovo pasiūlymą ir pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1-9). Paaiškina, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą „Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokymo korpuso K-4 (( - )) oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas“, kurio laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį, o ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

3Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 15.21 punkto reikalavimui.

4Rengdamas pasiūlymą ieškovas vadovavosi atsakovo pateikto Techninio projekto Techninės specifikacijos Bendrąja dalimi, kurioje nurodoma, kad visos sistemos turi būti montuojamos pagal darbo projekto brėžinius, kuriais ieškovas ir vadovavosi. Teikdamas pasiūlymą, ieškovas kartu pateikė lokalines sąmatas, kuriose nepakeitė sistemos išorinių blokų kiekių, tačiau nurodė konkrečius siūlomų modulių (sudarančių sistemos išorinį bloką) modelius. Siūlomų modelių nurodymas lokalinėse sąmatose negali būti vertinamas kaip darbų aprašymo ar įrangos kiekio keitimas ir negali būti pagrindu atmesti ieškovo pasiūlymą. Atsakovui turėtų būti žinoma, kad šiuo metu visų gamintojų siūlomi kondicionavimo sistemos išoriniai blokai, kurių galingumas viršija 40 kW, gaminami tik moduliniai. Atsakovo 2012-10-30 rašte nurodymas, kad kitas konkurse dalyvaujantis tiekėjas pateikė konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą (reikia suprasti – pasiūlė vieno modulio kondicionavimo sistemos išorinius blokus, kurių galia viršija 40 kW), neatitinka tikrovės, nes tokie kondicionavimo sistemos išoriniai blokai negaminami.

5Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimui.

6Nei kartu su Konkurso sąlygomis pateiktame Techniniame projekte, nei darbų kiekių žiniaraštyje nėra nurodymų atlikti kokius nors tyrimus, kadastrinius matavimus, parengti topografinius planus ir išpildomąsias nuotraukas, todėl Konkurso sąlygų 28 punkte nustatytas reikalavimas suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nurodyti tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų kainas vertintinas kaip bendro pobūdžio reikalavimas, išpildomas tik esant poreikiui. Nors atsakovas nustatė privalomus reikalavimus pasiūlymo kainai (nekeisti darbų kiekių žiniaraščio darbų aprašymo, eilės tvarkos, kiekių, atskirai nurodyti tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų kainas), atsakovas taip pat nustatė ir pasekmes tuo atveju, jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina nebus pakankamai detalizuota – šiuo atveju pasiūlymas nebus atmestas, bet bus laikoma, kad atskirai neįkainuoti darbai yra įtraukti į pasiūlymo kainą. Taigi net jeigu ieškovas į kartu su pasiūlymu pateiktas sąmatas būtų neįtraukęs kurių nors privalomai atsakovo nurodytų darbų, jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas. Ieškovas darbų, privalomų pagal teisės aktų reikalavimus, atskirai neįkainavo, tačiau tokie darbai yra įtraukti į pasiūlymą ir atliekami už pasiūlymo kainą.

7Atsakovas atsiliepimu prašo ieškinį atmesti (t. 1, b. l. 183-189).

8Dėl Konkurso sąlygų 15.21 punkto.

9Ieškovas, teikdamas pasiūlymą, pakeitė darbų kiekio žiniaraščio „Darbų kiekio žiniaraščio oro kondicionavimo sistemos įrengimas mokomajame korpuse, I etapas, Žiniaraštis: Įrenginiai“ 3 stulpelį „Darbų ir išlaidų aprašymai“, įrašė konkrečios siūlomos įrangos identifikacinius duomenis, o trečioje eilutėje įrašė du kondicionavimo sistemos išorinius blokus (modulius). Ieškovas iš viso keturiuose darbų kiekių žiniaraščiuose įrašė ir taip pakeitė darbų kiekių žiniaraščių aprašymą ir kiekį arba tik aprašymą. Tokiu būdu buvo pažeistas Konkurso sąlygose numatytas reikalavimas, jog nebūtų pakeisti darbų kiekių žiniaraščio darbų aprašymas ir kt. Taip pat buvo atsižvelgta į darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninio projekto dalyje „Medžiagų įrengimų žiniaraščiai“ M3-6-4p-12.03-TP-OK-MZ1 nurodytus įrangos kiekius, aprašymus ir nuorodas į technines specifikacijas.

10Dėl Konkurso sąlygų 28 punkto.

11Konkurso sąlygų 28 punkte aiškiai numatyta visų tiekėjų pareiga suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nurodyti statybos – montavimo darbų kainą, įrenginių kainą ir kt. kainos elementus. Negalima nevykdyti imperatyviai suformuluoto reikalavimo suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nenurodyti darbų, tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų ir kitų kainos elementų.

12Ieškovas turėjo teisę, pastebėjęs Konkurso sąlygas, kurios jam kėlė abejonių, kreiptis į atsakovą dėl jų paaiškinimo.

13Trečiasis asmuo atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 7-13). Paaiškina, kad pagal VPĮ 24 str. 1 d. 6 ir 7 p. „Žiniaraštis“ laikytinas – prekių, paslaugų ar darbų pavadinimus, kiekius (apimtis) apibūdinančiu dokumentu, o „Projektas“ – technine specifikacija. Taigi jie yra du skirtingi dokumentai. Ieškovas ruošdamas pasiūlymą privalėjo vadovautis Žiniaraščiu ir jame nurodytų darbų aprašymų bei jų kiekių nekeisti, o nustatęs neatitikimus tarp Žiniaraščio ir Projekto nedelsiant kreiptis į atsakovą su prašymu patikslinti Konkurso sąlygų reikalavimus. Nėra ginčo, kad Žiniaraštyje nėra nurodyta galimybė montuoti, o kartu ir siūlyti bloką susidedantį iš dviejų atskirų išorinių blokų (modulių). Todėl skaitant brėžinius pagal juose pateiktą sutartinį žymėjimą, matyti, kad juose per klaidą vietoje vieno bloko yra atvaizduoti du atskiri blokai. Specifikacijose aiškiai nurodyta, kad blokas susideda iš vienos šaldymo mašinos su vienu invertiniu kompresoriumi ir vienu oru aušinamu kondensatoriumi. Specifikacijų 2.1. punkte bei Žiniaraštyje aiškiai nurodyta, kad perkamas yra blokas ir jokių išlygų apie galimybę siūlyti du atskirus mažesnio galingumo išorinius blokus nėra. Visi projekte esantys ir tik ieškovui žinomi jo netikslumai vertintini jo nenaudai. Ieškovas siekdamas įvykdyti Konkurso sąlygų 28 punkto, tad ir 15.21 punkto minimalius pasiūlymo rengimui keliamus, reikalavimus privalėjo pateikiamoje sąmatoje pagal STR 1.05.06:2010 6 priedo 2 lentelėje esančias rekomendacijas atskira eilute išskirti ir atskirai įvertinti būtinų atlikti tyrimų ir bandymų bei visų kitų darbų rezultato tinkamam perdavimui atsakovui būtinų atlikti veiksmų (darbų) ir tokių tyrimų , bandymų bei veiksmų rezultatus fiksuojančių dokumentų parengimo kainą. Tačiau ieškovas sudarydamas sąmatą ne tik atskirai neišskyrė visų kitų statinio išlaidų, bet ir dalies privalomų atlikti darbų apskritai neįvertino.

14Ieškovas dubliku papildomai paaiškina (t. 2, b. l. 23-30), kad darbų kiekių žiniaraščio įrašus ieškovas, jų nekeisdamas, perkėlė į savo parengtas lokalines sąmatas ir tik papildė įrašydamas konkrečios siūlomos įrangos modelius. Toks siūlomos įrangos modelio įrašymas į lokalines sąmatas niekaip negali pakeisti ir nekeičia paties darbų kiekių žiniaraščio darbų aprašymo. Ieškovo pateiktose sąmatose siūlomi darbų (įrangos) kiekiai nurodomi sąmatų stulpeliuose „Kiekis“ ir yra identiški darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytiems darbų kiekiams. Ieškovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 28 punkte nustatytu reikalavimu, oro kondicionavimo sistemos montavimo, derinimo, visų privalomų oro kondicionavimo sistemos bandymų kainų suvestinėje sąmatoje atskirai neišskyrė ir įtraukė jas į statybos – montavimo darbų ir įrenginių kainą. Personalo mokymo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidas, atsakovas Konkurso sąlygų 28 punktu įpareigojo įtraukti į statybos – montavimo darbų ir įrenginių kainą. Jokie papildomi darbai atliekant perkamus oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbus, kurie pagal Konkurso sąlygas ar norminių teisės aktų reikalavimus, turėtų būti atskirai išskirti suvestinėje sąmatoje, ieškovo nebus vykdomi, todėl jokie papildomi darbai ieškovo pateiktoje suvestinėje sąmatoje nėra ir negalėjo būti atskirai nurodyti. Mitsubishi Heavy Industries gamina Konkurso sąlygose reikalaujamos galios kondicionavimo sistemos išorinį bloką FDC735KXE6 (73,5 – 82,5 kW), susidedantį iš dviejų modulių, kurių kiekvienas gali funkcionuoti atskirai. Taigi trečiasis asmuo kaip ieškovas pasiūlė dviejų modulių kondicionavimo sistemos išorinį bloką. Sistemiškai aiškinant Konkurso sąlygų bei jų priedų turinį bei vadovaujantis STR 1.05.06:2010 30 punkte nustatytomis projektinės dokumentacijos turinio aiškinimo taisyklėmis, darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytas įrangos kiekis „1 vnt.“ vertintinas kaip reikalavimas įrengti vieną kondicionavimo sistemos išorinį bloką, kaip atskirtą įrenginį, nepriklausomai nuo to, ar šis įrenginys susideda iš vieno ar kelių modulių. Didelės galios kondicionavimo sistemos išoriniai blokai gaminami tik moduliniai.

15Atsakovas tripliku papildomai paaiškina (t. 2, b. l. 46-49), kad pirkimo komisija, vertindama pasiūlymus ir nagrinėdama ieškovo pretenziją, konkrečių blokų modelių įrašymą į sąmatas, nurodant, kad dalis siūlomų blokų yra sudaryti iš dviejų modulių, vertino kaip vieną ir tą patį neatsiejamą pažeidimą, t.y. Konkurso sąlygų 15.21 punkto pažeidimą. Pagal techninę specifikaciją išorinį bloką sudaro viena šaldymo mašina turinti vieną inverterinį kompresorių ir vieną oru aušinamą kondensatorių. Tokį išorinio bloko apibūdinimą atitiktų būtent išorinis blokas, kurį sudaro vienas modulis, tuo tarpu dviejų modulių išoriniame bloke atitinkamai būtų įrengta ne mažiau nei dvi šaldymo mašinos, turinčios po atskirą inverterinį kompresorių ir oru aušinamą kondensatorių. Realiai ieškovas siūlo pirkti daugiau, bet mažesnio galingumo įrenginių nei buvo nurodyta Konkurso sąlygose, t.y. faktiškai ieškovas pateikė alternatyvų sprendinį dėl pirkimo objekto esminių savybių.

16Trečiasis asmuo tripliku papildomai paaiškina (t. 2, b. l. 51-54), kad pakeisdamas Žiniaraštį, ieškovas sąmoningai Konkurso metu pateiktu pasiūlymu pasiūlė atsakovui vietoje vieno bloko įrengti du atskirus mažesnio galingumo blokus, kurių bendra suminė šaldymo galia atitiktų Konkurso sąlygose nurodyto bloko galią. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo skirtingus faktus: ieškinyje, kad į siūlomų atlikti darbų kainą įtraukė tik Konkurso sąlygose esančios techninės specifikacijos 5 punkte nurodytų dokumentų parengimo kaštu, o dublike, kad į siūlomų atlikti darbų kainą įtraukė ir visus trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį išdėstytų, teisės norminiuose aktuose imperatyviai nustatytų ir būtinų atlikti, bandymų bei matavimų ir jų rezultatų dokumentavimo kainą. Trečiojo asmens siūlomų blokų atitikimą Konkurso sąlygoms patvirtina UAB „BVT partneriai“, oficialaus Mitsubishi Heavy Industries produktų tiekėjo, raštas. Ieškovo pateiktas blokų aprašymas anglų kalba tik patvirtina jų atitikimą Konkurso sąlygoms, kadangi veikiančio bloko šaldymo galia priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir prie jo prijungtų vidinių blokų skaičiaus gali svyruoti nuo 34 kW iki 108 kW.

17Teismas

konstatuoja:

18nustatyta, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą „Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokymo korpuso K-4 (( - )) oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas“ (toliau ir Konkursas) (t. 1, b. l. 16-35). Pirkimo objektas – oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas, o perkamų darbų savybės buvo nustatytos Konkurso sąlygų techninėse specifikacijose. Atsakovo Statybos darbų nuolatinė viešojo pirkimo komisija 2012-10-22 informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 15.21 ir 28 punktų reikalavimų, todėl ieškovo pasiūlymas atmestas (t. 1, b. l. 157). Konkurso laimėtoju buvo pripažintas trečiojo asmens pasiūlymas (t. 1, b. l. 158). Pretenziją atsakovui ieškovas pateikė 2012-10-23, kurią atsakovo Statybos darbų nuolatinė viešojo pirkimo komisija atmetė 2012-10-30 (t. 1, b. l. 159- 162).

19Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau ir VPĮ) 3 str. 2 d. nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Organizuotu pirkimu atsakovas siekė įgyti oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbus, tame tarpe ir pačią oro kondicionavimo sistemą. Iš pateiktų ieškovo pretenzijų atsakovui matyti, kad ieškovas ginčijo ne Konkurso sąlygas, bet atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą tuo pagrindu, kad jis neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų. Iš ieškovo pateiktų pretenzijų turinio spręstina, jog ginčo apimtį nagrinėjamu atveju sudaro patikrinimas, ar atsakovo Statybos darbų nuolatinė viešojo pirkimo komisija pagrįstai pripažino ieškovo pateiktą pasiūlymą neatitinkančiu Konkurso sąlygų 15.21 ir 28 punktų reikalavimų.

20Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 15.21 punktui.

21Konkurso sąlygų 15.21 punkte buvo numatyta, kad pasiūlymas turi atitikti tokius minimalius reikalavimus: „Pateiktos reikalaujamas sąmatos. Nepakeistas darbų kiekių žiniaraščio darbų aprašymas, eilės tvarka, kiekiai, nepraleistas nei vienas darbų, įrenginių aprašymas, kiekis ir įkainavimas. Įvykdyti 28 punkto reikalavimai“.

22Atsakovas laiko, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko šio Konkurso sąlygų punkto, nes ieškovas keturiuose darbų kiekių žiniaraščiuose (I etapo, II etapo, IV etapo ir V etapo) pakeitė darbų aprašymus ir kiekį arba tik aprašymus, t.y. vietoje vieno, techninėse specifikacijose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyto galingumo kintamo freono kondicionavimo sistemos išorinio bloko, ieškovas nurodė du mažesnio galingumo kondicionavimo sistemos išorinius blokus, kurių bendra suminė šaldymo galia atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus.

23VPĮ 25 str. 1 d. įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Tiekėjų siūlomų prekių atitikimas techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams yra viena esminių sąlygų užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir nediskriminavimą (VPĮ 25 str. 2 d.).

24Konkurso Techninių specifikacijų 2.1. punkte nurodyta: „Kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinis blokas (šaldymo mašina su inverteriniu kompresoriumi ir oru aušinamu kondensatoriumi)“ (t. 1, b. l. 89). Darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninio projekto dalyje „Medžiagų įrengimų žiniaraščiai“ M3-6-4p-12.03-TP-OK-MZ1 (t. 1, b. l. 207-218) nurodyta, jog turi būti siūlomas vienas kondicionavimo sistemos išorinis blokas. Ieškovas neginčija fakto, jog vietoje vieno kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinio bloko iš esmės pasiūlė atsakovui du savarankiškus blokus, kurių bendra suminė šaldymo galia atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus. Tiek Konkurso Techninėje specifikacijoje, tiek sąnaudų kiekių žiniaraščiuose aiškiai nurodyta, kad turi būti siūlomas vienas kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinis blokas.

25Konkurso sąlygų 33 punkte nurodyta: „Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti“. Nagrinėjamu atveju ieškovo pasiūlymas, kai vietoje vieno objekto yra siūlomi du objektai savo bendromis techninėmis savybėmis tapatūs siekiamam įgyti atsakovo, traktuotinas kaip alternatyvus pasiūlymas, kurį atsakovas turėjo pagrindą atmesti.

26Byloje nebuvo pateikta pagrįstų įrodymų, kad atsakovo siekiami įgyti kondicionavimo sistemos išoriniai blokai būtų gaminami tik moduliniai, t.y. susidedantys iš kelių atskirų įrenginių ir kitokių fiziškai nėra galimybės pasiūlyti, todėl ieškovo argumentai, kaip hipotetiniai atmestini ir šioje dalyje.

27Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 28 punktui.

28Konkurso sąlygų 28 punkte buvo numatyta – „Tiekėjas pasiūlymo kainą skaičiuoja rinkos kainomis taip, kad visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose, jų prieduose ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įvykdomi be papildomų darbų ir medžiagų, bei įvertina visas išlaidas būtinas statybai užbaigti ir statinį pripažinti tinkamu naudoti. Pasiūlymo kainai nustatyti tiekėjas pagal darbų kiekių žiniaraštį parengia statybos darbų lokalines, objektines ir suvestinę sąmatas, nurodydamas darbo užmokesčio, medžiagų, įrenginių ir kitas sąnaudas litais pagal STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus ir rekomendacijas. Tiekėjas suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nurodo statybos – montavimo darbų kainą ir įrenginių kainą <...>, tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų ir kitus kainos elementus. <....> Darbų aprašymas tiekėjo parengtoje sąmatoje turi atitikti perkančiosios organizacijos pateiktų darbų kiekių žiniaraščių darbų aprašymą ir eilės tvarką. <...>“.

29Tokia šio punkto formuluotė patvirtina, kad tiekėjai suvestiniame statybos kainos apskaičiavime privalomai turėjo atskirai nurodyti statybos – montavimo darbų kainą ir įrenginių kainą <...>, tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų ir kitus kainos elementus. Išimčių iš šios pareigos Konkurso sąlygose numatyta nebuvo, o kitoks šios nuostatos aiškinimas prieštarautų tekstiniai jos formuluotei bei atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, valiai.

30Ieškovas pripažįsta, kad tyrimų, kadastrinių matavimų, išpildomųjų nuotraukų ir kitų kainos elementų atskirai suvestiniame statybos kainos apskaičiavime nenurodė, tačiau teigia, kad minėtas kainas įtraukė į statybos – montavimo darbų ir įrenginių kainą.

31Pagal VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. konkurso dalyvio pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentų nustatytiems reikalavimams yra pagrindas pasiūlymą atmesti. Konkurso sąlygų 28 punkte, priešingai nei teigia ieškovas, nebuvo numatyta, kad tuo atveju, jeigu tiekėjas atskirai neįkainuoja su pasiūlymu pateiktose sąmatose darbų, kurių atlikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, tokie darbai yra įtraukti į pasiūlymą ir atliekami už pasiūlymo kainą arba nemokamai. Pagal Konkurso sąlygų 28 punktą darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose galima neįkainojus medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai ir komplektuojantys priedai įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokai. Taigi Konkurso sąlygose nebuvo išskirta, kad nenurodžius suvestiniame kainos apskaičiavime kadastrinių matavimų, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kitų kainos elementų, bus laikoma, kad šie darbai atliekami nemokamai.

32Pagal Konkurso sąlygų 28 punktą tiekėjas privalėjo parengti darbų sąmatą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus ir rekomendacijas. Pagal STR 1.05.06:2010 47 punktą, 6 priedo 2 lentelę rengdamas darbų sąmatą ieškovas privalėjo išskirti visų darbų, būtinų pirkimo rezultatui perduoti atsakovui, atlikimo kainą. Taigi atskirai pasiūlyme neišskirdamas, jog nepatirs išlaidų, susijusių su tyrimais, kadastriniais matavimais, topografiniais planais ir išpildomosiomis nuotraukomis ir kitais kainos elementais, ieškovas lėmė situaciją, kai pasiūlymų vertinimo metu nebuvo aišku, ar ieškovas apskritai įsipareigojo minėtus darbus atlikti, ar kokia yra tikroji pasiūlymo kaina, t.y. ar į ją įtraukta, ar neįtraukta minėtų darbų kaina.

33Remiantis VPĮ 3 str. 1, 2 d. perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Taigi atsakovui Konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo metu darant išlygas ieškovui dėl Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų nesilaikymo, kas lemia paties pasiūlymo dviprasmiškumą, būtų buvusios pažeistos kitų Konkurso dalyvių teisės bei lūkesčiai, kad visų tiekėjų pasiūlymai bus vertinami vienodai. Šioje ginčo dalyje būtina pabrėžti ir tai, kad, teismo nuomone, Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų dėl suvestinio statybos kainos apskaičiavimo pildymo nesilaikymas suponuoja pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų nustatytiems reikalavimas, kas ir buvo pagrindas atsakovui atmesti ieškovo pasiūlymą (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

34Išdėstyto pagrindu spręstina, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų. Todėl ieškinys atmetamas kaip nepagrįstas.

35Įsiteisėjus šiam sprendimui, Vilniaus apygardos teismo 2012-11-15 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

36Atmetus ieškinį, iš ieškovo valstybei priteistinos pašto išlaidos – 22,35 Lt (CPK 96 str.).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str., 4239 str.,

Nutarė

38ieškovo UAB „Airoventa“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenė dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmesti.

39Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Airoventa“ (į. k. 301730884, adresas: Aguonų g. 9 A, Vilnius) 22,35 Lt pašto išlaidų.

40Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2012-11-15 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

41Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. ieškovas prašo panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos priimtus... 3. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 15.21 punkto reikalavimui.... 4. Rengdamas pasiūlymą ieškovas vadovavosi atsakovo pateikto Techninio projekto... 5. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimui. ... 6. Nei kartu su Konkurso sąlygomis pateiktame Techniniame projekte, nei darbų... 7. Atsakovas atsiliepimu prašo ieškinį atmesti (t. 1, b. l. 183-189).... 8. Dėl Konkurso sąlygų 15.21 punkto. ... 9. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą, pakeitė darbų kiekio žiniaraščio... 10. Dėl Konkurso sąlygų 28 punkto. ... 11. Konkurso sąlygų 28 punkte aiškiai numatyta visų tiekėjų pareiga... 12. Ieškovas turėjo teisę, pastebėjęs Konkurso sąlygas, kurios jam kėlė... 13. Trečiasis asmuo atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo... 14. Ieškovas dubliku papildomai paaiškina (t. 2, b. l. 23-30), kad darbų kiekių... 15. Atsakovas tripliku papildomai paaiškina (t. 2, b. l. 46-49), kad pirkimo... 16. Trečiasis asmuo tripliku papildomai paaiškina (t. 2, b. l. 51-54), kad... 17. Teismas... 18. nustatyta, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą „Generolo Jono Žemaičio... 19. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau ir VPĮ) 3 str. 2 d. nustatyta, kad... 20. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 15.21 punktui. ... 21. Konkurso sąlygų 15.21 punkte buvo numatyta, kad pasiūlymas turi atitikti... 22. Atsakovas laiko, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko šio Konkurso sąlygų... 23. VPĮ 25 str. 1 d. įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų... 24. Konkurso Techninių specifikacijų 2.1. punkte nurodyta: „Kintamo freono... 25. Konkurso sąlygų 33 punkte nurodyta: „Tiekėjams nėra leidžiama pateikti... 26. Byloje nebuvo pateikta pagrįstų įrodymų, kad atsakovo siekiami įgyti... 27. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 28 punktui. ... 28. Konkurso sąlygų 28 punkte buvo numatyta – „Tiekėjas pasiūlymo kainą... 29. Tokia šio punkto formuluotė patvirtina, kad tiekėjai suvestiniame statybos... 30. Ieškovas pripažįsta, kad tyrimų, kadastrinių matavimų, išpildomųjų... 31. Pagal VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. konkurso dalyvio pasiūlymo neatitikimas pirkimo... 32. Pagal Konkurso sąlygų 28 punktą tiekėjas privalėjo parengti darbų... 33. Remiantis VPĮ 3 str. 1, 2 d. perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi... 34. Išdėstyto pagrindu spręstina, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo... 35. Įsiteisėjus šiam sprendimui, Vilniaus apygardos teismo 2012-11-15 nutartimi... 36. Atmetus ieškinį, iš ieškovo valstybei priteistinos pašto išlaidos –... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str., 4239... 38. ieškovo UAB „Airoventa“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenė dėl... 39. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Airoventa“ (į. k. 301730884,... 40. Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2012-11-15 nutartimi byloje... 41. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...