Byla 2-3377-896/2012
Dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovei J.Petrušauskienei, atsakovo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ atstovams adv. R. K. ir direktoriui A. M., trečiojo asmens Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovei J.Šneideraitienei, trečiajam asmeniui A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir tretiesiems asmenims Kalvarijos savivaldybės administracijai, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, Šakių rajono savivaldybės administracijai, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, A. M. dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo juridinio asmens organo sprendimą – „Bendrovės vadovu (direktoriumi) išrinkti A. M.“ (2012-06-12 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ valdybos posėdžio protokolo Nr. 1-9 1 punktas), pripažinti negaliojančiu nuo jo priėmimo momento.

3Ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovė J.Petrušauskienė paaiškino, kad UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ valdyba posėdyje priėmė sprendimą bendrovės vadovu išrinkti A. M.. Šis sprendimas yra neteisėtas ir jis turi būti panaikintas. A. M. šiose pareigose dirba nuo 2003-01-24. Ši sutartis yra pasirašyta 4 m. laikotarpiui. Ji buvo pratęsta 2008-02-06 valdybos sprendimu ir A. M. vėl buvo naujai paskirtas 4 m. kadencijai. Taikant terminų skaičiavimo procedūras, laiko, kad darbo santykiai su A. M. baigėsi 2012-02-06. Ar jis dirbo, ar ne, pasisakyti gali tik valdybos pirmininkas, nes jis sudarė tą terminuotą darbo sutartį. Iki ginčijamo tarybos sprendimo, tame tarpe, buvo priimtas skundžiamas valdybos sprendimas. 2011-03-15 valdybos posėdžio protokolu UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nustatė pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. Ir 1 punkte yra įrašyta direktoriaus pareigybė. Laiko, kad pačios nustatyta valdybos tvarka buvo privaloma valdybai ir ji jos turėjo laikytis. Išrinkti vadovą ir paskirti vadovą konkurso tvarka, yra dvi absoliučiai skirtingos sąvokos. Iš atsakovo atsiliepimo matyti, kad jie savo darbo santykius laiko nuolatiniais. Tokiu atveju, kyla klausimas, kam tada reikėjo rinkti vadovą, jei tai nuolatinai dirbantis žmogus. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad atsiliepime buvo pasakyta, kad valdyba įstatymo nustatyta tvarka išrinko įstaigos vadovą. Tai kam tada jį reikėjo rinkti, jei jis dirbo nuolatinai. Mano, kad nebuvo įgyvendinami pačios valdybos priimti nutarimai ir dėl to jis turi būti panaikintas. Susirinkime, kai buvo priimtas ginčo sprendimas, dalyvavo vienas Marijampolės savivaldybės atstovas. Iš Marijampolės savivaldybės administracijos valdyboje yra du atstovai. Kadangi tas valdybos atstovas pirmą kartą dalyvavo posėdyje, jis tuo momentu nebuvo tinkamai pasiruošęs ir negalėjo priimti sprendimo, todėl jis susilaikė ir nebalsavo „už“. Pareigybių sąrašas yra ir jo reikia laikytis. Juk tam ir buvo patvirtinta tokia tvarka, kurios privalu laikytis. Valdyba sprendė tą klausimą, kad būtų skaidriai priimami asmenys. Čia kalbama apie viešą interesą, kad jį atstovauti turėtų žmogus atrinktas konkurso tvarka (b.l. 118).

4Atsakovo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atstovas adv. R. K. su ieškiniu nesutinka. Jis paaiškino, kad A. M. darbo sutartis buvo sudaryta 2003-01-10. Darbo sutartis pasibaigus pirmajai kadencijai nebuvo nutraukta ir ieškovas nepradėjo reikšti tokių pretenzijų. Juk buvo laikotarpis, kai sutartis buvo neterminuota, bet direktorius ir toliau ėjo savo pareigas. Kyla klausimas, kodėl dar 2008 m. ieškovas nepradėjo reikšti pretenzijas. Po 4 metų atsiranda mintys apie tariamą darbo sutarties pasibaigimą. Jos yra visiškai nepagrįstos. Ginčijamas sprendimas buvo priimtas ne dėl esamo vadovo galiojimo pasibaigimo. Sprendimas yra taikomas tik tuo atveju, kai įmonė nebetenka vadovo ir yra ieškomas naujas žmogus. Bet jei žmogus dirba 9 metus,jis nėra atšaukiamas, su juo nenutraukta darbo sutartis – nėra logikos organizuoti konkursą vadovo pareigybei užimti. Buvo kalbama apie naujų darbuotojų priėmimą, o ne apie šiuo metu dirbančius darbuotojus. Valdyba sprendimu patvirtino, kad A. M. yra tinkamas eiti tas pareigas. Byla yra politiškai suinteresuota, o ne teisiškai. Priimdama ginčijamą spendimą valdyba neperžengė savo kompetencijos ribų. Ieškovas valdyboje turi 2 savo narius. Posėdyje dalyvavo vienas ieškovų valdybos narys. Jis galėjo valdybos posėdyje išsakyti savo poziciją, pasisakyti, kodėl jo nuomone šitas sprendimas neteisėtas ir blogas. Tačiau valdybą atstovaujantis narys M. L., nieko nepasisakė ir net nepaminėjo, kad tai yra negerai. Apie tai, kad bus renkamas vadovas, ieškovas žinojo ir buvo informuoti ne kartą. Sakoma, kad pažeidžiami ieškovo interesai, bet kokie tie interesai buvo pažeisti, nebuvo nurodyta. Vien nesutikimas su teisėtai priimtu valdybos sprendimu, nėra objektyvus prieštaravimas. Įrodymų, kad tas sprendimas sukėlė neigiamus padarinius kam nors, nėra pateikta. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje sakoma, kad negalima pripažinti tokių nutarimų, kurie sukelia neigiamus padarinius bendrovei, viešajam interesui. Jokių neigiamų pasekmių ginčo sprendimas nepadarė. Ieškovas neįrodęs ir nepagrindęs savo teiginio, neturi teisės reikalauti to sprendimo panaikinimo. Ieškovo pateiktas ieškinys atmestinas. Sprendimas taip pat nepažeidė nė vieno bendrojo teisės principo. Valdybai nėra draudžiama keisti savo nuomonę, ji turi teisę tai daryti. Jei tą sprendimą aiškinti kitaip, arba taip, kaip ieškovas aiškina, tai sprendimas vis tiek negali būti naikinamas, nes galbūt valdyba priėmė kitą sprendimą. Ir tai yra teisėta. Kalbant apie tai, kad naujesnė normą keičia senesniąją, tai šiuo atveju, sprendimas, kuriuo buvo paskirtas direktorius, pakeitė ankstesnįjį sprendimą, kuriam, tariamai, prieštarauja vėlesnysis sprendimas, ta apimtimi, kad direktorių valdyba skirs A. M.. Tai gaunasi, kad sprendimas ne dėl direktorius paskyrimo negalioja, o ankstesnysis sprendimas ta apimtimi, jog direktorius turi būti renkamas konkurso tvarka (b.l. 119-120).

5Atsakovo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ atstovas ir tretysis asmuo A. M. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nuo 2003 metų iki 2008 metų praėjo 5 metai. Pagal teisės aktų nuostatas, akcinė bendrovė negali būti be vadovo. Naujai išrinkta valdyba turi pareigą rinkti bendrovės vadovą. Kiekviena išrinkta valdyba tą teisę ir vykdė. Ir šiuo atveju, valdybai nebuvo jokio pagrindo nevykdyti savo pareigų, tai yra nerinkti vadovo. Kadangi valdyba pasitikėjo vadovu, todėl ji ir perrinko sekančiai kadencijai. Jokio pažeidimo valdyba nepadarė. Nuo 2012-01-13 darbuotojai tie, kurie numatyti rinkti konkurso tvarka, įmonėje nepasikeitė. Tas sprendimas, kad asmenys būtų priimami konkurso tvarka, yra taikomas naujiems į darbą priimamiems darbuotojams. Buvo tokia kalba, kad ateityje, kai darbuotojai bus priimami į darbą, jiems bus organizuojamas konkursas ir, kad jis negalės priimti darbuotojų ne konkurso tvarka (b.l. 120).

6Trečiojo asmens Šakių rajono savivaldybės atstovė J. Šneideraitienė paaiškino, kad palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir ieškinį prašo atmesti (b.l. 120).

7Ieškinys atmestinas.

8Nustatyta, kad UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2012-06-12 valdybos posėdžio protokolu, dalyvaujant valdybos nariams J. V., M. L., R. E., D. B., K. K., nutarta bendrovės administracijos vadovu (direktoriumi) išrinkti A. M. (b.l. 5-9, 56-58). 2012-05-30 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos posėdis neįvyko, nes nėra kvorumo (b.l. 10, 112-113). 2012-01-10 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ protokolu Nr. 1-1 patvirtintas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos darbo reglamentas. Pagal reglamento 8.4. p. valdyba svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. Pagal reglamento 9 p. valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas (b.l. 11-13). UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2011-03-15 protokolu nutarta patvirtinti pareigybių sąrašą, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka (b.l. 16), į sąrašą įrašytos tokios pareigybės: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis finansininkas, vyr. buhalteris, įmokų skyriaus vadovas (b.l. 17). UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2012-06-07 raštu informavo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių apie 2012-06-12 10.00 val. vyksiantį valdybos posėdį ir jo dienotvarkę (b.l. 18, 114). Marijampolės savivaldybė yra UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ akcininkė (b.l. 24). UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2003-01-10 valdybos posėdžio protokolu nutarta bendrovės direktoriumi išrinkti A. M. (b.l. 42). A. M. 2003-01-24 darbo sutartimi priimtas dirbti į UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ direktoriumi nuo 2003-01-27 ir paskirtas bendrovės valdybos įgaliojimų laikui 4 metams (b.l. 43-44). UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2008-02-06 valdybos posėdžio protokolu nutarta direktoriumi naujai 4 metų kadencijai išrinkti A. M. (b.l. 45-46). 2012-04-27 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta bendrovės valdyba (b.l. 47-52). Pagal UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ įstatų 13 p. visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme (b.l. 54-55). UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ raštu informavo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių apie 2012-05-16 14.00 val., 2012-05-30 10.00 val. vyksiančius valdybos posėdžius ir jų dienotvarkę (b.l. 108). UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ 2012-05-16 valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas J. V. (b.l. 109-110).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo ir atsakovo atstovų, liudytojo J. V. paaiškinimo (b.l. 120-121) matyti, kad A. M. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ direktoriumi dirba nuo 2003-01-27. Jis buvo priimtas dirbti bendrovės valdybos, išrinktos 2003-01-10 įgaliojimų laikui – 4 metams. Darbo sutartyje nustatytam terminui pasibaigus darbo sutartis nebuvo nutraukta, darbo santykiai toliau tęsėsi, o 2008-02-06 bendrovės valdyba A. M. perrinko naujai 4 metų kadencijai. 2012-01-10 bendrovės valdybos posėdžio protokolu Nr. 1-1 buvo patvirtintas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos reglamentas. 2012-03-15 bendrovės valdybos posėdžio protokolu Nr. 1-3 buvo patvirtintas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ darbuotojų pareigybių sąrašas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. Į sąrašą įrašyta direktoriaus pareigybė. Byloje kyla ginčas dėl 2012-06-12 bendrovės valdybos posėdžio sprendimo bendrovės administracijos vadovu (direktoriumi) išrinkti A. M.. Ieškovas nurodo, kad sprendimas neteisėtas, nes nebuvo organizuojamas konkursas direktoriaus pareigoms užimti.

10Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 1 d. 4 p. valdyba svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. To paties straipsnio 2 d. nurodoma, kad valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pasibaigus darbo sutartyje numatytam darbo sutarties terminui darbo santykiai faktiškai tęsėsi, nė viena iš šalių nepareikalavo jos nutraukti (DK 111 str. 1 d.), todėl darytina išvada, kad darbo sutartis tarp UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir A. M. pratęsta neapibrėžtam laikui. Taigi, darbo santykiai tarp atsakovo ir A. M. tęsiasi ir bylos nagrinėjimo teisme metu. Ieškovo argumentas, kad pradėjus darbą naujai bendrovės valdybai, turėjo būti organizuojamas konkursas direktoriaus pareigoms užimti, atmestinas. Ieškovas neteisingai aiškina UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos darbo reglamento 8.4. p. (valdyba svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka) ir reglamento 9 p. (valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas) santykį. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad sprendimo, kuriuo buvo nustatytas darbuotojų, priimamų į pareigas konkurso tvarka, sąrašas, galiojimas yra nukreiptas ne į jau dirbančius atsakovo darbuotojus, o į tuos asmenis, kurie ketina dirbti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“. Darbuotojų, priimamų į pareigas konkurso tvarka, sąrašo sudarymo tikslą ir jo patvirtinimo sprendimu aplinkybes teismo posėdžio metu paaiškino liudytojas J. V., kuris yra UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos pirmininkas ir tretysis asmuo A. M.. Jie nurodė, kad sąrašas buvo sudarytas tam, kad naujai priimami darbuotojai būtų kompetentingi ir kad administracijos vadovas negalėtų vienasmeniškai spręsti dėl naujai priimamų į pareigas žmonių tinkamumo. Teismas daro išvadą, kad juridinio asmens organo sprendimas – „Bendrovės vadovu (direktoriumi) išrinkti A. M.“ (2012-06-12 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžio protokolo Nr. 1-9 1 punktas) neprieštarauja nei LR Akcinių bendrovių įstatymo normoms, reglamentuojančioms bendrovės valdybos kompetenciją, nei UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ lokaliniams teisės aktams, todėl yra teisėtas. Be to, teismas pažymi, kad Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. nurodytų bendrovės valdybos funkcijų atlikimas yra ne tik šio bendrovės valdybos organo teisė, bet ir pareiga. Todėl, esant besitęsiantiems darbo santykiams tarp bendrovės ir jos darbuotojo – direktoriaus, bendrovė pasirinko vieną iš įstatymo numatytų galimybių, t.y. ji bendrovės vadovą išrinko, o ne atšaukė. Be to, teismas atkreipia dėmesį, į ieškovo argumentą, kad ginčo sprendimas yra neteisėtas, nes esant nenutrūkusiems darbo santykiams tarp įmonės ir direktoriaus, nereikėjo jo perrinkti. Liudytojas J. V. paaiškino bendrovės direktoriaus perrinkimo tikslą – išvengti direktoriaus darbo veikloje nuolat kylančių nepatogumų dėl direktoriaus įgaliojimus patvirtinančio dokumento nebuvimo.

11Teismui nustačius, kad juridinio asmens organo sprendimas – „Bendrovės vadovu (direktoriumi) išrinkti A. M.“ (2012-06-12 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžio protokolo Nr. 1-9 1 punktas) yra teisėtas, ieškinys atmestinas.

12Byloje susidarė 38,75 Lt pašto išlaidos, kurios priteistinos iš ieškovo (CPK 96 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,

Nutarė

14Ieškinį atmesti.

15Priteisti iš Marijampolės savivaldybės administracijos, į.k. 188769113, 38,75 Lt (trisdešimt aštuonis litus 75 ct) pašto išlaidas valstybės naudai.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai