Byla A-575-2357-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. Š. skundą atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo.

4Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

5Pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo nuo 2002 m. liepos mėn. nesumokėtą darbo užmokestį 13385,18 Lt. Skundą grindė tuo, kad darbo užmokesčio dalis jam nebuvo išmokėta remiantis neteisėtu Vyriausybės 2002-05-20 nutarimu Nr. 686 „Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų II pusmetį“ ir Vyriausybės 2003-01-17 nutarimu Nr. 53 „Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“. Tai pripažino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarimu „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“.

6Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjui darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas buvo taikomas vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino: priteisė P. Š. iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 13385,18 Lt neišmokėto darbo užmokesčio. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas atliko savo kaip valstybės tarnautojo pareigas, tačiau atsakovas jam nesumokėjo pagal įstatymą priklausančio darbo užmokesčio. Teismas nurodė, kad Konstitucinio teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teisės normų taikymo procedūros, t.y. išlikus galimybei teismine tvarka koreguoti tarp pareiškėjo ir atsakovo dėl darbo užmokesčio mokėjimo susiklosčiusius teisinius santykius. Teismas pažymėjo, kad atsakovas šioje byloje neprašo taikyti senaties, todėl pareiškėjui priteisiama visa prašoma suma.

8Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija apeliaciniu skundu prašo pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 26 d. sprendimą ir priteisti pareiškėjui neišmokėto darbo užmokesčio dalį tik už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 28 d. iki 2004 m. kovo 31 d. Paaiškina, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2006 m. balandžio 28 d. ir todėl yra praleidęs Darbo kodekso 27 str. numatytą senaties terminą dėl reikalavimo priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį iki 2003 m. balandžio 28 d. Paaiškina, kad direkcijos atstovas negalėjo dalyvauti teismo posėdyje dėl ribotų finansinių galimybių ir didelio užimtumo, todėl prašymas taikyti senatį nebuvo pareikštas dėl svarbių priežasčių.

9Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. teismui pateikė pranešimą, kuriame nurodoma, jog pareiškėjui yra išmokėta darbo užmokesčio dalis už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

10Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a:

11Apeliacinis skundas netenkinamas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu teisės aktus, kurių pagrindu pareiškėjui buvo taikomi darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai ir kurių pagrindu jam buvo mokamas ne visas darbo užmokestis, pripažino prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tokiu būdu išnyko teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas galėtų pagrįsti ne viso darbo užmokesčio mokėjimą pareiškėjui.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad kreipimasis į teismą teisminės gynybos, nepasibaigus senaties terminui, sąlygoja tai, kad asmuo nepraranda teisės apginti savo tikrai ar tariamai pažeistų teisių, net ir tada, jei jis į teismą kreipėsi po atitinkamo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo atitinkamas teisės aktas pripažintas antikonstituciniu, priėmimo, nes Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme, ginčijami sprendimai nelaikomi įvykdytais iki tol, kol neišnyksta asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinių teisėjų kolegijų sprendimai administracinėse bylose Nr. A12-219/2004; Nr. A1-638/2005).

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Civilinio kodekso 1.126 str. 1-2 d. nustato, kad reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs; ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teisme atsakovas neprašė taikyti senatį, todėl teismas pagrįstai patenkino pareiškėjo reikalavimą visa apimtimi.

15Įvertinus tai, kad atsakovo prašymas taikyti senatį nebuvo išreikštas pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teisme toks prašymas negali būti tenkinamas. Be to, iš atsakovo 2006 m. lapkričio 24 d. pateikto pareiškimo bei jo (atsakovo) pirmosios instancijos teismui pateiktos pažymos apie pareiškėjui neišmokėtą darbo užmokesčio dalį (b.l. 8) matyti, kad 2006 m. rugsėjo 7 d. su pareiškėju buvo visiškai atsiskaityta. Tokie skolininko veiksmai nutraukia ieškinio senaties terminą (CK 1.130 str. 2 d.).

16Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė ginčo santykius reglamentuojančius teisės aktus ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį pakeisti ar panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą atmesti.

19Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai