Byla eB2-1341-653/2020
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios viešosios įstaigos „Saund Traffik“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 7 d. nutartimi viešajai įstaigai (toliau - VšĮ) „Sound Traffik“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau - UAB) „Vadybos apskaita“. Teismo nutartis įsiteisėjo 2019 m. spalio 18 d.

62.

7Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi patvirtinta bankrutuojančios VšĮ „Sound Traffik“ administravimo išlaidų sąmata bendrai 900 Eur su įskaitytais mokesčiais sumai iki įmonės kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

83.

9Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

104.

11Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 27 d. nutartimi nutarta VšĮ „Sound Traffik“ bankroto procesą vykdyti supaprastinta tvarka.

125.

13Vilniaus apygardos teisme 2020 m. birželio 16 d. gautas bankrutavusios VšĮ „Sound Traffik“ bankroto administratorės vadybos apskaita prašymas patvirtinti galutinę nenokumo administratoriaus ataskaitą bei priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodo, kad nei turto, nei debitorinių įsiskolinimų neturi, įmonės likvidavimo procedūra baigta, 2020 m. birželio 16 d. įmonės turto vertė lygi nuliui, pajamų, įplaukų nebus gauta, kreditorių reikalavimų tenkinti nėra galimybių, nepatenkinti reikalavimai sudaro 5 426,07 Eur. Bylų, kuriose dalyvautų VšĮ „Sound Traffik“ nėra.. Prašymas tenkintinas.

146.

15Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Šio įstatymo 155 straipsnyje nurodyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Sprendimas dėl įmonės pabaigos nenumatytas kaip išimtis, kuriai spręsti reikėtų taikyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusias Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, todėl klausimui dėl įmonės pabaigos spręsti taikomos JANĮ nuostatos. Dėl galutinės ataskaitos tvirtinimo.

167.

17Galutinę bankroto ataskaitą parengia nemokumo administratorius ir ją turi pateikti teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinių įplaukų į kreditorių sąskaitą dienos (JANĮ 99 straipsnio 1 ir 2 dalys). Pagal JANĮ 99 straipsnio 3 dalį galutinėje bankroto ataskaitoje turi būti nurodyta: bankroto proceso pajamų suma (JANĮ 99 straipsnio 3 dalies 1 punktas); visų bankroto proceso administravimo išlaidų suma (JANĮ 99 straipsnio 3 dalies 2 punktas); kreditorių reikalavimams tenkinti skiriamos sumos pagal kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir etapus (JANĮ 99 straipsnio 3 dalies 3 punktas); kintamajam atlygiui už bankroto proceso administravimą skiriama suma (JANĮ 99 straipsnio 3 dalies 4 punktas). JANĮ 99 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad galutinę bankroto ataskaitą pasirašo nemokumo administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas, gavęs kreditorių susirinkimo pritarimą, o šio straipsnio 5 dalis nustato, jog galutinę bankroto ataskaitą tvirtina teismas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo sprendimo apskundimo termino pabaigos, jeigu kreditorių susirinkimo sprendimas nebuvo apskųstas. Tuo atveju, kai bankrotas vykdomas supaprastinta bankroto proceso tvarka, kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia teismas. Kreditorių susirinkimai nešaukiami (JANĮ 68 straipsnio 3 dalis).

188.

19Nagrinėjamu atveju, VšĮ „Saund Traffik“ bankroto procesas Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 27 d. pagrindu yra vykdomas supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismui pateikta galutinė bankrutavusios VšĮ „Sound Traffik“ nemokumo administratoriaus ataskaita, kurioje nurodyta: bankroto proceso metu nebuvo gauta pajamų; bankroto proceso metu iš viso buvo pairta 150,00 Eur išlaidų; įmonei nuosavybės teise nepriklausė joks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, nebuvo nustatyta debitorių, iš kurių būtų galimybė gauti pajamų, todėl nėra galimybės padengti patirtas administravimo išlaidas, bent iš dalies padengti kreditorių reikalavimus bei išmokėti kintamąjį atlygį už bankroto administravimą. Galutinė ataskaita pasirašyta bankroto administratorės UAB „Vadybos apskaita“ direktoriaus K. S.. Teismas, susipažinęs su pateikta ataskaita, sprendžia, kad ji atitinka JANĮ 99 straipsnio 3 dalies reikalavimus, todėl yra pagrindas patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą (JANĮ 68 straipsnio 3 dalis, 99 straipsnio 3, 5 dalys).

20Dėl įmonės pabaigos.

219.

22JANĮ 100 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis). Pagal JANĮ 100 straipsnio 3 dalį prie prašymo priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos pridedama: 1) įrodymai, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; 2) neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktai; 3) institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažyma dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; 4) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai.

2310.

24Teismas pažymi, kad šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą bei priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

2511.

26Bankroto administratorė nurodė, jog VšĮ „Sound Traffik“ likvidavimo procesas yra baigtas, įmonė neturi turto, neturi debitorinių įsiskolinimų. Iš bankroto administratoriaus pateikto 2020 m. birželio 16 d. likvidacinio balanso matyti, kad įmonė turto neturi, o įmonės skoliniai įsipareigojimai sudaro 5 426,07 Eur. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė neturi registruotino nekilnojamojo turto, taip ir transporto priemonių, Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis užvestų ir vykstančių bylų, kuriose dalyvauja VšĮ „Saund Traffik“, nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Iš teismui pateiktos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2020 m. birželio 11 d. pažymos nustatyta, kad bankrutavusi įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

2712.

28Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, priimtinas sprendimas dėl bankrutavusios bei likviduojamos dėl bankroto BVšĮ „Sound Traffik“ pabaigos.

2912. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

31tenkinti bankrutavusios viešosios įstaigos „Saund Traffik“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ prašymą.

32Patvirtinti galutinę bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ parengtą Galutinę BVšĮ „Sound Traffik“ nemokumo administratoriaus ataskaitą.

33Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto viešosios įstaigos „Saund Traffik“ (juridinio asmens kodas 302611865, buveinės adresas Rinktinės g. 41-68, Vilnius), pabaigą.

34Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo ir pateikti teismui duomenis apie juridinio asmens išregistravimą.

35Sprendimo kopijas išsiųsti bankroto administratoriui, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Remi Invest“, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

36Sprendimui įsiteisėjus, sprendimo kopijas išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui, Garantinio fondo administratoriui.

37Įpareigoti nemokumo administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ atlikti veiksmus, numatytus Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 2 dalyje, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus per 3 darbo dienas nuo terminų, numatytų Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnyje, per kuriuos turi būti atliktas įpareigojimas, pabaigos.

38Sprendimo dalis dėl galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo neskundžiama. Kitoje dalyje sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios viešosios įstaigos... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 7 d. nutartimi viešajai įstaigai... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi patvirtinta... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintas... 10. 4.... 11. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 27 d. nutartimi nutarta VšĮ „Sound... 12. 5.... 13. Vilniaus apygardos teisme 2020 m. birželio 16 d. gautas bankrutavusios VšĮ... 14. 6.... 15. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 16. 7.... 17. Galutinę bankroto ataskaitą parengia nemokumo administratorius ir ją turi... 18. 8.... 19. Nagrinėjamu atveju, VšĮ „Saund Traffik“ bankroto procesas Vilniaus... 20. Dėl įmonės pabaigos.... 21. 9.... 22. JANĮ 100 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimą dėl juridinio asmens... 23. 10.... 24. Teismas pažymi, kad šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis... 25. 11.... 26. Bankroto administratorė nurodė, jog VšĮ „Sound Traffik“ likvidavimo... 27. 12.... 28. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia... 29. 12. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu,... 31. tenkinti bankrutavusios viešosios įstaigos „Saund Traffik“ bankroto... 32. Patvirtinti galutinę bankroto administratoriaus uždarosios akcinės... 33. Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto viešosios įstaigos... 34. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo... 35. Sprendimo kopijas išsiųsti bankroto administratoriui, ieškovei uždarajai... 36. Sprendimui įsiteisėjus, sprendimo kopijas išsiųsti Juridinių asmenų... 37. Įpareigoti nemokumo administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos... 38. Sprendimo dalis dėl galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo neskundžiama....