Byla A-261-2221-12
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Ž. B. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A261-2221/2012 pagal pareiškėjos Ž. B. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos, valstybės įmonei Valstybės žemės fondui, byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis dalyvaujant J. A. ir A. E. P., dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Ž. B. (toliau – ir pareiškėja) skundu (t. I, b. l. 1-6) ir patikslintu skundu (t. I, b. l. 82-89) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš atsakovų solidariai 5 631,11 Lt žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu pareiškėjos Ž. B. skundą patenkino iš dalies: priteisė pareiškėjai iš atsakovo Lietuvos valstybės 4 000 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų.

6Pareiškėja Ž. B. apeliaciniu skundu (t. I, b. l. 158-162) kreipėsi į teismą prašydama pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti naują – priteisti jai iš Lietuvos valstybės 5 631,11 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. metinių palūkanų bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos, apeliaciniu skundu (t. I, b. l. 164-168) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – taikyti ieškinio senatį ir pareiškėjos skundą atmesti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi tiek pareiškėjos Ž. B., tiek atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos, apeliacinius skundus patenkino iš dalies. Pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą ir pareiškėjai Ž. B. iš atsakovo Lietuvos valstybės priteisė 2 816 Lt dydžio žalos atlyginimą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2011 m. rugsėjo 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Pareiškėja Ž. B. prašymu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydama iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. II, b. l. 1). Nurodo, kad išlaidos už advokatų, dalyvavusių nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, pagalbą sudaro 984 Lt (500 Lt – už apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir 484 Lt – už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme). Prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas proporcingai patenkintų jos reikalavimų apimčiai.

9Atsiliepime į pareiškėjos prašymą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo, sprendžiant klausimą dėl pareiškėjos patirtų bylinėjimosi išlaidų, sumažinti prašomą išlaidų sumą.

10Nurodo, kad skaičiuojant priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį turi būti atsižvelgiama į tai, kad pareiškėjos apeliacinis skundas patenkintas tik 50 procentų. Pažymi, kad kartu su prašymu nėra pateikti dokumentai, kurie patvirtintų advokatės Akvilės Grikienytės tinkamą atstovavimą pareiškėjos interesams, parengiant apeliacinį skundą bei atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui taip pat nepateikti tokie dokumentai, o byloje esanti advokatės A. Grikienytės 2011 m. spalio 28 d. atstovavimo sutartis nepatvirtina tinkamo atstovavimo fakto. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas su advokatu Edmundu Rusinu tik 2012 m. rugpjūčio 20 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 30/2012, kai tiek apeliacinis skundas, tiek atsiliepimas į atsakovo apeliacinį skundą jau buvo parengti ir pateikti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Kartu su prašymu pareiškėja nepateikė ir dokumentų, patvirtinančių kokias teisines paslaugas pareiškėjai teikė advokatas E. Rusinas.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12II.

13Prašymas tenkintinas.

14Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 ir 2, 4 ir dalių nuostatas proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Pagal to paties straipsnio 6 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę inter alia reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas.

15Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamoje byloje teisinių paslaugų teikimo metu pagal Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 MMA buvo 800 Lt.

16Bylos duomenys patvirtina, kad galutinis res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl nagrinėjamoje byloje kilusio administracinio ginčo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendimas) priimtas pareiškėjos naudai, todėl ji turi teisę į savo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą, tačiau tik proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-272/2004; 2007 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-531/2007; 2008 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-422/2008; 2010 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-106/2010).

17Pagal 2012 m. kovo 9 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 209 (t. II, b. l. 3) advokatė Akvilė Grikienytė parengė pareiškėjai apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimo bei atsiliepimą į apeliacinį skundą administracinėje byloje Nr. A261-2221/2012 ir už šias paslaugas apskaičiavo 500 Lt atlyginimą. Pagal 2012 m. rugpjūčio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija ADER Nr. 00355 (t. II, b. l. 4) advokatas Edmundas Rusinas už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme apskaičiavo pareiškėjai 484 Lt atlyginimą. Į bylą pateiktas Mokėjimo nurodymas Nr. 140 (t. II, b. l. 2) bei advokatės Akvilės Grikienytės banko sąskaitos išrašas (t. II, b. l. 5) patvirtina, jog pareiškėja tiek su advokatu E. Rusinu, tiek su advokate A. Grikienyte už suteiktas teisines paslaugas atsiskaitė.

18Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už apeliacinio skundo surašymą, taikytinas Rekomendacijų 8.10 punktas, pagal kurį už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme (tuo metu dar advokato padėjėjos A. Grikienytės dalyvavimą pirmosios instancijos teismo posėdyje inter alia patvirtina 2011 m. lapkričio 2 d., 2011 m. gruodžio 8 d., 2012 m. sausio 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžio protokolai, t. I, b. l. 76, 112, 130), maksimalus užmokesčio dydis yra 1 600 Lt (2 x 800 Lt (MMA) = 1 600 Lt). Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, taikytinas Rekomendacijų 8.11 punktas, pagal kurį už atsiliepimą į apeliacinį skundą (advokatės surašytas atsiliepimas į apeliacinį skundą, t. I, b. l. 174-179), maksimalus užmokesčio dydis yra 1 200 Lt (1,5 x 800 Lt (MMA) = 1 200 Lt). Taigi iš viso už apeliacinio skundo surašymą bei už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą maksimalus užmokesčio dydis yra 2 800 Lt. Pareiškėja už apeliacinio skundo parengimą bei už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą prašo priteisti 500 Lt ir ši suma neviršija Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio.

19Pažymėtina, kad 2011 m. liepos 8 d. tuo metu dar advokato padėjėja Akvilė Grikienytė su pareiškėja pasirašė Teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 117, kuria remiantis pareiškėja pavedė advokato padėjėjai A. Grikienytei padėti pasirengti administracinei bylai dėl žalos, patirtos dėl servituto nustatymo, išieškojimo (t. I, b. l. 7). Taip pat byloje pateikta 2011 spalio 28 d. Atstovavimo sutartis patvirtina, kad advokato padėjėja A. Grikienytė, atstovavo pareiškėjai pirmosios instancijos teisme, ką patvirtina ir byloje esantys teismo posėdžių protokolai bei kiti dokumentai. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodoma, kad pareiškėja yra atstovaujama advokatės Akvilės Grikienytės, todėl net jei byloje ir nėra pateikta teisinių paslaugų sutartis tarp pareiškėjos ir advokatės A. Grikienytės, šios atstovės atstovavimo faktas negali būti kvestionuojamas, kadangi tiek apeliacinį skundą, tiek atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą pasirašė pati pareiškėja, kas rodo, jog ji sutiko su tokiu atstovavimu. Be to, teisinių paslaugų teikimo faktą patvirtina ir kiti byloje esantys dokumentai (teismo posėdžių protokolai, teismo pranešimai, šaukimai, sąskaitos už teisines paslaugas, atsiskaitymo su advokatais dokumentai ir kt.).

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. pažyma apie teismo posėdį (t. I, b. l. 195) patvirtina, kad pareiškėjos atstovas advokatas E. Rusinas (pagal 2012 m. rugpjūčio 20 d. teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 30/2012, t. I, b. l. 193) dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kuris truko 15 min. Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą už vieną atstovavimo teismo posėdyje valandą galima priteisti maksimali atstovavimo išlaidų atlyginimo suma yra 127,5 Lt (850 Lt (MMA, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2012, Nr. 70-3608) nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. padidinta iki 850 Lt) x 0,15 = 127,5 Lt), tačiau atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismo posėdis vyko tik 15 min., bei į Rekomendacijų 9 punktą, galima priteisti maksimali atstovavimo išlaidų atlyginimo suma yra 63,75 Lt ((850 Lt (MMA) x 0,15) / 2 = 63,75 Lt). Pareiškėja už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme prašo priteisti 484 Lt, ši suma viršija Rekomendacijose nurodytą maksimalų dydį, todėl priteistina suma laikytina maksimali Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktuose numatyta suma – 63,75 Lt.

21Atsižvelgus į Rekomendacijų 2 punktą, kuriame rekomenduojama, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, inter alia atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistų ar ginčijamų), bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pareiškėjos patenkintų reikalavimų dalį, konstatuojama, kad pareiškėjos patirtos teisinių paslaugų išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 500 Lt suma.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjos Ž. B. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti.

24Priteisti pareiškėjai Ž. B. iš atsakovo Lietuvos valstybės 500 Lt (penkis šimtus litų) su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja Ž. B. (toliau – ir pareiškėja) skundu (t. I, b. l. 1-6) ir... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu... 6. Pareiškėja Ž. B. apeliaciniu skundu (t. I, b. l. 158-162) kreipėsi į... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi... 8. Pareiškėja Ž. B. prašymu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį... 9. Atsiliepime į pareiškėjos prašymą Nacionalinė žemės tarnyba prie... 10. Nurodo, kad skaičiuojant priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį turi būti... 11. Teisėjų kolegija... 12. II.... 13. Prašymas tenkintinas.... 14. Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja Lietuvos... 15. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad galutinis res judicata galią turintis teismo... 17. Pagal 2012 m. kovo 9 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 209 (t. II, b. l.... 18. Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už apeliacinio skundo surašymą,... 19. Pažymėtina, kad 2011 m. liepos 8 d. tuo metu dar advokato padėjėja Akvilė... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. pažyma... 21. Atsižvelgus į Rekomendacijų 2 punktą, kuriame rekomenduojama, nustatant... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 23. Pareiškėjos Ž. B. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti.... 24. Priteisti pareiškėjai Ž. B. iš atsakovo Lietuvos valstybės 500 Lt (penkis... 25. Nutartis neskundžiama....