Byla P-438-172-10
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-298-252-2008 pagal pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro skundą atsakovui Šiaulių apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui V.J.K. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių apskrities valdytojo 1996 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. 7-244,245. Prokuroras nurodė, kad minėtame sprendime klaidingai nurodytas grąžintinos žemės plotas.

5Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d. sprendimu, pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Šiaulių apskrities valdytojo 1996 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. 7-244,245.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi iš dalies patenkino trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą ir Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimą panaikino, o administracinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro skundą atsakovui Šiaulių apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui V.J.K. dėl sprendimo panaikinimo nutraukė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad prokuroras praleido terminą skundui paduoti ir nėra jokių svarbių priežasčių terminui atnaujinti.

7II.

8Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi, išnagrinėjęs trečiojo suinteresuotojo asmens V.J.K. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, jį tenkino iš dalies ir priteisė iš valstybės biudžeto 1243,39 Lt turėtų išlaidų. Teismas konstatavo, jog tretysis suinteresuotas asmuo, nagrinėjant administracinę bylą, naudojosi advokato paslaugomis bei turėjo kitas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su kelionėmis į teismo posėdžius.

9Panevėžio apygardos administracinio teismas 2009 m. lapkričio 20 d. nutarties pagrindu 2009 m. gruodžio 15 d. išdavė vykdomąjį raštą.

10Antstolė V.Ž. 2010 m. vasario 9 d. kreipėsi su prašymu į teismą dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo ir, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 589 straipsnio 1 dalimi, prašė išaiškinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutarties vykdymą.

11Prašyme nurodė, jog antstolis, taikydamas Civilinio proceso kodekse numatytas priverstinio vykdymo priemones, vykdomajame dokumente nurodytam skolininkui - Lietuvos valstybei, - išsiuntė raginimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip valstybės institucijai valdančiai valstybės finansus. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010 m. sausio 25 d. raštu informavo antstolį, kad inspekcija nėra biudžeto asignavimų valdytoja. Prašyme taip pat buvo nurodyta, jog pagal 2004 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-212 15 straipsnį Valstybinė mokesčių inspekcija yra valstybės institucija atsakinga už šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytų mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. Valstybinė mokesčių inspekcija turi biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, t. y. sąskaitas banke, į kurias mokamos privalomos įmokos ir iš kurių šios surinktos lėšos kiekvieną dieną pervedamos į valstybės iždo bendrąją sąskaitą. Tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija neturi teisės iš biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos vykdyti jokių išmokų.

12III.

13Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-298-252-2008 antstolės V.Ž. prašymą dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo tenkino ir išaiškino, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi V.J.K. priteistos 1243,39 Lt sumos išieškojimas iš valstybės biudžeto turi būti nukreiptas į valstybės iždo bendrąją sąskaitą, kurią valdo Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

14Teismas konstatavo, jog vykdymo proceso metu Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais antstolis ir kiti asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu. Civilinio proceso kodekso 589 straipsnyje numatyta, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški, antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad išaiškintų teismo sprendimo vykdymo tvarką. Teismas pabrėžė, jog iš antstolio prašymo matyti, kad antstoliui kilo neaiškumų, į kokias pinigines lėšas ji turi nukreipti išieškojimą, kai skolininku vykdomajame dokumente nurodyta Lietuvos valstybė ir jos biudžeto lėšos, kadangi nagrinėjamu atveju, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi V.J.K. priteista 1243,39 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų iš valstybės biudžeto. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog Civilinio proceso kodekso 668 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vykdant išieškojimais valstybės, savivaldybės ar biudžetinių įstaigų, išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į joms priklausančias pinigines lėšas. Valstybės piniginės lėšos yra laikomos valstybės ižde. Valstybės iždo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje išaiškinta, kad „valstybės iždas - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdoma sistema, kuri apima šios ministerijos valdomą valstybės iždo bendrąją sąskaitą Lietuvos banke ir sistemas, leidžiančias įgyvendinti valstybės iždo funkcijas: kaupti valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valstybės piniginius išteklius ir juos išduoti, tvarkyti šių veiksmų apskaitą, atlikti kontrolę, rengti bei teikti atskaitomybę apie šiuos veiksmus, valdyti valstybės vardu prisiimtus įsipareigojimus išplatinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, prognozuoti valstybės piniginių išteklių srautus, investuoti ar kitaip grąžintinai naudoti laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius." Valstybės iždo įstatymo 4 straipsnyje numatytos įmokos į valstybės iždo bendrąją sąskaitą ir išmokos iš jos. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų 5.1 punktą, valstybės iždą valdo Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas pripažino, jog vykdant išieškojimą iš valstybės, jis gali būti nukreipiamas tik į valstybės iždo bendrąją sąskaitą, už kurios tvarkymą tiesiogiai yra atsakinga Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Todėl ministerija turėtų spręsti, kuri jai pavaldi institucija vykdys antstolio reikalavimą dėl piniginių lėšų išmokėjimo asmeniui, kuriam teismo nutartimi yra priteista atitinkama suma iš valstybės biudžeto.

15III.

16Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2010 m. balandžio 27 d. pateikė prašymą atnaujinti procesą, kuris pasibaigė Panevėžio apygardos administraciniam teismui 2010 m. vasario 22 d. priėmus nutartį byloje dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, ir šiame prašyme išdėstė tokius reikalavimus:

171)

18atnaujinti procesą byloje, kuri išspręsta Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 vasario 22 d. nutartimi;

192)

20sustabdyti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 vasario 22 d. nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla, nes įvykdymas pažeistų šiame prašyme nurodytus teisėtus interesus ir jo atgręžimas būtų sunkiai įmanomas.

21Prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia šiais motyvais bei argumentais:

221. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartimi byla buvo išspręsta neteisingai, sudaro grėsmę darniam ir tinkamam valstybės institucijų funkcijų vykdymui (kaip užtikrinančiam konstitucinį tarnavimo žmonėms imperatyvą), pažeidžia išieškotojo teises gauti bylinėjimosi išlaidų kompensavimą (galimybė įvykdyti teismo sprendimą - būtina sąlyga subjektinės teisės gynybai), todėl iš esmės buvo pažeistos materialinės teisės normos ir teisėti interesai tiek valstybės valdymo, tiek asmens subjektinių teisių gynybos prasme. Sumos dydis, dėl kurios priimta Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartis, negali būti laikomas paneigiančiu aukščiau nurodytus teisėtus interesus.

232. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 vasario 22 d. nutartis priimta neįtraukiant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į bylos nagrinėjimą. Nutarties motyvuojamojoje dalyje ir rezoliucinėje dalyje taip pat pasisakyta ir dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisių ir pareigų, o tai yra pagrindas atnaujinti procesą šioje byloje pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą. Prašyme dėl proceso atnaujinimo akcentuojama, kad nepaisant to, jog visi valstybės viešojo administravimo subjektai atstovauja valstybę, administracinės justicijos bylose jie laikytini atskirais asmenimis (jie gali būti netgi priešingomis šalimis), todėl prokuratūros ar kitos institucijos dalyvavimas negali būti laikomas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įtraukimu į nagrinėjimą.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 straipsnio 1 dalis). Pagrindus, kuriais remiantis gali būti atnaujintas bylos procesas, numato ABTĮ 153 straipsnio 2 dalis.

27Iš šių teisės normų turinio matyti, jog teisinis proceso atnaujinimo institutas gali būti taikomas tik tų įsiteisėjusių (galutinių ir neskundžiamų) teismo procesinių sprendimų atžvilgiu, kuriais yra užbaigtas atitinkamos administracinės bylos nagrinėjimas (išspręsti bylos teisminio nagrinėjimo stadijoje kelti šalių procesiniai reikalavimai). Proceso atnaujinimo atveju byla nagrinėjama iš naujo, t. y. iš esmės pratęsiama bylos teisminio nagrinėjimo stadija ir anksčiau vykęs teismo procesas (ABTĮ 160 straipsnis).

28Nagrinėjamu atveju iš Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikto Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio matyti, kad juo prašoma atnaujinti procesą, kuris pasibaigė Panevėžio apygardos administraciniam teismui 2010 m. vasario 22 d. priėmus nutartį byloje dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Tačiau, kaip patvirtina bylos medžiaga, teismo procesiniu sprendimu, dėl kurio prašoma atnaujinti procesą (Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-298-252-2008; t. 2, b. l. 27 – 28), buvo sprendžiami klausimai, susiję ne su atitinkamos bylos teisminiu nagrinėjimu, tačiau su jau išnagrinėtoje administracinėje byloje priimto bei įsiteisėjusio teismo sprendimo (Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-298-252/2008) vykdymo tvarkos išaiškinimu. Dėl šios priežasties Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartis negali būti pripažinta galutiniu ir neskundžiamu teismo procesiniu sprendimu, kuriuo buvo užbaigtas atitinkamos administracinės bylos nagrinėjimas (ji priimta ne bylos teisminio nagrinėjimo, o teismo sprendimo vykdymo stadijoje; joje išspręsti klausimai, susiję su teismo sprendimo vykdymu). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog šios pirmosios instancijos teismo nutarties atžvilgiu negali būti taikomos ABTĮ 4 skyriuje įtvirtintos proceso atnaujinimo instituto nuostatos ir atitinkamai nėra teisinio pagrindo tenkinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl proceso atnaujinimo.

29Teisėjų kolegija papildomai atkreipia dėmesį į tai, jog ABTĮ 97 straipsnio 3 dalis numato, kad neįvykdyti teismo sprendimai dėl žalos atlyginimo, taip pat teismo priteistų sumų ir nesumokėtų baudų išieškojimo vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Todėl šiuo atveju procesiniai klausimai dėl įsiteisėjusio Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-298-252/2008 vykdymo turi būti sprendžiami Civilinio proceso kodekso 6-oje dalyje („Vykdymo procesas“) nustatyta tvarka.

30Atsižvelgiant į išdėstytas priežastis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymas atnaujinti procesą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 vasario 22 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I-298-252-2008 laikytinas nepagrįstu ir yra atmestinas.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atnaujinti procesą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 vasario 22 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I-298-252-2008 atmesti kaip nepagrįstą.

33Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-298-252-2008 pagal pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro skundą atsakovui Šiaulių apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui V.J.K. dėl sprendimo panaikinimo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas... 5. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d. sprendimu,... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi... 7. II.... 8. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 20 d.... 9. Panevėžio apygardos administracinio teismas 2009 m. lapkričio 20 d.... 10. Antstolė V.Ž. 2010 m. vasario 9 d. kreipėsi su prašymu į teismą dėl... 11. Prašyme nurodė, jog antstolis, taikydamas Civilinio proceso kodekse numatytas... 12. III.... 13. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi... 14. Teismas konstatavo, jog vykdymo proceso metu Civilinio proceso kodekso... 15. III.... 16. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2010 m. balandžio 27 d. pateikė... 17. 1)... 18. atnaujinti procesą byloje, kuri išspręsta Panevėžio apygardos... 19. 2)... 20. sustabdyti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 vasario 22 d.... 21. Prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia šiais motyvais bei argumentais:... 22. 1. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartimi... 23. 2. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 vasario 22 d. nutartis... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 27. Iš šių teisės normų turinio matyti, jog teisinis proceso atnaujinimo... 28. Nagrinėjamu atveju iš Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikto... 29. Teisėjų kolegija papildomai atkreipia dėmesį į tai, jog ABTĮ 97... 30. Atsižvelgiant į išdėstytas priežastis, Lietuvos Respublikos finansų... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 32. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atnaujinti procesą dėl... 33. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-298-252-2008...