Byla I-150-244/2009
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Kaminsko, teisėjų Liudmilos Zaborovskos (pranešėja) ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant pareiškėjai V. I. S., jos atstovui Alvydui Gineičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Jurijui Valiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Kazokiškių bendruomenės ir V. I. S. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Elektrėnų savivaldybės administracijai, UAB ,,VAATC”, UAB ,,Skirnuva” dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjos Kazokiškių bendruomenė, V. I. S. skunde ir patikslintame skunde (t. 1, b. l. 4-6, t. 2, b. l. 9-10) prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-08-30 Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyno (I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (100)-11.79-68 ir 2008-12-23 Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyno (II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (100)-11.79-122. Skunde ir per teismo posėdį paaiškino, kad ginčijamas aktas pažeidžia pareiškėjų ir kitų Kazokiškių kaimo bei gretimų apylinkių gyventojų teises bei interesus. Ginčijamas aktas sudaro teisinį pagrindą sąvartyno eksploatacijai. Sąvartynas yra Kazokiškių kaime, labai arti gyventojų gyvenamųjų namų. Sąvartyno eksploatacija darys žalą gamtai, pareiškėjų ir kitų Kazokiškių kaimo bei gretimų apylinkių gyventojų sveikatai, socialinei aplinkai, turtui, kultūros paveldo ir paminklosaugos objektams. Sąvartyno pripažinimo tinkamu naudoti akto nepasirašė vienas iš komisijos narių – Elektrėnų savivaldybės atstovas A. B., todėl toks aktas, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka” 21 punktu, negali būti laikomas teisėtu, o sąvartynas negali būti eksploatuojamas. Pareiškėjos nurodo, kad apvažiavimo kelio įrengimas sąvartyno teritorijoje pažeidžia higienos normų reikalavimus, nes kenkia aplinkinių kaimų gyventojams, kurie priversti važiuoti per sąvartyno teritoriją.

3Pareiškėja V. I. S. per teismo posėdį paaiškino, kad ginčas kilo dėl apvažiavimo kelio, kuris eina per sąvartyno teritoriją. Jis buvo įrengtas sąvartyno statybos pradžioje ir yra naudojamas. Pareiškėjai neginčija fakto, kad privažiavimo kelias į sąvartyną yra suprojektuotas atskiru projektu ir šiuo metu įrenginėjamas, privažiavimo kelias nebuvo numatytas sąvartyno projekte, todėl dėl jo ginčo nėra.

4Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atsiliepime į skundą prašo jį atmesti (1 t., b. l. 53-55). Paaiškina, kad komisijos narys, nustatęs nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projektų arba normų pažeidimus turi teisę nepasirašyti komisijos akto, tačiau ginčo atveju Elektrėnų savivaldybės atstovas komisijos narys A. B. nepasirašė akto ne dėl aukščiau nurodytų priežasčių, o dėl privažiavimo kelio prie objekto neįvertinimo. Privažiavimo kelio tiesimas numatytas kitame projekte. Nėra pagrindo teigti, kad sąvartyno eksploatacija pažeidžia higienos normas, nes Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centro direktorius dalyvavo komisijos darbe ir kaip kompetentingas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pasirašė statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

5Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,VAATC” atsiliepime į skundą prašo jį atmesti (1 t., b. l. 38). Paaiškino, kad Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka” 2 punkte nurodyta, kad statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai saugią produkciją, todėl privažiavimo prie sąvartyno kelias negali būti priežastimi nepatvirtinti statinio tinkamu naudoti akto. Nei pagrindiniame norminiame dokumente, reglamentuojančiame sąvartynų eksploataciją, nei kituose norminiuose aktuose nėra nurodyta, kad sąvartynus galima naudoti tik su sąlyga, kad atliekos bus gabenamos tam tikslui nutiestu regioniniu keliu, kuris nesusisiekia su apgyvendinta teritorija, kaip nurodo pareiškėjai savo skunde.

6UAB „VAATC“ atstovas per teismo posėdį paaiškino, kad privažiavimo kelias į sąvartyną yra suprojektuotas atskiru projektu ir šiuo metu įrenginėjamas, privažiavimo kelias nebuvo numatytas sąvartyno projekte. Pagal techninį projektą buvo suprojektuotas kitas kelias –apvažiavimo, kuris nutiestas pagal projektą sąvartyno žemėje, bet ne sąvartyno teritorijoje, nes sąvartyno nuomojama žemė užima didesnį plotą, negu paties sąvartyno teritorija. Apvažiavimo kelias pastatytas pagal projektą ir nutiestas apie 8 m. atstumu nuo paties sąvartyno.

7Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Skirnuva” atsiliepime į skundą prašo jį atmesti (b. l. 49-50). Paaiškino, kad STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarkos“ 21 punktas pažeistas nebuvo. Vienam komisijos nariui pateikus prieštaravimus, komisijos pirmininkas pagal to paties punkto reikalavimus apsvarstė tuos prieštaravimus ir juos atmetė bei pasirašė Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Komisijos narys tokio sprendimo neskundė, todėl Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra teisėtas.

8Skundas netenkintinas.

9Statybos įstatymo 24 str. nustatyta, kad pastatytas, rekonstruotas ar kapitališkai suremontuotas statinys (jo dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįstamas tinkamu naudoti atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų ( reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti yra nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus esminius statinio reikalavimus. Pastatytų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

10Statinio pripažinimo tinkamu naudoti pagrindiniai principai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, o statiniui keliami reikalavimus detalizuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintame Statybos techninis reglamente STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamas naudoti tvarka“, kurio 9.6 punkte nustatyta, kad statinio pripažinimas tinkamu naudoti – tai nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus.

11Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus buvo paskirta komisija dėl Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyno 1 ir 2 etapų ir administracinės aptarnavimo zonos Kazokiškių sen., Elektrėnų savivaldybėje, statinio įvertinimo, ar jis atitinka projektą ir esminius reikalavimus, bei dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Minėto statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktai buvo patvirtinti komisijos pirmininko parašu ir pasirašė visi komisijos nariai, išskyrus vieną. Atstovaujantis Elektrėnų savivaldybei vyr. architektas A. B. atsisakė pasirašyti minėtą 2007-08-30 buitinių atliekų sąvartyno (I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktą ir raštu išdėstė nepasirašymo motyvus. Jie buvo susiję ne su priimamu objektu, o su privažiavimo kelio prie sąvartyno nenumatymu projekte, pagal kurį buvo išduotas statybos leidimas, ir to kelio nebuvimu.

12Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 21 punkte nustatyta, kad statinys nepripažįstamas tinkamu naudoti, jeigu nors vienas komisijos narys, nustatęs nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, nesutinka pasirašyti komisijos akto. Vienam komisijos nariui pateikus prieštaravimus, komisijos pirmininkas pagal to paties punkto reikalavimus apsvarstė tuos prieštaravimus ir juos atmetė bei pasirašė Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Tai patvirtino per teismo posėdį apklaustas komisijos pirmininkas A. K. Komisijos narys šio sprendimo neskundė. Teismas daro išvadą, kad STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarkos“ 21 punktas pažeistas nebuvo, todėl atmestinas pareiškėjų skundo motyvas, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą aktą, pažeidė STR 1.11.01:2002 Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarkos 21 punktą.

13Pareiškėjos nurodė, kad apvažiavimo kelio įrengimas sąvartyno teritorijoje pažeidžia higienos normų reikalavimus, nes kenkia aplinkinių kaimų gyventojams, kurie priversti važiuoti per sąvartyno teritoriją. Pareiškėja V. I. S. per teismo posėdį paaiškino, kad neginčija fakto, kad privažiavimo kelias į sąvartyną yra suprojektuotas atskiru projektu ir šiuo metu įrenginėjamas, jis nebuvo numatytas sąvartyno projekte, todėl dėl jo ginčo nėra. Tačiau ginčas kilo dėl kito kelio, kuris vadinasi apvažiavimo kelias ir eina per sąvartyno teritoriją.

14Byloje nustatyta, kad poveikio aplinkai įvertinimas buvo padarytas ruošiant techninio projekto dokumentus ir užfiksuotas juose. Projekto dalyje „Statinių konstrukcijos, sąvartyno įrengimas“ išspręstas klausimas dėl apsaugos priemonių nuo cheminės, biologinės aplinkos, dirvožemio, geriamojo vandens taršos. Pareiškėjos savo reikalavimą kildina iš žalingų pasekmių, kurios, jų manymu, atsiras pradėjus eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną.

15Byloje apklaustas ekspertas K. B. patvirtino, kad apvažiavimo kelias, kuris yra nutiestas sąvartyno teritorijoje, buvo numatytas sąvartyno projektinėje dokumentacijoje, o privažiavimo kelias – ne, nes jis projektuojamas atskiru projektu.

16UAB „VAATC“ atstovas per teismo posėdį paaiškino, kad pagal techninį projektą apvažiavimo kelias buvo suprojektuotas sąvartyno žemėje, bet ne sąvartyno teritorijoje, nes sąvartyno nuomojama žemė užima didesnį plotą, negu paties sąvartyno teritorija. Apvažiavimo kelias pastatytas pagal projektą ir nutiestas apie 8 m. atstumu nuo paties sąvartyno.

17Nepagrįstas pareiškėjų skundo argumentas, kad pradėjus eksploatuoti Kazokiškių sąvartyno 1 ir 2 sekcijas bus pažeisti higienos normų nustatyti reikalavimai. Pareiškėjos šį teiginį grindžia Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-05-23 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-132-08 pasisakė dėl sąvartyno poveikio aplinkai, vertindamas pareiškėjų reikalavimą panaikinti statybos leidimą, todėl pakartotinai ataskaitoje nurodytos aplinkybės nebevertintinos, konstatuotina, kad šie pareiškėjų skundo argumentai nėra pagrįsti.

18Be to, 2007-04-12 Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-1000-5/2007 priėmė sprendimą atmesti pareiškėjų „Kazokiškių bendruomenės“, V. I. S. ir G. V. G. reikalavimą panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005-05-13 išvadą dėl techninio projekto aplinkos apsaugos dalies Nr. 1.7-956. Šioje byloje teismas įvertino ir ištyrė komunalinių atliekų sąvartyno poveikį aplinkai. Teismas nustatė, kad pagrindo naikinti aktus nėra ir atmetė pareiškėjų skundus kaip nepagrįstus.

19Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad apvažiavimo kelio įrengimas sąvartyno žemėje negali būti priežastimi nepatvirtinti statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, nes apvažiavimo kelias buvo nutiestas pagal projektą, kuris yra nenuginčytas.

20Teismas, spręsdamas klausimą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktų panaikinimo, surinko ir ištyrė įrodymus, kurie patvirtina, kad įrengto sąvartyno 1 a ir 1 b sekcijos ir administracinė aptarnavimo zona atitinka statinio projekte numatytus statybos darbus, jis įrengtas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus ir atitinka Statybos įstatyme nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytus veiklos sričių reikalavimus. Vertinant teisės taikymo požiūriu, skundžiamų aktų teisėtumas gali būti paneigtas ar juo gali būti suabejota tik jei byloje būtų pateiktos kitos specialistų išvados, kuriose būtų nurodyta, kad statinys neatitinka projekto ar kitų reikalavimų. Tokių įrodymų pareiškėjos teismui nepateikė, todėl vien jų teiginiai apie tai, kad sąvartyno eksploatacija darys žalą gamtai, pareiškėjų ir kitų Kazokiškių kaimo bei gretimų apylinkių gyventojų sveikatai, socialinei aplinkai, turtui, negali būti pripažinti pakankamu pagrindu panaikinti skundžiamus sąvartyno pripažinimo tinkamu naudoti aktus. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad buitinių atliekų sąvartyno projektas, kiek jis yra susijęs su šio sąvartyno statybos 1 ir 2 etapais (1 a sekcija ir administracinė aptarnavimo zona ir 1 b sekcija), buvo nevisiškai įgyvendintas. Taip pat byloje nėra įrodymų, kurie paneigtų pripažinimo tinkamu naudoti aktų teisėtumą.

21Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

23pareiškėjų Kazokiškių bendruomenės ir V. I. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjos Kazokiškių bendruomenė, V. 3. Pareiškėja V. I. S. per teismo posėdį paaiškino, kad... 4. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,VAATC” atsiliepime į skundą prašo jį... 6. UAB „VAATC“ atstovas per teismo posėdį paaiškino, kad privažiavimo... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Skirnuva” atsiliepime į skundą prašo... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Statybos įstatymo 24 str. nustatyta, kad pastatytas, rekonstruotas ar... 10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti pagrindiniai principai nustatyti Lietuvos... 11. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 12. Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 21 punkte nustatyta, kad... 13. Pareiškėjos nurodė, kad apvažiavimo kelio įrengimas sąvartyno... 14. Byloje nustatyta, kad poveikio aplinkai įvertinimas buvo padarytas ruošiant... 15. Byloje apklaustas ekspertas K. B. patvirtino, kad... 16. UAB „VAATC“ atstovas per teismo posėdį paaiškino, kad pagal techninį... 17. Nepagrįstas pareiškėjų skundo argumentas, kad pradėjus eksploatuoti... 18. Be to, 2007-04-12 Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje... 19. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad apvažiavimo... 20. Teismas, spręsdamas klausimą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktų... 21. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų skundas atmestinas kaip... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. pareiškėjų Kazokiškių bendruomenės ir V. 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...