Byla 2-212-356/2009

1procesinio sprendimo kategorija 77.6;

2113.1; 116.1; 116.6; 125.6

3Utena

4(S)

5Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, dalyvaujant trečiajam asmeniui L. P. , o ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovui, atsakovei L. L. , institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovei L. L. , trečiajam asmeniui L. P. , institucijai, teikiančiai išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, rūpybos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

Nustatė

6Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašė neterminuotai apriboti motinos valdžią L. L. jos nepilnametės dukros I. L. atžvilgiu, nustatyti vaikui nuolatinę rūpybą, rūpintoja paskiriant L. P. , nustatyti vaiko gyvenamąją vietą kartu su rūpintoja; priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikui 1 MGL (130 Lt) dydžio periodinėmis išmokomis nuo 2007-02-01 iki vaiko pilnametystės bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad I. L. gimė ( - ), jos tėvas R. L. mirė prieš gimstant dukrai – 1991-05-22. I. L. nuo 2007-02-01 nustatyta laikinoji rūpyba ir rūpintoja paskirta L. P. . Atsakovė L. L. nesirūpino vaiku, jo materialiai neišlaikė, t.y. piktybiškai nevykdė motinos pareigų ne tik iki laikinosios rūpybos nustatymo, tačiau ir iki šio laiko padėtis nepasikeitė. Tai rodo, kad atsakovė vaiką susigrąžinti nesiekia, todėl, ginant vaiko teises, motinos valdžia apribotina neterminuotai.

7Atsakovė L. L. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, kviečiama į teismo posėdžius neatvyko.

8Tretysis asmuo L. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė bei teisme paaiškino, kad ieškinyje išdėstyti faktai yra teisingi, prašė priteisti išlaikymą ne po 130,00 Lt, o po 300,00 Lt, nes ieškovo nurodytos sumos nepakanka vaikui išlaikyti, o taip pat ir už trejus metus, o ne nuo 2007-02-01. Atsakovė motinos pareigų dukros Ievos atžvilgiu nevykdo nuo vaiko gimimo.

9Institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (37 b.l.), kuria siūlė neterminuotai apriboti L. L. motinos valdžią dukters I. L. atžvilgiu, nustatyti vaikui nuolatinę rūpybą ir rūpintoja paskirti L. P. , kartu su rūpintoja nustatant ir jos nuolatinę gyvenamąją vietą bei priteisti iš motinos išlaikymą iki vaiko pilnametystės, nes atsakovė visiškai nesirūpina vaiku ir nėra duomenų, kad padėtis ateityje pasikeistų.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Atsakovės L. L. dukra I. L. gimė ( - ) (10-11 b.l.), šias aplinkybes patvirtina ( - ) gimimo įrašas Nr. ( - ), sudarytas Utenos rajono savivaldybės administracijos CMS. Vaiko tėvas R. L. mirė 1991-05-18 (23 b.l.).

12Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti abu tėvai, atitinka Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 dalies ir 9 str. nuostatas, o šių pareigų vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Tėvams nesilaikant įstatymuose nustatytų pareigų bendraujant su vaikais ir dalyvaujant jų auklėjime, LR CK numato atitinkamus vaikų teisių ir interesų gynimo būdus, vienas iš jų – tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

13Nustačius, kad atsakovė nesirūpina savo dukra I., Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-01 įsakymu Nr. AĮ-114 (6 b.l.) I. L. buvo nustatyta laikinoji rūpyba, jos rūpintoja paskirta L. P. . Laikinai atskyrus vaiką nuo atsakovės, pastaroji 2007-06-09, 2008-01-30, 2008-01-21 buvo bausta už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje bei dėl viešosios rimties trikdymo (25 b.l.), taip pat ji Utenos rajono apylinkės teismo 2008-03-13 nuosprendžiu (53-54 b.l., b/b Nr.1-25-455/2008) buvo nuteista už savo motinai L. P. padarytą nežymų sveikatos sutrikdymą. Nusikalstamos veikos padarymo metu atsakovė buvo neblaivi, smurtavo dėl to, kad motina iš buto išvarė jos draugą. 2009-01-21 Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio nutarimu atsakovė buvo nubausta administracine tvarka už chuliganizmą, nes bute įžeidžiamai kibo prie savo vaikų – sūnaus J. ir nepilnametės dukros I. bei motinos L. P. (70-81 b.l.). Atsakovės ir trečiojo asmens bute 2008-01-09, 2008-05-28, 2008-06-26, 2008-09-09, 2008-11-18 lankėsi Utenos rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja (82-86 b.l.), atsakovė lankymosi metu buvo priešiškai nusiteikusi, išplūdo socialinę darbuotoją, savo motiną, kuri skundėsi, kad tokie išpuoliai būna jų šeimoje dažnai, kad tuo atsakovė traumuoja vaikus, kad atsakovė nedirba, nemoka mokesčių, išneša ir parduoda buities reikmenis, už gautus pinigus įsigyja alkoholio, suvalgo vaikams paruoštą maistą. Iš VSDFV duomenų (95-98 b.l.) matyti, kad atsakovė yra dirbusi laikotarpiais nuo 1993-12-01 iki 1994-11-04, nuo 2001-10-15 iki 2004-08-16, nuo 2006-10-16 iki 2006-10-18.

14Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2008-10-22 gavo trečiojo asmens prašymą imtis atitinkamų priemonių atsakovės atžvilgiu, nes pastaroji ir po laikinosios rūpybos nustatymo dukra visiškai nesidomi, nesirūpina ir neišlaiko, t.y. nepadarė jokių išvadų (5 b.l.).

15Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu, atsakovės dukros nuomonė buvo išklausyta betarpiškai teismo posėdžio metu, ji dėl motinos girtavimo ir nederamo elgesio jos, jos brolio ir senelės atžvilgiu, tinkamų sąlygų gyventi nesudarymo, motinos abejingumo jai, neskyrimo visiškai jokių lėšų jos išlaikymui, pageidauja ir toliau gyventi ir būti auklėjamai senelės L. P. , kuri ja rūpinasi nuo gimimo (LR CK 3.183 str. 3d.). Dėl tokio motinos abejingumo jai ir nederamo elgesio, trunkančių ilgą laiką, ji nebetiki, kad motina kada nors pakeis savo gyvenimo būdą.

16Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovės dukros Ievos teisės, numatytos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, augti ir būti auklėjamai savo tėvų šeimoje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jos fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi, atsakovė neužtikrino ir šiuo metu šių jos teisių neužtikrina.

17Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji dalis. Vien tik biologinė giminystė be tolimesnių teisinių ar faktinių elementų, rodančių asmeninių ryšių egzistavimą, yra nepakankama teisės, kurią garantuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, į šeimos gyvenimo gerbimą apsaugai taikyti. Taigi, nors kiekviena laikinos globos (rūpybos) taikymo priemonė turėtų būti suderinta su pagrindiniu tikslu – suvienyti biologinius tėvus ir vaiką, tačiau šiuo konkrečiu atveju atsakovė iki teismui priimant sprendimą nerodė jokios iniciatyvos susigrąžinti vaiką. Toks atsakovės elgesys vertintinas kaip visiškas nesirūpinimas vaiku.

18Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis yra aiškinamos ir LR CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Sisteminis ir lingvistinis šios teisės normos aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuotas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Taigi nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas.

19Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas.

20LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė – vaiko atskyrimas nuo tėvų, tačiau ši priemonė gali būti taikoma nesant tėvų kaltės, kai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių tėvas (motina) negyvena kartu su vaiku ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas. Esant tėvo (motinos) kaltei dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo arba vengimo ją įgyvendinti ir CK 3.180 straipsnyje nurodytiems pagrindams, vaiko teisių ir interesų apsauga ir gynyba nuo tokio tėvo (motinos) turi būti užtikrinta tik tėvų valdžios apribojimo instituto pagalba. Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą bei sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvą (motiną) dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo.

21Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

22Nors, atsakovės sūnui J. L. sulaukus pilnametystės, šiuo metu nepilnametė yra tik atsakovės dukra I., tačiau, kaip matyti iš sprendime aptartų rašytinių įrodymų, trečiojo asmens ir I. L. paaiškinimų, atsakovė nepaisė ir nepaiso dukros I. interesų, nes pirmiausia įgyvendina savo norus: nevengia vartoti alkoholį, būdama darbinga nesirūpina gauti pajamų vaikui išlaikyti, ji ne tik nesirūpina sudaryti vaikui tinkamas sąlygas gyventi, tačiau savo veiksmais sudaro neįmanomas sąlygas kartu gyventi.

23Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovė savo pareigų vaiko atžvilgiu nevykdo dėl objektyvių priežasčių, negalima, nes tėvų rūpinimasis vaikais, jų auklėjimas yra tėvų prigimtinė pareiga, todėl šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais, kaip bedarbystė, lėšų neturėjimas, tėvų asmeniniai nesutarimai su kitais vaiko giminaičiais, tinkamo būsto neturėjimas ir panašiai.

24Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko teisių apsaugos institucijos pateikta išvada (37-38 b.l.) dėl ginčo (LR CK 3.184 str.), laikytina nustatyta, kad atsakovė yra kalta dėl netinkamo motinos pareigų vykdymo, nes visiškai nesirūpina vaiku. Tai yra pakankamas pagrindas atsakovei motinos valdžią, ieškinį tenkinant visiškai, apriboti neterminuotai, nes atsakovė net ir po to, kai vaikui buvo nustatyta laikina rūpyba, savo gyvenimo būdo nepakeitė, nederamai elgėsi dukros atžvilgiu, neteikė jokio išlaikymo, nežada sudaryti sąlygų dukrai kartu su ja gyventi, nesirūpina gauti lėšų vaikui išlaikyti, tai leidžia pagrįstai manyti, kad padėtis ateityje nepasikeis (LR CK 3.180 str.1-2 dalys), todėl atsakovei neterminuotai apribotina motinos valdžia ir sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, dukros Ievos atžvilgiu (LR CK 3.180 str. 3d.).

25Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra nesaistomas pareikštų reikalavimų ribų, gali priimti sprendimą, atsižvelgdamas į susidėjusią padėtį ir vaiko interesus, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR CK 3.183 str. 2 d., 4d.).

26Nesant galimybės šiuo metu atsakovės dukrą I. grąžinti į savo šeimą, atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad ji nuo gimimo gyvena, o nuo 2007 m. yra institucijos sprendimu laikinai globojama trečiojo asmens šeimoje, kad vaikui būtina suaugusiųjų priežiūra ir kasdieninis nuolatinis rūpinimasis juo, o šiuo metu atsakovė negali užtikrinti vaikui jo teisių, numatytų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, atsižvelgiant į įstatyme (LR CK 3.248 str.1d.) numatytą globos (rūpybos) tikslą - užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, I. L. , ją įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 3.256 str., 3.257 str. 3p.) atskyrus nuo motinos ir jai likus be tėvų globos, nustatytina nuolatinė rūpyba, nes tokia padėtis šiuo metu labiausiai atitinka jos interesus (LR CK 3.183 str.4d.).

27L. P. 2008-10-22 raštu prašė vaikui nustatyti nuolatinę rūpybą, o ją paskirti vaiko nuolatine rūpintoja (7 b.l.). Iki nustatant laikinąją rūpybą ir po to buvo lankomasi šeimoje (8-9 b.l.), tikrinamos buities ir gyvenimo sąlygos, nustatyta, kad L. P. rūpinasi vaiku tinkamai ir gali nuolatinai rūpintis anūke I..

28I. L. yra sveika, o L. P. pagal savo sveikatos būklę, kurią patvirtina medicininiai pažymėjimai (14-15, 18-19 b.l.) gali būti vaiko rūpintoja, ji gauna išmokas iš VSDFV (16 b.l.), turi nuosavą gyvenamąjį būstą (13 b.l.), sutinka nuolatinai rūpintis anūke (7 b.l.), ji nėra teista ar bausta administracine tvarka (26-27 b.l.).

29Kadangi I. senelė L. P. nuo pat jos gimimo užtikrina savo anūkei saugias sąlygas gyventi, rūpinasi jos gerove, sveikata, auklėjimu, teismas nagrinėja šį ginčą vaiko interesais, I. L. rūpintoja ir turto administratore paskiriant L. P. , kartu su ja nustatant I. nuolatinę gyvenamąją vietą, t.y. nukrypstant nuo imperatyvios įstatymo normos (LR CK 3.269 str. 7p.), nes tokia padėtis šiuo metu labiausiai atitinka ne tik nepilnamečio vaiko pareikštą norą, bet ir jo interesus (LR CK 3.264 str. 3d., 3.265 str. 1 d. 1 p., 3.268 str., 3.269 str., 3.275 str.). Kitokių duomenų, kad L. P. negalėtų būti vaiko rūpintoja (LR CK 3.269 str.), nėra.

30Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tai yra turtinė asmeninė (intuitu personae) prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims (LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Vaikui sulaukus pilnametystės išnyksta tėvams teisinė pareiga išlaikyti vaiką (CK 3.192 str., 3.194 str. 3 d.).

31Nors, remiantis šios bylos įrodymais, atsakovė neteikė vaikui išlaikymo, o tretysis asmuo, kaip I. L. atstovė, neprašė priteisti išlaikymą teismine tvarka, tačiau vaikų globėjams (rūpintojams), t.y. jų atstovams, nesuteikta teisė atleisti vaiko tėvus nuo jų asmeninės turtinės prievolės vykdymo ir taip mažinti vaikų turtą. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad buvo atleista nuo pareigos pačiai išlaikyti dukrą vykdymo.

32LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl atsakovė negali būti atleista nuo įstatymu jai nustatytos pareigos vykdymo. Jeigu tėvai savo noru neteikia vaikui protingo išlaikymo, išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, kokio, prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus, jo poreikius, būtini. Individualūs vaiko poreikiai, jo kaip asmenybės vystymąsis sąlygoja ir reikalingą realų išlaikymo dydį. Visada atsižvelgiama į tai, kad išlaikymas savo prigimtimi skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai nepilnametį vaiką maitinant, aprengiant, prižiūrint jo sveikatą, sudarant sąlygas ir įgyjant reikmes visaverčiai mokytis, socialiai vystytis.

33LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo būdus, kuriuos gali priteisti teismas: 1) kas mėnesį mokamas periodines išmokas; 2) konkrečią pinigų sumą; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Sprendžiant, kokiu būdu (forma) priteisti išlaikymą, visų pirma yra atsižvelgiama į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnis): nustatomi vaiko poreikiai (jų apimtis, dydis ir pan.), kuo parinktas išlaikymo būdas (forma) yra geriau atitinkantis vaiko teises ir interesus nei kiti būdai.

34Atsakovės dukrai gyvenamąjį būstą suteikia senelė L. P. , vaikas lanko mokyklą, savo turto ir savarankiškų pajamų neturi, taigi darytina išvada, kad labiausiai I. L. poreikius patenkintų išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

35Ieškovas nurodė, kad atsakovė pajėgi mokėti po 130,00 Lt vaikui kas mėnesį, o vaikui tokio išlaikymo dydžio pakaktų, tačiau trečiojo asmens, kuris betarpiškai vaiku rūpinasi, jį auklėja ir pilnai išlaiko, teigimu, vaiko poreikiams patenkinti būtinos kas mėnesį ne mažesnės nei 300,00 Lt dydžio periodinės išmokos.

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta, kad priteistino išlaikymo dydžio kriterijumi gali būti laikoma vienos minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio suma.

37Atsakovė savo nuomonės dėl išlaikymo dydžio nepareiškė, įrodymų, kad turėjo lėšų ir teikė vaikui išlaikymą, nepateikė (LR CPK 178 str.).

38Atsakovei iš esmės neginčijant, kad vaiko – septyniolikmetės moksleivės I. poreikiams, t.y. vaiko maitinimui, aprangai, transportui, mokymosi priemonėms, užklasiniam lavinimui, sveikatai ir higienai, poilsiui ir laisvalaikiui ir kt. patenkinti būtina trečiojo asmens nurodyta suma, pripažintina, kad tokio dydžio L. P. nurodytos išlaidos vaiko poreikiams tenkinti yra pagrįstos ir racionalios, o jų dydis atitinka protingumo kriterijus.

39Atsakovė pareigos išlaikyti kitus asmenis, išskyrus dukrą I., neturi, nėra duomenų, kad būtų nedarbinga, yra įregistravusi nuosavybės teises į 55/100 dalis buto, esančio ( - ), (namo vidutinė rinkos vertė -71.238,00 Lt) (60 b.l.), VSDFV duomenimis, atsakovė nuo 2006 m. nedirba (95-98 b.l.), Utenos darbo biržos duomenimis, ji buvo registruota 2008-10-16, tačiau 2008-12-16 bedarbio statusas jai sustabdytas (63 b.l.).

40Laikytina nustatyta, kad atsakovė neįrodė (LR CPK 178 str.) aplinkybių, kad ji, eilę metų dukros išlaikymui neteikdama lėšų, sąžiningai siekia užtikrinti dukros turtines teises į išlaikymą, tačiau dėl objektyvių priežasčių, atsižvelgiant į savo amžių, sveikatos būklę ir turtinę padėtį, to padaryti neturi galimybės. Kadangi sprendimai, susiję su nepilnamečių vaikų teisėmis, priimami vadovaujantis ne tik teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bet taip pat ir prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 3.3 str.), pripažintina, kad reikalavimo teisė atsirado nuo 2005-11-13, nes neįrodyta, kad atsakovė būtų teikusi dukrai išlaikymą 3 metus iki ieškinio padavimo (LR CK 3.200 str.), o vadovaujantis vaiko interesais, priteistinas išlaikymas I. L. , trečiojo asmens nurodytos formos ir dydžio (LR CK 3.196 str.1d.1p.), t.y. periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį iš atsakovės nuo 2005-11-13 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2005-11-13 iki 2009-02-27 (įskaitytinai) yra 11.859,17 Lt.

41Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo 2009-02-28 nukreiptinas vykdyti skubiai (LR CPK 282 str. 2d. 1p.).

42Tenkinant ieškinį visiškai, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 22,05 Lt ir 235,00 Lt žyminio mokesčio ( 127,00 Lt už reikalavimą apriboti motinos valdžią) + 108,00 Lt (300,00 x 12 mėn. x 3 proc. = 108,00 Lt (už reikalavimą priteisti išlaikymą)) (LR CPK 85 str.1d. 3p., 96 str.).

43Įsiteisėjęs teismo sprendimas nusiųstinas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (LR CK 3.219 str. 3d.).

44Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270 str., 282 str., 406 str., 407 str., teismas

Nutarė

45Ieškinį patenkinti visiškai.

46Neterminuotai apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovei L. L. , asmens kodas ( - ) dukros I. L. , asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

47I. L. , asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę rūpybą, jos rūpintoja ir turto administratore paskirti L. P. , asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), kartu su ja nustatyti I. L. nuolatinę gyvenamąją vietą.

48Priteisti iš atsakovės L. L. , gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), išlaikymą dukrai I. L. , asmens kodas ( - ) periodinėmis kas mėnesį mokamomis 300,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2009-02-28 iki I. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, ir priteisti 11.859,17 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2005-11-13 iki 2009-02-27 (įskaitytinai).

49Priteisti iš atsakovės L. L. , asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto pajamas 235,00 Lt žyminio mokesčio, 22,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

50Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis nuo 2009-02-28 priteisimo vykdyti skubiai.

51Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo nuorašą nusiųsti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

52Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. procesinio sprendimo kategorija 77.6;... 2. 113.1; 116.1; 116.6; 125.6... 3. Utena... 4. (S)... 5. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 6. Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas... 7. Atsakovė L. L. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 8. Tretysis asmuo L. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė bei... 9. Institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Atsakovės L. L. dukra I. L. gimė ( - ) (10-11 b.l.), šias aplinkybes... 12. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 13. Nustačius, kad atsakovė nesirūpina savo dukra I., Utenos rajono... 14. Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius... 15. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko... 16. Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovės dukros Ievos teisės, numatytos... 17. Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji... 18. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK... 19. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai... 20. LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo... 21. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo... 22. Nors, atsakovės sūnui J. L. sulaukus pilnametystės, šiuo metu nepilnametė... 23. Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovė savo pareigų vaiko... 24. Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko... 25. Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra... 26. Nesant galimybės šiuo metu atsakovės dukrą I. grąžinti į savo šeimą,... 27. L. P. 2008-10-22 raštu prašė vaikui nustatyti nuolatinę rūpybą, o ją... 28. I. L. yra sveika, o L. P. pagal savo sveikatos būklę, kurią patvirtina... 29. Kadangi I. senelė L. P. nuo pat jos gimimo užtikrina savo anūkei saugias... 30. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 31. Nors, remiantis šios bylos įrodymais, atsakovė neteikė vaikui išlaikymo, o... 32. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 33. LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo... 34. Atsakovės dukrai gyvenamąjį būstą suteikia senelė L. P. , vaikas lanko... 35. Ieškovas nurodė, kad atsakovė pajėgi mokėti po 130,00 Lt vaikui kas... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta,... 37. Atsakovė savo nuomonės dėl išlaikymo dydžio nepareiškė, įrodymų, kad... 38. Atsakovei iš esmės neginčijant, kad vaiko – septyniolikmetės moksleivės... 39. Atsakovė pareigos išlaikyti kitus asmenis, išskyrus dukrą I., neturi, nėra... 40. Laikytina nustatyta, kad atsakovė neįrodė (LR CPK 178 str.) aplinkybių, kad... 41. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo... 42. Tenkinant ieškinį visiškai, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš... 43. Įsiteisėjęs teismo sprendimas nusiųstinas Valstybės vaiko teisių apsaugos... 44. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270... 45. Ieškinį patenkinti visiškai.... 46. Neterminuotai apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines... 47. I. L. , asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę rūpybą, jos rūpintoja ir... 48. Priteisti iš atsakovės L. L. , gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ),... 49. Priteisti iš atsakovės L. L. , asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto... 50. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis nuo 2009-02-28... 51. Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo nuorašą nusiųsti Valstybės vaiko... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...