Byla N-575-6247-10
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 25 d. nutarties M. G. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo M. G. prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 25 d. nutarties M. G. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

4I.

5Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė baudos kvitu Nr. BD 001368 paskyrė M. G. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymą 40 Lt baudą.

6M. G. 2010 m. sausio 29 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierės sprendimo panaikinimo, prašydama įpareigoti Savivaldybės įmonę „Susisiekimo paslaugos“ grąžinti įmokėtus 40 Lt ir atlyginti kitus turtinius bei neturtinius nuostolius – 200 Lt.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi išskyrė M. G. skundo reikalavimus įpareigoti Savivaldybės įmonę „Susisiekimo paslaugos“ nedelsiant grąžinti įmokėtus 40 Lt ir atlyginti kitus turtinius bei neturtinius nuostolius, t. y. 200 Lt, sumai į atskirą bylą.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi M. G. skundą tenkino iš dalies ir panaikino Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. sausio 14 d. baudos kvitu Nr. BD 001368 paskirtą 40 Lt baudą ir bylą grąžino Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ nagrinėti iš naujo.

9Administracinėn atsakomybėn patraukta M. G. 2010 m. birželio 4 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 25 d. nutarties panaikinimo kartu su prašymu atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti grindžiamas tuo, kad skundžiamas aktas pareiškėjai buvo atsiųstas tik 2010 m. balandžio 21 d. M. G. pažymi, kad tik 2010 m. gegužės 26 d. paaiškėjo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartis yra neteisėta, kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjos 2010 m. sausio 29 d. skunde nurodyti reikalavimai iškirti į atskirą bylą nepagrįstai.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11II.

12Prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti netenkinamas.

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 128 straipsnis numato, kad apylinkių teismų ir apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis priimta 2010 m. kovo 25 d., taigi vadovaujantis ABTĮ 128 straipsniu, paskutinė termino diena apeliaciniam skundui paduoti buvo 2010 m. balandžio 6 d. (2010 m. balandžio 4-5 d. buvo nedarbo dienos; ABTĮ 66 str. 4 d.). Tačiau M. G. apeliacinį skundą teismui pateikė tik 2010 m. birželio 4 d. (gavimo registracijos Nr. 02-01-2086), t. y. praleidusi įstatymo numatytą terminą.

15Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėja nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo priimta ir paskelbta Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis (b. l. 34). ABTĮ 93 straipsnyje reglamentuota, kad jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims <…>, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai. Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo lydraščių matyti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 25 d. nutarties nuorašai M. G. buvo siunčiami du kartus, t. y. neįsiteisėjusios nutarties nuorašas išsiųstas 2010 m. kovo 26 d. (b. l. 38) ir įsiteisėjusios nutarties nuorašas išsiųstas 2010 m. balandžio 19 d. (b. l. 39), tuo tarpu pareiškėja teigia, kad gavo tik 2010 m. balandžio 19 d. siųstą įsiteisėjusios nutarties nuorašą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, neturi pagrindo abejoti minėtu pareiškėjos paaiškinimu, kadangi byloje nėra šią aplinkybę paneigiančių įrodymų.

16Pažymėtina, kad įstatyme numatytas trumpas, vos dešimties dienų terminas skundui paduoti įpareigoja asmenis, turinčius teisę skųsti byloje priimtą nutarimą, šia savo procesine teise naudotis itin operatyviai, atidžiai, rūpestingai bei sąžiningai, nes priešingu atveju jų procesinė teisė teikti byloje apeliacinį skundą nebus ginama. Iš byloje esančio Vilniaus apygardos administraciniam teismui teikto 2010 m. gegužės 12 d. M. G. prašymo matyti, kad pareiškėja tuo metu jau žinojo faktą, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi buvo išskirti jos reikalavimai dėl žalos atlyginimo į atskirą bylą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindo spręsti, jog nutarties apskundimo terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, nėra. Jokių objektyvių priežasčių, pateisinančių delsimą pateikti apeliacinį skundą nuo sužinojimo apie užvestą atskirą bylą dienos, t. y. 2010 m. gegužės 12 d., pareiškėja nenurodė. Tokių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas, todėl spręstina, kad elgdamasi rūpestingai ir atidžiai, M. G. galėjo operatyviai imtis atitinkamų priemonių, siekdama įgyvendinti savo teisę į apeliaciją. Atsižvelgus į tai, spręstina, kad siekdama realizuoti apeliacijos teisę, M. G. neveikė pakankamai operatyviai ir rūpestingai.

17Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas ne dėl svarbių priežasčių, o dėl pačios M. G. subjektyvių veiksmų (nepakankamo rūpestingumo operatyviai ginti savo teises ir teisėtus interesus), todėl prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą netenkinamas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 5 dalimi, 34 straipsnio 1 ir 4 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

18M. G. prašymo netenkinti, praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti neatnaujinti ir apeliacinį skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai