Byla Ik-905-561/2012
Dėl nutarimo dalies pakeitimo (tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Computer data international“, UAB „Media Inkognito“, UAB „Elektromarktas“, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, UAB „GPP“, BĮ UAB „Interatlas“, UAB „Palink“, UAB „Pigu“, UAB „Play prekyba“ ir UAB „Ronas“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant atsakovės atstovei Ignei Gražytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies pakeitimo (tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Computer data international“, UAB „Media Inkognito“, UAB „Elektromarktas“, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, UAB „GPP“, BĮ UAB „Interatlas“, UAB „Palink“, UAB „Pigu“, UAB „Play prekyba“ ir UAB „Ronas“).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ (buvusi UAB „Bomba“) (toliau – Pareiškėja) su skundu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) 2010-01-28 nutarimo Nr. 2S-2 „Dėl bendrovių, užsiimančių audiovizualinių kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (toliau – Nutarimas) dalį, kuria UAB „Bomba“ pripažinta pažeidusia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 str. 1 d. 1 punktą; 2) teismui nusprendus, kad UAB „Bomba“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punktą, sumažinti Konkurencijos tarybos UAB „Bomba“ paskirtą 18 300 Lt baudą iki 1 181,33 Lt.

4Pareiškėja skunde dėl Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto pažeidimo nustatymo paaiškino, kad Konkurencijos taryba Nutarimu įpareigojo UAB „Bomba“ nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimą, jei jis vis dar tęsiamas, ir skyrė UAB „Bomba“ 18 300 Lt baudą. Pareiškėjos manymu, atsakovė, nustatydama pažeidimo faktą, turėjo nustatyti ir priežastinį ryšį tarp įvykusio draudžiamo konkurentų bendravimo (susitarimo) ir elgesio rinkoje, tačiau nagrinėjamu atveju ji neįrodė, kad UAB „Bomba“ ir UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ tokį susitarimą sudarė. Iš atsakovės nurodyto UAB „Bomba“ ir UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ atstovų susirašinėjimo negalima daryti išvados, jog tarp šių bendrovių buvo sudaryti suderinti susitarimai ar priimti sprendimai nustatyti parduodamų prekių kainas. UAB „Bomba“ su UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ derino galimas sutarties sąlygas ir siekė, kad būtų išvengta galimo kainų ribojimo, taip pat neišreiškė bendros valios, nesuderino veiksmų dėl konkrečių prekių kainų nustatymo. Nagrinėjamu atveju neįmanoma nustatyti priežastinio ryšio tarp UAB „Bomba“ ir UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ bendravimo bei jų vėlesnio elgesio rinkoje. UAB „Bomba“ ir UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ mažmeninės atitinkamų prekių kainos buvo panašios dėl to, kad jos prekiavo tomis pačiomis prekėmis.

5Pareiškėja mano, kad Konkurencijos taryba netinkamai pritaikė įstatymą ir paskyrė UAB „Bomba“ nepagrįstai didelę baudą. Nurodė nesutinkanti su paskirta bauda ir jos dydžiu ne tik todėl, kad UAB „Bomba“ nėra padariusi minimo pažeidimo, bet ir todėl, kad skirdama baudą atsakovė neatsižvelgė į UAB „Bomba“ finansinę būklę, t. y., kad UAB „Bomba“ finansinė būklė yra tokia, jog paskirta bauda gali sukelti neigiamų pasekmių ne tik jai, bet ir tretiesiems asmenims. Pabrėžė, jog skirdama baudą Konkurencijos taryba neatsižvelgė į pažeidimo pavojingumą, jo trukmę, lokalizaciją, todėl neindividualizavo skiriamos baudos dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Bomba“ finansinė padėtis yra sunki, taip pat į tai, kad UAB „Bomba“ net nebuvo galimo pažeidimo iniciatorė, neatliko jokių aktyvių ar pasyvių veiksmų, jos atžvilgiu nebuvo nustatyta sunkinančių aplinkybių, Konkurencijos tarybos skirta bauda turėtų būti sumažinta 50 procentų (iki 9 150 Lt). Taip pat atkreipė dėmesį, kad UAB „Bomba“ bendradarbiavo su Konkurencijos taryba, teikė jai visą turimą medžiagą, todėl atsakovė turėjo galimybę paskirti mažesnę baudą. Be to, taikydama Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 dalį, atsakovė privalėjo bazinį baudos dydį skaičiuoti nuo UAB „Bomba“ pajamų, gautų 2009 m. iš UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ DVD pardavimų, nes tokia baudų skaičiavimo tvarka nustatyta Europos Sąjungos teismų praktikoje, o tai reiškia, kad nėra jokio pagrindo kitaip aiškinti ir taikyti Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 dalies nuostatą, todėl UAB „Bomba“ paskirta bauda neturėjo būti didesnė nei 1 181,33 Lt.

6Atsakovė Konkurencijos taryba su Pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Dėl UAB „Bomba“ skundo argumentų atsakovė paaiškino, kad pagrįstai konstatavo, jog tarp UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ ir UAB „Bomba“ buvo sudarytas draudžiamas susitarimas, pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punktą, nes minėtam susitarimui konstatuoti pakanka nustatyti, kad įmonės išreikštų bendrą valią elgtis rinkoje tam tikru apibrėžtu būdu. Ši valia gali būti išreiškiama pačiu įmonių elgesiu. Nagrinėjamu atveju minėtų bendrovių draudžiamas susitarimas pasireiškė suderintais veiksmais. Nutarime įrodyta jų bendra valia elgtis rinkoje tam tikru būdu bei atitinkamas elgesys rinkoje. Yra įrodyta, kad UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ ir UAB „Bomba“ buvo pasiekusios konsensusą dėl prekių pardavimo kainų. Priežastinį ryšį tarp jų veiksmų suderinimo ir elgesio rinkoje galima preziumuoti remiantis tuo, kad po veiksmų suderinimo jos, toliau veikdamos rinkoje ir nustatydamos savo elgesį joje, atsižvelgė į apsikeistą informaciją. Tai, kad UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ ir UAB „Bomba“ sudarė draudžiamą susitarimą, t. y. suderino savo veiksmus, patvirtina šių įmonių atstovų susirašinėjimas, kurio metu apsikeista konkurenciją ribojančia informacija ir suderinti veiksmai. Tai patvirtina ir atsakovės atlikta kainų analizė, iš kurios matyti, kad UAB „Bomba“ galutiniams vartotojams parduodamų prekių kainos buvo iš esmės tokios pačios arba kiek didesnės už UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ nurodytas kainas.

7Konkurencijos tarybos teigimu, Nutarime ji nurodžiusi, kad baudos nustatymo teisinis pagrindas yra Konkurencijos įstatymas, kurio 41 str. 1 dalyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams yra skiriama piniginė bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais ir kurio Konkurencijos taryba nustatinėdama baudas negali nesilaikyti. Taigi, atsakovė teigia nuo įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais jai suteiktos teisės skirti baudą už draudžiamus susitarimus iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, nenukrypo. Tai akivaizdžiai patvirtina Nutarimo 12.1 dalis, kurioje pažymima, kad baudos dydis UAB „Bomba“ už pavojingumą lygus 2 procentams ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų 2008 metais.

8Atsakovė nepagrįstais laiko Pareiškėjos skundo argumentus, kad skirdama baudą neįvertino UAB „Bomba“ atsakomybę lengvinančių aplinkybių, todėl paskyrė bendrovei nepagrįstai didelę baudą. UAB „Bomba“ mano, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai atsakomybę lengvinančia aplinkybe nelaikė sunkios bendrovės finansinės padėties, nors tokia lengvinanti aplinkybė numatyta Konkurencijos įstatymo 42 str. 2 dalyje, taip pat, kad UAB „Bomba“ bendradarbiavo su Konkurencijos taryba, pateikė jai visą žinomą medžiagą ir nebuvo nei susitarimo iniciatorius, nei skatino ūkio subjektus dalyvauti tokiame susitarime.

9Atsakydama į šiuos argumentus atsakovė pabrėžė, kad Teisingumo Teismas yra nurodęs, jog Europos Komisija neturėtų atsižvelgti į nepalankią pažeidėjo finansinę situaciją, kadangi tai prilygtų nepagrįsto konkurencinio pranašumo suteikimui mažiau prie rinkos sąlygų prisitaikiusiam ūkio subjektui. Tai reiškia, kad sunki finansinė padėtis gali būti pripažįstama atsakomybę lengvinančia aplinkybe tik išimtiniais atvejais. Be to, Pareiškėja Konkurencijos tarybai tyrimo metu ar bylų nagrinėjimo metu nepateikė jokių objektyvių įrodymų apie galimai sunkią savo finansinę padėtį ir Konkurencijos taryba net neturėjo ką vertinti. Kita vertus, atkreipė dėmesį, kad Konkurencijos taryba, visgi, atsižvelgė ir įvertino, kad šiuo metu dėl visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, susiklosčiusios sunkios ekonominės situacijos visi ūkio subjektai susiduria su finansiniais sunkumais, todėl, atsižvelgus į šią aplinkybę, taip pat vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo skiriant baudas principais, skirtinos baudos dydį UAB „Bomba“ sumažino papildomai 10 procentų. Taigi, iš esmės į Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes buvo atsižvelgta, nors tai ir nebuvo kvalifikuota kaip Konkurencijos įstatymo 42 str. 2 dalyje numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės taikymas. Tuo tarpu tai, kad UAB „Bomba“ tyrimo metu teikė atsakovei jos prašomą informaciją, nelaikytina aktyvia pagalba atsakovei atliekant tyrimą, o pripažintina Konkurencijos įstatyme nustatytos pareigos vykdymu.

10Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Konkurencijos tarybos atstovė su pareiškėjos BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ skundu nesutiko, pabrėždama, jog mano, kad UAB „Bomba“ paskirta bauda turi likti tokia pati, tačiau, atsižvelgiant į LVAT išdėstytą poziciją, neprieštarauja, kad bauda būtų sumažinta.

11Byloje kilęs ginčas dėl Konkurencijos tarybos Nutarimu UAB „Bomba“ paskirtos baudos dydžio pagrįstumo ir teisėtumo.

12Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą dėl bendrovių, užsiimančių audiovizualinių kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams, 2010-01-28 nutarimu Nr. 2S-2 (t. 1, b. l. 124-145) pripažino, kad UAB „Bomba“, UAB „Computer Data International“, UAB „Elektromarktas“, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, UAB „GPP“, BĮ UAB „Interatlas“, UAB „Media Incognito“, UAB „Palink“, UAB „Pigu“, UAB „Play prekyba“ ir UAB „Ronas“ sudarė draudžiamą susitarimą nustatyti (fiksuoti) filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, perpardavimo kainas ir tokiu būdu pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto reikalavimus. Už šį pažeidimą UAB „Bomba“ skirta 18 300 Lt bauda.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – VAAT) 2010-09-20 sprendimu (t. 2, b. l. 166-177) Nutarimo dalį, kuria UAB „Bomba“ pripažinta pažeidusia Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto reikalavimus ir jai skirta 18 300 Lt bauda, panaikino.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2011-06-23 nutartimi (t. 3, b. l. 85-127) Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą dėl VAAT 2010-09-20 sprendimo dalyje dėl UAB „Bomba“ panaikino ir grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti Nutarimu paskirtos baudos pagrįstumo ir teisėtumo klausimą. Konstatavo, kad UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ ir UAB „Bomba“ susitarė dėl UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ prekių, platinamų UAB „Bomba“, kainų nustatymo mažmeninėje rinkoje.

15Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje teismas įpareigotas nustatyti, ar Nutarimu UAB „Bomba“ paskirta baudos suma yra teisėta ir pagrįsta, o dėl pažeidimo, už kurį UAB „Bomba“ skirta bauda, nepasisako, nes pažeidimo padarymo faktas yra konstatuotas galutine ir neskundžiama LVAT nutartimi, todėl pakartotinai neįrodinėtinas.

16Ginčo santykius reglamentuoja Konkurencijos įstatymas ir Vyriausybės 2004-12-06 nutarimu Nr. 1591 patvirtintos Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės (toliau – ir Baudos nustatymo taisyklės).

17Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 dalyje nustatyta, kad už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Skiriamos ūkio subjektams baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai (Konkurencijos įstatymo 42 str. 1 dalis). Baudos dydis skaičiuojamas, vadovaujantis Baudos nustatymo taisyklėmis.

18Pagal Konkurencijos įstatymo 40 str. 1 d. 3 punktą, baudas už konkurencijos teisės pažeidimus ūkio subjektams turi teisę skirti Konkurencijos taryba, kuri, skirdama nuobaudas, turi plačią diskreciją, tačiau šioje srityje ji negali veikti nevaržomai. Šią instituciją saisto tiek bendrieji teisės principai, tiek specialiosios konkurencijos teisės ar bendrosios viešojo administravimo normos. Tuo tarpu teismui yra suteikti įgaliojimai patikrinti, ar šių teisės reikalavimų Konkurencijos taryba laikėsi.

19Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad baudos dydis pagal esamą teisinį reguliavimą yra siejamas su procentine atitinkamo ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais išraiška ir, kad baudos dydis nėra siejamas su pajamomis, gautomis darant pažeidimą (LVAT 2006-05-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A444-686/20006, Administracinių teismų praktika, Nr. 9, 2007, p. 107-137, LVAT 2008-11-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Administracinė jurisprudencija, Nr. 16, 2008, p. 176-203). Tuo tarpu spręsdama klausimą, nuo kurių metų ūkio subjekto pajamų turi būti skaičiuojama bauda, LVAT kolegija pasisakė, kad praėję ūkiniai metai paprastai turėtų būti suprantami, kaip pilni paskutiniai ūkiniai metai iki Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo momento. Tačiau tam tikrais atvejais, kai objektyviai negalima remtis tų metų duomenimis (dėl jų realaus ar potencialaus nepatikimumo, neadekvatumo ar kt.), praėję ūkiniai metai gali būti siejami ir su kitu artimiausiu konkurencijos institucijos sprendimo priėmimo dienai vienerių ūkinių metų laikotarpiu.

20Baudos dydžio nustatymo tvarka įtvirtinta Baudos nustatymo taisyklių II dalyje, kurioje nustatyta, kad baudos dydis nustatomas, apskaičiuojant baudos už pažeidimo pavojingumą dydį, baudos pažeidimo trukmės dydį ir šių dydžių sumą. Nustatant pažeidimo pavojingumą, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, pažeidimo sukeltas pasekmes atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti) ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės teritorijos (geografinės rinkos) plotą. Taip nustatyta bauda atitinkamai mažinama arba didinama iki 50 procentų, atsižvelgiant į: ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir sunkinančias aplinkybes bei kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai (t. y. į tai, ar ūkio subjektas buvo pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą jis atliko aktyvų ar pasyvų vaidmenį, taip pat į ūkio subjekto užimamą rinkos dalį).

21Konkurencijos įstatymo 42 str. 2 dalyje nustatyta, kad atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad ūkio subjektai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo metu, atlygino nuostolius, pašalino padarytą žalą, savo valia nutraukė pažeidimą, neįgyvendino konkurenciją ribojančių veiksmų, pripažino Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatytas esmines aplinkybes, taip pat tai, kad pažeidimą sudarantis elgesys buvo nulemtas valdžios institucijų veiksmų, ir labai sunki ūkio subjekto finansinė padėtis. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad ūkio subjektai kliudė vykdyti tyrimą, slėpė įvykdytą pažeidimą, tęsė pažeidimą, nepaisydami Konkurencijos tarybos įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus arba jei pakartotinai įvykdė pažeidimą, už kurį ūkio subjektams jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos (Konkurencijos įstatymo 42 str. 3 dalis).

22LVAT 2011-03-28 sprendime administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011 yra konstatavęs, kad bauda gali būti sumažinta tiems ūkio subjektams, kurie pateikė pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad jie iš esmės nevykdė sudaryto draudžiamo susitarimo, t. y. sąmoningai nukrypo nuo susitarimo ir, turėdami visas galimybes, jo nerealizavo. Sprendžiant dėl šios lengvinančios aplinkybės taikymo, turi būti matomi aiškūs ūkio subjekto veiksmai rinkoje, kurie patvirtintų, kad buvo nukrypta nuo draudžiamo susitarimo. Gali būti atsižvelgiama į sąmoningą ūkio subjektų sutartų sąlygų nesilaikymą tais atvejais, jeigu iš bylos aplinkybių aiškiai matyti nuoseklus susitarimo sąlygų neatitinkantis ūkio subjekto elgesys rinkoje, o ne atsitiktiniai pavieniai veiksmai. Įrodinėjimo pareiga šiuo atveju tenka ūkio subjektui, teigiančiam, jog jis iš esmės neįgyvendino draudžiamo susitarimo sąlygų – neįgyvendino konkurenciją ribojančių veiksmų.

23Iš Nutarimo turinio (t. 1, b. l. 124-145) matyti, kad baudos UAB „Bomba“ skyrimo pagrindu Konkurencijos taryba laikė Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 dalį. Nurodė, jog nustatant baudos dydį atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį ir akcentavo, kad susitarimai, kuriais ūkio subjektai nustatė (fiksavo) prekių perpardavimo kainas, laikytini sunkiais. Nustatydama baudos dydį, Konkurencijos taryba atsižvelgė ir į tai, kad tiriant pažeidimą nagrinėti vertikalieji konkurentų susitarimai. Vadovaudamasi LVAT 2006-05-11 nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-686/2006, kurioje konstatuota, kad baudos dydis už pažeidimo pavojingumą, kainų nustatymo lokalinėje rinkoje atveju yra 4 proc. bendrųjų metinių ūkio subjektų pajamų bei tai, kad vertikalieji susitarimai yra mažiau žalingi nei horizontalieji,

Nutarė

24, kad šioje byloje baudos dydis UAB „Bomba“ už pavojingumą lygus 2 proc. šio ūkio subjekto bendrųjų 2008 m. metinių pajamų.

25Įvertinusi tai, kad filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, platinimas UAB „Bomba“ yra tik papildoma veikla, sudaranti nedidelę jos 2008 m. visų gautų bendrųjų pajamų bei tai, kad subjekto dėl pažeidimo gautos neteisėtos pajamos galėjo sudaryti apie 15-30 proc. pajamų, gautų iš filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse platinimo, Konkurencijos taryba manė, jog, remiantis teisingumo ir protingumo principais, individualų bei bendrą atgrasomąjį efektą nuo pažeidimo padarymo ateityje pasiektų baudos dydis už pavojingumą, sudarantis 20 proc. skaičiuojant nuo pajamų, kurios gautos iš prekių, susijusių su pažeidimu, platinimo.

26Pareiškėja laikosi pozicijos, jog, taikydama Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 dalį, atsakovė privalėjo bazinį baudos dydį skaičiuoti nuo UAB „Bomba“ pajamų, gautų 2009 m. iš UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ DVD pardavimų, todėl UAB „Bomba“ paskirta bauda neturėjo būti didesnė nei 1 181,33 Lt.

27Šiuo aspektu pažymėtina, kad LVAT, spręsdamas baudų, paskirtų kitoms bendrovėms, pagrįstumo klausimą, nutartyje administracinėje byloje Nr. AS25-206/2010 pažymėjo, jog tai, kad Konkurencijos taryba dalies ūkio subjektų atžvilgiu baudos dydį už pavojingumą apskaičiavo ne nuo bendrųjų metinių pajamų, o nuo pajamų, kurios gautos iš prekių, susijusių su pažeidimu, platinimo (t. y. pajamų, gautų iš filmų, įrašytų į skaitmeninius vaizdo diskus arba vaizdajuostes, pardavimų), lėmė protingumo bei teisingumo principų taikymas, o Konkurencijos taryba, tokiu būdu įgyvendindama diskrecijos teisę, baudos nustatymą ir skyrimą reglamentuojančių teisės aktų nepažeidė. Šios teisėtai įgyvendintos diskrecijos dalimi, LVAT teisėjų kolegijos nuomone, buvo ir tai, kad Konkurencijos taryba pajamas, susijusias su pažeidimu (nuo kurių skaičiuota procentinė baudos už pavojingumą išraiška), laikė ne pajamas, gautas tik iš tiekėjo platinamų prekių pardavimų, o iš visų filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, pardavimų. Tokią Konkurencijos tarybos pasirinktą su pažeidimu susijusią pajamų sampratą LVAT teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nustatyti konkurencijos teisės pažeidimai, galimai sukurdami pernelyg didelį skaidrumą konkurencijoje tarp kainų, galėjo paveikti ne tik UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ prekių, bet ir apskritai filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, rinką, laikė pagrįsta.

28Išanalizavęs teisinį reguliavimą ir LVAT suformuotą praktiką, teismas daro išvadą, kad Pareiškėjos skundo argumentai dėl Konkurencijos tarybos pareigos bazinį baudos dydį skaičiuoti nuo UAB „Bomba“ pajamų, gautų 2009 m., ir tik iš UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ DVD pardavimų, atmestini kaip nepagrįsti, suformuluoti tik subjektyvios nuomonės pagrindu, todėl nelaikytini pakankamu pagrindu mažinti UAB „Bomba“ paskirtą baudą šiuo aspektu.

29Nutarime nurodyta, kad UAB „Bomba“ neteisėtai veikė laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. balandžio mėn. Remdamasi Baudos nustatymo taisyklių 4 punktu, Konkurencijos taryba akcentavo, kad baudos dydis už pažeidimo trukmę UAB „Bomba“ didinamas 10 procentų už kiekvienus pažeidimo metus. Teisėjų kolegijos vertinimu, baudos dydį už pažeidimo trukmę Konkurencijos taryba UAB „Bomba“ 10 procentų padidino pagrįstai.

30Teisėjų kolegija sutinka su Pareiškėjos skundo teiginiais, kad atsakomybę sunkinančių aplinkybių jos veiksmuose nėra. Tačiau sunkinančių aplinkybių UAB „Bomba“ veiksmuose nenustatė ir Konkurencijos taryba, todėl skirdama baudą pagrįstai jos nepadidino.

31Atsižvelgusi į susiklosčiusią sunkią ekonominę situaciją bei vadovaudamasi teisingumo ir proporcingumo skiriant baudas principais, Konkurencijos taryba skirtinos baudos dydį, nustatytą už pažeidimo pavojingumą ir trukmę, UAB „Bomba“ ir visiems kitiems nagrinėjamiems ūkio subjektams papildomai sumažino 10 procentų. Todėl teisėjų kolegija nepagrįstais laiko Pareiškėjos skundo argumentus, kad skirdama baudą atsakovė neatsižvelgė į prastą UAB „Bomba“ finansinę būklę ir nemato teisinio pagrindo papildomai mažinti baudos UAB „Bomba“ už sunkią ekonominę padėtį.

32Nepaisant to, kad Konkurencijos taryba, apskaičiuodama baudos dydį UAB „Bomba“, veikė teisėtai, nepažeisdama baudos už tokio pobūdžio pažeidimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, teisėjų kolegijos vertinimu, paskirtos baudos apskaičiavimas nėra pakankamai motyvuotas ir pagrįstas.

33LVAT 2011-06-23 nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011 konstatavo, kad „UAB „Media Incognito“ atveju Konkurencijos taryba taikė didesnį nei minimalus galimas pajamų iš UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ prekių pardavimų procentinis dydis, t. y. nustatė, kad baudos dydis už pavojingumą yra 20 proc. nuo pajamų, gautų iš prekių, susijusių su pažeidimu, platinimu, nors pažymėjo, kad neteisėtos pajamos <...> galėjo sudaryti 15-30 proc. Nei Nutarime, nei proceso metu toks Konkurencijos tarybos pasirinkimas nebuvo argumentuotas, todėl laikytina, jog UAB „Media Incognito“ paskirtas baudos dydis nėra pakankamai pagrįstas“.

34Iš Nutarimo turinio matyti, kad Konkurencijos taryba nustatė, jog filmų, įrašų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, platinimas UAB „Bomba“, kaip ir UAB „Media Incognito“, yra tik papildoma veikla ir įvertino, kad UAB „Bomba“, kaip ir UAB „Media Incognito“ pajamos galėjo sudaryti apie 15-30 procentų pajamų, gautų iš filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, platinimo, tačiau nusprendė, kad atgrasomąjį efektą nuo pažeidimo padarymo ateityje pasiektų baudos dydis už pavojingumą, sudarantis 20 procentų skaičiuojant nuo pajamų, kurios gautos iš prekių, susijusių su pažeidimu, platinimo.

35Atsižvelgdama į aukščiau minėtoje LVAT nutartyje pateiktą iš esmės analogiškoje kaip ir UAB „Bomba“ situacijoje išvadą dėl nepagrįsto baudos UAB „Media Incognito“ už pažeidimo pavojingumą skyrimo, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ir UAB „Bomba“ atžvilgiu tokio baudos dydžio už pažeidimo pavojingumą skyrimas Nutarime nebuvo pakankamai argumentuotas ir pagrįstas. Nustačius, kad UAB „Bomba“ paskirtas baudos už pažeidimo pavojingumą paskyrimas nebuvo pakankamai pagrįstas, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovės atstovė teisminio nagrinėjimo metu iš esmės neginčijo galimybės mažinti UAB „Bomba“ paskirtą baudą dėl bendrovės prastos finansinės padėties, UAB „Bomba“ prašymas dėl paskirtos baudos sumažinimo iki 1 181,33 Lt tenkinamas iš dalies, mažinant UAB „Bomba“ paskirtą baudą 15 procentų, t. y. nuo 18 300 Lt iki 15 555 Lt.

36Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 str. 1, 4 punktais, 127, 129 straipsniais, teismas

n u s p r e n d ė:

38pareiškėjos BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ skundą tenkinti iš dalies.

39Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 2S-2 UAB „Bomba“ paskirtą baudą sumažinti iki 15 555 Lt (penkiolikos tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt penkių litų).

40Kitą BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ (buvusi UAB... 4. Pareiškėja skunde dėl Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto... 5. Pareiškėja mano, kad Konkurencijos taryba netinkamai pritaikė įstatymą ir... 6. Atsakovė Konkurencijos taryba su Pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį... 7. Konkurencijos tarybos teigimu, Nutarime ji nurodžiusi, kad baudos nustatymo... 8. Atsakovė nepagrįstais laiko Pareiškėjos skundo argumentus, kad skirdama... 9. Atsakydama į šiuos argumentus atsakovė pabrėžė, kad Teisingumo Teismas... 10. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Konkurencijos tarybos atstovė su... 11. Byloje kilęs ginčas dėl Konkurencijos tarybos Nutarimu UAB „Bomba“... 12. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – VAAT) 2010-09-20... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2011-06-23... 15. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 16. Ginčo santykius reglamentuoja Konkurencijos įstatymas ir Vyriausybės... 17. Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 dalyje nustatyta, kad už draudžiamus... 18. Pagal Konkurencijos įstatymo 40 str. 1 d. 3 punktą, baudas už konkurencijos... 19. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad baudos dydis pagal... 20. Baudos dydžio nustatymo tvarka įtvirtinta Baudos nustatymo taisyklių II... 21. Konkurencijos įstatymo 42 str. 2 dalyje nustatyta, kad atsakomybę... 22. LVAT 2011-03-28 sprendime administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011 yra... 23. Iš Nutarimo turinio (t. 1, b. l. 124-145) matyti, kad baudos UAB „Bomba“... 24. , kad šioje byloje baudos dydis UAB „Bomba“ už pavojingumą lygus 2 proc.... 25. Įvertinusi tai, kad filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir... 26. Pareiškėja laikosi pozicijos, jog, taikydama Konkurencijos įstatymo 41 str.... 27. Šiuo aspektu pažymėtina, kad LVAT, spręsdamas baudų, paskirtų kitoms... 28. Išanalizavęs teisinį reguliavimą ir LVAT suformuotą praktiką, teismas... 29. Nutarime nurodyta, kad UAB „Bomba“ neteisėtai veikė laikotarpiu nuo 2008... 30. Teisėjų kolegija sutinka su Pareiškėjos skundo teiginiais, kad atsakomybę... 31. Atsižvelgusi į susiklosčiusią sunkią ekonominę situaciją bei... 32. Nepaisant to, kad Konkurencijos taryba, apskaičiuodama baudos dydį UAB... 33. LVAT 2011-06-23 nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011... 34. Iš Nutarimo turinio matyti, kad Konkurencijos taryba nustatė, jog filmų,... 35. Atsižvelgdama į aukščiau minėtoje LVAT nutartyje pateiktą iš esmės... 36. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 38. pareiškėjos BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ skundą... 39. Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 2S-2 UAB „Bomba“... 40. Kitą BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ skundo dalį atmesti... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...