Byla I-9298-208/2014
Dėl išvados panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Donato Vansevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Violetos Petkevičienės ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjos Ukmergės rajono savivaldybės atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Ukmergės rajono savivaldybės prašymą atsakovei Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB korporacijai „Matininkai“, UAB „Ukmergės šiluma“ dėl išvados panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ukmergės rajono savivaldybė (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Turto vertinimo priežiūros tarnybos (toliau – ir TVPT, atsakovė) 2014-06-30 išvadą Nr. T-13(14)-I „Dėl UAB korporacijos „Matininkai“ vardu parengtos Turto vertinimo ataskaitos Nr. 10A0-1308-0009 atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“ (toliau – ir skundžiama išvada) ir įpareigoti TVPT pakartotinai patikrinti UAB korporacijos „Matininkai“ vardu 2013-09-24 parengtą Turto vertinimo ataskaitą Nr. 10A0-1308-0009 dėl atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui bei Turto ir verslo vertinimo metodikai (t. I, b. l. 1–5).

4Pareiškėja paaiškino, kad 2013-09-27 gavo UAB korporacijos „Matininkai“ 2013-09-24 Turto vertinimo ataskaitą Nr. 10A0-1308-0009 dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, rinkos vertės nustatymo (toliau – ir Turto vertinimo ataskaita) ir manydama, kad ši ataskaita neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – ir TVVPĮ) nustatytų reikalavimų, pateikė atsakovei paklausimą, kuriuo prašė pateikti išvadą dėl šios ataskaitos atitikties TVVPĮ reikalavimams. Mano, kad skundžiama išvada yra neteisėta ir nepagrįsta, nes prieštarauja teisės normų reikalavimams bei suformuotai teisminei praktikai. Pareiškėjos teigimu, skundžiama išvada neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 str. reikalavimų individualiems administraciniams aktams – joje nėra nurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nulėmę tokio sprendimo priėmimą, nepaaiškinta, kaip išvadoje paminėtos normos buvo pritaikytos aptariamu atveju, nebuvo vertinti pareiškėjos atsakovei pateikti argumentai. Kartu pažymėjo, kad Turto vertinimo ataskaita sukels neigiamas pasekmes jai bei jos įsteigtai šilumos tiekimo įmonei UAB „Ukmergės šiluma“, nes atsakovės sprendimas (išvada) turės tiesioginę įtaką jos bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesų gynybai byloje su ataskaitos užsakovu UAB „Miesto energija“.

5Atsakovė su pareiškėjos prašymu nesutiko ir prašė bylą nutraukti (t. I, b. l. 36–47).

6Atsakovė nurodė, kad TVPT išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties TVVPĮ 22 str. nustatytiems reikalavimams negali būti administracinės bylos dalyku, kadangi tokio pobūdžio išvados nesukelia teisinių pasekmių, todėl byla turėtų būti nutraukta.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB korporacija „Matininkai“ prašė bylą nutraukti arba pareiškėjos prašymą atmesti (t. I, b. l. 16–19).

8UAB korporacija „Matininkai“ nurodė, kad pareiškėjos skundžiama išvada nėra administraciniams teismams skundžiamas sprendimas, joje nėra privalomų nurodymų suinteresuotiems asmenims, tai konstatuojamojo pobūdžio aktas, nesukeliantis konkrečių teisinių pasekmių. Be to, pareiškėjos nurodomi argumentai dėl Turto vertinimo ataskaitos trūkumų yra visiškai nepagrįsti.

9Byla nutraukiama.

10Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl TVPT 2014-06-30 išvados Nr. T-13(14)-I „Dėl UAB korporacijos „Matininkai“ vardu parengtos Turto vertinimo ataskaitos Nr. 10A0-1308-0009 atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“ (t. III, b. l. 46) teisėtumo ir pagrįstumo.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB korporacija „Matininkai“ 2013-09-24 parengė Turto vertinimo ataskaitą Nr. 10A0-1308-0009 pagal UAB „Miesto energija“ užsakymą, kuriuos vertinimo objektas buvo nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas (pagal užsakovo pateiktą sąrašą), esantis Ukmergės rajono savivaldybėje, Ukmergės miesto teritorijoje ir Ukmergės rajono savivaldybės Vidiškių seniūnijos Šventupės kaime bei Deltuvos seniūnijos Dainavos kaime (t. I, b. l. 48–199, t. II, b. l. 1–200, t. III, b. l. 1–17). Ukmergės rajono savivaldybės meras 2013-12-05 raštu Nr. (6.21)-18-3552 „Dėl turto vertinimo ataskaitos atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams“ kreipėsi į TVPT (t. III, b. l. 18–20), kuri priėmė 2014-06-30 išvadą Nr. T-13(14)-I „Dėl UAB korporacijos „Matininkai“ vardu parengtos Turto vertinimo ataskaitos Nr. 10A0-1308-0009 atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“ (t. III, b. l. 46).

12Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 5 str. 3 d. 1 p. nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 22 str. 1 d.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), sistemiškai aiškindamas nurodytas teisės aktų nuostatas, ne kartą yra pažymėjęs, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Jeigu skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (LVAT 2012-01-09 nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011).

13LVAT praktikoje laikomasi pozicijos, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos. Asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p. teismas turi atsisakyti priimti skundą, kai byla nepriskirtina teismo kompetencijai. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą, teismas turi nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu (LVAT 2012-06-07 nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2143/2012).

14LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2014-05-28 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. AS602-162/2014, išaiškino, kad TVPT išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties TVPPĮ nuostatoms savaime jokių teisinių pasekmių nesukelia, nes yra tik TVPT nuomonė dėl ataskaitų atitikties, ir negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų galėtų būti kvestionuojamos, jei būtų skundžiami jų iš dalies nulemti, teisines pasekmes sukeliantys administraciniai aktai.

15Dėl pareiškėjos teiginio, jog skundžiama išvada turės tiesioginę įtaką jos bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesų gynybai byloje su Turto vertinimo ataskaitos užsakove UAB „Miesto energija“, pažymėtina, kad pati skundžiama išvada savaime nelemia jokio asmenų teisinės padėties pasikeitimo, kitoje pareiškėjos nurodomoje byloje ji galės būti vertinama, tačiau, būdama tik TVPT nuomonė, ji nėra privaloma vadovautis teismui. Pabrėžtina, kad ne visi oficialūs rašytiniai įrodymai turi būti ginčijami teisme inicijuojant dėl to atskirą administracinį procesą. Oficialūs rašytiniai įrodymai gali būti ginčijami civiliniame arba baudžiamajame procese, ginčijant jų turinį kitais įrodymais. Tad pagal formuojamą teismų praktiką, pareiškėjos skundžiama išvada negali būti administracinės bylos dalyku.

16Įvertinęs pareiškėjos ginčijamo akto pobūdį ir atsižvelgęs į aptartą LVAT praktiką, teismas konstatuoja, kad skundžiama išvada nesukelia pareiškėjai teisinių pasekmių, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Vadovaujantis ABTĮ 101 str. 1 p. administracinė byla nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Antrasis pareiškėjos reikalavimas įpareigoti TVPT pakartotinai patikrinti UAB korporacijos „Matininkai“ vardu 2013-09-24 parengtą Turto vertinimo ataskaitą Nr. 10A0-1308-0009 dėl atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui bei Turto ir verslo vertinimo metodikai, yra išvestinis, tai yra negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku, todėl administracinė byla dėl šio reikalavimo taip pat nutrauktina ABTĮ 101 str. 1 p. pagrindu.

17Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 101 str. 1 p.,

Nutarė

18administracinę bylą Nr. I-9298-208/2014 pagal pareiškėjos Ukmergės rajono savivaldybės prašymą atsakovei Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB korporacijai „Matininkai“, UAB „Ukmergės šiluma“ dėl išvados panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai