Byla 2-15174-730/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. J., (išieškotojas) Erranto Ltd., atstovaujamas advokatės S. B

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo (skolininko) UAB „TTF Garantija“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. J., (išieškotojas) Erranto Ltd., atstovaujamas advokatės S. B.,

Nustatė

2civilinė byla yra nagrinėjama pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio G. J. veiksmų. Pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/01047, prašo pripažinti neteisėtu 2012-09-25 antstolio patvarkymą ir įpareigoti antstolį G. J. vykdomąją bylą Nr. 0091/11/01047 nutraukti. Prašymo pagrindu nurodo aplinkybes, kad atstovavimo sutartis, pagal kurią advokatei S. B. pavesta atstovauti išieškotoją Erranto Ltd., yra negaliojanti, todėl advokatė neturėjo teisės pateikti vykdomojo dokumento antstoliui vykdyti. Galiojimo terminas atstovavimo sutarties yra pasibaigęs, be to, joje yra klastojimo požymių. Atstovavimo sutartis sudaryta 2010-06-21, jos galiojimo terminas nėra apibrėžtas. Advokato su klientu sudaryta sutartis prilyginama įgaliojimui, todėl nesant nurodytam galiojimo terminui galioja vienerius metus, t.y. iki 2011-06-21. Vykdomasis dokumentas antstoliui buvo pateiktas vykdyti tik 2011-08-02. Atstovavimo sutartį pasirašė D. M., kuris nuo 2010 m. balandžio mėn. nėra Eerranto Ltd. darbuotojas, ant atstovavimo sutarties uždėtas kitos juridinės formos juridinio asmens antspaudas AS Eerranto. Kadangi vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti, vykdomoji byla turi būti nutraukta. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo nuomone 2012-09-25 antstolio G. J. patvarkymas yra neteisėtas.

3Suinteresuotas asmuo antstolis G. J. Lietuvos Respublikos CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo skolininko skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, prašymo dėl vykdomosios bylos nutraukimo netenkino. Nesutikimo su skundu motyvais nurodė aplinkybes, kad skolininkas nepateikė duomenų apie tai, kad 2010-06-21 atstovavimo sutartis būtų panaikinta.

4Teismo nustatytu terminu suinteresuoto asmens (išieškotojo) atstovė advokatė S. B. atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

5Pareiškėjo skundas netenkintinas.

6Iš vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/01047 ir civilinėje byloje esančių įrodymų nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės, kad vykdomoji byla Nr. 0091/11/01047 vykdoma pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-28 vykdomąjį raštą išduotą civilinėje byloje Nr. 2-823-122/2010 dėl 101857,60 Lt išieškojimo iš skolininko išieškotojo naudai. 2011-08-02 išieškotojo atstovė advokatė S. B. pateikė prašymą priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-823-122/2010 dėl 101857,60 Lt išieškojimo iš skolininko. Kartu su prašymu pateikė 2010-06-21 atstovavimo sutartį (v.b.l. 1-2). Vykdomasis dokumentas 2012-01-10 patvarkymu priimtas vykdyti, antstolis patikrino ir nustatė, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (v.b.l. 10).

7Byloje keliamas vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti teisėtumo klausimas.

8Vykdant teismo sprendimus, privaloma griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismų sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeistos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėtinas antstolio veiksmų teisėtumo požiūriu. Vykdydamas teismo sprendimus ir užtikrindamas, kad būtų įgyvendintas įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas, antstolis atlieka vykdymo veiksmus, veikdamas kaip valstybės įgaliotas asmuo, todėl privalo neviršyti savo kompetencijos ribų ir atlikti tik tai, kas numatyta įstatymuose.

9Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 651 straipsnio 1 dalimi, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Lietuvos Respublikos CPK 651 straipsnio 2 dalyje nustatytos aplinkybės, kurias antstolis turi patikrinti, priimdama vykdomąjį dokumentą vykdyti, tai yra ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio kodekso 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai ir kt.

10Nustatyta, kad 2010-06-21 išieškotojas sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokate S. B., kuriai pavedė atstovauti Erranto Ltd. su visomis teisėmis LR CPK, LR BPK, LR ATPK suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui ir nukentėjusiajam, su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinio, skundų reikalavimų, keisti ieškinio, skundo pagrindą ar dalyką, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą ar nutartį kasacine ar apeliacine tvarka, tam tikslui pateikti ir gauti iš atitinkamų įstaigų reikalingus dokumentus, pažymėjimus, paduoti kliento vardu būsimus pareiškimus, skundus, pasirašyti ieškinį, pasirašyti už ją ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu visuose teismo ir kitose įstaigose, gauti vykdomuosius raštus ir perduoti juos išieškojimui (v.b.l. 2). Advokatė kartu su vykdomuoju dokumentu antstoliui pateikė 2010-06-21 atstovavimo sutartį. Nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdymo veiksmams pradėti, antstolis patvarkymu vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti. Pareiškėjas nurodo, kad advokato su klientu sudaryta sutartis prilyginama įgaliojimui. Kadangi 2010-06-21 atstovavimo sutartyje nėra nurodyta galiojimo termino, todėl pateikta sutartis galioja vienerius metus, t.y. iki 2011-06-21.

11Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog klientas su advokatu, advokatais ar advokatų profesine bendrija dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį. Atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą, advokato orderį baudžiamajame procese arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo (Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio 1 dalis).

12Subjektų, galinčių būti atstovais vykdymo procese, ratą reglamentuoja Lietuvos Respublikos CPK 599 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išieškotojo ar skolininko atstovais vykdymo procese gali būti advokatai, advokato padėjėjai arba kiti asmenys, kurių įgaliojimai įforminti šio Kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 57 straipsnio 3 dalimi advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu.

13Advokatas su klientu gali sudaryti tiek terminuotą, tiek neterminuotą, tiek vienkartinę teisinių paslaugų teikimo sutartį. Jei pasirašytoje atstovavimo sutartyje nėra numatyta, kad ji galioja tam tikram terminui, tuomet ji galioja neterminuotai.

14Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad šalių susitarimas dėl teisinių paslaugų teikimo reiškia pavedimo sutarties sudarymą Lietuvos Respublikos CK 6.716 straipsnio 1 dalies, 6.756 straipsnio 1 dalies ir 6.763 straipsnio prasme. Tiek pavedimo sutartis, tiek pavedimo sutarties pagrindu išduotas įgaliojimas (CK 6.756 straipsnis) pasibaigia Lietuvos Respublikos CK 2.147 ir 6.763 straipsniuose nurodytais tapačiais pagrindais. Advokato įgaliojimų terminas spręstinas pagal sutarčių galiojimą ir pasibaigimą reglamentuojančias teisės normas. Pasibaigus sutarčiai dėl teisinių paslaugų teikimo (užbaigus teikti teisines paslaugas, klientui nusprendus sutartį nutraukti), pasibaigia ir sutartyje nustatytos advokato teisės atlikti konkrečius veiksmus bylos procese (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-02-07 nutartis, civilinės bylos Nr. 3K-3-54/2007).

152010-06-21 atstovavimo sutartyje galiojimo terminas nenurodytas, vadinasi ji galioja neterminuotai. Byloje nėra duomenų, kad atstovavimo sutartį Erranto Ltd. nutraukė, ar kad ji pasibaigė kitais pagrindais. Taigi, kol galioja sutartis, galioja ir advokatės teisė atlikti sutartyje nurodytus procesinius veiksmus- šiuo atveju pateikti antstoliui vykdomąjį dokumentą vykdyti.

16Pareiškėjas nurodo, kad atstovavimo sutartis su advokate pasirašyta asmens, neturinčio teisės išieškotojo vardu pasirašyti, taip pat, kad spaudas uždėtas ne tos juridinės formos įmonės. Nors pareiškėjas skunde nenurodo, tačiau akivaizdu, kad pareiškėjas kelia sutarties pripažinimo negaliojančia klausimą. Nagrinėjamu atveju atstovavimo sutartis nėra nuginčyta įstatymo nustatyta tvarka, todėl preziumuojama, kad yra galiojanti. Atstovavimo sutarties pripažinimas negaliojančia nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

17Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta, jog vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/01047, aplinkybių, patvirtinančių, kad vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti neteisėtai, nenustatyta, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų netenkintinas.

18Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 513 straipsniu, 651 straipsnio 1, 2 dalimis, teismas

Nutarė

19netenkinti pareiškėjo UAB „TTF Garantija“ skundo dėl antstolio G. J. veiksmų.

20Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui G. J. vykdomąją bylą Nr. 0091/11/01047.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė rašytinio... 2. civilinė byla yra nagrinėjama pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio G. J.... 3. Suinteresuotas asmuo antstolis G. J. Lietuvos Respublikos CPK 510 straipsnio 2... 4. Teismo nustatytu terminu suinteresuoto asmens (išieškotojo) atstovė... 5. Pareiškėjo skundas netenkintinas.... 6. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/01047 ir civilinėje byloje esančių... 7. Byloje keliamas vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti teisėtumo klausimas.... 8. Vykdant teismo sprendimus, privaloma griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 9. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 651 straipsnio 1 dalimi, antstolis,... 10. Nustatyta, kad 2010-06-21 išieškotojas sudarė teisinių paslaugų sutartį... 11. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 12. Subjektų, galinčių būti atstovais vykdymo procese, ratą reglamentuoja... 13. Advokatas su klientu gali sudaryti tiek terminuotą, tiek neterminuotą, tiek... 14. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad šalių susitarimas dėl... 15. 2010-06-21 atstovavimo sutartyje galiojimo terminas nenurodytas, vadinasi ji... 16. Pareiškėjas nurodo, kad atstovavimo sutartis su advokate pasirašyta asmens,... 17. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta, jog vykdomojoje byloje... 18. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291... 19. netenkinti pareiškėjo UAB „TTF Garantija“ skundo dėl antstolio G. J.... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui G. J. vykdomąją bylą Nr.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...