Byla AS-756-255-08
Dėl neveikimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. R. , E. K. , R. P. , G. Š. , L. R. , V. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų S. R. , E. K. , R. P. , G. Š. , L. R. , V. Ž. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl neveikimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. 3B-(9.5)-R-15-139, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. 2.1-55-(1.14), Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. sausio 14 d. protokolu Nr. 9 įformintus nutarimą dėl S. R. , E. K. , R. P. , G. Š. , L. R. , V. Ž. pretenzijų atmetimo, nutarimą suderinti Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektą, nutarimą teikti Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektą ir parengtus sprendimus tvirtinti Klaipėdos apskrities viršininkui, įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją iš naujo rengti Rusnės kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymo projektą, taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. sausio 14 d. protokolu Nr. 9 įformintų nutarimų dėl Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto suderinimo ir tvirtinimo galiojimą ir uždrausti derinti ir tvirtinti Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektą.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjų skundą priimti atsisakė, klausimo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės nesprendė.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjams teisines pasekmes sukėlė 2008 m. sausio 14 d. Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus protokolas Nr. 9 dėl Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo, kadangi būtent šiuo protokolu atmestos pareiškėjų pretenzijos. Nors pareiškėjai 2007 m. gruodžio 12 d. pretenzijas pateikė ir Klaipėdos apskrities viršininkui, ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Žemės tvarkymo departamento direktoriui, šie pareiškėjų veiksmai neatitiko Lietuvos Respublikos Žemės ir miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau – ir Metodika) 87 punkto reikalavimų. Pastabas ir pasiūlymus pagal Metodikos 88 ir 89 punktų nuostatas privalo aptarti apskrities viršininko administracijos atstovas arba projekto autorius ir paaiškinti, į kuriuos rengiant projektą atsižvelgta arba gali būti atsižvelgta, taip pat kurie pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos atmetamos. Tik atlikus šiuos veiksmus ir pasisakius dėl pretenzijų pagrįstumo ar nepagrįstumo ir jas įforminus viešojo visuomenės svarstymo aptarimo dokumentais, pareiškėjai įgyja teisę kreiptis skundu į apskrities viršininką dėl priimtų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo. Pareiškėjai visiems adresatams pateikė tik 2007 m. gruodžio 27 d. pretenziją, kuri buvo išnagrinėta 2008 m. sausio 14 d. Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo viešojo visuomenės svarstymo aptarimo protokolu Nr. 9. Pareiškėjai 2008 m. sausio 14 d. viešojo svarstymo su visuomene protokolo sprendinių nustatyta tvarka neginčijo ir į neteisminio ginčo nagrinėjimo institucijas nesikreipė. Pareiškėjų teismui pateikti 2008 m. vasario 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštas Nr. 3B-(9.5)-R-15-139 ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. vasario 19 d. raštas Nr. 2.1-55-(1.14) yra atsakymai būtent į 2007 m. gruodžio 27 d. pretenziją, o ne į skundą dėl viešojo svarstymo metu priimtų sprendimų, kadangi toks skundas nepateiktas. Minimos institucijos atsakymus į pretenziją pateikė ne kaip ginčą nagrinėjusios institucijos, o kaip institucijos, kurios pagal Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio nuostatas privalo pateikti atsakymą dėl kreipimosi į jas. Tai, kad pareiškėjai nesikreipė dėl ginčo išsprendimo neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ir neginčijo 2008 m. sausio 14 d. Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo viešojo visuomenės svarstymo aptarimo protokolo Nr. 9 sprendinių, skunde teismui pripažino ir pareiškėjai. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskrities viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Byloje nėra duomenų, kad, nesutinkant su 2008 m. sausio 14 d. Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo viešojo visuomenės svarstymo aptarimo protokolo Nr. 9 sprendiniais, būtų kreiptasi į Klaipėdos apskrities viršininką ir Nacionalinę žemės tarnybą. Teismas pareiškėjų skundą atsisakė priimti vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu.

8Atsisakęs priimti skundą, teismas nesprendė ir prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, nurodęs, kad toks prašymas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3 dalimi, gali būti nagrinėjamas tik priėmus skundą nagrinėti.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantai teigia, kad jų skundas turėtų būti priimtas, kadangi teismo įvardintos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijos pareiškėjų reikalavimus išsprendė, priimdamos sprendimus dėl ginčo dalyko. Pakartotinis kreipimasis į jas būtų tik formalumas, o institucijų sprendimai nepasikeistų.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad, vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Žemės ir miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 89 punktu, prieš kreipdamiesi į teismą pareiškėjai Žemės reformos įstatymo nustatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka turėjo skųsti 2008 m. sausio 14 d. Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo viešojo visuomenės svarstymo aptarimo protokolu Nr. 9 patvirtintus nutarimus.

15Pareiškėjai nei Klaipėdos apskrities viršininkui, nei Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008 m. sausio 14 d. protokolu patvirtintų nutarimų neskundė, o šiems adresatams siuntė tik 2007 m. gruodžio 27 d. pretenziją dėl Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto. Tačiau, kaip matyti iš byloje esančių Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. vasario 4 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-R-15-139, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. vasario 19 d. rašto Nr. 2.1-55-(1.14), juose iš esmės atsakyta į tuos reikalavimus, kuriuos pareiškėjai kelia skunde teismui, be to, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsakyme, be kitų argumentų dėl pareiškėjų pretenzijos, taip pat įvertinti ir 2008 m. sausio 14 d. Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo viešojo visuomenės svarstymo aptarimo protokoliniai nutarimai. Tokiu būdu, kolegijos vertinimu, reikalavimas pareiškėjams prieš kreipiantis į teismą dar kartą kreiptis į apskrities viršininko administraciją bei Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos prieštarautų teisingumo bei protingumo, taip pat proceso ekonomiškumo bei operatyvumo principams. Nurodytos institucijos savo poziciją dėl ginčo esmės jau yra išreiškusios. Be to, įvertinus tai, kad apskrities viršininko administracija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pretenzijas dėl projektuojamo žemės sklypo išnagrinėjo vadovaudamosi Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, o ne kaip ikiteisminės ginčo nagrinėjimo institucijos, jų priimti sprendimai pagal Viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnio nuostatas gali būti tiesiogiai skundžiami teismui. Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, jeigu sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskiriami teismo kompetencijai, o kiti – ne teismo institucijų kompetencijai, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme.

16Kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu atsisakyta priimti nepagrįstai. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina. Kadangi būtina įvertinti skundo atitikimą kitiems Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimams, skundo priėmimo klausimas grąžintinas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui spręsti iš naujo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Atskirąjį skundą patenkinti.

19Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjų skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai