Byla T-XX-13-12
Dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, M. A. S., I. Ch., G. R. L., E. R. S., G. K., dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Aplinkos ministerijai, dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme buvo priimtas Kauno apygardos prokuratūros prašymas, kuriuo pareiškėjas prašė: 1) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 02-01-9531 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)); 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 6079 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste M. A. S.“, kuriuo M. A. S. atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), dalį – 0,0367 ha; 3) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 6080 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste N. S.“, kuriuo N. S. atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), dalį – 0,0367 ha; 4) pripažinti negaliojančia 2011 m. birželio 2 d. pirkimo–pardavimo sutartį not. Nr. 19KU-825, kuria N. S. ir M. A. S. pardavė žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), I. Ch.; 5) pripažinti negaliojančiu 2011 m. birželio 2 d. perdavimo–priėmimo aktą not. Nr. 19KU-826, kuriuo N. S. ir M. A. S. perdavė žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), I. Ch.; 6) pripažinti negaliojančia 2011 m. birželio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartį not. Nr. 3872, kuria I. Ch. pardavė žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), G. K.; 7) taikyti restituciją natūra – grąžinti valstybei žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), bei įpareigoti šalis grąžinti viena kitai viską, ką jos yra gavusios pagal sandorius;

4Pareiškėjas nurodė, kad, pagal Konstitucijos 47 straipsnį, Miškų įstatymo 4 straipsnį ir Žemės įstatymo 6 straipsnį, valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą, valstybinės reikšmės miškai yra valstybės išperkami. Ginčijamais Kauno apskrities viršininko aktais neteisėtai, pažeidžiant minėtus teisės aktus, buvo atkurtos nuosavybės teisės į plotą, kuris priskirtas valstybinės reikšmės miškui, todėl šie aktai turi būti panaikinti. Tą padarius, turi būti pripažinti negaliojančiais ir minėtų Kauno apskrities viršininko aktų pagrindu sudaryti sandoriai bei pritaikyta restitucija. Ginčo turto įgijėjų šiuo atveju nėra pagrindo laikyti sąžiningais. Be to, dėl ginčo ploto ypatingo statuso (priskyrimo valstybinės reikšmės miškui ir išimtinei valstybės nuosavybei) jo įgijėjams iš viso negali būti taikoma išlyga dėl sąžiningumo.

5Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad pirmasis, antrasis ir trečiasis pareiškėjo reikalavimai yra administracinio, o kiti – civilinio teisinio pobūdžio. Civilinės teisinės pasekmės ginčijamų administracinių aktų pagrindu jau yra atsiradusios ir dėl jų turės spręsti bylą nagrinėjantis teismas. Šiuo atveju vyraujančiais turėtų būti pripažinti civiliniai teisiniai santykiai ir ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Be to, šiuo atveju keliamas restitucijos taikymo klausimas, kuris, be kita ko, susijęs ir su sąžiningo įgijėjo interesų apsauga.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byloje keliami reikalavimai yra skirtingos teisinės prigimties.

8Pirmieji trys pareiškėjo reikalavimai yra susiję su nuosavybės teisių atkūrimo procedūromis. Tokio pobūdžio procedūrų vykdymas bei atitinkamų aktų priėmimas reglamentuojamas specialiųjų teisės aktų ir laikytinas viešojo administravimo veikla, o atitinkami reikalavimai laikytini reikalavimais, kylančiais iš administracinių teisinių santykių ir teismingais administraciniams teismams. Kita dalis byloje keliamų reikalavimų (ketvirtasis, penktasis, šeštasis ir septintasis) susijusi su civilinės teisės reguliuojamais santykiais (dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo).

9Taigi, vertinant aptariamą ginčą, matyti, kad jis yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais ir šiuo atveju negalima vienareikšmiškai iškirti kurios nors iš paminėtų teisinių santykių rūšies, kaip dominuojančios. Sprendžiant ginčą, pirmiausia turėtų būti vertinami administracinio pobūdžio klausimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau po to reikėtų nagrinėti ir civilinio pobūdžio klausimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.

10Pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis). Tačiau kartais byloje vertinami administraciniai ir civiliniai teisiniai santykiai būna lygiaverčiai, t. y. sudėtinga nustatyti, ar administracinis teisinis santykis vyrauja civilinio teisinio santykio atžvilgiu, ar atvirkščiai. Aptariamu atveju būtent ir susiklostė situacija, kai bylos administraciniai teisiniai ir civiliniai teisiniai santykiai yra lygiaverčiai, todėl pareikšti reikalavimai turi būti išskirti į atskiras administraciniame ir bendrosios kompetencijos teisme nagrinėtinas bylas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 6 dalis, Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 6 dalis) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 25 d. nutartis byloje Kauno apygardos prokuratūra prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, S. J., V. V. ir kt.).

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1236 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros reikalavimai dėl Kauno apskrities viršininko 2005 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 02-01-9531, 2005 m. spalio 5 d. sprendimo

14Nr. 6079 ir 2005 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 6080 panaikinimo teismingi administraciniam teismui.

15Pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros reikalavimai dėl 2011 m. birželio 2 d. pirkimo–pardavimo sutarties not. Nr. 19KU-825, 2011 m. birželio 2 d. perdavimo–priėmimo akto not. Nr. 19KU-826, 2011 m. birželio 28 d. pirkimo–pardavimo sutarties not. Nr. 3872 pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo teismingi bendrosios kompetencijos teismui.

16Bylą pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, M. A. S., I. Ch., G. R. L., E. R. S., G. K., dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Aplinkos ministerijai, dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka dalyje dėl administraciniam teismui teismingų reikalavimų, taip pat spręsti bendrosios kompetencijos teismui teismingų reikalavimų išskyrimo ir perdavimo nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui klausimą.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai