Byla 2-4490-374/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovei J. P. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovės J. P. 204,83 Lt žalos atlyginimo.

3Atsakovei ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovė 2010-04-23 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių su prašymu mokėti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją už 2008-11-10 mirusią motiną M. P., kartu su prašymu pateikiant Marijampolės profesionio rengimo centro Paslaugų skyriaus 2010-04-21 išduotą pažymą Nr.IS3-1329 apie J. P. mokymąsi šioje mokykloje. J. P. 2010-04-23 pasirašė pasižadėjimą, kuriuo įsipareigojo per 10 dienų informuoti Marijampolės skyrių apie tai, kad nebesimoko (nustojo mokytis, pašalinta iš mokyklos, perėjo mokytis į vakarinį ar neakivaizdinį skyrių ir kt.). Atsakovė buvo informuota, kad nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota įstatymų nustatyta tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 53-1189 J. P. buvo paskirta 204,83 Lt per mėnesį našlaičių pensija nuo 2010-05-01 iki sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje. 2011-09-19 J. P. pateikus Marijampolės jaunimo mokyklos pažymą Nr. 2-45, kurioje nurodyta, jog ji mokosi šioje mokykloje. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 55-3293 J. P. buvo atnaujintas našlaičių pensijos mokėjimas nuo 2011-09-01 iki 2016-04-30. 2012-09-04 Marijampolės skyriui buvo pateikta Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro pažyma Nr. PM-231 apie J. P. mokymąsi šioje įstaigoje, 2013-09-12 buvo pateikta Marijampolės suaugusių mokymo centro pažyma Nr. PM-99, kurioje nurodyta, kad J. P. mokosi šioje įstaigoje. 2014-06-27 patikrinus duomenis apie asmenų studijas ar mokymąsi pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas, gautus iš mokinių ir studentų registrų, buvo nustatyta, kad J. P. nuo 2014-05-19 nutraukė mokymąsi Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre. Atsakovė nuo 2014-05-19 niekur nesimokė, bet jai buvo mokama našlaičių pensija. J. P. laiku nepranešė Marijampolės skyriui apie tai, kad ji nesimoko, nors pasirašytinai buvo įsipareigojusi apie tai pranešti.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2014 m birželio 30 d. sprendimu Nr. PE SP3-2102 buvo nuspręsta nutraukti J. P. našlaičių pensijos mokėjimą nuo 2014-07-01. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2014 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. PESP4-27 buvo nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014-06-01 iki 2014-06-30 susidarė 204,83 Lt našlaičių pensijos permoka dėl to, kad atsakovė nepranešė apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui.

7Ieškovas 2014-07-03 išsiuntė atsakovei raštą, kuriame siūloma sumokėti 204,83 Lt geruoju, tačiau atsakovė žalos neatlygino.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 str.1d. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pensijų įstatymo 38 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų bei nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentai ir moksleiviai iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau iki sukaks 24 metai. Pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti teritoriniam skyriui, kuris moka pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos, o nepranešus apie tokias aplinkybes laiku, permokėta pensija išieškoma pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu. LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. VSD įstatymo 18 straipsnio 2 dalis numatyta jeigu socialinio draudimo išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, susidariusi permoka Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu išieškoma iš bet kurios gavėjo gaunamos socialinio draudimo išmokos, mokamos tam asmeniui iš Fondo lėšų. Išieškomos sumos dydis per mėnesį negali viršyti 50 procentų gavėjui priklausančios socialinio draudimo išmokų sumos.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės J. P. ieškovui priteistinas 204,83 Lt žalos atlyginimas.

10Kadangi ieškinys tenkintas visiškai iš atsakovės J. P. valstybei priteistina 72 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) (LR CPK 96 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažiau nei 10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

12Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, Marijampolė, J.Dailidės g. 5/A.Vailaičio g.2, a.s. Nr.LT584010042403495020, AB DnB bankas, b.k. 40100, 204,83 Lt (du šimtus keturis litus 83 ct) (59,32 Eur) žalos atlyginimo.

15Priteisti iš atsakovės J. P., a.k.( - ) 72 Lt (septyniasdešimt du litus) (20,85 Eur) bylinėjimosi išlaidų, žyminį mokestį valstybei, sumokant jas į VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

16Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai