Byla A8.-6331-1015/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Mikužytė, sekretoriaujant Rasai Pladaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. Š., teismo posėdyje išnagrinėjusi A. Š., gim. ( - ), gyvenančios ( - ) administracinio nusižengimo bylą,

Nustatė

2Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „( - )“ (kodas ( - )), registruotas buveinės adresas ( - ) vadovė A. Š. per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje.

3Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau - Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kito termino.. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB „( - )“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 15 d. (terminas pratęstas dėl sistemos sutrikimų). Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas neatleidžia juridinio asmens vadovo nuo atsakomybės.

4Tokiu būdu A. Š. padarė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalyje numatytą nusižengimą.

5Teismo posėdžio metu A. Š. kaltę pripažino, nurodė, kad apgailestauja. Paaiškino, kad 2017 ir 2018 metų finansinius dokumentus buhalterė teikė VMI, tačiau tikriausiai ne viską iki galo padarė, dėl ko dokumentai nebuvo pateikti, kai tik gavo informaciją, iš karto dokumentus pateikė, dar prieš protokolo surašymą. Nurodė, kad imsis priemonių labiau kontroliuoti, kad viskas būtų padaryta.

6Institucijos, surašiusios administracinio nusižengimo protokolą – VĮ „Registrų centras“, atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Gautas VĮ „Registrų centras“ prašymas nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant, protokole išdėstytas aplinkybes palaiko bei informuoja, kad UAB „( - )“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio dokumentus JAR pateikė 2019 m. lapkričio 18 d., prašo skirti baudą ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytose ribose.

7Administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu A. Š. nurodė, kad UAB „( - )“ finansines ataskaitas buhalterė teikė Registrų centrui elektroninėje sistemoje. Buvo tikros, kad finansinės ataskaitos pasiekė Registrų centrą. Mano, kad teikiant ataskaitas buvo padaryta klaidų ar ne visi veiksmai padaryti iki galo, kad ataskaitos būtų registruotos Registrų centro elektroninėje sistemoje. Kada gavo žinią, kad ataskaitų Registrų centras negavo, ataskaitas pateikė dar kartą (b.l. 6).

8A. Š. kaltė, padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, įrodyta ir kitais byloje surinktais rašytiniais duomenimis - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. lapkričio 28 d. išplėstiniu išrašu, iš kurio matyti, kad UAB „( - )“ vadovo pareigas A. Š. eina nuo ( - ). Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 metus Juridinių asmenų registrui buvo pateikti 2019 m. lapkričio 18 d. (b.l. 3-5).

9Konstatuotina, kad A. Š. veika protokole tinkamai kvalifikuota pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį, nes ji, būdamas UAB „( - )“ vadove, per įstatymų nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2018 metų uždarosios akcinės bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip numatyta CK 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje, todėl pažeidėja baustina. Pažymėtina tai, kad pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas nuo atsakomybės neatleidžia.

10ANK 223 straipsnio 2 dalyje už jame numatyto nusižengimo padarymą numatyta bauda juridinių asmenų vadovams nuo 200 iki 3000 eurų.

11Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į nustatytą A. Š. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padariusi nusižengimą, nuoširdžiai gailisi (ANK 35 str. 1 d. 1 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas, atsižvelgdamas į padaryto nusižengimo pobūdį (dokumentai pateikti iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo), į duomenis, charakterizuojančius A. Š. – bausta administracine tvarka už KET pažeidimus, taip pat kartą bausta už analogišką nusižengimą, turi galiojančių nuobaudų, teismas sprendžia, kad pagrindo taikyti ANK 34 str. 5 d. nėra, A. Š. skirtina ANK 223 str. 2 d. sankcijoje numatyta minimali bauda.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 646 straipsniu, teismas

Nutarė

13A. Š. pripažinti kalta padarius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą ir skirti jai 200 (dviejų šimtų) eurų baudą.

14Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

15Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas” ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje - administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19108481938.

16Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

Proceso dalyviai