Byla AS-556-480-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Audriaus Bakavecko, Laimes Baltrunaites (kolegijos pirmininke) ir Aruno Sutkeviciaus (pranešejas), teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,SCA Packaging“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,SCA Packaging“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei ,,Grigiškes“, akcinei bendrovei ,,Klaipedos kartonas“ del nutarimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija

3n u s t a t e :

5I.

7Pareiškejas uždaroji akcine bendrove „SCA Packaging“ (toliau – ir pareiškejas, UAB „SCA Packaging“, bendrove) su skundu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas, Konkurencijos taryba) 2010 m. vasario 25 d. nutarima Nr. 1S-22 „Del leidimo AB „Grigiškes“ vykdyti koncentracija isigyjant 100 proc. UAB „AGR Prekyba“ akciju ir netiesiogiai igyjant AB „Klaipedos kartonas“ kontrole“.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi pareiškejo skunda prieme nagrineti.

9Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateike atsiliepima i pareiškejo skunda bei tyrimo medžiaga. Atsiliepime nurode, jog su Konkurencijos tarybos

102010 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 1S-22 priemimu susijusi medžiaga III tome pripažintina konfidencialia, sudarancia koncentracijoje dalyvaujanciu ukio subjektu komercine paslapti. Siekiant užtikrinti pastaruju interesu apsauga, praše pripažinti šiame tome surinktus dokumentus nevieša medžiaga ir neteikti ju susipažinti ir kopijuoti asmenims, išskyrus koncentracijoje dalyvavusius ukio subjektus. Pažymejo, kad pagal Konkurencijos istatymo 22 straipsnio 1 dali Konkurencijos taryba ir jos administracijos darbuotojai privalo saugoti šio istatymo laikymosi kontroles metu sužinotas ukio subjektu komercines paslaptis ir be ukio subjekto sutikimo naudoti tik tiems tikslams, del kuriu jos buvo pateiktos. Atsakovas taip pat praše pripažinti Konkurencijos tarybos tvarkomojo posedžio 2010-03-03 protokolo Nr. 3S-13 išraša, pažymeta žyma „Tarnybiniam naudojimui“, kuriame yra užfiksuota uždara Konkurencijos tarybos posedžio dalis, susijusi su koncentracijos nagrinejimu, konfidencialia. Atsižvelgiant i Konkurencijos tarybos 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 72 punkta, numatanti, kad asmenys gali susipažinti tik su viešu posedžiu protokolais, ir 75 punkta, nurodanti, kad Konkurencijos tarybos tvarkomieji posedžiai yra uždari, bei siekdama apsaugoti tvarkomuju posedžio uždarumo principa, praše ši išraša pripažinti Konkurencijos tarybos paslaptimi ir užtikrinti jo neprieinamuma kitiems asmenims.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužes 27 d. nutartimi nutare pripažinti konfidencialiais ir neteikti susipažinti bei kopijuoti III tome surinkta tyrimo del leidimo AB „Grigiškes“ vykdyti koncentracija isigyjant 100 proc. UAB ,AGR prekyba“ ir netiesiogiai isigyjant AB „Klaipedos kartonas“ kontrole medžiaga ir Konkurencijos tarybos tvarkomojo posedžio 2010-03-03 protokolo Nr. 3S-13 išraša, pažymeta žyma „Tarnybiniam naudojimui“ (Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 51 str. 2 d.).

13Teismas konstatavo, jog šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kuriu turinys sudaro valstybes, tarnybos, profesine ar komercine paslapti, turi teise prašyti teismo neteikti ju susipažinti ir kopijuoti (ABTI 51 str. 2 d.). Teismas pripažino, kad atsakovo pateikti dokumentai, esantys III tome, taip pat aukšciau nurodytas protokolas neteiktini susipažinti ir kopijuoti asmenims, išskyrus koncentracijoje dalyvavusiems ukio subjektams.

14III.

15Pareiškejas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti.

16Pareiškeja atskiraji skunda grindžia tuo, kad skundžiama teismo nutartis pažeidžia ABTI 53 straipsnio 1 dalyje itvirtinta šaliu procesiniu teisiu lygybes principa ir neleidžia pareiškejui naudotis visomis ABTI 53 straipsnio 2 dalyje numatytomis proceso šalies teisemis. Pareiškejas, kuriam neleidžiama susipažinti su visa bylos medžiaga, yra apribotas ir iš esmes negali efektyviai atstovauti ir ginti savo pozicija bei pasisakyti del kitu proceso šaliu argumentu. Tokia situacija neprisideda prie visapusiško ir objektyvaus bylos aplinkybiu ištyrimo (ABTI 81 str.), kurio reikia teismui norint priimti pagrista ir teiseta sprendima. Galiojant skundžiamai nutarciai, pareiškejas objektyviai neturi galimybiu realiai ginti savo, o atsižvelgiant i bylos pobudi - tuo paciu ir kitu atitinkamos rinkos dalyviu, teisiu ir teisetu interesu, kadangi negali disponuoti informacija, kurios pagrindu buvo priimtas skundžiamas nutarimas, o pareiškejo teisiu gynimas tampa grynai deklaratyvus. Skundžiama nutartis yra nepagrista ir turi buti panaikinta ir tuo požiuriu, jog Konkurencijos taryba savo atsiliepime i skunda, prašydama atitinkama informacija pripažinti konfidencialia ir neteikti jos susipažinti bei kopijuoti, nepateikia duomenu ir irodymu, kokiu pagrindu ir kokios apimties atitinkama AB „Grigiškes“ pateikta informacija ji laiko komercine paslaptimi. Akciniu bendroviu istatymo 34 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, jog bendroves valdyba

Nustatė

17informacija, kuri laikoma bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Tokiu budu, butent tik paties komercines paslapties (konfidencialios informacijos) subjekto (savininko) atitinkamo organo sprendimu atitinkama informacija yra pripažistama komercine paslaptimi (konfidencialia informacija). Konkurencijos taryba nepateikia jokiu duomenu ir irodymu, kad butent atitinkama i III toma itraukta informacija yra paties tokios informacijos subjekto tinkamai pripažinta komercine paslaptimi. Be to, jokio prašymo iš treciojo suinteresuoto asmens AB „Grigiškes“, kad atitinkama jo pateikta informacija butu laikoma konfidencialia ir butu taikoma ABTI 51 straipsnio 2 dalies nuostata, teismui nera pareikšta, todel šiuo požiuriu Konkurencijos taryba išejo už savo kompetencijos ribu.

18Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu i atskiraji skunda prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti palikti nepakeista.

19Atsakovas teigia, kad pareiškejas nenurode, kokiu budu iš tikruju buvo apribota jo teise ginti savo pozicija ir kokiu konkreciu budu del nutarties galejo buti pažeistos ABTI 53 straipsnyje nurodytos jo teises. Konkurencijos taryba teismui pateike visu dokumentu, kuriuose yra konfidencialios informacijos, išrašus, su kuriais turi teise susipažinti ir pareiškejas. Jokiu argumentu, kad pareiškejui prieinamoje medžiagoje pateiktos informacijos neužtenka savo interesu gynimui, pareiškejas nepateike. Pažymi, kad pareiškejas ne tik nedalyvavo koncentracijoje, bet netgi yra tiesioginis koncentracijoje dalyvavusiu ukio subjekto konkurentas. Atsakovas remesi LVAT 2005 m. vasario 10 d. sprendimu administracineje byloje Nr. A415-783-06. Taip pat nurodo, kad pareiškejas praleido atskirojo skundo padavimo termina.

20Treciasis suinteresuotas asmuo akcine bendrove ,,Grigiškes“ atsiliepimu i atskiraji skunda prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti palikti nepakeista, o atskiraji skunda atmesti kaip nepagrista.

21Treciasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškejas nepagristai susiaurino konfidencialios informacijos savoka remdamasis ABTI 34 straipsnio 3 dalimi. Komercine paslaptimi laikytinos informacijos kriterijai yra tai, kad ji potencialiai vertinga, jos nežino tretieji asmenys bei jos savininkas deda protingas pastangas išsaugoti jos slaptuma. Pažymi, kad pareiškejas praleido atskirojo skundo padavimo termina.

22Treciasis suinteresuotas asmuo AB ,,Klaipedos kartonas“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti palikti nepakeista, o atskiraji skunda atmesti kaip nepagrista.

23Treciasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad atskirasis skunda pateiktas praleidus atskirojo skundo padavimo termina. Pareiškejo buveines adresu taip pat turejo buti išsiusta nutartis. Pažymi, kad ABTI 52 straipsnio 2 dalis nenumato galimybes teikti atskirojo del teismo nutarties, kuria numatyta neteikti susipažinti ir kopijuoti medžiagos, kuri sudaro komercine paslapti.

24Teiseju kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Procesas pagal pareiškejo pateikta atskiraji skunda nutrauktinas.

27Administraciniu bylu teisenos istatymo 51 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kuriu duomenys sudaro valstybes, tarnybos, profesine ar komercine paslapti, gali prašyti teismo neteikti ju susipažinti ir kopijuoti. Del to teismas priima nutarti.

28Pareiškejas atskiruoju skundu skundžia pirmosios instancijos teismo nutarti, kuria nutarta pripažinti konfidencialiais ir neteikti susipažinti bei kopijuoti III tome surinkta tyrimo del leidimo AB „Grigiškes“ vykdyti koncentracija isigyjant 100 proc. UAB ,AGR prekyba“ ir netiesiogiai isigyjant AB „Klaipedos kartonas“ kontrole medžiaga ir Konkurencijos tarybos tvarkomojo posedžio 2010-03-03 protokolo Nr. 3S-13 išraša, pažymeta žyma „Tarnybiniam naudojimui“.

29ABTI 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo (teisejo) nutartis proceso šalys gali apskusti atskiruoju skundu apeliacines instancijos teismui šio istatymo nustatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybe tolesnei bylos eigai. Šiuo atveju nutarties pripažinti konfidencialiais ir neteikti susipažinti bei kopijuoti III tome surinkta tyrimo del leidimo AB „Grigiškes“ vykdyti koncentracija isigyjant 100 proc. UAB ,AGR prekyba“ ir netiesiogiai isigyjant AB „Klaipedos kartonas“ kontrole medžiaga ir Konkurencijos tarybos tvarkomojo posedžio 2010-03-03 protokolo Nr. 3S-13 išraša, pažymeta žyma „Tarnybiniam naudojimui“, apskundimas nenumatytas, o jos priemimas neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (nagrinejant byla apeliacine tvarka, gales buti vertinama, ar pagristai teismas nusprende pripažinti konfidencialiais ir neteikti susipažinti bei kopijuoti tam tikra bylos medžiaga). Tokios pacios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS62-126/2008, 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS444–207/2008).

30Pirmosios instancijos teismas nepagristai nurode, kad nutartis neteikti bylos medžiagos susipažinti ir kopijuoti skundžiama atskiruoju skundu. ABTI 12 straipsnio 2 dalis reglamentuoja teismo teise nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, po to, kai administracine byla yra užbaigiama. Tokia teismo nutartis yra skundžiama atskiruoju skundu. Taciau proceso dalyviu teise susipažinti su dar nagrinejamos bylos medžiaga reglamentuoja ABTI 51 straipsnis, kuriame teismo nutarties neteikti duomenu susipažinti ir kopijuoti apskundimas nera numatytas. Vadinasi, motyvai del tokios nutarties pagristumo ir teisetumo gales buti itraukiami i apeliacini skunda del teismo sprendimo, jeigu apeliacinis skundas bus paduodamas.

31Kadangi atskirojo skundo del tokios teismo nutarties padavimo galimybes istatymas nenumato, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai prieme pareiškejo atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarties, ir apeliacinis procesas pagal ši atskiraji skunda nutrauktinas.

32Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 137 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsniu, 149 straipsnio 1 dalimi, teiseju kolegija

Nutarė

33Procesa pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,SCA Packaging“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarties nutraukti.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija... 3. n u s t a t e : ... 5. I.... 7. Pareiškejas uždaroji akcine bendrove „SCA Packaging“ (toliau – ir... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi... 9. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateike atsiliepima i... 10. 2010 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 1S-22 priemimu susijusi medžiaga III tome... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužes 27 d. nutartimi... 13. Teismas konstatavo, jog šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus... 14. III.... 15. Pareiškejas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. Pareiškeja atskiraji skunda grindžia tuo, kad skundžiama teismo nutartis... 17. informacija, kuri laikoma bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir... 18. Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu i atskiraji skunda prašo Vilniaus... 19. Atsakovas teigia, kad pareiškejas nenurode, kokiu budu iš tikruju buvo... 20. Treciasis suinteresuotas asmuo akcine bendrove ,,Grigiškes“ atsiliepimu i... 21. Treciasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškejas nepagristai susiaurino... 22. Treciasis suinteresuotas asmuo AB ,,Klaipedos kartonas“ prašo Vilniaus... 23. Treciasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad atskirasis skunda pateiktas... 24. Teiseju kolegija... 25. IV.... 26. Procesas pagal pareiškejo pateikta atskiraji skunda nutrauktinas.... 27. Administraciniu bylu teisenos istatymo 51 straipsnio 2 dalis nustato, jog... 28. Pareiškejas atskiruoju skundu skundžia pirmosios instancijos teismo nutarti,... 29. ABTI 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo... 30. Pirmosios instancijos teismas nepagristai nurode, kad nutartis neteikti bylos... 31. Kadangi atskirojo skundo del tokios teismo nutarties padavimo galimybes... 32. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 137 straipsnio 1 dalies 1... 33. Procesa pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,SCA Packaging“... 34. Nutartis neskundžiama....