Byla 2-6930-828/2012
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotam asmeniui antstoliui Andriui Bespalovui

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjo skolininko Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos skundus dėl antstolio veiksmų suinteresuotam asmeniui antstoliui Andriui Bespalovui,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo panaikinti 2012-07-23 antstolio patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0025/10/02719 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo ir reikalavimo jas sumokėti. Nurodo, kad sprendimą įvykdė geruoju, antstolis jokių priverstinio išieškojimo veiksmų neatliko. Už faktiškai atliktus antstolio veiksmus sumokėjo 504 Lt vykdymo išlaidų, likusios antstolio reikalaujamos sumos išlaidų (1612 Lt) jis neprivalo mokėti.

3Antstolis skundą atsisakė tenkinti, nurodydamas, kad visos ginčijamame patvarkyme nurodytos vykdymo išlaidos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimus. Tačiau, remdamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, antstolis 2012-08-24 patvarkymu šias vykdymo išlaidas sumažino 40 procentų.

4Taip pat pareiškėjas prašo panaikinti ir minėtą 2012-08-24 antstolio patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0025/10/02719 dėl vykdymo išlaidų sumažinimo 40 proc. Nurodo, kad ir likusių jo dar nesumokėtų antstolio reikalaujamų, nors ir sumažintų, vykdymo išlaidų, jis neprivalo mokėti.

5Antstolis ir šį skundą atsisakė tenkinti, jį persiųsdamas teismui.

6Skundai atmetami.

7Iš vykdomosios bylos Nr. 0025/10/02719 duomenų nustatyta, kad 2010-06-01 antstolio kontoroje gautas 2010-05-07 Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas baudžiamojoje byloje Nr. 1-499-229/2009 dėl 40 000 Lt neturtinės žalos išieškojimo iš skolininko Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos išieškotojos L. D. naudai (vykd. b. l. 3). Skolininkas 2010-06-04 gavo antstolio Andriaus Bespalovo 2010-06-02 raginimą įvykdyti sprendimą (vykd. b. l. 5). 2010-06-19 Panevėžio miesto apylinkės teismas nutartimi pagal skolininko prašymą išdėstė priteistą sumą mokėti kas mėnesį 2 000 Lt dydžio įmokomis (vykd. b.l. 10). Skolininkas skolą sumokėjo teismo nustatyta tvarka, 2012-01-18 atlikdamas paskutinę įmoką. Skola sumokėta į antstolio depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 34-53). Antstolis išieškotas sumas administravo ir pervedė išieškotojai (vykd. b. l. 11-29). 2012-03-30 skolininkas sumokėjo antstoliui 504 Lt vykdymo išlaidų (vykd. b. l. 54). Likusias 2012-07-23 antstolio patvarkymu paskaičiuotas ir nurodytas sumokėti išlaidas – 1612 Lt – atsisakė mokėti, pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų (vykd. b.l. 30-33). 2012-08-24 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti skundą, tačiau sumažino visas apskaičiuotas vykdymo išlaidas 40 procentų (vykd. b.l. 55). Tokiu būdu antstolis reikalauja iš skolininko 1270 Lt vykdymo išlaidų (iš kurių, kaip minėta, 504 Lt jau sumokėta). Skolininkas nesutinka mokėti ir šios likusios neapmokėtos vykdymo išlaidų sumos (766 Lt), pateikė skundą teismui dėl to.

8Taigi byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0025/10/02719 mokėtinų vykdymo išlaidų dydžio. Esant ginčui, šį dydį privalo nustatyti teismas.

9Teisės aktuose numatyta, jog, antstoliui įvykdžius vykdomąjį dokumentą skolininkas privalo sumokėti jo vykdymo išlaidas: vykdomosios bylos administravimo išlaidas (būtinas ir papildomas) ir atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (CPK 609, 611 str.). Sprendžiant klausimą dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą: ar per raginime nustatytą terminą, ar jam pasibaigus. Jei sprendimas įvykdomas per raginime nustatytą terminą, tai iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neimamas. Jei sprendimas įvykdomas, pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. (Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (toliau – Instrukcija) 43, 67, 68 p.). Todėl, sprendžiant ginčą tarp šalių, būtina nustatyti, ar nagrinėjamu atveju pagrįstai apskaičiuotos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos bei ar mokėtinas atlygis antstoliui už teismo sprendimo įvykdymą, ir jei taip, tai kokio dydžio.

10Antstolio 2012-07-23 vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0025/10/02719 apskaičiavime nurodytos būtinos vykdymo išlaidos bei papildomos išlaidos (bendra suma 516 Lt) yra pagrįstos, jų apskaičiavimas atitinka Instrukcijos reikalavimus. Taigi, remiantis minėtų teisės aktų nuostatomis, šias išlaidas skolininkas privalo sumokėti, neatsižvelgiant į tai, kada ir kokiu būdu įvykdytas teismo sprendimas.

11Pažymėtina, kad 2012-07-23 vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytas atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (1600 Lt) yra mažesnis nei Instrukcijoje numatytas minimalus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, gavęs skolininko skundą, antstolis dar kartą sumažino visas 2012-07-23 vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytas išlaidas, tame tarpe ir atlygį, 40 procentų. Tokiu būdu antstolis mano, kad skolininkas privalo sumokėti 310 Lt būtinų ir papildomų vykdymo išlaidų bei 960 Lt atlygį. Šalys pripažįsta, kad skolininkas yra sumokėjęs 504 Lt vykdymo išlaidų. Taigi antstolis iš esmės reikalauja iš skolininko sumokėti likusias 766 Lt vykdymo išlaidas, o skolininkas su tuo nesutinka.

12Bylos duomenimis pareiškėjas skolą išieškotojui privalėjo sumokėti iki 2010-06-14 įskaitytinai (raginime įvykdyti sprendimą nustatyto termino pabaiga). Nustatytu terminu jis skolos nesumokėjo. Skolos mokėjimas nurodytu laiku (2010-06-14) teismo dar nebuvo išdėstytas, kadangi skolininkas laiku nesikreipė į teismą dėl to. Skolos mokėjimas buvo išdėstytas 2010-06-19, t.y. tik po raginime nurodyto termino pabaigos (2010-06-14) dėl paties skolininko kaltės. Be to skolininkas savalaikiai nesikreipė į antstolį ir dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo. Todėl, teismo vertinimu, pagal minėtas Instrukcijos nuostatas (67, 68 p.) skolininkas privalėtų sumokėti visas vykdomojoje byloje Nr. 0025/10/02719 susidariusias vykdymo išlaidas, tame tarpe ir atlygį antstoliui.

13Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, spręsdamas dėl antstoliui priteistino atlyginimo dydžio, privalo siekti tiek skolininko, tiek antstolio teisėtų interesų pusiausvyros. Nuostata, kad antstoliui neturi būti mokamas atlyginimas, jei skolininkas priverstinio vykdymo procese pats sumoka skolą, reikštų antstolio teisėtų lūkesčių principo pažeidimą. Tuo pačiu tai nebūtų pagrindas išvadai, kad antstolis neįvykdė vykdomojo dokumento, nes ne jis faktiškai išieškojo skolą. Pozicija, kad antstoliui turi būti atlyginamos tik faktiškai turėtos vykdymo išlaidos, reikštų, jog padengiamos tik faktinės vykdymo sąnaudos, t.y. antstolio kontoros sąnaudos, kurios neapima antstolio, kaip fizinio asmens uždarbio, t.y. tokiu atveju antstolis galėtų padengti tik turėtas išlaidas, tačiau negalėtų užsidirbti iš savo veiklos, t.y. negautų atlyginimo kaip fizinis asmuo (2007-02-05 LAT nutartis byloje Nr. 3K-7-5/2007). Todėl pareiškėjo argumentai apie tai, kad jis neprivalo mokėti likusių vykdymo išlaidų, kadangi antstolis jokių priverstinio išieškojimo veiksmų neatliko, nepagrįsti.

14Atsižvelgdamas į nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus, į byloje nustatytas vykdomojo dokumento įvykdymo aplinkybes – nors po raginime nurodyto termino pabaigos, tačiau teismo sprendimo vykdymas buvo išdėstytas, tokiu būdu pakeista jo įvykdymo tvarka; po skolos išdėstymo skola sumokėta geruoju teismo nustatytais terminais; skola buvo mokama į antstolio depozitinę sąskaitą, antstolis privalėjo ją administruoti, pervedinėti įmokas išieškotojai; vykdydamas minėtą teismo sprendimą, antstolis neatliko kitų didesnių išlaidų bei laiko sąnaudų reikalaujančių veiksmų; antstolis keletą kartų (tiek apskaičiuodamas vykdymo išlaidas savo iniciatyva, tiek gavęs skolininko skundą) sumažino reikalaujamų vykdymo išlaidų sumą; antstolio reikalaujamas atlygis už vykdomojo dokumento įvykdymą yra mažesnis nei teisės aktuose numatytas – teismas daro išvadą, kad teisinga, protinga ir sąžininga nustatyti, jog skolininkas šioje vykdomojoje byloje privalo sumokėti 60 proc. antstolio 2012-07-23 vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytų išlaidų, t.y. tokią sumą, kurios ginčijamu 2012-08-24 patvarkymu ir reikalavo antstolis. Todėl, teismo vertinimu, minėti antstolio veiksmai atitinka teisės aktų reikalavimus, o ginčijamų patvarkymų naikinti nėra pagrindo.

15Vadovaudamasis CPK 513 str., teismas

Nutarė

16Skundus atmesti.

17Nustatyti, kad skolininko Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos privaloma sumokėti antstoliui Andriui Bespalovui vykdymo išlaidų suma vykdomojoje byloje Nr. 0025/10/02719 yra 60 procentų antstolio 2012-07-23 vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytos sumos.

18Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai