Byla II-1517-662/2008
Dėl Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Audrius Bakaveckas, sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. M., nutarimą, priėmusios institucijos, atstovei Ievai Kulikauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. M. skundą dėl Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. specialistė 2008-07-09 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą V. M. už tai, kad maisto papildo pakuotėje „Formula sna“ nenurodyta magnio RPN, nėra perspėjimo „laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje“ ir jis nenotifikuotas. Į maisto papildo „Fitolor Hot“ sudėtį įeina saldiklis, tačiau prie pavadinimo nėra užrašo „su saldikliu“, maisto papildas taip pat nenotifikuotas. Administracinio teisės pažeidimo protokole konstatuota, kad šiais veiksmais V. M. pažeidė Lietuvos higienos normos HN-17:2003 „Maisto papildai“ 8.20, 21.5, 24 punktų reikalavimus ir Lietuvos higienos normos HN-119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ 13.2, 13.11.2 punktų reikalavimus.

4Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojo 2008-07-09 nutarimu V. M. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos ATPK) 189 str. 1 d. ir 16313 str. 1 d. paskirta administracinė nuobauda - 150 Lt bauda.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo V. M. skundu (b. l. 2-3) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojo 2008-07-09 nutarimą ir bylą jo atžvilgiu nutraukti. V. M. skunde nurodė, kad pareigūnas tikrindamas UAB „Safora“ veiklą bei vertindamas veiklos atitikimą teisės aktų nustatytai tvarkai, privalėjo įvertinti tą faktą, kad buvo tinkamai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, pateikti pranešimai (notifikavimo) apie maisto papildų tiekimą į Lietuvos Respublikos rinką. Bet to, tiekiamų maisto papildų pakuotės bei informacija vartotojams atitiko šios rūšies produktams keliamus reikalavimus, todėl jokios grėsmės dėl vartotojų gyvybės ar sveikatos nėra.

6Teisme administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skundą prašė tenkinti skunde nurodytais motyvais.

7Institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovė teisme prašė administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skundą atmesti. Paaiškino, kad patikrino metu buvo rasti maisto papildų „Formula sna“ ir „Fitorol Hot“ pakuočių, kurie nebuvo notifikuoti. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvo prašoma pašalinti trūkumus, kurie neatitiko prašyme (notifikavimo), todėl šie maisto papildai nebuvo įtraukti į registrą ir į notifikuotų maisto papildų sąrašus.

8Skundas netenkintinas.

9Nustatyta, kad V. M. administracinė nuobauda - 150 Lt bauda paskirta už tai, kad jam esant uždarosios akcinės bendrovės UAB „Safora“ direktoriui, pažeidė Lietuvos higienos normos HN-17:2003 „Maisto papildai“ 8.20, 21.5, 24 punktų reikalavimus ir Lietuvos higienos normos HN-119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ 13.2, 13.11.2 punktų reikalavimus.

10Apklausta liudytoja G. V. parodė, kad ant maisto papildo „Formula sna“ pakuotės nebuvo nurodyta magnio RPN, nebuvo perspėjimo „laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje“, o maisto papildo „Fitolor Hot“ sudėtyje nebuvo nurodytas saldiklis. Šie maisto papildai nebuvo notifikuoti.

11Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltu gali būti pripažintas tik tuo atveju, kai ištirti įrodymai leidžia daryti besąlygišką išvadą, jog šis asmuo padarė nurodytą veiką. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 284 str. nuostatas, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar asmuo kaltas jo padarymu, ar asmuo trauktinas administracinėn atsakomybėn bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

12Lietuvos Respublikos ATPK 189 str. 1 d. numato, kad prekių, paslaugų, žaliavų, kurių kokybė, sudėtis, komplektiškumas bei įpakavimą neatitinka technologinių normų, receptūrų, techninių specifikacijų (sąlygų), standartų ir kitų deklaruojamų dokumentų ar teisės aktų nustatytų privalomų kokybės reikalavimų, pardavimas, teikimas, realizavimas, taip pat prekių pardavimas, paslaugų tiekimas, žaliavų realizavimas be būtinų kokybę ir saugą patvirtinančių dokumentų, užtraukia baudą įmonių darbuotojams – nuo 150 Lt iki 300 Lt baudą.

13Maisto papildų notifikavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-651 patvirtintas Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Pagal Aprašo 5 p., asmenys, prieš tiekdami maisto papildus Lietuvos Respublikos rinkai, privalo pranešti (notifikuoti) Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) duomenis apie maisto papildą raštu (paštu ar faksu) ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tarnyba gavusi duomenis, juos patikrina ir apie nustatytus trūkumus informuoja duomenis pateikusį asmenį. Jeigu trūkumų nenustatyta, informacija įvedama į notifikuotų maisto papildų duomenų bazę.

14Byloje surinktų įrodymų visuma: administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 29), maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas (b. l. 19-22), pranešimai (b. l. 23, 24), Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008-07-03 sprendimas Nr. 200 (b. l. 25), administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ataskaita (b. l. 26), Vilniaus visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM raštai (b. l. 27, 28, 40), teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymai – įgalina teismą daryti nešališką išvadą, kad V. M. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos ATPK 189 str. 1 d.

15Administracinio teisės pažeidimo protokole (b. l. 29) V. M. taip pat pareikštas kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 16313 str. 1 d., kuriame nurodoma, kad prekių, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka, pardavimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje – užtraukia baudą įmonių darbuotojams – nuo 100 Lt iki 500 Lt.

16Pagal Lietuvos Respublikos higienos normos HN 119:2002 ,,Maisto produktų ženklinimas“ (toliau – Higienos norma) reikalavimus vartotojams turi būti teikiama teisinga informacija apie maistą bei maisto produktų ženklinimas privalo atitikti nustatytus reikalavimus. Pagal Higienos normos 13.2 p., ženklinant maisto produktus turi būti nurodytas sudedamųjų dalių sąrašas, o pagal 13.11.2 p., papildomi užrašai turi būti pateikti ženklinant maisto produktus su saldikliu (saldikliais) papildomu užrašu „Su saldikliu (saldikliais)“. Šis užrašas turi būti šalia parduodamo maisto produkto pavadinimo.

17Remiantis išdėstytais motyvais, laikytina, kad administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjęs pareigūnas V. M. veiksmus pagal Lietuvos Respublikos ATPK 16313 str. 1 d. kvalifikavo teisingai.

18Tačiau skundžiamas nutarimas neatitinka Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. reikalavimų. Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai, ir tik paskyrus nuobaudas pagal kiekvieną Lietuvos Respublikos ATPK straipsnį atskirai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d., galima skirti galutinę nuobaudą. Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas 2008-07-09 nutarime už administracinius teisės pažeidimus skyrė galutinę nuobaudą – 150 Lt baudą.

19Pažymėtina, kad teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, privalo vadovautis ne tik Lietuvos Respublikos ATPK, Administracinių bylų teisenos įstatymu (toliau ABTĮ), bet ir kitais įstatymais bei teisės principais. Todėl priimdamas sprendimą, teismas neturi teisės paskirti didesnės nuobaudos (sunkinti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padėties) negu yra paskirtoji administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 d. 1 p. ir 3 p., 128 str.,

Nutarė

211) Panaikinti Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojo 2008-07-09 nutarimą, kuriuo V. M. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 189 str. 1 d. ir pagal Lietuvos Respublikos ATPK 16313 str. 1 d. paskirta 150 Lt bauda.

222) V. M. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 189 str. 1 d. skirti – 150 Lt baudą, pagal Lietuvos Respublikos ATPK 16313 str. 1 d. skirti – 100 Lt baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d., galutinai V. M. paskirti administracinę nuobaudą – 150 Lt baudą.

23Nutarimas per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Audrius Bakaveckas,... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. specialistė... 4. Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo V. M. skundu (b. l. 2-3)... 6. Teisme administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skundą prašė tenkinti... 7. Institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovė teisme prašė... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Nustatyta, kad V. M. administracinė nuobauda - 150 Lt bauda paskirta už tai,... 10. Apklausta liudytoja G. V. parodė, kad ant maisto papildo „Formula sna“... 11. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltu gali būti pripažintas... 12. Lietuvos Respublikos ATPK 189 str. 1 d. numato, kad prekių, paslaugų,... 13. Maisto papildų notifikavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 14. Byloje surinktų įrodymų visuma: administracinio teisės pažeidimo... 15. Administracinio teisės pažeidimo protokole (b. l. 29) V. M. taip pat... 16. Pagal Lietuvos Respublikos higienos normos HN 119:2002 ,,Maisto produktų... 17. Remiantis išdėstytais motyvais, laikytina, kad administracinio teisės... 18. Tačiau skundžiamas nutarimas neatitinka Lietuvos Respublikos ATPK 33 str.... 19. Pažymėtina, kad teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, privalo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 21. 1) Panaikinti Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 22. 2) V. M. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 189 str. 1 d. skirti – 150 Lt... 23. Nutarimas per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...