Byla e2-2115-601/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Ekonovus“ ieškinį atsakovei UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama:

7-

8pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 29 d. raštu Nr.(3.24)VPS-21 pateiktą Techninės specifikacijos 7.8 p., 7.10 p., 7.15 p., 7.17 p. bei Pirkimo sutarties projekto 8 p. nuostatų paaiškinimą;

9-

10pripažinti viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 183736) sąlygas neteisėtomis;

11-

12nutraukti viešojo pirkimo ,,Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 183736) procedūras;

13-

14priteisti iš atsakovo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ visas ieškovo UAB „Ekonovus“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Ieškovė nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“. Techninės specifikacijos 7.8 p., 7.15 p., 7.17 p. nuostatos bei Pirkimo sąlygų paaiškinimas dėl šių nuostatų, t. y. apmokėjimo už papildomą konteinerio pakėlimą (išsibarsčiusių atliekų surinkimą), yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, o Techninės specifikacijos nuostatos patikslintos, kadangi neatitinka VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimų, skaidrumo, lygiateisiškumo principų, rizikų paskirstymo ir racionalaus lėšų naudojimo. Pirkimo sąlygų paaiškinimas dėl konteinerių ištuštinimo, esant netinkamoms atliekoms pagal Techninės specifikacijos 7.10 p., yra netikslus, neaiškus, neatitinka viešųjų pirkimų skaidrumo principo, VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimų bei pažeidžia atliekų tvarkymo taisyklių reglamentavimą. Perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygų paaiškinimas dėl tiekėjų pasiūlymų kainos ir įkainių indeksavimo tvarkos yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, kadangi toks paaiškinimas neatitinka VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtinto lygiateisiškumo principo, VPĮ 3 str. 2 d. nurodyto tikslo racionaliai naudoti lėšas, VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimų bei Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos reikalavimų. Perkančioji organizacija atmestinai ir netinkamai vertino ieškovo keliamą klausimą dėl pirkimo dokumentų sąlygų aiškumo ir tikslumo, kai tai lemia viešųjų pirkimų principų ir sąžiningos konkurencijos. Ieškovas taip pat nurodė, kad Techninės specifikacijos sąlygos 1.21 p., 6.4 p., 78.7 p. 10.3 p., 11.3., 12.1.5.6 p, 12.4 p ir 133.8 p. yra neteisėtos ir pažeidžiančios VPĮ 3 straipsnio nuostatas.

173.

18Dublike nurodė, kad vien tai, kad tiekėjas pateikė pasiūlymą, nepatvirtina ir neįrodo tariamo pirkimo sąlygų teisėtumo. Ginčas kyla, kaip paslaugų tiekėjui bus apmokama už užfiksuotus pažeidimus bei pakartotinius konteinerių pakėlimus. Perkančioji organizacija pakartotinių konteinerių pakėlimo riziką nori perkelti tiekėjui ir/ar išsibarsčiusių atliekų atsiradimo dažnumą, kiekį bei apimtis. Sąlygos nėra tokio aiškios, kad tiekėjas galėtų tinkamai parengti ir perkančiajai organizacijai pateikti tinkamai parengtą pasiūlymą. Vien tik aplinkybė, kas Techninės specifikacijos 7.21 p. yra numatyta galimybė padidinti konteinerių skaičių, jokiu būdu nesumažina tiekėjui tenkančios rizikos dėl pažeidimo fiksavimo ir pakartotinio konteinerių pakėlimo. Toks rizikos dėl pakartotinio konteinerio pakėlimo būtinybės ir apmokėjimo perkėlimas tiekėjui ne tik pažeidžia VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimus, bet ir neužtikrina racionalaus lėšų naudojimo imperatyvo įgyvendinimo. Pirkimo sąlygose nenustačius galimybės apmokėti už pakartotinį konteinerio pakėlimą, tačiau nurodžius tiekėjams šias išlaidas įskaičiuoti į pastoviąją kainos dalį, paslaugų įkainis gali tapti per dideliu, nepriimtinu perkančiajai organizacijai, gali pažeisti VPĮ 3 str. 2 d. racionalaus lėšų panaudojimo tikslą. Pirkimo sąlygos turi būti tokios, kad rūpestingas konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėti vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus. Perkančiosios organizacijos argumentas dėl tariamo Techninės specifikacijos 7.10 p. specifinio tikslo sureguliuoti netipinį atvejį, negali pateisinti imperatyvių teisės normų nesilaikymo. Taisyklių 39.3 p. numatyta, kad komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius šiais atvejais, jei atliekų surinkimo priemonėse yra daiktai ir/ar atliekos, kurių buvimas juose neleistinas pagal atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir šias taisykles <...>. Perkančiosios organizacijos sprendimas neįtraukti pirkimo sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimo tvarkos dėl pasikeitusių vartotojų kainų indekso bei darbo užmokesčio, sudaro situaciją, kai bus vienodai vertinami tiekėjai, pateikę objektyviai skirtingus pasiūlymus. Teismas ex officio sprendžia dėl VPĮ 3 str. ir 25 str. taikymo. Perkančioji organizacija iš esmės tiekėjui perkėlė neproporcingai didelę riziką dėl galimo paslaugų teikimo apskritai nemokamai.

19II.

20Atsakovės procesinių dokumentų esmė

214.

22Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ji siekia įsigyti ne vien tik „konteinerių pakėlimo paslaugas“, bet kompleksinį pirkimo objektą – mišrių komunalinių bei didžiųjų, buities pavojingų, buities elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Marijampolės regiono savivaldybių teritorijose ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugas. Konteinerių ištuštinimas („konteinerio pakėlimas“) nustatytu grafiku ir maršrutu yra tik viena iš sudedamųjų pirkimo objekto dalių. Tiek kiekvieno konteinerio, numatyto maršrute, ištuštinimo paslaugos, tiek bendro naudojimo konteinerių ir jų aikštelių priežiūros paslaugos patenka į pirkimo objektą. Apmokėjimas už konteinerio ištuštinimą sudaro tik dalį paslaugų teikėjui mokėtino atlyginimo. Kitą dalį atlyginimo dalį sudaro pastovioji paslaugų kainos dalis. Kas mėnesį paslaugų teikėjui mokėtina paslaugų kainos dalį sudarys dvi dalys: a) pastovioji kainos dalis (1/12 pasiūlyme nurodytos pastoviosios kainos dalis); ir b) kintamoji kainos dalis (vieno pakėlimo įkainis padaugintas iš faktinio pakėlimų skaičiaus). Atsiskaitymas už pakeltus (ištuštintus) konteinerius, sudaro tik dalį paslaugų teikėjui pagal pirkimo sutartį mokėtino atlyginimo. Kita paslaugų kainos dalis, mokėtina per vieną mėnesį, paslaugų teikėjui bus sumokama pastoviąja paslaugų kainos dalimi. Atsakovė yra ne tik numačiusi su paslaugų teikimu susijusią riziką, bet yra ir numačiusi priemones tiems atvejams, kai paslaugų teikėjas konkrečiai susidurs su tokia rizika, o taip pat priemones tokios rizikos sukeltoms neigiamoms pasekmėms pašalinti. Atsakovė mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo tvarkai taikė mišrių atliekų konteinerių aptarnavimo taisykles ir netaikė didžiųjų ir specifinių atliekų tvarkymo taisyklių. Mišrių komunalinių atliekų konteineriuose sudėtos atliekos turi būti surenkamos ir transportuojamos šiukšliavežiais, pritaikytais surinkti ir transportuoti mišrias komunalines atliekas. Tuo tarpu didžiosios ir specifinės atliekos turi būti surenkamos ir transportuojamos šiukšliavežiais, pritaikytais didžiosioms ir specifinėms atliekoms. Kai surenkant mišrias komunalines atliekas bus surinktos ir ne mišrios komunalinės atliekos, paslaugų teikėjui bus sumokėta kaip už mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas, kadangi papildomų sąnaudų paslaugų teikėjas nepatirs. Paslaugų teikėjui, turint įrodymus, nebus taikomos sankcijos už tai, kad į mišrių komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius buvo pristatytos ir tokios atliekos, kurios nėra mišrios komunalinės atliekos, kadangi tokias atliekas paslaugų teikėjas į apdorojimo įrenginius pristatė tinkamai vykdydamas pirkimo sutartį. Gyventojams netinkamai rūšiuojant atliekas atsakovė privalo užtikrinti jų išvežimą, o už netinkamą rūšiavimą asmenims taikyti teisės aktuose nustatytas sankcijas. Pirkimo dokumentai yra tikslūs, aiškūs ir nedviprasmiški, priešingu atveju pasiūlymo ieškovė nebūtų galėjusi pateikti. Be to, pirkimo dokumentus tinkamai suprato ir kiti pirkimo dalyviai. Paslaugos teikėjas, būdamas šios srities profesionalas, privalo atskirti šalia mišrių komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių esančias paliktas didžiąsias ir specifines atliekas ir, tai įvykdęs, atskirai nuo mišrių komunalinių atliekų vežti į didelių gabaritų ir kitų specifinių atliekų surinkimo aikštelę arba kitus užsakovo nurodytus komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius. Šių atliekų surinkimo kaštus paslaugos teikėjas apskaičiuoja atskirai. Paslaugos teikėjo naudojami konteineriai turi būti techniškai tvarkingi per visą paslaugos teikimo laikotarpį ir atitikti minimalius reikalavimus.

235.

24Triplike nurodė, kad ieškovė pagal pirkimo dokumentus galėjo pateikti pasiūlymą, apskaičiuoti kainą ir įvertinti rizikas. Ieškovas nenurodė konkrečių aplinkybių ar argumentų, kodėl tiekėjų pasiūlymai gali būti nekonkurencingi. Ieškovas yra pateikęs pasiūlymą pagal esamas pirkimo dokumentų sąlygas. Ieškovo atžvilgiu nebuvo jokio neteisėto ribojimo dalyvauti pirkime. Konkurencingus pasiūlymus yra pateikę trys tiekėjai. Atsakovė siekia įsigyti ne vien tik konteinerių pakėlimo paslaugas, bet ir kompleksinį pirkimo objektą. Konteinerių ištuštinimas nustatytu grafiku ir maršrutu yra tik viena iš sudedamųjų pirkimo objekto dalių. Atsakovė apie galimas rizikas informavo ieškovę. Kas mėnesį mokėtiną paslaugų kainos dalį sudaro pastovioji kainos dalis ir kintamoji kainos dalis. Toks modelis pasirinktas tam, kad paslaugos tiekėjui būtų sumokėtas atlyginimas už visus paslaugų teikimo metu atliktus veiksmus. Jei nebus galimybės ištuštinti konkretaus konteinerio, su tuo susijusias išlaidos paslaugų tiekėjui bus kompensuojamos kas mėnesį mokama pastoviąją kainos dalimi. Taigi atsiskaitymas už pakeltus konteinerius sudaro tik dalį paslaugų tiekėjui pagal pirkimo sutartį mokėtino atlyginimo. Atsakovė yra ne tik numačiusi su paslaugų tiekimu susijusią riziką, bet ir yra numačiusi priemones tiems atvejams, kai paslaugų tiekėjas konkrečiai susidurs su tokia rizika, taip pat priemones tokios rizikos sukeltoms neigiamoms pasekmėms šalinti. Techninės specifikacijos 7.10 p. reglamentuoja, kad mišrių atliekų konteinerių taisyklės ir atsakovė šią nuostatą aiškina mišrių atliekų konteinerių aptarnavimo prasme. Už tokių atliekų, kurias atliekų turėtojai sudės į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, suteikimą ir transportavimą atsakovė su paslaugų tiekėjų atsiskaitys iš pasiūlymo formos 1.1 ir 1.2. p. eilutės numatytų sumų. Atliekos, surinktos iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių, turi būti transportuojamos į mišrių komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius. Tokiais netipiniais atvejais, kai surenkant mišrias komunalines atliekas bus surinktos ir ne mišrios komunalinės atliekos, paslaugų tiekėjui bus sumokėta kaip už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir transportavimą. Teisės normos imperatyviai nenumato kainodaros taisyklių, o tai, kad tiekėjas pageidauja jam palankesnės perskaičiavimo metodikos – nesudaro pagrindo tokį tiekėjo reikalavimą tenkinti. Prieš kreipiantis į teismą dėl savo teisėtų interesų gynybos, ieškovė privalo išnaudoti ikiteismines procedūras.

25III.

26Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė

276.

28Trečiasis asmuo atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad nėra absoliučiai jokio pagrindo teigti, kad kuri nors Pirkimo sąlygų nuostata būtų nepakankamai tiksli, neaiški ar dviprasmiška. Konteinerių tuštinimas (konteinerių pakėlimai) yra tik viena iš pirkimo objekto sudedamųjų dalių. Atitinkamai ir pasiūlymo kaina susideda iš kelių dalių ir į ją įtraukiamos tiek pastoviosios, tiek kintamosios mišrių komunalinių atliekų surinkimo išlaidos. Tiekėjo teiginiai, esą dalis paslaugų teikėjo išlaidų bus nekompensuotos, yra visiškai nepagrįsti. Visi pakartotinio konteinerių pakėlimo atvejai turės būti fiksuojami konteinerių identifikavimo sistemoje. Kiekvienam normaliai rūpestingam tiekėjui yra aišku, kad jis privalės atlikti Pirkimo sąlygų 7.8 p., 7.15 p. ir 7.17 p. numatytus veiksmus bei į tai turi (turėjo) atsižvelgti rengdamas pasiūlymą, t. y. skaičiuodamas pasiūlymo kainą. Techninės specifikacijos 7.10 p. aiškiai nurodyta paslaugos teikėjo veiksmų seka tais atvejais, kai konteineris yra pripildytas ne mišrių komunalinių atliekų (t. y. atliekų, neleistinų pagal Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles). Tokiais atvejais paslaugos teikėjas turėtų: fiksuoti tai konteinerių indentifikavimo sistemoje; atidarytą konteinerį nufotografuoti; užklijuoti įspėjimą ant konteinerio arba įteikti atliekų turėtojui. Perkančioji organizacija savo teiktuose paaiškinimuose itin aiškiai išskyrė mišrių komunalinių atliekų tvarkymui skirtas taisykles bei stambiagabaričių atliekų tvarkymui skirtas taisykles. Nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nei teismų praktikoje nėra reikalaujama, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose būtinai numatytų pirkimo sutarties kainos perskaičiavimo galimybę, atsižvelgiant į vartotojų kainų indekso ar darbo užmokesčio pokyčius. Pagal nurodytos Metodikos 33.1 p. sutarties kainos perskaičiavimą privaloma numatyti tik tuo atveju, kai statybos darbų sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Visai kitais atvejais (įskaitant ir ginčo pirkimą) perkančioji organizacija gali, bet neprivalo numatyti, kad sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą, ar prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius. Ieškovas nagrinėjamu atveju tinkamai nesilaikė išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos.

29Ieškinys atmestinas.

30IV.

31Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

327.

33Atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 183736), apie kurį CVP IS priemonėmis paskelbta 2017 m. vasario 20 d. Konkursas vykdomas pagal CVP IS paskelbtas sąlygas. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 29 d. raštu Nr. (3.24)VPS-21 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus bei atnaujintą pirkimo dokumentų versiją.

348.

35Tiekėjas UAB „Ekonovus“, įvertinęs 2017 m. kovo 29 d. perkančiosios organizacijos raštu Nr. (3.24)VPS-21 pateiktus Konkurso sąlygų paaiškinimus, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. 2 p. nuostatomis, pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją.

369.

37Pretenzijoje tiekėjas nurodė, jog perkančioji organizacija, rengdama Pirkimo sąlygas, neužtikrino VPĮ 24 str. 9 d. įtvirtinto imperatyvaus pobūdžio reikalavimo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, taip pat pažeidė viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str.), tikslą bei racionalaus lėšų naudojimo imperatyvą (VPĮ 3 str. 2 d.). Pretenzijoje nurodė, kad pagal Techninės specifikacijos 7.8 p., 7.15 p. ir 7.17 p. sprendimas neįtraukti apmokėjimo už papildomą konteinerio pakėlimą yra neteisėtas (reikalavimas Nr. 1). Neteisėtas paaiškinimas dėl konteinerių ištuštinimo, esant netinkamoms atliekoms pagal Techninės specifikacijos 7.10 p. (reikalavimas Nr. 2). Nepagrįstai perkančioji organizacija nepatikslino Pirkimo sąlygų ir neįtraukė galimybės perskaičiuoti sutarties kainą ir įkainius, atsižvelgiant į darbo užmokesčio bei vartotojų kainų indekso pasikeitimus, tokiu būdų neteisėtai perkeliant pasikeitimų riziką tiekėjams (reikalavimas Nr. 3). Taip pat pretenzijoje kėlė klausimą, kad perkančiosios organizacijos paaiškinimas dėl blogų kvapų yra neteisėtas ir naikintinas, kadangi neatitinka VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimų (reikalavimas Nr. 4).

3810.

39Dėl ieškovės pretenzijos reikalavimų Nr. 1 ir Nr. 2 perkančioji organizacija priėmė sprendimą netenkinti šių pretenzijos reikalavimų. Perkančioji organizacija netenkino pretenzijos reikalavimo Nr. 3, kuriuo tiekėjas reikalauja Pirkimo sutartyje numatyti kainos perskaičiavimą dėl Vartotojų kainų indekso ir darbo užmokesčio pokyčių. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą iš dalies patenkinti tiekėjo reikalavimą Nr. 3 ir papildyti Pirkimo sutarties 8.1 p., kuriame numatyta detali kainos dėl pasikeitusio PVM perskaičiavimo tvarka. Dėl pretenzijos reikalavimo Nr. 4 perkančioji organizacija priėmė sprendimą ir Pirkimo sutarties 16.16 p. išdėstė nauja redakcija.

4011.

41Ieškovė, teikdama ieškinį ginčija perkančiosios organizacijos atsakymą, t. y. 1) pirkimo sąlygų paaiškinime pateiktas Techninės specifikacijos 7.8. p., 7.15 ir 7.17 p. nuostatų paaiškinimas prieštarauja viešųjų pirkimų principams ir tikslui; 2) Techninės specifikacijos 7.10 p. nuostatos paaiškinimas neatitinka viešųjų pirkimų skaidrumo principo, imperatyvių VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimų bei pažeidžia teisinį atliekų tvarkymo reglamentavimą; 3) Sutarties projekto 8 p. bei perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygų paaiškinimas dėl šio punkto, t. y. pasiūlymų kainos ir įkainių indeksavimo tvarkos yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, kadangi toks paaiškinimas neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, VPĮ 24 straipsnio 9 dalies bei Metodikos reikalavimų; 4) pirkimo dokumentai, t. y. Techninės specifikacijos 1.21 p., 6.4 p. 8.7 p. 10.3 p. 11.3 p. 12.1.5.6. p., 12.4 ir 13.8 p. ir paaiškinimai prieštarauja VPĮ 3 straipsnio ir 25 straipsnio nuostatoms.

42V.

43Teisiniai argumentai ir išvados

4412.

45Kaip minėta, atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2017 m. vasario 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ Nr. 183736.

4613.

47Pirkimo objektas – mišrių komunalinių bei didžiųjų, buities pavojingų, buities elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Marijampolės regiono (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono) savivaldybių teritorijose ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugos.

48Dėl Techninės specifikacijos 7.8 p., 7.15 p., 7.17 p. nuostatų paaiškinimų

4914.

50Techninės specifikacijos 7.8 p. numatyta: „Paslaugos teikėjas privalo surinkti mišrias komunalines atliekas iš visų šiomis atliekomis pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų konteinerių visame maršrute“. Techninės specifikacijos 7.15 p. nurodyta, jog: „Jeigu mišrių komunalinių atliekų konteineris yra perpildytas mišriomis komunalinėmis atliekomis ir/ar šalia konteinerio pridėtos mišrios komunalinės atliekos, kurios netilpo į konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, ištuštinti konteinerį bei surinkti šalia esančias mišrias komunalines atliekas“. Techninės specifikacijos 7.17 p. įtvirtinta nuostata: „Jeigu paslaugos teikėjas dėl blogų privažiavimo sąlygų (pavyzdžiui, dėl nenuvalyto kelio, nenugenėtų medžių šakų ar esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms) negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje bei nedelsiant žodžiu ar raštu informuoti seniūnus ir Užsakovą apie paslaugos neatlikimą. Tokie konteineriai ištuštinami iš karto po kelio nuvalymo, bet ne vėliau kaip po 1 darbo dienos, gavus žodinę ar rašytinę informaciją iš seniūnų apie blogų privažiavimo sąlygų pašalinimą“.

5115.

52VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi VPĮ nuostatomis, ir kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

5316.

54Ieškovas, ginčydamas nurodytas nuostatas, pažymėjo, kad tiekėjas negali tinkamai įvertinti ir pateikti paslaugų teikimo kainos. Turi būti nurodytas apmokėjimas už užfiksuotus pažeidimus bei pakartotinius konteinerių pakėlimus. Perkančiajai organizacijai nenustačius galimybės apmokėti už pakartotinį konteinerio pakėlimą, tiekėjai neturi kitos išeities, kaip tik įskaičiuoti šias išlaidas į bendrą įkainį. Perkančiosios organizacijos leidimas tiekėjams įtraukti jos išlaidas į bendrą pasiūlymo kainą yra nesuderinamas su jos finansinio racionalumo pareigomis. Taigi keliamas klausimas dėl apmokėjimo už nustatytus šiukšlių rūšiavimo pažeidimus ir/ar pakartotinį konteinerio pakėlimą.

5517.

56Teismas sutikti su ieškovės argumentais neturi pagrindo. Iš bylos duomenų matyti, kad pirkimo objektas – mišrių komunalinių bei didžiųjų, buities pavojingų, buities elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Marijampolės regiono (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono) savivaldybių teritorijose ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugos. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas neskaidomas. Techninės specifikacijos 7 skyriuje numatyti Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo aspektai. Techninės specifikacijos nuostatose nurodyta, kad tiekėjas turės ištuštinti konteinerius pripildytus, perpildytus ir nepilnai pripildytus visame maršrute (7.8 p.), turės užtikrinti tvarką ir švarią aplinką, esant reikalui išvalyti ir surinkti išsibarsčiusias komunalines atliekas bei mišrias atliekas 5 metrų atstumu aplink konteinerius (7.13 p.), surinkti atliekas, išsipylusias konteinerių ištuštinimo metu ar atliekų išvežimo metu (7.14) ir kt., taigi paslaugos tiekėjas, atlikdamas konteinerio tuštinimo darbus, turės atlikti visumą su konkretaus konteinerio aptarnavimu susijusių veiksmų ir konteinerio pakėlimas ir/ar pakartotinis pakėlimas yra to konkretaus konteinerio aptarnavimo viena iš sudėtinių dalių.

5718.

58Pirkimo sąlygų 1 priede nurodyta bendra mišrių komunalinių atliekų surinkimo pasiūlymo kaina, kurią sudaro pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrenginius išlaidų (X) ir mišrių komunalinių atliekų konteinerių (nepriklausomai nuo tūrio) ištuštinimo išlaidų (Y) suma (X+Y). Pastoviosios kainos dalies įkainis nurodomas kaip vienetas, įkainio mato vienetą be PVM sumą metams turi nurodyti tiekėjas. Mišrių komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo išlaidos nurodomos kaip vieno konteinerio tuštinimo įkainio ir preliminariai numatomo per metus konteinerių pakėlimo skaičiaus (preliminariai nurodytas 1298 813 vnt.) sandauga (vieno pakėlimo įkainis x 1298 813 vnt. preliminarių pakėlimų). Nurodyta, kad pastovioji dalis turi nesudaryti daugiau kaip 70 proc. bendros mišrių komunalinių atliekų surinkimo pasiūlymo kainos. Pirkimo sąlygose pažymėta, kad maksimali pasiūlymo kaina 1 650 000 Eur be PVM per metus (Pirkimo sąlygų 1 priedo pastabos). Techninėje specifikacijoje yra pateiktas aptarnaujamų teritorijų, aptarnaujamų objektų ir dabartinės mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistemos aprašymas, kuriame nurodytos aptarnaujamos teritorijos būstų bei gyventojų skaičius, nurodyta apie esamą konteinerių kiekį, surenkamų atliekų kiekius ir kitus kriterijus, kas tiekėjui leidžia susidaryti viziją apie perkamo objekto mastą ir įvertinti perkamo objekto siūlytinos kainos dydį.

5919.

60Be to, pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygose yra numatytos galimos su šiais pirkimais susijusios rizikos (Techninės specifikacijos 5 skyrius). 5.1 p. pažymėta, kad paslaugos tiekėjas privalo įvertinti paslaugos teikimo rizikas, galinčias daryti įtaką paslaugos teikimo apimtims bei kokybei; 5.2 p. pažymėta, kad paslaugos teikėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti paslaugos teikimo rizikų sąlygojamas sąnaudas ir kt., kas teismo vertinimu leidžia daryti išvadą, kad perkančioji organizacija elgėsi sąžiningai tiekėjų atžvilgiu ir nurodė tiekėjų pareigą, nustatant paslaugų kainą, įvertinti paslaugų teikimo rizikas.

6120.

62Taigi, teismo vertinimu, tiekėjas, kaip patirtį atliekų išvežimo santykiuose turintis subjektas, įvertinęs Marijampolės regione preliminarų konteinerių pakėlimo skaičių ir kitus su regione atliekų tvarkymu susijusius aspektus, įvertinęs galimą papildomą konteinerio pakėlimo tikimybę, galėjo suprasti, kad konteinerio pakartotinio pakėlimo išlaidos įskaičiuotinos į pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrenginių išlaidas. Teismo vertinimu, ši išlaidų rūšis būtent ir skirta tam, kad tiekėjas, įvertinęs galimas papildomas išlaidas ir rizikas bei kt. aspektus, nustatytos maksimalios pirkimų kainos ribose, nustatytų pastoviąją išlaidų dalį, į kurią tame tarpe paskaičiuotų ir konteinerių pakartotinio pakėlimo išlaidas.

6321.

64Ieškovas nurodo, kad nenumačius galimybės apmokėti už pakartotinį konteinerio pakėlimą tiekėjai kiekvienas įtrauks skirtingo dydžio sąnaudas dėl pakartotinių pakėlimų, t. y. skirtingai įvertins tokių situacijų susiklostymo rizikas. Paslaugų įkainis gali tapti per dideliu ir nepriimtinu perkančiajai organizacijai. Tačiau tokie tiekėjo argumentai iš esmės deklaratyvaus pobūdžio. Kaip minėta, perkančioji organizacija yra nurodžiusi maksimalią perkamo objekto kainą, todėl šios kainos ribose tiekėjų nurodyta kaina perkančiajai organizacijai negali būti vertinama kaip per didelė. Perkančioji organizacija, gavusi skirtingų tiekėjų pasiūlymus, turės teisę vertinti tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, jų atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ir priimti sprendimą dėl viešojo konkurso laimėtojo.

6522.

66Taip pat deklaratyvūs tiekėjo argumentai, kad tiekėjai tam tikrų kaštų gali apskritai neįtraukti į aptariamus kaštus. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų išaiškinimuose nurodė, kaip turėtų būti skaičiuojama perkimo objekto kaina ir kad galimos pakartotinio konteinerio (-ių) pakėlimo išlaidos turi būti įskaičiuojamos į pastoviąją išlaidų dalį. Teismo vertinimu nurodyta sąlyga aiškiai pažymi papildomų kaštų skaičiavimo kriterijų, visiems tiekėjams nurodytos aplinkybės buvo žinomos, kas leidžia daryti išvadą, kad kelti abejonių dėl kitų tiekėjų supratimo apie pirkimo objekto kainos skaičiavimo ypatumus nėra pagrindo.

6723.

68Esant nurodytoms aplinkybės nėra jokio pagrindo spręsti, kad Techninės specifikacijos 7.8 p., p., 7.15 p., 7.17 p. nuostatos prieštarauja viešųjų pirkimų principams (VPĮ 3 str. 1 p.), tikslui ((VPĮ 3 str. 2 p.) ir imperatyviems VPĮ 24 str. 9 dalies reikalavimams.

69Dėl Techninės specifikacijos 7.10 p. nuostatų

7024.

71Techninės specifikacijos 7.10 p. nurodyta, jog: „Tais atvejais, kai konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles), Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos, užpildyti pranešimą, kuris užklijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant individualiu konteineriu besinaudojantį fizinį ar juridinį asmenį, taip pat juridinį asmenį, kuris turi nuosavą teritoriją ir naudojasi kolektyviniu konteineriu, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo. Pranešimo kopija kartu su nuotraukomis pateikiama Užsakovui mėnesio ataskaitose. Tokie konteineriai ištuštinami sekančio komunalinių atliekų išvežimo metu, jei konteineryje yra tinkamos šalinimui atliekos. Jeigu atliekų turėtojui pateikiamas toks raštiškas pranešimas, Paslaugos teikėjas, suderinęs su Užsakovu, kreipiasi į seniūnijų seniūnus ar kitus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotus asmenis dėl administracinės nuobaudos skyrimo, pateikdamas atitinkamus dokumentus“.

7225.

73Šiuo aspektu tiekėjui neaišku, kokiu būdu turi būti ištuštintas konteineris, pripildytas netinkamomis atliekomis (kokiu transportu turi būti transportuojamos atliekos); kur turi būti vežamos atitinkamos atliekos; ar už netinkamai pripildyto konteinerio ištuštinimą tiekėjui yra apmokama pagal faktinių atliekų tvarkymą, t. y. jeigu tai yra stambiagabaritės atliekos, tai mokama pagal šių atliekų tvarkymo kainą?

7426.

75Perkančioji organizacija paaiškino, kad tokiu atveju, kai mišrių atliekų konteineryje yra ir ne mišrių atliekų (pripildytas netinkamomis atliekomis), mišrių atliekų konteineriuose sudėtos atliekos turi būti surenkamos ir transportuojamos šiukšliavežiais, pritaikytas surinkti mišrias komunalines atliekas, vežamas į mišrių atliekų apdorojimo įrenginius ir apmokamos kaip mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

7627.

77Teismo vertinimu, aukščiau nurodyta sąlyga yra pakankamai konkreti ir joje nurodyti aiškūs veiksmai, ką atliekų tvarkytojas turi atlikti esant 7.10 p. nurodytai situacijai, kai mišrių atliekų konteineriai yra pripildyti ir ne mišriomis komunalinėmis atliekomis. Kaip matyti, nurodyta sąlyga perkančioji organizacija siekė sureguliuoti netipinę situaciją, t. y. jei į mišrių atliekų konteinerį būtų patalpinta ir neleistinų atliekų (ne mišrių atliekų). Tokiu atveju Pirkimo sąlygose nurodyta, kokius veiksmus turės atlikti paslaugos tiekėjas, t. y. turės ištuštinti konteinerį, tačiau taip pat privalės užfiksuoti atliekų turėtojo, kuriam priskirtas konteineris, netinkamų veiksmų faktą; nufotografuoti atidarytą konteinerį; užklijuoti įspėjimą ant konteinerio arba įteikti atliekų turėtojui. Tuo pačiu įspėjimo kopija kartu su nuotraukomis turi būti pateikiama užsakovui, paslaugų tiekėjui suderinus su užsakovu kreipiamasi į seniūnijų seniūnus ar kitus savivaldybės administracijos įsakymu įgaliotus asmenis dėl administracinės nuobaudos skyrimo. Taigi, nurodytame Pirkimo sąlygų punkte pagrįstai numatyta sureguliuoti netipinį atvejį (į mišrių atliekų konteinerį esant patalpintoms ir ne mišrioms atliekoms), o tuo pačiu, tiekėjui, atliekant nurodytus kitus įpareigojimus, vykdoma atliekų turėtojų netinkamų veiksmų kontrolė ir reguliavimas. Tai, kad mišrių atliekų konteineryje gali būti ir nemišrių atliekų, savaime nereiškia, kad turi būti taikomos didžiųjų bei specifinių atliekų surinkimo ir transportavimo taisyklės. Šioje byloje nekvestionuojama, kad mišrių atliekų ir didžiųjų bei specialių atliekų surinkimui ir išvežimui yra taikomos skirtingos tvarkos ir taisyklės, tačiau šiuo atveju 7.10 punktas patenka į Techninės specifikacijos 7 skyrių, apibrėžiantį mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą. Taigi, jei į mišrių atliekų konteinerį būtų pridėta ir nemišrių atliekų, tai nekeičia atliekų pobūdžio bei jų išvežimo tvarkos. Būtent 7.10 punktu perkančioji organizacija siekia sureguliuoti situaciją (specifinę) ir atliekų turėtojui už netinkamus veiksmus, t. y. už mišrių atliekų konteinerių pildymą ne mišriomis atliekomis, numatyti galimą sankcijų taikymą.

7828.

79Esant nurodytoms aplinkybės nėra jokio pagrindo spręsti, kad Techninės specifikacijos 7.10 p.

80prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimams bei pažeidžia atliekų tvarkymo taisyklių reglamentavimą.

81Dėl Pirkimo sutarties projekto 8 punkto nuostatos

8229.

83Pirkimo sutarties projekto 8 p. buvo įtvirtinta nuostata, jog: „Užsakovas įsipareigoja apmokėti už Paslaugas, suteiktas pagal Sutartį, šioje Sutartyje nurodyta tvarka pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)) bei PVM (jeigu jis taikytinas). PVM skaičiuojamas ir apmokamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal tuo metu galiojančius tarifus“. Pirkimo sąlygų paaiškinime, kuriuo tiekėjas prašė pakoreguoti Pirkimo sutarties 8 p. ir nustatyti paslaugos kainos bei įkainio perskaičiavimą, vertinant PVM, Vartotojų kainų indekso, darbo užmokesčio pokyčius per kalendorinius metus, Perkančioji organizacija nurodė, jog netenkina pretenzijos reikalavimų, kuriais tiekėjas reikalauja Pirkimo sutartyje numatyti kainos perskaičiavimą dėl vartotojų kainų indekso ir darbo užmokesčio pokyčių. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą iš dalies patenkinti tiekėjo reikalavimą ir papildė Pirkimo sutartį 8.1 p., kuriame numatoma detali kainos dėl pasikeitusio PVM perskaičiavimo tvarka. Tačiau pretenzija dalyje dėl kainos ir įkainių perskaičiavimo dėl vartotojų indekso pokyčių ir darbo užmokesčio pakyčių atmetė.

8430.

85Ieškovas, ginčydamas Sutarties sąlygą, nurodė, kad perkančioji organizacija turi nustatyti kainų indeksavimą, jeigu sutarties trukmė virš 1 metų. Perkančioji organizacija, nenustatydama pirkimo sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimo tvarkos, pasikeitus vartotojų kainų indeksui bei darbo užmokesčiui, dėl fakto įtvirtina reguliavimą, kuris suponuoja, kad tiekėjai pateiks žymiai didesnes pasiūlymų kainas nei tuo atveju, jeigu būtų nustatyta tiekėjo nurodyta tvarka ir toks reguliavimas pažeidžia VPĮ 3 str. 2 d. įtvirtintą racionalaus lėšų panaudojimo tikslą. Tiekėjas remiasi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33 punktu.

8631.

87Nurodytos metodikos 33 punkte numatyta, kad kainodaros taisyklėse turi būti nurodoma, ar sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą, ar prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius. Tais atvejais, kai mažai tikėtinas kainų lygio kitimas arba kai perkančioji organizacija visą riziką dėl kainų kitimo nori perkelti tiekėjui, kainodaros taisyklėse gali būti nustatyta, kad sutarties kaina ar įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojami, išskyrus šios metodikos 33.1 punkte nurodytą atvejį. Perkančioji organizacija kainodaros taisyklėse nurodydama, kad sutarties kaina ar įkainiai neperskaičiuojami, privalo įvertinti tai, kad dėl per didelės rizikos tiekėjai savo pasiūlymuose gali pateikti didesnes nei įprasta kainas arba tiekėjas gali anksčiau laiko nutraukti sutartį, jeigu jos vykdymo sąlygos taptų nepriimtinomis. Taigi, Pirkimo sąlygose turi būti nurodyta tik aplinkybė, ar kainos bus perskaičiuojamos, ar ne, atsižvelgiant į kainų kitimą. Tačiau nurodytame punkte nėra jokio imperatyvo, leidžiančio spręsti, kad bet kokiu atveju Sutarties sąlygose turi būti nustatoma sutarties kainų ar įkainių perskaičiavimo galimybė, atsižvelgiant į bendrą kainų lygio kitimą, ar prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius.

8832.

89Toliau tame pačiame 33 punkte nurodyta, kad kainodaros taisyklėse nustatydama fiksuotos kainos ar fiksuoto įkainio perskaičiavimą pagal kainų lygio kitimą, jeigu kainos apskaičiavimui taikomi fiksuotos kainos, fiksuoto įkainio ar dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo būdai, perkančioji organizacija turi vadovautis šiomis nuostatomis: 33.1. p. Kainodaros taisyklėse, jei statybos darbų sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai, privaloma nustatyti fiksuotos kainos ar įkainio perskaičiavimą, vadovaujantis šios metodikos 33.2–33.8 punktų nuostatomis. <...>. Taigi, sistemiškai vertinant 33 p. ir jo papunkčių turinį galima daryti išvadą, kad Pirkimo sutarties sąlygose privaloma numatyti kainos perskaičiavimą tik tuo atveju, jei pirkimo objektas yra darbai ir jei darbų pirkimo sutarties trukmė ne ilgesnė nei 1 metai. Kitais atvejais, nepatenkančiais į Metodikos 33.1. p. apimtį, perkančioji organizacija turi tiesę Pirkimo sutartyje nenumatyti sąlygos dėl kainos perskaičiavimo galimybės.

9033.

91Esant nurodytoms aplinkybėms, kad perkančioji organizacija neturėjo pareigos Pirkimo sąlygose nustatyti kainos ar įkainio perskaičiavimo pagal vartotojų kainų indekso bei darbo užmokesčio kitimą, nėra pagrindo išvadai, kad perkančiosios organizacijos sąlygos (Pirkimo sutarties projekto 8 punkto nuostatos) pažeidžia VPĮ 3 str. 1 ir 2 d. principus.

92Dėl Pirkimo dokumentų nuostatų ir jų paaiškinimų prieštaravimo VPĮ 3 str. ir 25 str.

9334.

94Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).

9535.

96Priešingas VPĮ nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje (nebent įstatymui priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjui objektyviai paaiškėtų po pretenzijos padavimo), lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme, prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.

9736.

98Ieškovas ieškinyje nurodo ir kitas neteisėtas bei VPĮ 3 str. pažeidžiančias Pirkimo sąlygas. Nurodė, kad perkančioji organizacija, iš esmės pakeisdama pasiūlymo formą, tiekėjui perkėlė neproporcingai didelę riziką dėl galimo paslaugų teikimo apskritai nemokamai. Tokia pasiūlymo formos nuostata neabejotinai yra nesuderinama su viešųjų pirkimų skaidrumo principo reikalavimais. Techninės specifikacijos 1.21 p. numatyta paslaugų teikėjo pareiga sudaryti neprivažiuojamų teritorijų sąrašą. Paslaugų teikėjui neparengus neprivažiuojamų teritorijų sąrašo, bus laikoma, kad neprivažiuojamų teritorijų nėra ir tokie atvejai nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis neteikti paslaugų. Toks neproporcingos rizikos perkėlimas tiekėjui neabejotinai yra nesuderinamas su viešųjų pirkimų principais. Iš Techninės specifikacijos 6.4 p. nuostatų bei perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygų paaiškinimo 2 iš esmės neaišku, kada ir ką paslaugų teikėjui reikės patikslinti, be kita ko, kokius duomenis priskirti – adresą ar mokėtoją/savininką. Tokia Pirkimo sąlygų formuluotė neabejotinai prieštarauja VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimams yra nesuderinama su skaidrumo principu. Iš Techninės specifikacijos 7.10 p. bei perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygų 2 paaiškinimo neaišku, kokiu pagrindu paslaugos teikėjas, o ne perkančioji organizacija, turi teisę/pareigą kreiptis į seniūnijų seniūnus ar kitus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotus asmenis dėl administracinės nuobaudos atliekų turėtojui skyrimo. Tiekėjas kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, nurodydamas, jog paslaugų teikėjas šio pirkimo apimtimi neturi teisės rūšiuoti jokių atliekų, taip pat ir didelių gabaritų, įskaitant pavojingas atliekas, todėl Techninės specifikacijos 8.7 p. ir 9.3 p. nuostatos prieštarauja Pirkimo objekto nuostatoms, t. y. surinkti ir vežti komunalines atliekas. Tiekėjui iš esmės neaišku, kaip ir kur, vis dėlto, turės būti renkamos ir transportuojamos mišrių komunalinių atliekų konteineriuose (šalia konteinerių) rastos didžiosios ar kitos specifinės atliekos. Tokios Pirkimo sąlygos ne tik kad prieštarauja VPĮ 3 str. įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams, tikslui, bet taip pat neatitinka ir imperatyvių VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimų. Techninės specifikacijos 10.13 p. nurodyta, jog atliekų surinkimas ir transportavimas į atliekų apdorojimo įrenginius turi būti vykdomas tik šiukšliavežiais. Šiuo atveju, neaišku, kaip paslaugų teikėjas turės surinkti atliekas iš sunkiai privažiuojamų teritorijų, į kurias negali privažiuoti šiukšliavežiai. Sistemiškai vertinant Techninės specifikacijos 11.3 p. bei Techninės specifikacijos 11 priedo nuostatas, iš esmės neaišku, ar konteineriai, vis dėlto, turi būti techniškai tvarkingi, ar nauji, kas neatitinka skaidrumo principo ir VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimų. Techninės specifikacijos 12.1.5.6 p. nurodyta, jog konteinerių žymekliui turi būti suteikiamas garantinis laikotarpis – 7 metai. Nurodytas reikalavimas yra perteklinis, kadangi tokio termino garantinį laikotarpį gali suteikti tik pats paslaugos teikėjas, bet ne konteinerių identifikavimo sistemos gamintojas. Pertekliniai Pirkimo sąlygų reikalavimai yra draudžiami. Techninės specifikacijos 12.4 p., 13.8 p. numatyta, jog duomenys užsakovui turi būti teikiami realiu laiku. Tiekėjas pažymi, jog toks reikalavimas yra perteklinis ir itin pabranginantis pasiūlymo kainą. Iš Techninės specifikacijos 13.8 p., Pirkimo sąlygų paaiškinimo neaišku, kas ir kokiomis sąlygomis turi užtikrinti paslaugų teikėjo ir užsakovo sistemų suderinamumą, o tai prieštarauja tiek VPĮ 24 str. 9 d. reikalavimams, tiek ir viešųjų pirkimų principams.

9937.

100Taigi matyti, kad ieškinyje ieškovas ginčija daugelio kitų Pirkimo sąlygų teisėtumą, tačiau įvertinus šio sprendimo 9-11 punktuose nurodytas aplinkybes apie ieškovo pretenzijos turinį, matyti, kad ieškovas, reikšdamas pretenziją, nurodytų sąlygų iš esmės neginčijo ikiteismine tvarka. Taigi, akivaizdu, jog ieškovas ieškinio reikalavimu pripažinti viešojo pirkimo sąlygas neteisėtomis kelia reikalavimus, kurie nebuvo keliami tiekėjo pretenzijoje, pareikštoje išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, todėl spręstina, jog ieškovas nepasinaudojo privaloma išankstine neteismine ginčų sprendimo tvarka, ieškovas nėra pareiškęs atsakovui pretenzijos dėl sprendimo 36 p. nurodytų Techninės specifikacijos sąlygų, todėl byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str., 4232 str.). Nustačius aukščiau nurodytą aplinkybę, nėra pagrindo spręsti dėl viešųjų pirkimų procedūros nutraukimo.

10138.

102Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi ieškinio reikalavimo užtikrinimui taikė laikinosios apsaugos priemones – sustabdė perkančiosios organizacijos UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdomo viešojo pirkimo Nr. 183736 procedūras iki galutinio teismo sprendimo priėmimo. Ieškinį atmetus ir sprendimui įsiteisėjus laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

103Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270, 4238 straipsniais,

Nutarė

104Bylą dėl ieškinio reikalavimo – pripažinti viešojo pirkimo ,,Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijų ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ sąlygas neteisėtomis, nutraukti.

105Ieškinį kitų reikalavimų dalyje atmesti.

106Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

107Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama:... 7. -... 8. pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 29 d. raštu... 9. -... 10. pripažinti viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo... 11. -... 12. nutraukti viešojo pirkimo ,,Mišrių komunalinių atliekų surinkimo... 13. -... 14. priteisti iš atsakovo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo... 15. 2.... 16. Ieškovė nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso... 17. 3.... 18. Dublike nurodė, kad vien tai, kad tiekėjas pateikė pasiūlymą, nepatvirtina... 19. II.... 20. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 21. 4.... 22. Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 23. 5.... 24. Triplike nurodė, kad ieškovė pagal pirkimo dokumentus galėjo pateikti... 25. III.... 26. Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė... 27. 6.... 28. Trečiasis asmuo atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 29. Ieškinys atmestinas.... 30. IV.... 31. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 32. 7.... 33. Atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdo... 34. 8.... 35. Tiekėjas UAB „Ekonovus“, įvertinęs 2017 m. kovo 29 d. perkančiosios... 36. 9.... 37. Pretenzijoje tiekėjas nurodė, jog perkančioji organizacija, rengdama Pirkimo... 38. 10.... 39. Dėl ieškovės pretenzijos reikalavimų Nr. 1 ir Nr. 2 perkančioji... 40. 11.... 41. Ieškovė, teikdama ieškinį ginčija perkančiosios organizacijos atsakymą,... 42. V.... 43. Teisiniai argumentai ir išvados... 44. 12.... 45. Kaip minėta, atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo... 46. 13.... 47. Pirkimo objektas – mišrių komunalinių bei didžiųjų, buities pavojingų,... 48. Dėl Techninės specifikacijos 7.8 p., 7.15 p., 7.17 p. nuostatų paaiškinimų... 49. 14.... 50. Techninės specifikacijos 7.8 p. numatyta: „Paslaugos teikėjas privalo... 51. 15.... 52. VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo... 53. 16.... 54. Ieškovas, ginčydamas nurodytas nuostatas, pažymėjo, kad tiekėjas negali... 55. 17.... 56. Teismas sutikti su ieškovės argumentais neturi pagrindo. Iš bylos duomenų... 57. 18.... 58. Pirkimo sąlygų 1 priede nurodyta bendra mišrių komunalinių atliekų... 59. 19.... 60. Be to, pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygose yra... 61. 20.... 62. Taigi, teismo vertinimu, tiekėjas, kaip patirtį atliekų išvežimo... 63. 21.... 64. Ieškovas nurodo, kad nenumačius galimybės apmokėti už pakartotinį... 65. 22.... 66. Taip pat deklaratyvūs tiekėjo argumentai, kad tiekėjai tam tikrų kaštų... 67. 23.... 68. Esant nurodytoms aplinkybės nėra jokio pagrindo spręsti, kad Techninės... 69. Dėl Techninės specifikacijos 7.10 p. nuostatų ... 70. 24.... 71. Techninės specifikacijos 7.10 p. nurodyta, jog: „Tais atvejais, kai... 72. 25.... 73. Šiuo aspektu tiekėjui neaišku, kokiu būdu turi būti ištuštintas... 74. 26.... 75. Perkančioji organizacija paaiškino, kad tokiu atveju, kai mišrių atliekų... 76. 27.... 77. Teismo vertinimu, aukščiau nurodyta sąlyga yra pakankamai konkreti ir joje... 78. 28.... 79. Esant nurodytoms aplinkybės nėra jokio pagrindo spręsti, kad Techninės... 80. prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimams bei pažeidžia... 81. Dėl Pirkimo sutarties projekto 8 punkto nuostatos... 82. 29.... 83. Pirkimo sutarties projekto 8 p. buvo įtvirtinta nuostata, jog: „Užsakovas... 84. 30.... 85. Ieškovas, ginčydamas Sutarties sąlygą, nurodė, kad perkančioji... 86. 31.... 87. Nurodytos metodikos 33 punkte numatyta, kad kainodaros taisyklėse turi būti... 88. 32.... 89. Toliau tame pačiame 33 punkte nurodyta, kad kainodaros taisyklėse nustatydama... 90. 33.... 91. Esant nurodytoms aplinkybėms, kad perkančioji organizacija neturėjo pareigos... 92. Dėl Pirkimo dokumentų nuostatų ir jų paaiškinimų prieštaravimo VPĮ 3... 93. 34.... 94. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad, sprendžiant tiekėjo... 95. 35.... 96. Priešingas VPĮ nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė... 97. 36.... 98. Ieškovas ieškinyje nurodo ir kitas neteisėtas bei VPĮ 3 str.... 99. 37.... 100. Taigi matyti, kad ieškinyje ieškovas ginčija daugelio kitų Pirkimo sąlygų... 101. 38.... 102. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės... 103. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270, 4238 straipsniais,... 104. Bylą dėl ieškinio reikalavimo – pripažinti viešojo pirkimo ,,Mišrių... 105. Ieškinį kitų reikalavimų dalyje atmesti.... 106. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės... 107. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...