Byla 2A-1-267/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Burbulienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovui Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei Romai Timofejevienei, atsakovo UAB „Alaiba“ direktoriui A. B., atstovei advokatei Laurai Juzumaitei, atsakovo Telšių apskrities viršininko administracijos atstovui V. B., atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės atstovui A. N., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimo dalies panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Alaiba“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Mažeikių rajono 1 - jo notarų biuro notarei Ritai Reistaitienei, VĮ Registrų centras Mažeikių filialui dėl administracinių aktų, valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties, teisinės registracijos panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą ieškiniu prašydamas: 1) panaikinti 2005 m. gegužės 3 d. Telšių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo A. G. patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. 27; 2) panaikinti 2005 m. gegužės 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ‚,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ Nr. AI-471 3 punktą dėl detalaus plano sklypo riboms ir užstatymo režimui nustatyti, adresu ( - ); 3) panaikinti 2007 m. sausio 17 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymą Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymo Nr. A 1471 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 3 punkto panaikinimo; 4) panaikinti 2007 m. vasario 9 d. Telšių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos E. B. patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. 10; 5) panaikinti 2005 m. rugsėjo 19 d. Telšių apskrities viršininko įsakymą Nr. 1805 dėl UAB „Alaiba“ ne aukciono tvarka prie nuosavybės teise valdomo statinio 0,0378 ha kitos paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), pradavimo; 6) pripažinti negaliojančia 2005 m. spalio 11 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, patvirtintą Mažeikių rajono I-ojo notarų biuro notarės Ritos Reistaitienės, reg. Nr. 2-8771 nuo jos sudarymo momento (ab initio); 7) panaikinti 0,0378 ha žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - ), teisinę registraciją UAB „Alaiba“ vardu; 8) taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Alaiba“ grąžinti valstybės nuosavybėn 0,0378 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), o Telšių apskrities viršininko administraciją – 9812 Lt UAB „Alaiba“; 9) priteisti iš atsakovų žyminį mokestį bei bylinėjimosi išlaidas Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ieškovas patikslino, jog nebėra ginčo dėl 2007-01-17 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymo Nr. A1-471 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 3 punkto panaikinimo, Telšių apskrities viršininko 2007-01-09 įsakymo Nr. P.1V-3 ,,Dėl akto pripažinimo negaliojančiu“, nes įsiteisėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, kuriuo panaikinti minėti įsakymai, todėl nėra įstatyminio pagrindo prašyti naikinti minėtus įsakymus. Ieškovas nurodė, kad ginčijama 2005 m. spalio 11 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl ji turi būti pripažinta negaliojančia. Priimant žemės sklypo adresu ( - ), detaliojo plano sprendinius buvo pažeistos procedūros, detaliojo plano sprendiniai prieštarauja galiojantiems įstatymams, o būtent Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 8 d. – detalusis planas įsigalioja po to, kai savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl jo patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymas nebuvo spaudoje paskelbtas), 22 str. 1 d. 7 p. – detalieji planai rengiami, kai formuojami sklypai prie naudojamų statinių, LR Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., 8 str. 1 d., 9 str. 2 d. - valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono tokio dydžio, kuris būtinas statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (detalusis planas šiuo atveju buvo parengtas esamo statinio rekonstrukcijai bei naujo statinio statybai), Aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 29 p. – detaliajam planui rengti planavimo organizatorius sudaro planavimo užduotį, kurioje nurodoma: planuojamos teritorijos adresas, planavimo tikslas, planavimo procesas (rengiama bendrąja ar supaprastinta tvarka). Planavimo užduotį tvirtina planavimo organizatorius, suderinęs ją su savivaldybės vyriausiuoju architektu (užduotis detaliajam planui rengti neatitinka minėtos nuostatos tuo, kad ją parengė ne planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, o Mažeikių rajono savivaldybės vyriausiasis architektas ir ji nėra patvirtinta planavimo organizatoriaus ir dėl to jis negali būti pripažintas galiojančiu. Nurodė, jog priimant žemės sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano sprendinius buvo pažeistos procedūros, detaliojo plano sprendiniai prieštarauja galiojantiems norminiams aktams, todėl turi būti panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir patikrinimo aktai, susiję su žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimu. Kadangi detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo procedūros pažeistos, taip pat detaliojo plano sprendiniai neatitinka teisės aktų nuostatų, visos detaliojo plano pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės, pripažinus detaliojo plano sprendinius negaliojančiais, turi būti panaikintos.

3Mažeikių rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Teismas panaikino 2007 m. vasario 9 d. Telšių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos E. B. patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. 10. Bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti 2007 m. sausio 09 d. Telšių apskrities viršininko įsakymą Nr. P1. V-3 „Dėl akto pripažinimo negaliojančiu“, panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 17 d. įsakymą dalyje dėl sklypo Nr. 17, A1-69 ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-471 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo 3 punkto panaikinimo“ teismas nutraukė. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį teismas atmetė. Tuo pačiu teismas priteisė atsakovui UAB „Alaiba“ iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 4880 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo. Teismas pažymėjo, kad Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. spalio mėnesio rašte Nr. 6.3-2573 išdėstytas išvadas prokuroras teisme pateikė kaip esminę įrodomąją galią turintį oficialų rašytinį įrodymą. Teismas nurodė, kad teismui nebuvo pateikta visa detaliojo plano medžiaga. Pažymėjo, jog į bylą nebuvo pateikti įrodymai apie tai, kaip 378 m2 žemės sklypo ( - ) detaliojo plano parengimas, derinimas ir patvirtinimas neatitinka Mažeikių miesto generalinio plano ir Mažeikių miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius, taip pat nėra duomenų apie požeminę automobilių saugyklą, kurios projektai neatitinka statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.0601:1999 ,,Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, ir prokuroras šių aplinkybių neįrodinėjo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešojo intereso gynimas nepaneigia civilinio proceso principo dėl teismo nešališkumo, t. y. teismas negali už ieškovą suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą. Teismas pažymėjo, jog ieškovas nurodė procedūrinio pobūdžio pažeidimą, kad, jo nuomone, pažeidžiant Detaliųjų planų rengimo taisyklių 29 punktą, planavimo organizatoriumi buvo neįgaliotas savivaldybės tarnautojas. Teismas nurodė, kad ginčijamos užduoties teritorijų planavimo dokumentams rengti, planavimo sąlygų išdavimo laikotarpiu specialiuosiuose teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose buvo nuostata, kad vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo sąlygas išduoda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas – savivaldybės vyriausiasis architektas. Konstatavo, jog iš bylos dokumentų yra akivaizdu, kad ginčijama teritorijų planavimo dokumentams ruošti užduotis yra parengta ir patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos padalinyje - rajono ūkio plėtros skyriuje, kurio funkcija – organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrųjų, specialiųjų detaliųjų planų ir planavimo dokumentų rengimą. Todėl teismas padarė išvadą, jog planavimo užduoties trūkumas, kad užduotį bei sąlygas parengęs asmuo ir jas patvirtinęs asmuo yra tas pats Mažeikių rajono ūkio plėtros skyriaus architektūros ir urbanistikos tarnybos darbuotojas – Mažeikių rajono vyriausiasis architektas nėra pagrindas pripažinti šio dokumento neteisėtu. Pažymėjo, kad ieškovas įrodymais nepaneigė bylos medžiagos, jog byloje aktualiu laiku Mažeikių rajono vyriausiasis architektas turėjo teisę rengti teritorijų planavimo dokumentams rengti užduotis bei jas tvirtinti ir kad jis turėjo teisę vykdant jam pavestas funkcijas pasirašyti įvairius dokumentus. Atsižvelgęs į faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas padarė nepagrįstą išvadą, jog ginčijamą planavimo užduotį išdavė tokios teisės neturintis asmuo. Pažymėjo, kad 2004-10-26 užduotis yra suderinta su rajono vyriausiuoju architektu, kaip tai ir numatyta norminiuose aktuose. Teismas nurodė, kad pastatas - parduotuvė adresu ( - ) yra atskiras nekilnojamojo turto objektas (unikalus Nr. ( - )), kuriam buvo suformuotas žemės sklypas. Parengtame detaliajame plane suformuotas 378 m2 žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) apie šį esantį komercinės paskirties pastatą, o ne kokį kitą naujai statomą, kaip nurodoma ieškinyje, todėl teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog suformuoto prie esamo komercinės paskirties pastato – parduotuvės žemės sklypo formavimo procedūros bei dydis, dėl kurio iš esmės ginčo nėra, prieštarauja įstatymo nustatytai normai. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neįrodė, jog nagrinėjamu atveju žemės sklypas buvo suformuotas statiniui naujai statomam ar rekonstruojamam, ieškovo argumentai, kad sklypas suformuotas būtent taip, yra deklaratyvūs ir nepagrindžia aplinkybės, jog žemės sklypas nebūtinas esamam pastatui eksploatuoti. Nurodė, kad įstatymas nedraudžia detaliuoju planavimu nustatyti papildomų reglamentų ar juos pakeisti, todėl suformuoto sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – neprieštarauja LR Žemės įstatymui ir tolimesniam esančios parduotuvės funkcionavimui. Be to, teismas pažymėjo, jog negyvenamoji patalpa – sandėlis, nuosavybės teise taip pat priklausantis UAB ,,Alaiba“, yra užregistruotas kaip atskiras objektas, adresu ( - ), turintis unikalų numerį Nr. ( - ). Šiam sandėliui, kuris suformuotas kaip kitas nekilnojamojo turto objektas, joks žemės sklypas formuojamas ar suformuotas nebuvo. Teismas laikė, kad byloje paneigti ieškovo argumentai, jog trys pastatai, įvardyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymoje kaip vienas gyvenamasis namas su negyvenamosiomis patalpomis turi skirtingus unikalius numerius, skirtingi jų adresai (( - )) ir paskirtys – du gyvenamieji namai ir parduotuvė. Konstatavo, kad ieškovo argumentai, neva egzistuoja ne atskiras objektas, o vienas namas, susidedantis iš trijų korpusų prieštarauja byloje esantiems dokumentams. Nenustatęs Teritorijų planavimo įstatymo procedūrinių pažeidimų teikiant tikrinimui planavimo dokumentus bei juos tikrinant valstybinėje teritorijų planavimo priežiūros institucijoje, teismas atmetė ieškovo reikalavimą panaikinti 2005 m. gegužės 3 d. Telšių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo A. G. patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. 27. Pažymėjęs, jog iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2007 m. vasario 9 d. dokumentus patikrino ta pati Telšių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistė B. R. ir Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. 10 nurodė, jog dokumentų sprendiniai neatitinka LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punkto bei planavimo užduotis neatitinka Detaliųjų planų rengimo taisyklių 29 punkto reikalavimų. Kadangi byloje esantys įrodymai paneigia, jog tokie pažeidimai buvo padaryti, teismas patenkino ieškovo reikalavimą panaikinti šį 2007-02-09 Telšių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos E. B. patvirtintą Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 10. Atsižvelgęs į tai, jog nekilnojamųjų daiktų registravimas atliekamas įstatymais nustatytų dokumentų – administracinių aktų pagrindu, kuriuos šiuo atveju panaikinti nėra pagrindo, teismas atmetė ieškinio reikalavimą panaikinti žemės sklypo esančio ( - ), teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre. Pažymėjęs, kad ieškovas reikalavimus pripažinti negaliojančia 2005 m. spalio 11 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, patvirtintą Mažeikių rajono 1-jo notarų biuro notarės R. Reistaitienės, registro Nr. 2-8771, nuo jos sudarymo momento bei taikyti restituciją kildina iš neteisėto detaliojo plano realizavimo pasekmių, teismas atmetė šiuos išvestinius reikalavimus dėl administracinių aktų (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymų bei kitų dokumentų) panaikinimo. Teismas konstatavo, kad nepanaikinus minėtų teisės aktų nėra pagrindo naikinti ir valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties. Teismas, atmetęs prokuroro reikalavimą, atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš valstybės biudžeto lėšų.

4Apeliaciniu skundu ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, siekiantis apginti viešąjį interesą, prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškovo reikalavimai atmesti, bei priimti naują sprendimą – patenkinti ieškovo reikalavimus bei priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Kitą sprendimą dalį ieškovas prašo palikti nepakeistą. Apelianto motyvai yra tokie:

51. Žemės sklypo adresu ( - ), detaliojo plano organizatorius yra Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Apeliantas sutinka, kad vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo sąlygas išduoda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas – savivaldybės vyriausiasis architektas, kaip tai numato LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 6 d., Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28 punktas. Tačiau Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, o ne Mažeikių savivaldybės vyriausiasis architektas turėjo sudaryti ir patvirtinti planavimo užduotį. Todėl parengiamajame detaliojo planavimo proceso etape pažeistos LR teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio bei Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28, 29 punktų nuostatos. Šis pažeidimas turėjo būti teismo įvertintas kaip pagrindas tenkinti ieškinį.

62. Pagal LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punktą žemės sklypo riba negali kirsti statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas. Pagal 1996 m. birželio 14 d. Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos pastatų ir statinių teisinio registravimo potvarkį Nr. 109, Mažeikių rajono vartotojų kooperatyvų sąjungai buvo leista įregistruoti parduotuvę su rūsiu, adresu ( - ). 2007 m. sausio 29 d. ši patalpa – rūsys VĮ Nekilnojamojo turto registre užregistruota kaip atskira patalpa – sandėlys, jam suteiktas atskiras unikalus numeris. Todėl Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše įregistruotas pastatas – parduotuvė, esantis adresu ( - ), be pagalbinės patalpos – rūsio. Tačiau unikalaus numerio suteikimas patalpai neatskiria jos nuo statinio, tiek parduotuvė, esanti pirmame aukšte, tiek po ja esantis rūsys, kuris kaip matosi iš VĮ Registrų centro Mažeikių filialo pateiktų planų, įsiterpia po namu, esančiu adresu ( - ), yra suformuoti kaip vienas nekilnojamasis daiktas. Suformuoto 0,0378 ha žemės sklypo riba kerta nekilnojamąjį daiktą – pastatą ir tai pažeidžia LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punktą. Pažymėtina, kad patalpa – sandėlys įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras objektas tik 2007 m. sausio 29 d. jau po žemės sklypo pardavimo. Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis pasirašyta ir notaro patvirtinta 2005 m. spalio 11 d. Todėl pirmosios instancijos teismas pažeisdamas CPK 185 straipsnio nuostatas nevertino visų pateiktų įrodymų – iš VĮ Registrų centro Mažeikių filialo pateiktų dokumentų – 1996 m. birželio 14 d. Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos pastatų ir statinių teisinio registravimo potvarkio Nr. 109 ir planų.

73. 2005 m. gegužės 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. Al-471 patvirtino Detalųjį planą sklypo, adresu ( - ), riboms ir užstatymo režimui nustatyti, tačiau šis sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo, vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 8 d, vietinėje spaudoje paskelbtas nebuvo. Detalusis planas sklypo, adresu ( - ), riboms ir užstatymo režimui nustatyti neįsigaliojo. Tai reiškia 0,0378 ha žemės sklypas jo pardavimo momentu suformuotas nebuvo ir jo parduoti nebuvo galima. Detaliojo plano sprendiniai prieštaravo teisės aktams, taip pat tvirtinant žemės sklypo detalųjį planą buvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Iš neteisėtai priimto teisės akto negali būti sukurtos teisės ir pareigos, todėl negali būti laikomi teisėtais jų pagrindu sudaryti sandoriai ir kiti aktai, parengti panaikinto detaliojo plano pagrindu, tarp kurių turi būti panaikintas ir 2006 m. balandžio 5 d. statybos leidimas Nr. 06/50GN.

84. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas įrodymais nepaneigė bylos medžiagos, kad byloje aktualiu laiku Mažeikių rajono vyriausiasis architektas turėjo teisę rengti teritorijų planavimo dokumentams užduotis bei jas tvirtinti ir kad jis turėjo teisę, vykdant jam pavestas funkcijas, pasirašyti įvairius dokumentus. Pagal detaliųjų planų rengimo taisyklių 29 punktą detaliam planui rengti planavimo organizatorius sudaro planavimo užduotį, kurią tvirtina planavimo organizatorius, suderinęs su savivaldybės vyriausiuoju architektu. Tai yra imperatyvi teisės norma, kurioje yra nurodytas asmuo, sudarantis planavimo užduotį ir ją tvirtinantis. Teisės normos turinys, jos aiškinimas ir taikymas nėra įrodinėjimo dalykas. Pats atsakovas turėtų įrodyti, kad detaliojo planavimo užduotį turėjo teisę pasirašyti savivaldybės vyriausiasis architektas.

9Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą atsakovas UAB „Alaiba“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą bei priteisti iš ieškovo atsakovo UAB „Alaiba“ naudai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

101. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškinys turėjo būti tenkintas todėl, jog detaliojo planavimo parengiamajame etape buvo pažeistos LR teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio bei Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28 ir 29 punktų nuostatos. Iš apeliacinio skundo visiškai neaišku, kokiu būdu buvo pažeistas Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnis ir kodėl pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo nepagrįstas ar neteisėtas. Planavimo organizatoriumi šiuo atveju yra Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kuri savo funkcijas vykdo per savo struktūrinius padalinius. Taigi, išvada, kad užduotį turėjo parengti pats Mažeikių savivaldybės administracijos direktorius, yra mažų mažiausiai nelogiška. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje galiotų tvarka, nustatanti, kad užduotis teritorijų planavimo dokumentams rengti turėtų ruošti asmeniškai administracijos direktorius. Svarbiausias Detaliųjų planų rengimo taisyklių 29 punkto tikslas yra, kad parengta užduotis būtų suderinta su savivaldybės vyriausiuoju architektu. Byloje nustatyta, kad užduotis buvo suderinta, o užduotį tvirtinantis subjektas byloje yra atsakovu ir su ieškiniu nesutinka, tad net ir tokiu būdu išreiškia savo pritarimą parengtai užduočiai. Be to, parengtą detalųjį planą minėtas subjektas įstatymų nustatyta tvarka patvirtino.

112. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad nors nekilnojamojo turto registre rūsys yra užregistruotas kaip atskira patalpa - sandėlis, nors jam yra suteiktas atskiras unikalus numeris ir adresas (( - )), jis vis tiek yra vienas nekilnojamasis daiktas su statiniu - parduotuve, kuris turi kitą unikalų numerį ir yra kitu adresu (( - )). Remiantis VI Registrų centras pateiktais duomenimis, egzistuoja du atskiri nekilnojamojo turto objektai: sandėlis, esantis adresu ( - ) (bendras plotas 83,93 m2) ir pastatas – parduotuvė, esantis adresu ( - ) (bendras plotas 102,28 m2), po kuriuo suformuotas 0,0378 ha žemės sklypas, esantis adresu ( - ). Taigi, šie duomenys patvirtina tai, kad žemės sklypas nebuvo formuojamas pažeidžiant Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punkto nuostatas, o suformuoto žemės sklypo riba nekerta statinio, kuris suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas ir yra visai kitame statinyje.

123. 2005 m. gegužės 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Nr. A1-471 buvo priimtas atlikus visas detaliojo planavimo procedūras, todėl teisinio pagrindo naikinti šį įsakymą nėra. Apeliantas visiškai nepagrįstai prašo patenkinti savo ieškinio reikalavimus tuo pagrindu, kad minėtas įsakymas nebuvo paskelbtas spaudoje. Apeliantas šioje byloje nebeturi teisės remtis faktu, kad įsakymas dėl detalaus plano tvirtinimo nebuvo paskelbtas spaudoje, nes tuo klausimu yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 23 d. nutartis, kuri yra galutinė ir neskundžiama. Be to, kad įstatymas nenumato termino, per kurį turi būti skelbiami įsakymai dėl detaliųjų planų tvirtinimo, tuo tarpu detaliojo plano patvirtinimas ir iš to sekę Telšių apskrities viršininko veiksmai buvo teisėti, kadangi pagal Detalių planų rengimo taisyklių 56 punktą savivaldybė privalo pateikti sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo apskrities viršininkui per 20 dienų ir tai buvo padaryta. Pirmosios instancijos teismo sprendimas visiškai atitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principą. Negalima naikinti sprendimų, sukėlusių asmeniui teisines pasekmes, jei naikinimo pagrindu yra nurodoma aplinkybė, kuri buvo pašalinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo suinteresuotas asmuo apgynė savo teisę ir viešojo administravimo institucija buvo įpareigota atlikti veiksmus, kurių ji nepagrįstai neatliko anksčiau, t.y. paskelbė įsakymą, kurio nebuvo paskelbusi, nors įstatymas to reikalavo.

134. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad detaliuoju planu turėjo būti suformuotas ir parduotas žemės sklypas, reikalingas statinio, esančio adresu ( - ), naudojimui, tačiau detaliojo plano sprendiniai prieštaravo šiems reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė tokius argumentus, kaip nepagrįstus. Apeliantas, teigdamas, jog suformuoto žemės sklypo dydis prieštarauja teisės normoms, nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų, t.y. byloje nėra įrodymų, kad suformuotas žemės sklypo dydis (0,0378 ha) būtų per didelis ir tuo būtų buvusi pažeista kokia nors teisės norma. Be to, nepaisant to, kad pats apeliantas nepateikė į bylą įrodymų ir pats nevykdė CPK numatytų reikalavimų, nepasinaudojo jam suteiktomis teisėmis, apeliaciniame skunde įrodinėjimo pareigą ieškovas siekia perkelti teismui.

145. Jei pats apeliantas, pasirinkęs savo poziciją, nepateikia įrodymų, o teismas laiko šalies nurodytas aplinkybes neįrodytomis, tai nereiškia, kad teismas pažeidė CPK 178, 179 straipsnių nuostatas. Priešingai, įtvirtintas rungimosi principas reiškia, kad teismas procese nėra aktyvus ir savo iniciatyva negali rinkti įrodymų (išskyrus atskirų kategorijų bylas). Todėl pirmosios instancijos teismo veiksmai tiriant ir vertinant įrodymus bei priimant teismo sprendimą buvo teisėti. Todėl, atsižvelgiant į minėtų CPK nuostatų turinį bei esmę, akivaizdu, kad apeliantas, tvirtindamas, jog ginčijami sprendiniai yra ydingi ar neteisėti, turi įrodyti visas aplinkybes, kurios tokius teiginius patvirtina. Tai pasakytina ir apie aplinkybę, jog būtent apeliantas turėjo teismui pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad užduotis, kuri buvo suderinta su vyriausiuoju architektu, t.y. jo, kaip Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarnautojo parengta ir patvirtinta, buvo patvirtinta pažeidžiant teisės aktus ir neturint tam įgaliojimų. Tačiau apeliantas neprašė išreikalauti nei galiojančių tvarkų, nei kitų dokumentų, kurių pagrindu būtų galima laikyti apelianto argumentus pagrįstais.

156. Apeliantas taip pat nurodo, kad turi būti panaikintas 2006 m. balandžio 5 d. statybos leidimas Nr. 06/50GN, tačiau tokio reikalavimo ieškovas nereiškė, o teismas neturi teisės išeiti už ieškinio ribų, tad toks apeliacinio skundo argumentas visiškai nepagrįstas.

16Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos prašo patenkinti apeliacinį skundą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

171. Užduotis detaliajam planui žemės sklypo riboms ir urbanistiniams apribojimams nustatyti, adresu ( - ), rengti neatitinka Aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų detaliųjų planų rengimo taisyklių 29 p. nuostatos, nes užduotį parengė ne planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, o Mažeikių rajono savivaldybės vyriausiasis architektas. Be to, ši užduotis planavimo organizatoriaus nepatvirtinta.

182. Sąlygose ir Užduotyje nurodyti planavimo tikslai, kuriais sklypo pastatui ( - ) suformavimas sutapatintas su esamo statinio rekonstravimu ar naujo statinio statyba, prieštarauja LR žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p. nuostatoms. Pagal šią nuostatą detaliojo plano rengimo tikslas turėjo būti žemės sklypo suformavimas prie esamo statinio, neplanuojant jame statybos.

193. Detaliojo plano sprendiniais yra suformuotas žemės sklypas prie parduotuvės, tačiau dalis parduotuvės patalpų yra už suplanuoto sklypo ribų. Tuo pažeistas LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punktas, nustatantis, kad žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas.

204. Sąlygos detaliojo plano rengimui parengtos ir išduotos bei detaliojo plano sprendiniai parengti pažeidus teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Be to, detaliojo plano derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų rezultatų negalima pripažinti teisėtais, nes jie parengti neatsižvelgus į aukščiau nurodytus planavimo sąlygų ir detaliojo plano sprendinių neatitikimus teisės aktams.

215. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakyme Nr. Al-471, kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas, jo įsigaliojimo data nenurodyta ir šis sprendimas nebuvo paskelbtas vietinėje spaudoje, todėl darytina išvada, kad detaliojo plano negalima pripažinti galiojančiu. Įvertinus tai, kad detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, adresu ( - ), pardavimas, jo teisinė registracija, statinio projekto šiame žemės sklype rengimas ir statybos leidimo išdavimas pagrįsti neįsigaliojusiu detaliuoju planu, konstatuotina, kad visi šie veiksmai yra neteisėti.

22Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą atsakovas Telšių apskrities viršininko administracija prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

231. Apeliaciniame skunde ieškovas nepagrįstai teigia, kad ieškinys turėjo būti patenkintas todėl, kad detaliojo planavimo parengiamajame etape buvo pažeistos LR teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio bei Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28 ir 29 punktų nuostatos. Tačiau apeliantas nenurodo, kokia konkreti norma, įtvirtinta minėtame straipsnyje, buvo pažeista. Visiškai nepagrįsti ir apelianto argumentai dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28 ir 29 punktų pažeidimo.

242. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad suformuotas žemės sklypas kerta statinio ribas. Byloje esantys VĮ Registrų centro duomenys patvirtina tai, kad žemės sklypas nebuvo formuojamas pažeidžiant Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punkto nuostatas, o suformuoto žemės sklypo riba nekerta statinio, kuris suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas ir yra visai kitame statinyje.

253. Apeliantas šioje byloje nebeturi teisės remtis faktu, kad įsakymas dėl detalaus plano tvirtinimo nebuvo paskelbtas spaudoje, nes tuo klausimu yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuri yra galutinė ir neskundžiama. Be to, įsakymo dėl detaliojo plano tvirtinimo paskelbimas vietinėje spaudoje neįeina į detaliojo planavimo procesą, o yra savarankiška savivaldybių administracijų funkcija, todėl įsakymo nepaskelbimas nedaro įtakos sprendžiant detaliojo planavimo procedūrų teisėtumo klausimus.

264. Apeliantas, teigdamas, jog suformuoto žemės sklypo dydis prieštarauja teisės normoms, nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų, t.y. byloje nėra įrodymų, kad suformuotas žemės sklypo dydis (0,0378 ha) būtų per didelis ir tu būtų buvusi pažeista kokia nors teisės norma.

27Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

281. Apeliantas nepagrįstai išplečia administracijos direktoriaus kompetenciją ir atsakomybės ribas. Apelianto minimoje situacijoje Detaliųjų planų rengimo taisyklėse savivaldybės administracijos direktorių reikia suprasti kaip savivaldybės vykdomąją instituciją, o ne pareigas paraidžiui, kaip tai traktuoja apeliantas. Tokiu būdu, savivaldybės vyriausiasis architektas, būdamas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui ir turėdamas administracijos direktoriaus jam suteiktus įgaliojimus pagal užimamas pareigas veikti detalaus planavimo procese ir privalėjo sudaryti planavimo užduotį.

292. Dėl minimo sklypo, adresu ( - ), detalaus plano įsigaliojimo yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-05-03 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-756-794/2008. Vykdant šią nutartį Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2008-05-31 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymą Nr. A1-471 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ paskelbė Mažeikių rajono laikraštyje „Santarvė“ Šiuo veiksmu buvo užbaigta detaliojo planavimo procedūra, detalusis planas įsigaliojo, dėl ko nebetenka prasmės kiti apelianto argumentai.

30Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė palaikė apeliacinį skundą jame išdėstytais pagrindais, o atsakovų atstovai prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

31Apeliacinis skundas tenkintinas.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

33Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamo materialinės teisės normų, reguliuojančių teritorijų planavimą, aiškinimo ir taikymo ginčo teisiniams santykiams bei CPK nuostatų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, pažeidimo.

34Byloje kilęs ginčas dėl detaliojo sklypo plano pastatui, adresu ( - ), parduoto atsakovui UAB „Alaiba“ pagal Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymą, suformavimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo procedūrų ir rezultatų teisėtumo, bei minėto sklypo pardavimo ir jo teisinės registracijos teisėtumo.

35CPK 49 str. 1 d. nustato, kad įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ar savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p., prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu. Prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 str. 2 d., nustatančioje, jog prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas kaip vieną iš aplinkybių, kada prokuroras privalo kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą, nurodo kitų institucijų pareigūnų, tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų, privalančių ginti viešąjį interesą, nesiėmimą priemonių pažeidimams pašalinti (Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d.). Įgyvendinant viešąjį interesą teritorijų planavimo srityje visuomenės vardu veikia už teritorijų planavimo sritį atsakingos institucijos. Nagrinėjamoje byloje prokuroras prašo panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir teritorijų planavimo priežiūrą vykdančios institucijos – Telšių apskrities viršininko administracijos administracinius aktus, tai yra susidaro situacija, kurioje prokuroras pradeda ginti viešąjį interesą, kurį netinkamai įgyvendino savivaldybės ir apskrities institucijos, turėjusios tai padaryti pagal įstatymą. Šioje byloje nurodytos institucijos patrauktos atsakovėmis. Kadangi paminėti atsakovai, privalantys užtikrinti, kad jų veikla bei priimami sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nesiėmė įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų priemonių, kad nebūtų priimti ginčijami sprendimai, prokuroras privalėjo kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą. Paminėtų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras turėjo teisę šioje byloje kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą, todėl atsakovų argumentai, susiję su viešojo intereso nebuvimu, atmestini kaip nepagrįsti.

36Prokuroro reikalavimas panaikinti administracinius aktus, susijusius su Detaliuoju planu sklypo riboms nustatyti, adresu ( - ), grindžiamas tuo, kad ginčijamas detalusis planas (jo sprendiniai) prieštarauja imperatyvioms įstatyminėms nuostatoms bei kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų planavimą.

37Ginčijamo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymo Nr. A1-471 3 punkto teisėtumui ir kitų išvestinių administracinių aktų bei sandorių teisėtumui nustatyti aktualūs yra Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55 – 1948), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620, 28-868), Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin. 1997, Nr. 69-1735), Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 21-617) nuostatos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (Žin., 2003, Nr. 24-991, 2005, Nr. 80-2899, 2006, Nr. 114-4364), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin., 2004, Nr.112-4189, 2007, Nr.33-1190), Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintų Aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239.

38Byloje nustatyta, kad 2004-10-06 įsakymu Nr. A1-1109 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius B. K., atsižvelgdamas į suinteresuotų asmenų prašymus, įsakė rengti Detalųjį planą žemės sklypo riboms ir urbanistiniams apribojimams nustatyti, adresu ( - ) (b. l. 13 tomas 1). Mažeikių rajono savivaldybės vyriausiasis architektas T. P. 2004-10-26 suderino jo paties parengtą užduotį detaliajam planui rengti ir 2004-10-27 parengė planavimo sąlygas šiam planui rengti (b. l. 15, 16 tomas 1). Tokia ginčo detalaus plano rengimo proceso parengiamojo etapo pradžia pažeidžia Detaliųjų planų rengimo taisyklių 29, 30 punktų nuostatas, nes užduotį parengė ne planavimo organizatorius ir ši užduotis planavimo organizatoriaus – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, nebuvo patvirtinta. Negalima sutikti pirmosios instancijos teismo išvada ir atsakovų teiginiais, jog tai tik formalaus pobūdžio pažeidimas, nes įstatyminių įgaliojimų neturinčio asmens sudaryta ir patvirtinta užduotis teritorijų planavimo dokumentams rengti užprogramavo įstatymų pažeidimus, rengiant, derinant svarstant ir tvirtinant ginčo sklypo planavimo dokumentus.

39Ginčo žemės sklypas buvo suformuotas tikslu parduoti jį be aukciono atsakovui, UAB „Alaiba“, kuriai priklausė statinys – parduotuvė ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis šiame žemės sklype. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono tokio dydžio, kuris būtinas statiniams eksploatuoti. Todėl nagrinėjamu atveju detalaus plano rengimo tikslas turėjo būti žemės sklypo prie naudojamų statinių suformavimas (Detaliųjų planų rengimo taisyklių 16.7p.), neplanuojant jame statinio rekonstrukcijos ar naujo statinio statybos. Dėl parengiamajame teritorijos planavimo etape padarytų pažeidimų, nustatant planavimo tikslus ir užduotį, buvo pažeista ir įstatymu reglamentuota viešumą užtikrinanti procedūra. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 8 d. ir 30 str. nuostatomis ginčo detalusis planas, kuriame buvo numatyti statybos darbai, negalėjo būti viešai svarstomas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka. Be to, šis planas buvo parengtas nevertinant numatomos veiklos išplėtimo pobūdžio, transporto eismo intensyvumo, poveikio gyventojams ir aplinkai rodiklių, planuojamos veiklos pasekmių ir tai pažeidė viešąjį interesą.

40Apibendrindama teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju detaliojo planavimo procesas jau parengiamajame etape buvo neteisėtas, nes prieštaravo imperatyvioms įstatymų nuostatoms (LR žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 18 p., 19 str., 20 str., 22 str. 1 d. 7 p., 22 str. 8 d., 30 str., Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai).

41Vertinant sklypo planavimo dokumentų rengimo etapą, akivaizdu, kad ginčo žemės sklypo planas buvo suformuotas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, nes suformuoto sklypo riba kerta statinį (parduotuvę ( - ), unikalus Nr. ( - )), kuris detaliojo plano rengimo metu buvo suformuotas kaip vienas nekilnojamas daiktas (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 p.). Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo ir atsakovų teiginiais, jog nagrinėjamu atveju teisine prasme yra reikšminga aplinkybė, jog VĮ Registrų centro duomenimis egzistuoja du atskiri nekilnojamojo turto objektai: sandėlis, esantis adresu ( - ) (bendras plotas 83,93 kv. m) ir pastatas - parduotuvė, esantis adresu ( - ) (bendras plotas 102,28 kv. m. ), po kuriuo suformuotas 0,0378 ha žemės sklypas, esantis adresu ( - ). Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovų argumentu, jog ši aplinkybė paneigia faktą, kad suformuotas žemės sklypas kerta statinio ribas, jau vien dėl to, kad 2004 metais, formuojant sklypą, parduotuvė ir rūsys viešajame registre buvo suformuoti kaip vienas nekilnojamas daiktas – pastatas – parduotuvė ( - ), unikalus Nr. ( - ). Minėto pastato rūsys, kaip atskiras nekilnojamas daiktas – negyvenamoji patalpa – sandėlis unikalus Nr. ( - ), ( - ), adresu ( - ), buvo suformuotas ir įregistruotas viešajame registre tik 2007-02-09, t. y. praėjus dvejiems metams po ne aukciono tvarka parduodamo UAB „Alaiba“ žemės sklypo suformavimo. 2007 metais viešajame registre įregistruoti nekilnojamojo turto pasikeitimai nėra teisiškai reikšmingi, vertinant žemės sklypo formavimo 2005 metais teisėtumą.

42Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovai, siekdami sau naudingo rezultato, bando sutapatinti dvi skirtingas teisines sąvokas: „statinys“ ir „patalpa“. Nekilnojamojo turto registre ir statiniai, ir patalpos registruojami kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, jeigu jie suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. Atskiri nekilnojamieji daiktai (butai, kontoros ir panašiai), sudarantys statinį, formuojami tik po to, kai pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys įrašyti į kadastrą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. 1 d. 2 p. ir 4 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 24 p., 63.3. p., 63.4. p.). Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 9 d. nurodyta, kad patalpa – tai pastato dalis, turinti aiškią funkcinę paskirtį (butai, kontoros ir pan.), atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų. Todėl, kolegijos vertinimu, visiškai teisus yra apeliantas, teigdamas, kad unikalaus numerio suteikimas patalpai (rūsiui), neatskiria jos nuo statinio. Teismui pateikti VĮ Registrų centro Mažeikių filialo dokumentai (1996-06-14 Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos pastatų ir statinių teisinio registravimo potvarkis Nr. 109 ir planai) įrodo, kad ginčijamu detaliuoju planu suformuoto 0,0378 ha žemės sklypo riba kerta statinį, kuris ginčo sklypo suformavimo momentu, buvo įregistruotas kaip vienas statinys ir vienas nekilnojamasis daiktas. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad ginčijamo detaliojo plano dokumentas – sklypo planas, neatitinka imperatyvių teisės normų reikalavimų, todėl yra neteisėtas.

43Mažeikių rajono savivaldybės Nuolatinė statybos komisija 2005-03-21 Projekto kompleksinio tikrinimo posėdžio protokolu Nr. 257 ginčo Detalųjį planą suderino ir rekomendavo jį tvirtinti. Telšių apskrities viršininko administracija šį Detalųjį planą patikrino ir 2005-05-03 patvirtintu Teritorijų planavimo patikrinimo aktu Nr. 27 nurodė, kad „procedūra ir sprendiniai atitinka teritorijų planavimo normų sąvado reikalavimus“. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2005-05-12 sprendimu Nr. A1-471 detalųjį planą patvirtino.

44Teisėjų kolegija daro išvadą, kad visi šie ginčijamo detaliojo plano derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų rezultatai yra neteisėti, nes jie parengti, neįvertinus šioje nutartyje nurodytų planavimo sąlygų, proceso ir Detaliojo plano sprendinių neatitikimo teisės aktų reikalavimams. Priešingi atsakovų argumentai šiais klausimais negali būti pripažinti pagrįstais, todėl atmestini.

45Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 8 dalimi nustatyta, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymas Nr. A1-471, kuriuo buvo patvirtintas Detalusis planas sklypo riboms ir užstatymo režimui nustatyti adresu: ( - ), laikraštyje „Santarvė“ buvo paskelbtas 2008-05-31, t. y. iki įsiteisėjant teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje, kurioje sprendžiamas šio Detalaus plano teisėtumo klausimas. Toks paskelbimas kolegijos vertinimu, nesukuria teisinių pasekmių, nes prieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

46Įvertinus tai, kad ginčo detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, adresu Laisvės g. 34, Mažeikiai, pirkimo – pardavimo sutartis 2005-10-11 sudaryta ir teisinė registracija atlikta, neįsigaliojus Detaliajam planui, kuris nagrinėjamoje byloje pripažintas neteisėtu, negali būti laikomi teisėtais ginčo detaliojo plano pagrindu sudaryti sandoriai ir administraciniai aktai. Todėl naikintini prokuroro ieškinyje nurodyti 2005-09-19 Telšių apskrities viršininko įsakymas Nr. 1805 Dėl žemės sklypo pardavimo UAB „Alaiba“ ne aukciono tvarka. Taip pat pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2005-10-11 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis, patvirtinta Mažeikių rajono I-ojo notarų biuro notarės Ritos Reistaitienės, notarinio registro Nr. 2-8771, kuria atsakovui UAB „Alaiba“ buvo parduotas valstybinės žemės sklypas, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str., 1.95 str. 1 d., LR Žemės įstatymo 8 str. 1 d., 9 str. 2 d., LR Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 d. 7 p.).

47Taip pat taikytina restitucija. UAB „Alaiba“ privalo grąžinti valstybės nuosavybėn 0,0378 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), o Telšių apskrities viršininko administracija grąžina 9812 Lt UAB „Alaiba“ (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str. 1 d.).

48Prokuroras neskundė pirmosios instancijos teismo sprendimo bylos nutraukimo dalyje, todėl apeliacinio skundo rezoliucinėje dalyje suformuluotą prašymą panaikinti 2007 m. sausio 17 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymo Nr. A1-471 „Dėl Detaliųjų planų patvirtinimo“ 3 punkto panaikinimo, kolegija vertina kaip rašymo apsirikimą ir dėl jo nepasisako.

49Teisėjų kolegija nepasisako ir dėl apeliacinio skundo motyvuose nurodyto 2006-04-05 statybos leidimo Nr. 06/50GN, nes tai viršytų pareikšto ieškinio ribas (CPK 265 str. 2 d.).

50Kadangi teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus ir šalių pateiktus argumentus, daro priešingas išvadas, lyginant su pirmosios instancijos teismo sprendimu, tai Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimas keistinas, priimant apskųstose dalyse prokuroro ieškininius reikalavimus tenkinantį sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

51Patenkinus ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą ir atsižvelgiant, kad ieškovas CPK 83 str. 1 d. 5 p. pagrindu yra atleistas nuo žyminio mokesčio bei bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, 588,72 Lt dydžio žyminis mokestis (294,36 Lt žyminis mokestis pirmojoje instancijoje ir 294,36 Lt žyminis mokestis apeliacinėje instancijoje) bei 27,37 Lt dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos apeliacinėje instancijoje valstybei priteistinos solidariai iš atsakovų Telšių apskrities viršininko administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, uždarosios akcinės bendrovės „Alaiba“ (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., b.l. 34, t. 2).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

53Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą.

54Panaikinti sprendimą ieškinio atmetimo ir priteistų atstovavimo išlaidų dalyse ir šiose dalyse priimti prokuroro ieškininius reikalavimus tenkinantį sprendimą:

  1. Panaikinti 2005 m. gegužės 3 d. Telšių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo A. G. patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. 27.
  2. Panaikinti 2005 m. gegužės 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Nr. A1-471 3 punktą dėl detalaus plano sklypo riboms ir užstatymo režimui nustatyti, adresu ( - ).
  3. Panaikinti 2005 m. rugsėjo 19 d. Telšių apskrities viršininko įsakymą Nr. 1805, dėl UAB „Alaiba“ ne aukciono tvarka prie nuosavybės teise valdomo statinio 0,0378 ha kitos paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo.
  4. Pripažinti negaliojančia 2005 m. spalio 11 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, patvirtintą Mažeikių rajono I-ojo notarų biuro notarės Ritos Riestaitienės, notarinio registro Nr. 2-8771, nuo jos sudarymo momento.
  5. Panaikinti 0,0378 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiam ( - ), teisinę registraciją UAB „Alaiba“ vardu.
  6. Taikyti restituciją: įpareigoti UAB „Alaiba“ grąžinti valstybės nuosavybėn 0,0378 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ), o Telšių apskrities viršininko administraciją įpareigoti grąžinti atsakovui UAB „Alaiba“ 9812 Lt (devynis tūkstančius aštuonis šimtus dvylika litų).

55Kitą skundžiamo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimo dalį, kuria bylos dalis buvo nutraukta, palikti nepakeistą.

56Priteisti valstybei solidariai iš atsakovų Telšių apskrities viršininko administracijos (įmonės kodas 188608067, buveinė Respublikos g. 32, Telšiai), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 167371234, buveinė Laisvės g. 8/1, Mažeikiai) ir uždarosios akcinės bendrovės „Alaiba“ (įmonės kodas 300059329, buveinė V. B. g. 6, Mažeikai) 588,72 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 72 centus) žyminio mokesčio ir 27,37 Lt (dvidešimt septynis litus 37 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 3. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 16 d. sprendimu... 4. Apeliaciniu skundu ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras,... 5. 1. Žemės sklypo adresu ( - ), detaliojo plano organizatorius yra Mažeikių... 6. 2. Pagal LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punktą žemės sklypo... 7. 3. 2005 m. gegužės 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 8. 4. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas įrodymais nepaneigė... 9. Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio... 10. 1. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškinys turėjo būti tenkintas... 11. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad nors nekilnojamojo turto registre rūsys... 12. 3. 2005 m. gegužės 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 13. 4. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad detaliuoju planu turėjo... 14. 5. Jei pats apeliantas, pasirinkęs savo poziciją, nepateikia įrodymų, o... 15. 6. Apeliantas taip pat nurodo, kad turi būti panaikintas 2006 m. balandžio 5... 16. Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio... 17. 1. Užduotis detaliajam planui žemės sklypo riboms ir urbanistiniams... 18. 2. Sąlygose ir Užduotyje nurodyti planavimo tikslai, kuriais sklypo pastatui... 19. 3. Detaliojo plano sprendiniais yra suformuotas žemės sklypas prie... 20. 4. Sąlygos detaliojo plano rengimui parengtos ir išduotos bei detaliojo plano... 21. 5. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12... 22. Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio... 23. 1. Apeliaciniame skunde ieškovas nepagrįstai teigia, kad ieškinys turėjo... 24. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad suformuotas žemės sklypas kerta... 25. 3. Apeliantas šioje byloje nebeturi teisės remtis faktu, kad įsakymas dėl... 26. 4. Apeliantas, teigdamas, jog suformuoto žemės sklypo dydis prieštarauja... 27. Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio... 28. 1. Apeliantas nepagrįstai išplečia administracijos direktoriaus... 29. 2. Dėl minimo sklypo, adresu ( - ), detalaus plano įsigaliojimo yra... 30. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė palaikė apeliacinį... 31. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamo materialinės... 34. Byloje kilęs ginčas dėl detaliojo sklypo plano pastatui, adresu ( - ),... 35. CPK 49 str. 1 d. nustato, kad įstatymų numatytais atvejais prokuroras,... 36. Prokuroro reikalavimas panaikinti administracinius aktus, susijusius su... 37. Ginčijamo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 38. Byloje nustatyta, kad 2004-10-06 įsakymu Nr. A1-1109 Mažeikių rajono... 39. Ginčo žemės sklypas buvo suformuotas tikslu parduoti jį be aukciono... 40. Apibendrindama teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju... 41. Vertinant sklypo planavimo dokumentų rengimo etapą, akivaizdu, kad ginčo... 42. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad nagrinėjamu atveju... 43. Mažeikių rajono savivaldybės Nuolatinė statybos komisija 2005-03-21... 44. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad visi šie ginčijamo detaliojo plano... 45. Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 8 dalimi nustatyta, kad patvirtintas... 46. Įvertinus tai, kad ginčo detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, adresu... 47. Taip pat taikytina restitucija. UAB „Alaiba“ privalo grąžinti valstybės... 48. Prokuroras neskundė pirmosios instancijos teismo sprendimo bylos nutraukimo... 49. Teisėjų kolegija nepasisako ir dėl apeliacinio skundo motyvuose nurodyto... 50. Kadangi teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus ir šalių... 51. Patenkinus ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 53. Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d.... 54. Panaikinti sprendimą ieškinio atmetimo ir priteistų atstovavimo išlaidų... 55. Kitą skundžiamo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d.... 56. Priteisti valstybei solidariai iš atsakovų Telšių apskrities viršininko...