Byla AS-606-822/2018
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Mildos Vainienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2017 m. ir 2018 m. neteisėtus ir neteisingus atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutarimus bei sprendimus, taip pat įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus ir atlyginti pareiškėjui turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 8 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ skundą.

8Teismas, nustatė, kad skundą teismui pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ vardu pasirašė tarybos pirmininkė T. L., tačiau pagal 2018 m. birželio 27 d. valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą pareiškėją nuo 2018 m. gegužės 28 d. atstovauja bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Lideres“ (toliau – ir Bankroto administratorius), todėl teismas darė išvadą, kad skundą pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

9Teismas išaiškino pareiškėjui, kad teismo atsisakymas priimti skundą nekliudo vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu skundu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti skundą.

10III.

11Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusi T. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti skundą, pripažinti skundą atitinkančiu ABTĮ reikalavimus ir priimti skundą nagrinėti.

12Atskirajame skunde nurodoma, kad T. L. buvo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ steigėja, todėl ji turi teisę į teisminę gynybą, nes visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie mano, kad jų teisės pažeistos, įstatymų nustatyta tvarka gali kreiptis į administracinį teismą.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartis, kuria teismas ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtintu pagrindu atsisakė priimti pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad pareiškėją nuo 2018 m. gegužės 28 d. atstovauja Bankroto administratorius, sprendė, kad skundą pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo (tarybos pirmininkė T. L.).

17Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusi T. L. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir priimti nagrinėti skundą, teigia, kad ji turi teisę kreiptis į administracinį teismą.

18Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, kad kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų procesinių reikalavimų. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-341/2009; 2009 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-404/2009; 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-54/2012 ir kt.). Teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą sąlygų. Skundo, atitinkančio ABTĮ nustatytus reikalavimus, pateikimas yra būtina sąlyga teismui teisingai išspręsti skundo priėmimo klausimą (žr., pvz., LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-86/2009).

19Pagal ABTĮ 24 straipsnio 3 dalį, skundą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad spręsdamas skundo priėmimo klausimą teismas turi patikrinti pareiškėjo subjektiškumą (žr., pvz. 2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–204/2009).

20Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir Įmonių bankroto įstatymas), kuris taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – įmonės), išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas (Įmonių bankroto įstatymo 1 str. 2 d.), 10 straipsnio 7 dalies 2 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 9 punktu, bankroto administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme.

21Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“ Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartimi iškelta bankroto byla (I t., b. l. 163–165), nuo 2018 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas – bankrutuojantis. Taigi, skundo pirmosios instancijos teismui pateikimo metu (2018 m. birželio 26 d.) pareiškėją atstovavo Bankroto administratorius, o juridinio asmens valdymo organai jau buvo netekę įgaliojimų Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad skundą pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

22Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusi T. L. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, iš esmės teigdama, kad ji turi teisę kreiptis į administracinį teismą, kadangi yra visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ steigėja ir projektų iniciatorė.

23Šiame kontekste pažymėtina, kad skundas pirmosios instancijos teismui buvo teikiamas ne T. L., kaip fizinio asmens, o juridinio asmens – visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ vardu. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino skundą padavusį juridinį asmenį atstovaujančio asmens teisę jį atstovauti. Pareiškėjo keitimas reikštų iš esmės kito ginčo tarp kitų šalių inicijavimą; jei fizinis asmuo mano, kad jo teisės ir teisėti interesai pažeisti, jis turi teisę įstatymų nustatyta tvarka teikti skundą pirmosios instancijos teismui, o ne keisti pareiškėją teikdamas atskirąjį skundą. Pažymėtina, kad skunde turi būti aiškiai nurodytas skundo dalykas ir pagrindas, be to, kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-327/2011), ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris pareiškėjui nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes.

24Pareiškėja atskirajame skunde nenurodo jokių teisiškai pagrįstų argumentų, dėl kurių turėtų būti konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 8 punkto, nustatančio atsisakymo priimti skundą pagrindą, nuostatas, nustatydamas, jog pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ apeliacinis skundas negali būti priimtas nagrinėti.

25Pareiškėjui primintina, kad teismo atsisakymas priimti skundą nekliudo vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu skundu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti skundą (ABTĮ 33 str. 4 d.). Administraciniam teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ, 24 ir 25 straipsniuose nustatytus reikalavimus. ABTĮ 24 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjo teismui pateikiamas skundas turi atitikti minėtame straipsnyje numatytus skundo formos ir turinio reikalavimus. ABTĮ 25 straipsnyje yra nurodyti skundo priedai, kuriuos privaloma pateikti kartu su skundu.

26Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei teisėtai 2018 m. liepos 5 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą. Atsižvelgus į konstatuotas aplinkybes, atskirasis skundas atmetamas, o šiuo skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusios T. L. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi,... 8. Teismas, nustatė, kad skundą teismui pareiškėjo visuomeninės organizacijos... 9. Teismas išaiškino pareiškėjui, kad teismo atsisakymas priimti skundą... 10. III.... 11. Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusi 12. Atskirajame skunde nurodoma, kad T. L. buvo visuomeninės... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad pareiškėją nuo 2018 m.... 17. Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusi 18. Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad nors teisminės gynybos... 19. Pagal ABTĮ 24 straipsnio 3 dalį, skundą pasirašo pareiškėjas ar jo... 20. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir Įmonių... 21. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad visuomeninei organizacijai „Vaikai... 22. Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusi 23. Šiame kontekste pažymėtina, kad skundas pirmosios instancijos teismui buvo... 24. Pareiškėja atskirajame skunde nenurodo jokių teisiškai pagrįstų... 25. Pareiškėjui primintina, kad teismo atsisakymas priimti skundą nekliudo vėl... 26. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo vardu pateikusios 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartį palikti... 30. Nutartis neskundžiama....