Byla I-4446-331/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Puzinskaitės ir Nijolės Žalnieriūnienės, dalyvaujant pareiškėjui Z. G., jo atstovui advokatui Linui Songailai, atsakovo atstovei Rasetai Medutienei, vertėjai Eleonorai Pikulik, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo ( - ) piliečio Z. G. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau ? Migracijos departamentas) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

32012-09-10 Migracijos departamentas sprendimu Nr. ( - ) nesuteikė ( - ) piliečiui Z. G. laikino teritorinio prieglobsčio, pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje ir įsigaliojus sprendimui dėl prieglobsčio nesuteikimo, bei galutiniam sprendimui jo baudžiamojoje byloje ir atlikus bausmę, jei tokia bus paskirta, nesant priežastims, dėl kurių, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 straipsnio 2 dalimi, sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo vykdymas sustabdomas, išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į ( - ) (b. l. 4-6).

4Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-3) ir prašo panaikinti 2012-09-10 sprendimą Nr. ( - ) bei įpareigoti atsakovą išnagrinėti jo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo iš naujo.

5Paaiškino, kad apklausų metu išsamiai nurodė prieglobsčio prašymo pateikimo priežastis, nurodydamas, kad kai kriminalinėms struktūroms tapo prieinami jo asmens duomenys ir žinomos jo tarnybos vidaus reikalų sistemos žvalgybos padalinyje faktas, jam ir jo šeimos nariams sistemingai pradėta grasinti susidorojimu. Grasinimai susidoroti pasireiškė pasikėsinimu į jo gyvybę, kai 2001 m. (duomenys neskelbtini) mieste buvo padegtas pareiškėjo automobilis, taip pat buvo pasikėsinta jį sumušti, buvo į jį šauta. Norėdamas apginti savo teises kreipėsi pagalbos į teisėsaugos institucijas kilmės šalyje, tačiau ( - ) suteikti pagalbą buvo atsisakyta. Migracijos departamentas nepakankamai atsižvelgė ir neteisingai įvertino pareiškėjui gresiančio persekiojimo galimybę ir baimę grįžti į ( - ) kaip nepagrįstą. Bijodamas dėl savo gyvybės, sveikatos ir saugumo ( - ), bijodamas kriminalinių struktūrų persekiojimo, pareiškėjas 8 metus slapstėsi Ispanijoje. Jam grįžus į kilmės valstybę bus pažeistos pagrindinės žmogaus teisės.

6Pareiškėjas ir jo atstovas advokatas Linas Songaila prašė skundą patenkinti jame išdėstytais argumentais.

7Migracijos departamentas prašo skundą atmesti. Atsiliepime (b. l. 14-16) paaiškino, kad atlikus Z. G. byloje dėl prieglobsčio suteikimo esančios faktinės informacijos analizę nustatyta, kad pareiškėjo nurodytas tariamas persekiojamas iš kriminalinių struktūrų pusės, nėra asmeninio pobūdžio persekiojimu 1951 m. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlio statuso ir Įstatymo 86 straipsnio prasme. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo paaiškinimus dėl persekiojimo kilmės šalyje, jis atsisakė pateikti bet kokią informaciją, susijusią su jo neva 1990-2000 m. buvusiomis slaptomis užduotimis ( - ) vidaus reikalų sistemoje, atsisakė įvardinti jį persekiojusius ar jam grasinusius asmenis. Šios esminės aplinkybės kelia abejones dėl jo ketinimo gauti pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą. Atliktos apklausos 2012-09-06 metu jis pateikė prieštaringas aplinkybes bei nelogiškus paaiškinimus, mano, kad pareiškėjas prieglobsčio teisės kontekste yra nepatikimas, todėl jo atžvilgiu netaikytina abejonės privilegijos nuostata, įtvirtinta įstatymo 83 straipsnio 1 dalies dalyje. Remiantis Įstatymo 83 straipsnio 2 dalimi, duomenys, kurie negali būti patvirtinti rašytiniais įrodymais, atmetami, jei prieglobsčio prašytojo prašymo nagrinėjimo metu prieglobsčio prašytojas klaidina tyrimą, savo veiksmais ar neveikimu jį vilkina, bando sukčiauti arba nustatomi prieštaravimai tarp prieglobsčio prašytojo nurodytų faktų, turinčių esminę įtaką prieglobsčiui suteikti.

8Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad prieštaravimai atsirado dėl emocinės būklės, sudėtingo bendravimo su pareigūnais, kalbos barjero, situacijos nepažįstamoje valstybėje. Pažymi, kad apklausa buvo atlikta su vertėju, prieglobsčio prašytojo gimtąja kalba, jam buvo išaiškintos visos jo teisės ir pareigos įtvirtintos Įstatyme, todėl jis turėjo visas galimybes pateikti reikalingą, išsamią informaciją, susijusią su jo situacija kilmės valstybėje. Priešingai, nei teigia pareiškėjas, atsakovas, įvertino, kad jo pateiktos individualaus pobūdžio aplinkybes iš esmės prieštarauja Migracijos departamento turimai informacijai apie politinę ir bendrą situaciją ( - ), todėl įvertinęs pareiškėjo bylos aplinkybes pritaikė Įstatymo 83 straipsnio 2 dalies nuostatas ir pagrįstai netaikė Įstatymo 83 straipsnio 1 dalies nuostatų.

9Atsakovo atstovė Raseta Medutienė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

10S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s

11Šio ginčo esmė, ar Migracijos departamentas pagrįstai 2012-09-10 sprendimu Nr. (15/6-9)-( - ) nesuteikė Z. G. pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje, ar šis sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

12Užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas), nustatantis užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio suteikimo, integracijos ir natūralizacijos, sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarką bei reglamentuojantis kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus. Pagal Įstatymo 76 straipsnio 1 dalį, Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktus dokumentus bei įrodymus ir nustatęs, kad nė viena Europos Sąjungos valstybė narė nėra atsakinga už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą ir nėra priežasčių, nurodytų šio Įstatymo 77 straipsnyje, priima sprendimus dėl laikino teritorinio prieglobsčio suteikimo (nesuteikimo) prieglobsčio prašytojui ir apgyvendinimo Lietuvos Respublikos teritorijoje tol, kol jo prašymas bus išnagrinėtas iš esmės ir priimtas galutinis sprendimas. Įstatymo 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Migracijos departamento sprendimu prieglobsčio prašytojui nesuteikiamas pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga, taip pat atsisakoma suteikti laikiną teritorinį prieglobstį, jeigu, iš esmės išnagrinėjus jo prašymą suteikti prieglobstį, paaiškėja, kad jis atvyko iš saugios kilmės valstybės arba pateikė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą suteikti prieglobstį. Toks prieglobsčio prašytojas įpareigojamas išvykti iš Lietuvos Respublikos arba yra iš jos išsiunčiamas.

13Įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pabėgėlio statusas prieglobsčio prašytojui gali būti suteiktas tik dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų jam esant už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardintų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti, jeigu nėra priežasčių, nustatytų šio Įstatymo 88 straipsnyje. Ši teisės norma iš esmės yra identiška Ženevos konvencijos 1 straipsnio A dalies 2 papunkčio antroje sakinio dalyje išdėstytai taisyklei. Abiejų teisės normų interpretavimas leidžia teigti, jog pabėgėlio statuso suteikimas turi būti siejamas su konstatavimu aplinkybių, kad prašytojas grįžęs į kilmės šalį gali būti persekiojamas dėl priklausymo istoriškai susidariusiai biologinei teritorinei žmonių grupei, tautai, priklausymo atitinkamai visuomeninei grupei, dėl teisės laisvai reikšti politinius įsitikinimus, išpažinimo atitinkamo tikėjimo. Visais atvejais persekiojimo baimė turi būti pagrįsta viena Ženevos konvencijos 1 straipsnio A dalyje nurodyta priežastimi. Galimas persekiojimas dėl nurodytų priežasčių turi būti pakankamai pagrįstas faktinių duomenų visuma, o ne hipotetinė prielaida. Be to, persekiojimas turi būti individualaus pobūdžio.

14Įstatymo 87 straipsnis reglamentuoja papildomos apsaugos suteikimą užsieniečiui. Šiame straipsnyje numatyta, kad papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams.

15Šių teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad viena iš būtinų sąlygų suteikti asmeniui pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą, yra „visiškai pagrįstos baimės“ prieglobsčio prašytojui egzistavimas, kad jam jo kilmės valstybėje atsitiks įvykiai, kurie yra numatyti Įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje (bus persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų) ar 87 straipsnio 1 dalyje (bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos ir kt. ). Nustatytos sąlygos „visiškai pagrįstos baimės“ buvimas, reiškia tai, kad ši sąlyga turi būti vertinama pagal objektyvius, o ne subjektyvius kriterijus, t.y. ji turi egzistuoti realiai, o ne kaip asmens, prašančio prieglobsčio, įsitikinimas.

16Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-08-15 nuosprendžiu Z. G. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 291 straipsnio 1 dalyje, ir skyrė dvidešimt parų arešto už tai, kad 2012-08-14 apie 2 val. 30 min. Šalčininkų rajone, Eišiškių sen., ( - ) k., tarp valstybės sieną žyminčių ženklų Nr. 0459 ir 0460 apie 375 metrų atstumu nuo valstybės sieną žyminčio ženklo Nr. 0460 link valstybės sieną žyminčio ženklo Nr. 0459 iš anksto susitaręs ir veikdami bendrininkų grupėje ( - ) piliečiai - kaltinamieji: Z. G., V. K., G. S. tyčia, neteisėtai, neturėdami Lietuvos Respublikos vizos ar kito leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką, neleistinoje vietoje, ne per valstybės apsaugos tarnybos ir muitinės kontrolės postus pėsčiomis perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eidami pėsčiomis iš Baltarusijos Respublikos teritorijos. Nuosprendyje konstatuota, kad kaltinamųjų versija, jog jie atvyko į Lietuvą prašyti prieglobsčio, nepasitvirtino jokiais įrodymais, nes kaltinamųjų tikslas buvo nuvykti į Latviją, tuo tikslu jie pasikeitė pinigus į latus. Pareiškimų Lietuvos Respublikos institucijoms pasinaudoti prieglobsčio teise jie neteikė, todėl nėra pagrindo taikyti Baudžiamojo kodekso 291 straipsnio 2 dalį. Sulaikymo metu turėjo ( - ) piliečio pasą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2012-05-31 iki 2022-05-31, teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančių dokumentų neturėjo (Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 7, 9-10).

172012-08-20 Z. G. pateikė prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo (Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 2), kuriame paaiškino, kad nuo 1991- 2000 m. dirbo vidaus reikalų ministerijoje, žvalgybos tarnyboje. Dabartiniu metu tokia tarnyba neegzistuoja, o kriminalinės struktūros neleidžia gyventi tėvynėje. 2012-09-03 prašymu jis dar kartą kreipėsi dėl prieglobsčio suteikimo, kuriame paaiškino, kad reorganizavus žvalgybos tarnybą jis neteko darbo, todėl kriminaliniai elementai pradėjo jį persekioti, bei grasinti, nes sužinojo kas jis buvo. Apie jam gresiantį persekiojimą informavo buvę bendradarbiai, kurie dirba vidaus reikalų sistemoje, todėl 2006 m. išvyko iš kilmės šalies, gyveno Ispanijoje, šiais metais grįžo į ( - ), kur vėl jam buvo grasinama, todėl išvyko iš kilmės valstybės, jo teigimu, kelionės tikslas - patekti į Europą (Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 2, 15-25).

182012-09-03 prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokole (Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 15-23) pareiškėjas paaiškino, kad jis yra įgijęs specialųjį vidurinį išsilavinimą bei inžinieriaus profesiją, dirbo ( - ) Vidaus reikalų ministerijos žvalgybos skyriuje 1990-2000 m., tačiau 2000 m., reorganizavus tarnybą išėjo iš jos. Jo teigimu, nustojus dirbti žvalgybos skyriuje, kriminaliniai elementai dėl ankstesnio darbo pradėjo persekioti, grasinti, todėl išvyko iš šalies, 8 metus slapstėsi Ispanijoje, 2012 grįžus į kilmės šalį, jam vėl buvo grasinama.

19Migracijos departamentas 2012-09-03 sprendimu Nr. (15/6-9)-17PR-214 „Dėl ( - ) piliečio Z. G. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo termino pratęsimo” (Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 28-29) užsieniečio prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo terminą pratęsė iki 2012-09-10, jis buvo apgyvendintas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre.

202012-09-06 prieglobsčio prašytojo papildomos apklausos protokole (Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 30-34) pareiškėjas nepateikė konkrečių atsakymų apie jo darbovietę, užimamas pareigas, atliekamas funkcijas, jį persekiojusius asmenis, persekiojimo pobūdį, motyvuodamas tuo, kad atliekamos funkcijos vidaus reikalų ministerijoje buvo slaptos, todėl negali pasakoti, jo teigimu, užduotis gaudavo iš kurjerių, darbovietės adreso nežino, 2011 m. ( - ) mieste į jį buvo šauta, buvo padegtas jo automobilis, buvę kolegos patarė išvykti. Dėl pagalbos kreipėsi į darbovietę, tačiau jie atsisakė padėti. Pareiškėjas bijo grįžti į ( - ), nes kriminaliniai elementai jį persekios, bijo dėl savo gyvybės.

21Išnagrinėjęs prieglobsčio prašytojo bylos aplinkybes, 2012-09-10 Migracijos departamentas sprendimu Nr. ( - ) nesuteikė pareiškėjui pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje ir įsigaliojus sprendimui dėl prieglobsčio nesuteikimo, bei galutiniam sprendimui jo baudžiamojoje byloje ir atlikus bausmę, jei tokia bus paskirta, nesant priežastims, dėl kurių, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 straipsnio 2 dalimi, sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo vykdymas sustabdomas, išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į ( - ).

22Pagrindinis pareiškėjo prieglobsčio prašymo argumentas yra tas, kad su juo siekia susidoroti kriminaliniai elementai dėl jo darbo vidaus reikalų ministerijos žvalgybos skyriuje.

23Teismas, įvertinęs pareiškėjo prašyme dėl prieglobsčio suteikimo išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad jo pateikti argumentai dėl galimo persekiojimo kelia pagrįstų abejonių. Pareiškėjas apklausų metu nurodė vienas kitam prieštaraujančius faktus dėl, pasak jo, patirto persekiojimo ir išvykimo iš kilmės valstybės. Prieglobsčio prašyme pareiškėjas paaiškino, kad su juo siekia susidoroti kriminaliniai elementai dėl jo darbo ( - ) Vidaus reikalų ministerijos žvalgybos skyriuje, tačiau jis nepateikė apskritai jokios informacijos, leidžiančios daryti išvadą, kad jam reikalinga tarptautinė apsauga nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto, ar žmogaus teisių pažeidimų kilmės šalyje. Byloje pateikta pažyma (Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 35-45) aiškiai patvirtina, kad ( - ) jam negresia diskriminacinio pobūdžio persekiojimas, kuris būtų susijęs su jo priklausymu tam tikrai rasei, religijai, tautybei, socialinei grupei ar politinių įsitikinimų. Pareiškėjo nurodytas argumentas dėl to, kad jį persekioja kriminaliniai elementai dėl buvusio darbo žvalgybos skyriuje, nėra siejamas su asmeninio pobūdžio persekiojimu 1951 m. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlio statuso ir Įstatymo 86 straipsnio prasme. Pareiškėjas prašymo dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje metu nepateikė dokumentų ar įrodymų, pagrindžiančių jo aiškinimą dėl persekiojimo kilmės šalyje, atsisakė bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos pareigūnais, kurie nagrinėjo jo prašymą dėl prieglobsčio, atsisakė pateikti informaciją tiek pareigūnams, tiek teismui apie jo darbą 1991-2000 m. ( - ) Vidaus reikalų ministerijos žvalgybos skyriuje, kokias funkcijas jis vykdė, nenurodė asmenų, kurie jam grasino, dėl grasinimo raštu nesikreipė nei į policiją, nei į prokuratūrą. Teisme paaiškino, kad šeimos neturi, (duomenys neskelbtini) gyvena jo mama, brolis su žmona. Pareiškėjas 2012-05-31 išsiėmė pasą, pats jame pasirašė, kai buvo grįžęs į ( - ).

24Pareiškėjo nurodytos aplinkybės nepatvirtintos jokiais rašytiniais įrodymais, nors Įstatymo 83 straipsnio 2 dalis aiškiai patvirtina, kad duomenys, kurie negali būti patvirtinti rašytiniais įrodymais, atmetami, jei prieglobsčio prašytojas prašymo nagrinėjimo metu klaidina pareigūnus, savo veiksmais ar neveikimu jį vilkina arba nustatomi prieštaravimai tarp prieglobsčio prašytojo nurodytų faktų, turinčių esminę įtaką prieglobsčiui suteikti. Abejoti prieglobsčio prašytojo nuoširdumu ir istorijos tikrumu leidžia ir tas faktas, kad jis nesistengia sąžiningai, nuosekliai atskleisti visus jam žinomus faktus, tokiu būdu trukdė tyrimui. Teismas laiko, kad pareiškėjo atvykimą į Lietuvos Respubliką sąlygojo ne grėsmė dėl persekiojimo, o neturėjimas darbo, nes ( - ) yra didelė bedarbystė (Pažyma apie politinę, saugumo ir žmogaus teisių padėtį ( - ) Nr. ( - ), Migracijos departamento byla Nr. ( - ), b. l. 35-45), kas iš esmės reiškia, kad pareiškėjo atvykimą į Lietuvą sąlygojo geresnių gyvenimo sąlygų ieškojimas. Vadovaujantis Migracijos departamento surinkta informacija (Pažyma apie politinę saugumo ir žmogaus teisių padėtį ( - )), galima pagrįstai abejoti, kad pareiškėjo išvykimo iš šalies tikslas buvo pasiprašyti prieglobsčio. Pareiškėjas savo paties veiksmais įrodo, kad prieglobsčio Lietuvoje gavimas nebuvo išvykimo iš kilmės valstybės ar atvykimo į Lietuvą tikslas, tai savo nuosprendyje konstatavo ir Šalčininkų rajono apylinkės teismas.

25Pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės šalyje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba kuriuo piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka bei kuris dėl šių priežasčių akivaizdžiai neatitinka šiame įstatyme nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, yra laikomas akivaizdžiai nepagristu. Teismas sutinka su Migracijos departamento padaryta išvada, kad jokių objektyvių aplinkybių, atitinkančių įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 straipsnio 1 dalyje ir Ženevos konvencijos 1 straipsnio A dalyje apibrėžtus pabėgėlio statuso kriterijus, pareiškėjas nepateikė. Jo nurodyti faktai neatitinka pagrindinių kriterijų, dėl kurių suteikiamas pabėgėlio statusas, t. y. dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamam.

26Įvertindamas papildomos apsaugos suteikimo galimybę Migracijos departamentas laikė, kad šiuo atveju nėra ir Įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų kriterijų. Remiantis bylos medžiaga, Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus pažyma apie politinę, saugumo ir žmogaus teisių padėtį ( - ) Nr. ( - ), skundo argumentais, darytina išvada, kad nėra jokių realiai egzistuojančių priežasčių, jog pareiškėjo grįžimo atveju jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas ar bus pažeistos jo žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Nėra jokio pagrindo manyti, kad kilmės valstybėje jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei kils grėsmė dėl prievartos, kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Migracijos departamento sprendimas nesuteikti pareiškėjui papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje priimtas teisėtai. Teismas daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai, vadovaudamasis Įstatymo 77 straipsnio 2 dalimi, nusprendė nesuteikti pareiškėjui laikino teritorinio prieglobsčio, pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos, nes jo prašymo dėl prieglobsčio suteikimo motyvai neatitinka Įstatymo 86 ir 87 straipsnių reikalavimų.

27Įvertinęs teisinį reglamentavimą ir faktines bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad 2012-09-10 Migracijos departamento sprendimas Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio bei prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui Z. G. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo jo naikinti skunde išdėstytais argumentais.

28Teismui pripažinus, kad ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą bylą išnagrinėti ir priimti sprendimą iš naujo.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 1 p. ir 127 str., teismas

Nutarė

30pareiškėjo Z. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 2012-09-10 Migracijos departamentas sprendimu Nr. ( - )... 4. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, kreipėsi į teismą su skundu... 5. Paaiškino, kad apklausų metu išsamiai nurodė prieglobsčio prašymo... 6. Pareiškėjas ir jo atstovas advokatas Linas Songaila prašė skundą... 7. Migracijos departamentas prašo skundą atmesti. Atsiliepime (b. l. 14-16)... 8. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad prieštaravimai atsirado... 9. Atsakovo atstovė Raseta Medutienė teismo posėdyje palaikė atsiliepime... 10. S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s... 11. Šio ginčo esmė, ar Migracijos departamentas pagrįstai 2012-09-10 sprendimu... 12. Užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos... 13. Įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pabėgėlio statusas... 14. Įstatymo 87 straipsnis reglamentuoja papildomos apsaugos suteikimą... 15. Šių teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad viena iš būtinų... 16. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-08-15 nuosprendžiu 17. 2012-08-20 Z. G. pateikė prašymą dėl prieglobsčio... 18. 2012-09-03 prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokole (Migracijos... 19. Migracijos departamentas 2012-09-03 sprendimu Nr. (15/6-9)-17PR-214 „Dėl 20. 2012-09-06 prieglobsčio prašytojo papildomos apklausos protokole (Migracijos... 21. Išnagrinėjęs prieglobsčio prašytojo bylos aplinkybes, 2012-09-10... 22. Pagrindinis pareiškėjo prieglobsčio prašymo argumentas yra tas, kad su juo... 23. Teismas, įvertinęs pareiškėjo prašyme dėl prieglobsčio suteikimo... 24. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės nepatvirtintos jokiais rašytiniais... 25. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos... 26. Įvertindamas papildomos apsaugos suteikimo galimybę Migracijos departamentas... 27. Įvertinęs teisinį reglamentavimą ir faktines bylos aplinkybes, teismas daro... 28. Teismui pripažinus, kad ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas,... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 30. pareiškėjo Z. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...