Byla 2-87-277/2009
Dėl daiktu pripažinimo bešeimininkiais ir ju perdavimo valstybes nuosavyben, suinteresuoti byloje asmenys Utenos apskrities valstybine mokesciu inspekcija, Ignalinos rajono savivaldybes administracija ir uždaroji akcine bendrove "Luidas"

1Ignalinos rajono apylinkes teismo teisejas Algirdas Baliulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal Utenos apskrities viršininko administracijos pareiškima del daiktu pripažinimo bešeimininkiais ir ju perdavimo valstybes nuosavyben, suinteresuoti byloje asmenys Utenos apskrities valstybine mokesciu inspekcija, Ignalinos rajono savivaldybes administracija ir uždaroji akcine bendrove "Luidas".

2Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :

3Utenos apskrities viršininko administracija prašo pripažinti bešeimininkiais ir perduoti valstybes nuosavyben Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio kaime, Keramiku gatveje esancius gamybines paskirties buvusios AB "Ignalinos keramika" statinius: apdailos plytu gamybos cecha, transporto cecha, remonto-mechanini cecha, statybos-remonto bara, centrini sandeli, keramzito cecha Nr.2, keramzito cecha Nr.1 ir apdailos plytu gamybos cecho administracini korpusa. Nurodo, kad šiu statiniu savininkai nera žinomi, todel, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. gegužes 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintu Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybes paveldeto, i valstybes pajamas perduoto turto, daiktiniu irodymu, lobiu ir radiniu perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, gražinimo ir pripažinimo atliekomis taisykliu reikalavimais, 2007 m. gegužes menesi surašyti minetu statiniu apskaitos aktai. Skelbimais spaudoje 2007 m. gegužes 26 d., 2007 m. rugsejo 29 d. ir 2008 m. sausio 30 d. buvo kvieciami atsiliepti minetu statiniu savininkai ir asmenys, turintys turtiniu teisiu i statinius, bet niekas i skelbimus neatsiliepe. Pareiškeja, siekdama nustatyti statiniu priklausomybe fiziniams ir juridiniams asmenims, kreipesi i Utenos apskrities archyva, VI Registru centra, VI Valstybes turto fonda, Ignalinos savivaldybes administracija. Šiu instituciju atsakymai patvirtino, kad informacijos apie statiniu savininkus, sažiningus igijejus ar teisetus valdytojus nera. Tik Ignalinos rajono savivaldybes administracija 2008 m. lapkricio 6 d. atsakyme pažymejo, jog transporto cechas, statybos-remonto baras bei centrinis sandelis yra apskaitomi Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio seniunijos balanse ir yra savivaldybes turtas, taciau jokiu nuosavybes ar kitas turtines teises liudijanciu dokumentu nepateike. Pareiškeja nurodo, kad žeme po statiniais yra valstybine. Žemes sklypas, kadastrinis Nr.( - ), kuriame yra keramzito cechas Nr.2 ir keramzito cechas Nr.1, 2007 m. liepos 25 d. valstybines žemes sklypo nuomos sutartimi yra išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei "Luidas" 99 metams. Nesant duomenu apie statiniu priklausyma fiziniams ar juridiniams asmenims ir per daugiau nei vienerius metus nuo apskaitymo nepaaiškejus daiktu savininkams, teisetiems valdytojams ar sažiningiems igijejams, prašoma pripažinti minetus statinius bešeimininkiais ir perduoti juos valstybes nuosavyben. Statiniai yra sugriuve, ju statybiniu konstrukciju nuolaužos kelia gresme žmoniu saugumui bei teršia aplinka.

4Suinteresuotas asmuo Ignalinos rajono savivaldybes administracija atsiliepime i pareiškima nurode, kad 2008 m. lapkricio 11 d. kreipesi i VI Registru centro Utenos filiala del nuosavybes teisiu iregistravimo i Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio kaime, Keramiku g. 2 esancius statinius: transporto cecha, remonto-mechanini cecha, statybos-remonto bara ir centrini sandeli. 2008 m. gruodžio 9 d. Ignalinos rajono savivaldybes nuosavybes teise i šiuos statinius iregistruota Nekilnojamojo turto registre ir statiniams suteiktas vienas pavadinimas - mechaninis ir transporto cechas, kurio unikalus numeris ( - ). Pažymi, kad visa laika minetas Ignalinos rajono savivaldybes turtas buvo apskaitomas Didžiasalio seniunijos balanse ir nepertraukiamai valdomas ir naudojamas kaip savivaldybes turtas. Del šios priežasties Ignalinos rajono savivaldybes administracija tik iš dalies sutinka su pareiškejos reikalavimais ir neprieštarauja, kad bešeimininkiais butu pripažinti ir perduoti valstybes nuosavyben apdailos plytu gamybos cechas, keramzito cechas Nr.2, keramzito cechas Nr.1 ir apdailos plytu gamybos cecho administracinis korpusas.

5Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimu i pareiškima nepateike.

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57 straipsni bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Bešeimininkiu daiktu nelaikomas sažiningai igytas ir teisetai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas igyjamaja senatimi dar nera igijes nuosavybes teises i daikta. Bešeimininkis daiktas nuosavyben gali buti perduotas tik valstybei ar savivaldybems teismo sprendimu, priimtu pagal finansu, kontroles arba savivaldybes institucijos pareiškima, kuris paduodamas suejus vieneriems metams nuo tos dienos, kuria daiktas itrauktas i apskaita (Civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalis).

8Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. gegužes 26 d. nutarimu Nr.634 patvirtintu Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybes paveldeto, i valstybes pajamas perduoto, turto, daiktiniu irodymu, lobiu ir radiniu perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, gražinimo ir pripažinimo atliekomis taisykliu 231 punktas nustato, kad apskriciu viršininkai koordinuoja apskrityse esanciu savivaldybiu ir Susisiekimo ministerijos igaliotu organizaciju veiksmus, sudarant visu statiniu, kurie neturi savininku (ar kuriu savininkai nežinomi), sarašus, taip pat gali kreiptis i teisma del tokiu statiniu pripažinimo bešeimininkiais (Taisykliu 2, 3.2, 35 punktai).

9Byloje esantys dokumentai - Utenos apskrities archyvo 2008 m. spalio 30 d. raštas Nr.N4-2822 „Del akcines bendroves „Ignalinos keramika“ statiniu; VI Valstybes turto fondas 2008 m. spalio 29 d. pažyma Nr.(34)3R-2728 „Del patalpu valdymo“; VI Registru centro Utenos filialo 2008 m. gegužes 21 raštai Nr.(5.10/2090/14)S-371, Nr.(5.10/2090/14)S-372,Nr.(5.10/2090/14)S-373, Nr.(5.10/2090/14)S-374 „Del nekilnojamojo turto registro duomenu teikimo“; Ignalinos rajono savivaldybes administracijos 2008 m. lapkricio 6 d. raštas Nr.R2-1350—3.27 „Del statiniu priklausomybes“; Utenos apskrities viršininko administracijos teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento sudaryti statiniu, kurie neturi savininku (ar kuriu savininkai nežinomi), apskaitos aktai patvirtina, kad žiniu apie Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio kaime, Keramiku gatveje esanciu statiniu - apdailos plytu gamybos cecho, keramzito cecho Nr.2, keramzito cecho Nr.1, apdailos plytu gamybos cecho administracinio korpuso – savininkus, sažiningus igijejus ar teisetus valdytojus nera ir šie statiniai 2007 m. gegužes menesi buvo apskaityti kaip neturintys savininku (ar ju savininkai nežinomi). Pateiktos laikrašciu puslapiu kopijos patvirtina, kad pareiškeja, siekdama nustatyti pastatu savininkus ar valdytojus, tris kartus, su ne mažesniais nei 3 menesiu intervalais, kaip to reikalauja Taisykles, t.y. 2007 m. gegužes 26 d. ir 2007 m. rugsejo 29 d. skelbimais vietineje spaudoje - laikraštyje „Nauja vaga“ ir 2008 m. sausio 30 d. skelbimu respublikineje spaudoje - laikraštyje „Lietuvos rytas“, kviete atsiliepti savininkus ir asmenis, turincius turtiniu teisiu i minetus statinius, taciau ir praejus daugiau nei vieneriems metams nuo statiniu apskaitymo ir skelbimu spaudoje paskelbimo del statiniu niekas nesikreipe. Esant tokioms aplinkybems prašymas pripažinti bešeimininkiais Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio kaime, Keramiku gatveje esancius statinius - apdailos plytu gamybos cecha, keramzito cecha Nr.2, keramzito cecha Nr.1 ir apdailos plytu gamybos cecho administracini korpusa - tenkintinas, nes šiu statiniu nuosavybes ar valdymo teises Nekilnojamojo turto registre neiregistruotos, nera jokiu kitu duomenu apie ju savininkus, sažiningus igijejus ar teisetus valdytojus, todel šie daiktai pripažintini bešeimininkiais (Civilinio kodekso 4.57 straipsnis) ir perduotini nuosavyben valstybei (Civilinio kodekso 4.58 straipsnis).

10Ignalinos rajono savivaldybes administracijos pateikti dokumentai - nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla Nr. 45/10314, Ignalinos rajono savivaldybes administracijos Didžiasalio seniunijos 2009 m. vasario 6 d. raštas Nr. S-92-1.8, biudžetiniu istaigu pagrindiniu priemoniu apskaitos inventorines korteles, VI Registru centro 2008 m. gruodžio 9 d. pažymejimas Nr.458315 „Apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniu teisiu i ji iregistravima Nekilnojamojo turto registre“ - patvirtina, kad Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio kaime, Keramiku g.2 esantys statybos-remonto baras ir centrinis sandelys yra tame paciame mechaninio ir transporto cecho pastate. Šis pastatas (patalpos) buvo apskaitomas Didžiasalio seniunijos balanse ir naudojamas kaip savivaldybes turtas. 2008 m. gruodžio 9 d. jis iregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybes teise priklausantis vienas 3071,71 m2 bendro ploto pastatas – mechaninis ir transporto cechas, kurio unikalus numeris ( - ). Del šios priežasties prašymas pripažinti transporto cecha, remonto-mechanini cecha, statybos-remonto bara, centrini sandeli bešeimininkiais ir perduoti valstybes nuosavyben negali buti patenkintas, nes šie statiniai nuosavybes teise priklauso Ignalinos rajono savivaldybei ir nera bešeimininkiai (Civilinio kodekso 4.57 straipsnis).

11Remdamasis tuo, kas išdestyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270, 537 straipsniais, teismas

Nutarė

12Pareiškima patenkinti iš dalies.

13Pripažinti bešeimininkiais ir perduoti valstybes nuosavyben Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio kaime, Keramiku gatveje esancius buvusios AB „Ignalinos keramika“ gamybines paskirties statinius: apdailos plytu gamybos cecha, keramzito cecha Nr.2, keramzito cecha Nr.1 ir apdailos plytu gamybos cecho administracini korpusa.

14Atsisakyti pripažinti bešeimininkiais ir perduoti valstybes nuosavyben Ignalinos rajono savivaldybes Didžiasalio kaime, Keramiku gatveje esancius statinius (patalpas): transporto cecha, remonto-mechanini cecha, statybos-remonto bara, centrini sandeli.

15Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo gali buti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skunda Ignalinos rajono apylinkes teismui.

Proceso dalyviai