Byla A2.2.-7156-716/2014

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Striaukas, sekretoriaujant Justinai Kavaliauskaitei, dalyvaujant BUAB „S.“ atstovams V. Č. ir advokatui G. D., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, dirbančiam, nevedusiam, teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 505 str. 1 d.

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-06-12 rezoliucija T. J. iškėlė administracinio teisės pažeidimo bylą pagal BUAB „S.” bankroto administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro įgalioto asmens (direktoriaus) V. Č. pareiškimą, kuriame nurodyta, kad T. J., būdamas UAB „M.” direktoriumi, nepateikdamas Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d. nurodytų dokumentų susipažinimui nesilaikė Akcinių bendrovių įstatymo 16 str. l d. 4 p., 18 str. l d. nuostatų, tokiais savo veiksmais pažeidė BUAB „S.” kaip akcininkės neturtines teises – 2014-02-03 ir 2014-04-11 su prašymais BUAB „S.“ bankroto administratorius kreipėsi dėl informacijos pateikimo apie Kauno apylinkės teismo sprendimo įvykdymą bei prašė pateikti šių dokumentų kopijas: bendrovės įstatų; debitorių ir kreditorių sąrašo už 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 metus; 2009, 2010, 2011, 2012 ir 2013 (tarpinį, jei toks yra parengtas) metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų (jei tokios parengtos), visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo spendimai; akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai. 2014-05-14 UAB „M.“ atsakydama į BUAB „S.“ 2014-04-11 raštą informavo, kad BUAB „S.“ į akcininkų sąrašą jau buvo įtraukta 2014.01.15, tačiau kitos informacijos reikalingos akcininkams nepateikė. Atsakydami į UAB „M.“ 2014-05-14 raštą informavo, kad BUAB „S.“ bankroto administratorius pageidauja susipažinti su UAB „M.“ įmonės dokumentais 2014 m. gegužės 22 d. 10:00 val. adresu Kalvarijų g. 85, Vilnius, klubo „N. Y. C.“ patalpose. Tačiau nuvykus į vietą susipažinti su dokumentais nepavyko. Šias faktines aplinkybes konstatavo 2014 m. gegužės 23 d. antstolis Darius Bliznikas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 35-14-15, kuriame konstatavo, kad 2014 m. gegužės 23 d. nuvykus su bankroto administratoriumi V. Č. į UAB „M.“ patalpas, esančias adresu ( - ), Vilniuje, kuriose buvo E. S., kuri prisistatė kaip UAB „M.“ buhalterė - kasininkė, bei pateikė 2008-11-20 darbuotojo pažymėjimą Nr. 552, kuri pasakė, kad UAB „M.“ dokumentų neturinti, vadovo šiuo metu nėra, išvykęs, kada grįs nežinanti.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas T. J. teisme parodė, kad UAB „M.“ veiklą vykdo sezoniškai, todėl jo paties darbo veikla toje įmonėje ribota valandomis. Jo darbo laikas šioje įmonėje yra ketvirtis etato, todėl galimybės būti darbe yra ribotos. Jis iš savo pusės sutinka daryti viską, kad iš įmonės būtų pateikta visa informacija. Kiti žmonės nebuvo įgalioti to daryti, kompetentingo personalo nėra. Raštą dėl susipažinimo su informacija jis gavo po laiko, gal birželio mėnesį. Tai gali patvirtinti administratorė. Su BUAB „S.“ laiko, kada galės ši susipažinti su informacija, jis nederino. Nederino dėl laiko stokos, nes turėjo išvykti ir atidėjo klausimą dėl susipažinimo su informacija iki kol grįš. BUAB „S.“ atstovo apie tai neinformavo. Apie tai, kad buvo atvykę atstovai susipažinti, jam telefonu pranešė kitą savaitę. Telefonu informaciją pranešė anksčiau nei pamatė raštą. Jis ofise nebūna kasdien, nes užsiima dar ir kitomis veiklomis. Viską prižiūri aptarnaujantis personalas, o jis tik finansinę veiklą su buhaltere prižiūri.

4Apklaustas liudytoju V. Č. teisme parodė, kad ginčas su įmone prasidėjo gal prieš 3 metus. Buvo ginčijamasi, ar jie yra įmonės akcininkai. Jų įmonėje liko vienintelis turtas - akcijos – kurias reikia parduoti, suma apie 3,5 mln. Norint parduoti tas akcijas reikia žinoti apie įmonę, kad besikreipiančiam pirkti akcijas asmeniui būtų suteikta visa informacija apie šią įmonę. Jie kreipėsi į įmonę, kad pateiktų duomenis apie įmonės finansinę būklę. Galiausiai su antstolio pagalba įteikė pirmą laišką, kuriame prašė pateikti dokumentus. Tuo metu tik gavo atsakymą, kad yra registruoti kaip akcininkai registrų centre. Visų kitų dokumentų, susijusių su akcininkų sprendimais, jie negavo. Parašė papildomai raštą. Gavome raštą, kad dokumentų apimtis didelė, kad galės pateikti dokumentus atvykus į Vilnių, tačiau nebuvo nurodytas nei telefono numeris, nei adresas, kuriuo būtų galima operatyviai susisiekti su įmone. Tada jie parašė laišką. Paprašėm antstolio, kad šį įteiktų. Suėjus terminui atvyko prie įmonės. Gal 15 min. vyko derybos, kol juos įsileido į vidų. Ten rado buhalterę, kuri pasakė, kad nėra įgaliota pateikti dokumentus. Jie dokumentų negavome. Jie paaiškino buhalterei, kad bus kreiptasi į teismą. Jis nepamena, ar buvo atvykęs gegužės 22 d. Susisiekus su antstoliu šis sakė, kad niekaip nepavyksta įteikti laiško. Tada jis antstoliui pasakė važiuoti į vietą. Gegužės 23 d. antstolis Darius Biznikas ir jis buvo atvykę į „M.“ administracines patalpas. Direktoriaus ten nebuvo, jiems mobilaus telefono nedavė, nors to prašė. Asmuo ten prisistatė „M.“ buhaltere.

5Lietuvos Respublikos ATPK 505 str. 1 d. yra numatyta įmonių valdybų pirmininkų (valdytojų), valdybų narių ar administracijų vadovų atsakomybė už akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat ir tų bendrovių, kurios veikia kaip bankai, visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimą nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymą, kliudymą akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams nepateikimą ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimą, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimą (draudimą ar kliudymą perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymą ar dividendų neišmokėjimą nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimą ar trukdymą gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymo numatytais atvejais, nesikreipimą į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo).

6Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d. nustatyta, kad akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

7Iš BUAB „S.“ 2014-02-03 ir 2014-04-11 prašymų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio mėn. 16 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2A-2134- 73/2013 UAB „M.“ apeliacinio skundo netenkino ir Kauno apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Vadovaujantis tuo, kad apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja jos priėmimo dieną, todėl vieno mėnesio teismo sprendimo įvykdymo terminas suėjo 2014 m. sausio mėn. 16 d. Atsižvelgiant į tai prašo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po šio prašymo įteikimo pateikti raštu informaciją apie tai ar yra įvykdytas Kauno apylinkės teismo sprendimas, t. y. ar UAB „M.“ akcininkų apskaitos dokumentuose yra atliktas įrašas apie tai, kad UAB „S.“ yra UAB „M." akcininkas, turintis 4290 vienetus paprastų vardinių akcijų, kas sudaro 33 procentus UAB „M.“ įstatinio kapitalo. Jei šio prašymo pateikimo dieną vis dar nėra atliktas įrašas UAB „M.“ akcininkų apskaitos dokumentuose (akcininkų registravimo žurnale), prašo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po šio prašymo įteikimo dienos, padaryti įrašą apie tai, kad BUAB „S.“ yra UAB M.“ akcininkas, turintis 4290 vienetus paprastų vardinių akcijų, kas sudaro 33 procentus UAB „M.“ įstatinio kapitalo. Atlikus įrašus UAB „M.“ akcininkų apskaitos dokumentuose, prašo ne vėliau kaip per 7 dienas po įrašų atlikimo, o jei įrašai UAB „M.“ akcininkų apskaitos dokumentuose jau atlikti, tai per 7 dienas po šio prašymo įteikimo pateikti šių dokumentų kopijas: bendrovės įstatų; debitorių ir kreditorių sąrašo už 2009, 2010, 2011, 2012 ir 2013 metus; 2009, 2010, 2011, 2012 ir 2013 (tarpinį, jei toks yra parengtas) metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų (jei tokios parengtos), visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai; akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai. Jei UAB „M.“ atsisakys BUAB „S.“ pateikti prašomas dokumentų kopijas, prašo atsisakymą įforminti raštu ir apie tai informuoti BUAB „S.“. Prašo visą aukščiau prašomą pateikti informaciją bei dokumentų kopijas siųsti registruota pašto siunta šiame prašyme nurodytu adresu ( - ), Kaunas ir/ar elektroninio pašto adresu ( - )ar faksu( - ) (b.l. 10-11, 12-13).

8Iš UAB „M.“ 2014-05-14 atsakymo matyti, kad UAB „M.“ atsakydama į 2014-04-11 raštą ir informavo, kad bankrutavusi įmonė UAB S.“ įm. Kodas ( - ) į akcininkų sąrašą jau buvo įtraukta 2014.01.15. Prideda tai patvirtinančius dokumentus: „Akcininkų sąrašą“ ir Registrų Centro dokumento priėmimo sąskaitą. Su UAB „M.“ įmonės dokumentais gali susipažinti iš anksto suderinus laiką ir vietą (b.l. 14). Tokiu būdu UAB „M.“ pripažino gavusi teisėto akcininko raštišką pareikalavimą susipažinti su įmonės informacija. Atsakydami į 2014-05-14 raštą BUAB „S.“ 2014-05-19 raštu pranešė, kad bankrutavusios UAB „S.“ bankroto administratorius pageidauja susipažinti su UAB „M.“ įmonės dokumentais 2014-05-22 10.00 val., ( - ), Vilniuje, klubo „N. Y. C.“ patalpose (b. l. 17).

9Antstolis Darius Bliznikas 2014 m. gegužės 23 d. 10 val. 00 min. pradėjo vykdyti BUAB „S.“ bankroto administratoriaus direktoriaus V. Č. prašymą konstatuoti faktines aplinkybes, „UAB „M.“ atstovams perduodant UAB „M.“ dokumentus V. Č., atstovaujančiam UAB „M.“ akcininkę bankrutavusią UAB „S.“ UAB „M.“ patalpose, ( - ), Vilniuje. Antstolis konstatavo, kad 2014 m. gegužės 23 d. nuvykus su V. Č. į UAB „M.“ patalpas, ( - ), Vilniuje, kuriose buvo E. S., kuri prisistatė kaip UAB „M.“ buhalterė - kasininkė, bei pateikė 2008-11-20 darbuotojo pažymėjimą Nr. 552. Kuri pasakė, kad UAB „M.“ dokumentų neturinti, vadovo šiuo metu nėra, išvykęs, kada grįš nežinanti (b. l. 18).

10Remiantis V. Č. parodymais teisme bei antstolio Dariaus Blizniko 2014-05-23 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu teismas nustatė, kad nei 2014-05-22, nei 2014-05-23 su UAB „M.“ dokumentais jos akcininkei BUAB „S.“ susipažinti nepavyko. T. J. teisme pripažino, kad raštišką BUAB „S.“ reikalavimą leisti susipažinti su nurodytais dokumentais, kurių didžioji dalis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d. nurodytu dokumentų sąrašo turinį, įmonė gavo ir apie tai jam buvo žinoma pavėluotai. Tokiu būdu vadovaujantis minėtomis Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d. nuostatomis T. J., nors ir pavėluotai, tačiau privalėjo imtis priemonių ir veiksmų spręsti galimybę, kad įstatymo nurodytą sąrašą atitinkantys dokumentai per 7 dienas būtų patekti akcininkui susipažinti ir (ar) būtų pateiktos šių dokumentų kopijos. T. J. paaiškinimai, kad klausimo sprendimą jis atidėjo dėl išvykimo – nepateisina padaryto pažeidimo. Tokiu būdu teismas pripažįsta, kad savo neveikimu T. J. būdamas įmonės UAB „M.“ direktorium ir žinodamas apie gautą raštišką akcininko prašymą gauti informaciją padarė pažeidimą, kuris atitinka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 505 str. 1 d. sudėtį, nes nepateikiant įstatymo numatytos informacijos akcininkui taip buvo pažeistos jo neturtines teises.

11T. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad jis išreiškė gailestį dėl padaryto pažeidimo, sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

12Skirdamas T. J. nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į T. J. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į pažeidėjo asmenybę, prasidėjusį procesą dėl padaryto pažeidimo pasekmių šalinimo pateikiant akcininkui dalį prašomos informacijos. Įvertinęs šias aplinkybes teismas pripažįsta, kad administracinės nuobaudos tiksli bus tinkamai įgyvendinti T. J. skiriant sankcijoje numatytą minimalią piniginę baudą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 302 str., 224 str., 286 str., 287 str. teismas

Nutarė

14T. J. už teisės pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 505 str. 1 d. skirti 2000 (dviejų tūkstančių) litų dydžio baudą.

15Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai