Byla 2-6993-450/2010
Dėl sandorio pripažinimo galiojanciu

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, dalyvaujant ieškoves E.J. atstovui adv. Mindaugui Kazlauskui, atsakovo BUAB „Ostrio“ administratoriaus UAB „Admivita“ atstovei Virginijai Sideravicienei,

2viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves E.J. ieškini atsakovui BUAB „Ostrio“ administratorius UAB „Admivita del sandorio pripažinimo galiojanciu,

3Teismas, išnagrinejes byla,

4 n u s t a t e:

5Ieškovo atstovas paaiškino, kad E.J. su Atsakovu 2008 m. gruodžio 23 d. sudare Jungtines veiklos (partnerystes) sutarti pagal kuria šalys nesukurdamos naujo juridinio asmens, kooperuodami savo turta, darba ir žinias, veikdami kartu vienam tikslui, susitare pagal šaliu parengta projekta bei samatas pastatyti pastata žemes sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ), turintis 0,0918 ha bendro ploto, esantis ( - ). Šalys Jungtines veiklos sutarties pagrindu pastate pastata, kurio (unikalus Nr. ( - ), pažymetas plane lAlp, bendras plotas 156,94 kv. m.) buvimo vieta - ( - ). Pastato, gyvenamojo namo, (unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), pažymetas plane lAlp, bendras plotas 156,94 kv.m.) esancio ( - ), 79/100 dalis nuosavybes teise priklauso Ieškovei, o 21/100 dalis nuosavybes teise priklauso UAB „OSTRIO“. E.J. su UAB „OSTRIO“, 2009 m. balandžio 21 d. sudare namo dalies pirkimo pardavimo sutarti Nr. 09V21. Šia sutartimi Šalys susitare, kad Atsakovas parduoda jam nuosavybes teise priklausancio 21/100 dali namo (unikalus Nr. ( - ), pažymetas plane lAlp, bendras plotas 156,94 kv. m., pastatyto žemes sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esancio adresu ( - ) už 45000 Lt kaina. Ieškove pateike Atsakovui 2009-04-21 prašyma kuriuo praše užskaityti dalini apmokejima, kurio dydis 16000 Lt už Ieškoves ir Atsakovo 2009 m. balandžio 21d. sutartimi Atsakovo parduodamam nuosavybes teise priklausancio 21/100 namo dali. Ieškove likusia kainos dali 29000 Lt sumokejo Atsakovui 2009-05-06 pagal kasos pajamu orderi Nr. OST 0013. Šalys susitare, kad patvirtins šia Sutarti notarine tvarka ne veliau kaip iki 2009 m. liepos 15 d. Ieškove ir Atsakovas vadovaudamiesi 2009-04-21 namo dalies pirkimo pardavimo sutarties Nr. 09\21, 5.2.1 punktu pasiraše nekilnojamoje turto dalies priemimo ir perdavimo akta, kuriuo UAB „OSTRIO“ perdave, o E.J. prieme 21/100 gyvenamojo namo dali. Vilniaus apygardos teismas 2009-06-12 UAB „OSTRIO“ iškele bankroto byla bei bankroto administratoriumi paskyre UAB „Admivita“. Ieškove, nepraleisdama 2009 m. balandžio 21 d. namo dalies pirkimo pardavimo sutarties Nr. 09\21, 5.1 punkte nustatyto termino kreipesi raštu i UAB „OSTRIO“ bankroto administratoriu ir praše patvirtinti notarine tvarka 2009 m. balandžio 21 d. tarp Ieškoves ir UAB „OSTRIO“ sudaryta gyvenamojo namo dalies/turto pirkimo-pardavimo sutarti Nr. 09Y21. Administratorius informavo Ieškove, kad atsisako notarine tvarka patvirtinti tarp šaliu sudaryta gyvenamojo namo dalies/turto pirkimo-pardavimo sutarti Nr. 09\21. Šaliu valia buvo ir jos sudare 2009-04-21 namo dalies pirkimo pardavimo sutarti Nr. 09V21. Šalys susitare, kad UAB „OSTRIO“ parduoda jai nuosavybes teise priklausancia 21/100 gyvenamojo namo dali esancia ( - ). Ieškove, vadovaudamasi Sutarties 2.3.1 punktu sumokejo Atsakovui visa perkamo nekilnojamojo turto kaina, kurios dydis - 45000 Lt. Šalys pasiraše nekilnojamojo daikto priemimo ir perdavimo akta. Laiko, kad šalys sudare daikto dalies pirkimo-pardavimo sutarti, kuria susitare patvirtinti notarine tvarka, taciau to padaryta nebuvo del Atsakovo kaltes. Šalys, vadovaujamosios Sutartie 5.2.1 punktu pasiraše nekilnojamojo turto dalies priemimo ir perdavimo akta ir, vadovaujantis Sutarties 5.2 punktu Ieškovei perejo nuosavybes teises i nupirkta namo dali. Siekdamas apginti sažiningos šalies interesus, numatyta, kad sudarytas sandoris, kuriam pagal teises aktus yra privalomas notaro patvirtinimas, nera patvirtintas notaro, gali buti pripažintas teismo, jei yra šios aplinkybes: sudarytas sandoris privalomai turi buti tvirtinamas notarine tvarka, viena iš sandorio šaliu turi buti visiškai ar iš dalies ivykdžiusi sandori, antroji sandorio šalis vengia iforminti sandori notarine tvarka, yra visos butinos aplinkybes sudarytam sandoriui pripažinti. Ieškove sumokejo visa pagal sutarti šaliu sulygta pinigu suma, Sutartimi isigytas turtas buvo perduotas ieškovei nuosavyben priemimo perdavimo aktu, o notarine tvarka ši sutartis nebuvo patvirtinta tik del to, kad Atsakovas venge patvirtinti notarine tvarka sudaryta sandori. Prašo pripažinti 2009 m. balandžio 21 d. namo dalies pirkimo pardavimo sutarti Nr. 09V21 galiojancia.

6Atsakovas BUAB „OSTRIO“ administratoriaus atstove praktiškai del ieškinio reikalavimo neprieštaravo ir paaiškino, kad atsižvelgiant i tai, kad bankroto administratorius neorganizavo nurodytos sutarties patvirtinimo notarine tvarka, Ieškoves nurodytos faktines aplinkybes yra teisingos bei patvirtintos teismui pateiktais irodymais, todel iš esmes del sutarties patvirtinimo neprieštaravo.

7Ieškininis pareiškimas tenkintinas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2008-12-23 Jungtines veiklos sutartimi sutare kooperuoti savo turta, darba ir žinias kartu veikti bendram tikslui- pagal Partneriu sutarimu parengta projekta bei samatas pastatyti statini žemes sklype, ( - ). Šios sutarties pagrindu buvo pastatytas pastatas, 156,94 kv.m. bendro ploto, ( - ), šio pastato 79/100 dalis nuosavybes teise priklauso Ieškovei, o 21/100 dalis UAB „Ostrio“. Šalys 2009-04-21 sudare rašytine pirkimo-pardavimo sutarti Nr. 09/21, pagal kuria UAB „Ostrio“ pardave ieškovei 21/100 dali namo, ( - ) už 45 000 Lt kaina. Ieškove pilnai sumokejo sutarta kaina: 16 000 Lt užskaita ir 29 000 Lt 2009-05-06 Kasos pajamu orderis Nr. OST 0013. 2009-04-21 šalys, remiantis pirkimo-pardavimo sutarties 5.2.1. p., pasiraše nekilnojamojo turto dalies priemimo-perdavimo akta, kuriuo ieškovei buvo perduotas 21/100 dalis gyvenamojo namo, ( - ). Nors šalys buvo sutare pirkimo pardavimo sutarties 5.1 p., sutarti patvirtinti notarine tvarka ne veliau kaip iki 2009 m. liepos 15 d., taciau bankroto administratorius atsisake ja patvirtinti notarine tvarka.

9Teismas, visapusiškai ir kompleksiškai ivertines byloje esancius irodymus, o taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais bei vidiniu isitikinimu, ieškoves reikalavimus tenkina. Pagal CK 1.74 str. notarine tvaka turi buti patvirtinti daiktiniu teisiu i nekilnojama daikta perleidimo ir daiktiniu teisiu bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai. CK 6.393 str. 1-2 d., 1.93 str. 3 d. numato, jog nekilnojamojo daikto prikimo-pardavimo sutartis turi buti notarines formos, tuo tarpu notarines formos reikalavimu nesilaikymas sutarti daro negaliojancia.

10CK 1.93 str. 4 d. taip pat numato, kad jeigu viena iš šaliu visiškai ar iš dalies ivykde sandori, kuriam butinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia iforminti sandori notarine tvarka, teismas ivykdžiusios sandori šalies reikalavimu turi teise pripažinti sandori galiojanciu. Tokiu budu teismas gali pripažinti sandori, kuriam istatymas nustato privaloma notarine forma, ir kuris sudarytas jos nesilaikant, galiojanciu esant tam tikroms salygoms: 1) sandoris yra dvišalis; 2) viena sandorio šalis visiškai ar iš dalies ivykde sandori; 3) kita sandorio šalis vengia iforminti sandori notarine tvarka.

11Šaliu paaiškinimai, byloje esantys rašytiniai irodymai leidžia teismui konstatuoti, kad 2009 m. balandžio 21 d. tarp ieškoves E.J. bei atsakovo UAB „Ostrio“ iš tikruju buvo sudarytas, taciau reikalaujama notarine tvarka nepatvirtintas bei neiregistruotas, dvišalis nekilnojamojo turto – 21/100 dalies gyvenamojo namo, esancio ( - ) pirkimo-pardavimo sandoris, pagal kuri atsakovas pardave ieškovei nuosavybes teise priklausancia dali gyvenamojo namo už 45000 Lt, tuo tarpu ieškove 2009-05-06 prieme ši turta ir sumokejo sutarta pinigu suma. Šia išvada leidžia daryti tokie bylos nagrinejimo metu nustatyti faktiniai duomenys bei juos pagrindžiancios irodinejimo priemones, iš kuriu matyti, kad nors gyvenamojo namo dalies pirkimo-pardavimo sutartis ir nebuvo patvirtinta notariškai, taciau toks susitarimas ateityje [5 p.] buvo numatytas, todel ji pripažintina sukurusia šalims civilines teises ir pareigas, nes šalys atliko atitinkamus veiksmus nekilnojamojo turto daliai parduoti ir pirkti.

12Vykdant sandori savo valia išreiškia ne tik šalis, kuri vykdo, bet ir šalis, kuri priima ivykdyma, o šiuo atveju faktiniu aplinkybiu bei irodymu visuma leidžia teigti, kad atsakovas prieme ieškoves, kaip pirkejos, sutartiniu prievoliu ivykdyma.

13Atsižvelgiant i visas aukšciau išdestytas aplinkybes, argumentus, o taip pat i teisingumo, protingumo ir sažiningumo principus, teismas pripažista 2009 m. balandžio 21 d. tarp ieškoves E.J. ir atsakovo UAB „Ostrio“ sudaryta, taciau notarine tvarka neiforminta, 21/100 dalies gyvenamojo namo, esancio ( - ) pirkimo-pardavimo sutarti galiojancia. Teismas pažymi, kad esmine teismo funkcija ir paskirtis yra vykdyti teisinguma, tuo tarpu nagrinejamos bylos atveju, atsižvelgiant i tai, kad ieškove ivykde visus sutartinius isipareigojimus, teisingumas nebutu ivykdytas, jeigu ieškovei, faktiškai igijus dali gyvenamojo namo, nebutu pripažinta nuosavybes teise i ji.

14Iš atsakovo priteistinos bylinejimosi išlaidos už procesiniu dokumentu išsiuntima 5,70 Lt i valstybes biudžeta [CPK 93, 88 str.str.].

15Vadovaudamasis LR CPK 93 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškoves E.J. ieškini atsakovui BUAB „Ostrio“ administratorius UAB „Admivita“ patenkinti.

17Pripažinti 2009 m. balandžio 21 d. 21/100 dalies gyvenamojo namo su garažu, unikalus Nr. ( - ), esancio žemes sklype unikalus Nr. ( - ), 156,94 kv.m. ploto, adresu ( - ) pirkimo pardavimo sutarti Nr. 09/21 sudaryta tarp E.J., a/k ( - ) ir BUAB „Ostrio“, im.k. ( - ), ( - ) galiojancia.

18Priteisti iš atsakovo BUAB „Ostrio“ 5,70 Lt [penkis litus 70 centu] bylinejimosi išlaidu valstybes biudžetui.

19Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai