Byla I-362-561/2010
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Violetos Balčytienės ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei E. Z., atsakovės Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra atstovui D. Jakubauskui, atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams R. Mockui, I. Patapienei ir T. Rinkevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Bartkus ir partneriai” skundą atsakovėms Viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Bartkus ir partneriai“ (toliau – Bendrija) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – Agentūra) 2009-08-10 sprendimą Nr. R4-8561(1.10), kuriuo Agentūra atmetė pareiškėjos Bendrijos paraišką Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-181 dėl projekto „Novatoriški sprendimai – kokybiškos paslaugos“ finansavimo (toliau – Paraiška) pagal priemonę „E-verslas LT“. Paraiškos atmetimą Agentūra motyvavo tuo, kad Paraiška neatitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-11-24 įsakymu Nr. 4-577 patvirtinto priemonės „E-verslas LT“ finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Finansavimo sąlygų aprašas) 10 punkto nuostatų ir Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“ 7.1.1 ir 7.1.1.3 punktų reikalavimų, todėl negali būti finansuojama (b. l. 10-11); prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) 2009-09-21 sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-0921638-6K-0908691, kuriuo Finansų ministerija Bendrijos skundą atmetė ir konstatavo, kad Agentūros sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (b. l. 16-19); bei prašydama įpareigoti Finansų ministeriją nustatyti papildomą terminą, per kurį Agentūra pakartotinai įvertintų Paraišką. Savo reikalavimus ir nesutikimą su priimtais sprendimais Bendrija pagrindė tuo, kad Paraiška negalėjo būti atmesta, nes, atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, Bendrija atitinka Finansavimo sąlygų aprašo keliamus reikalavimus, todėl turi teisę gauti finansinę Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „E-verslas LT“. Pabrėžė, kad advokatų profesinė bendrija yra juridinis asmuo, kuris atitinka „įmonės“ sąvoką Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) bei ES teisės aktų prasme. Bendrija paaiškino, jog nepaisant to, kad SVVPĮ 2 straipsnio 1 punkte „įmonė“ apibrėžiama kaip juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, tikrąją šios sąvokos esmę atskleidžia 2003-05-06 ES Komisijos rekomendacija Nr. 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos (toliau – Rekomendacija), kadangi pačiame SVVPĮ nurodyta, kad Rekomendacija įgyvendinama šiuo įstatymu, ir 2008-08-06 ES Komisijos reglamentu Nr. 800/2008 (toliau – Reglamentas), kadangi Reglamento nuostatos yra privalomos ir taikomos visose ES valstybėse narėse ir turi tokią pačią galią kaip ir šalies nacionaliniai įstatymai, be to, vadovaujantis Reglamento nuostatomis parengtas Finansavimo sąlygų aprašas. Atkreipė dėmesį, kad „įmonės“ sąvoka Rekomendacijoje ir Reglamente aiškinama žymiai plačiau, nes „įmone“ šiuose teisės aktuose pripažįstamas bet koks juridinis asmuo, užsiimantis ekonomine veikla, nepaisant to juridinio asmens teisinės formos; į „įmonės“ sąvoką Rekomendacijoje ir Reglamente patenka ir individualią veiklą vykdantys asmenys ar šeimoms priklausančios įmonės, besiverčiantys amatų ar kita veikla, taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu veikiantys asmenys ar asociacijos, nuolat vykdantys ekonominę veiklą. Mano, kad SVVPĮ įtvirtina smulkaus ir vidutinio verslo subjektų sąvoka negali skirtis ar būti skirtingai aiškinama, nei Reglamente pateikta sąvoka. Bendrija nurodė, kad savo nuolatinio pobūdžio veiklą vykdo remdamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Advokatūros įstatymas) 30 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t.y. jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Todėl, pareiškėjos teigimu, yra akivaizdu, jog SVVPĮ pateiktą „įmonės“ sąvoką būtina aiškinti vadovaujantis SVVPĮ ir Finansavimo sąlygų aprašu įgyvendinamų ES teisės aktų nuostatomis, smulkaus ir vidutinio verslo subjektams priskiriant jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu veikiančius ir tam tikros profesijos standartais reglamentuotas atlygintines profesines paslaugas teikiančius asmenis. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Bendrijos Paraiška negali būti atmesta vadovaujantis Agentūros sprendime nurodytu formaliu argumentu, kildinamu iš Advokatūros įstatymo, kurio reguliavimo sritis visai kita ir kuris teisiniuose santykiuose dėl ES paramos teikimo netaikytinas ir negali būti laikomas Agentūros bei Finansų ministerijos sprendimų argumentų pagrindu. Bendrija pabrėžė, kad jos vykdoma veikla atitinka smulkaus ir vidutinio verslo požymius bei paramos gavimo kriterijus. Anot pareiškėjos, advokatų kontora yra prilyginama bendrovei, veikiančiai pagal civilinę ar komercinę teisę, įskaitant kooperatyvus ir kitus pagal viešąją ar privačią teisę veikiančius juridinius asmenis, išskyrus nesiekiančiuosius pelno. Atsižvelgiant į tai, pažymėjo, jog vien tokių profesinės veiklos ypatumų nulemtų veiklos požymių buvimas šalia bendrų juridinio asmens veiklos požymių negali eliminuoti advokatų profesinės bendrijos iš smulkiųjų ir vidutinių įmonių SVVPĮ prasme, juo labiau, kad advokatų profesinės bendrijos partnerystės (jungtinės veiklos) pagrindu vykdoma veikla patenka į Reglamento ir Rekomendacijos dėl smulkių ir vidutinių įmonių reguliavimo apimtį. Pareiškėjos teigimu, jos Paraiškos atmetimas vadovaujantis vien Advokatūros įstatymo nuostata, kad advokatų bendrija nevykdo ūkinės komercinės veiklos, yra nepagrįstas, neteisėtas, diskriminacinis ir pažeidžiantis Bendrijos, kaip juridinio asmens, teises bei teisėtus lūkesčius bei tiesiogiai taikomas Reglamento nuostatas. Teisminio nagrinėjimo metu Pareiškėjos Bendrijos atstovė palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir prašė juos tenkinti. Papildomai akcentavo, kad nekelia ginčo nei dėl atsakovių kompetencijos, nei dėl kitų argumentų ar Finansavimo sąlygų aprašo reikalavimų. Ginčas kyla tik dėl termino „ūkinė komercinė veikla“ aiškinimo. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos Bendrijos skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad Advokatūros įstatymu Agentūra remiasi tiek, kiek yra tikslinga siekiant nustatyti, ar advokatų (advokatų profesinių bendrijų) vykdoma veikla priskiriama ūkinei komercinei veiklai ar ne. Kadangi Advokatūros įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje aiškiai įvardinta šio įstatymo paskirtis - reglamentuoti advokatų veiklos sąlygas bei tvarką, o konkrečių įstatymo taikymo ir (ar) galiojimo išimčių jame nėra numatyta, Bendrijos argumentai, kad Agentūra, siekdama išsiaiškinti, ar advokatų (advokatų profesinių bendrijų) veikla priskirtina ūkinei komercinei veiklai, negali vadovautis Advokatūros įstatymu, yra nepagrįsti. Agentūra pabrėžė, jog neginčija, kad Rekomendacija pateikia platesnį „įmonės“ apibrėžimą, tačiau vadovaujasi Finansavimo sąlygų aprašu, kurio 10 punkte aiškiai nurodyta, kokios įmonės gali pretenduoti į finansavimą pagal priemonę „E-verslas LT“, t.y.: įmonės turi būti privatūs juridiniai asmenys; įmonės turi būti priskirtinos prie mažų ir vidutinių įmonių, kaip nustatyta SVVPĮ, kas reiškia, kad įmonė turi vykdyti ūkinę komercinę veiklą; įmonės turi veikti ne mažiau vienerius metus, išskyrus, kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip vienerius metus ir atitinkanti kitas Finansavimo sąlygų aprašo sąlygas bei reikalavimus. Agentūra atkreipė dėmesį, kad valstybėms narėms, kurioms teikiamas ES struktūrinių fondų finansavimas, suteikta teisė nustatyti finansavimo teikimo sąlygas ir galimų pareiškėjų ratą. Tuo tarpu Agentūra tik vertina ir nustato, ar konkretus projektas yra tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Kadangi tiek Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimu Nr. 788 (toliau – Veiksmų programos priedas), tiek Finansavimo sąlygų apraše nustatyta, kad pagal priemonę „E-verslas LT“ tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie mažų ir vidutinių įmonių, kaip nustatyta SVVPĮ, Agentūra pareiškėjos Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo metu pagrįstai nustatė, kad Bendrija nėra priskirtina prie mažų ir vidutinių įmonių, kaip nustatyta SVVPĮ ir, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – Administravimo ir finansavimo taisyklės), 79 punktu, priėmė pagrįstą sprendimą Paraišką atmesti. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Agentūros atstovas nesutiko su pareiškėjos Bendrijos reikalavimais, palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjos Bendrijos skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, akcentuodama, kad Finansavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis šio aprašo 1 punkte bei pareiškėjos skunde nurodytais ES reglamentais ir kitais teisės aktais ir jiems neprieštarauja. Valstybės narės, kurioms teikiama ES fondų parama, įtakoja šios paramos teikimo procesą bei kryptis, planuoja ir inicijuoja projektus, planuoja kvietimus teikti paraiškas ir nustato paramos teikimo sąlygas bei vertinimo kriterijus, rengia valstybės pagalbos schemas. Tai apima ir teisę nustatyti detalizuotus pareiškėjų tinkamumo reikalavimus konkrečioje veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonėje. Finansų ministerija pažymėjo, kad projektai yra planuojami arba atrenkami konkurso būdu, o tai reiškia, kad projektų finansavimo sąlygų aprašas kiekvienai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei nustato tokio konkurso organizavimo, paraiškų vertinimo tvarką, kuri turi užtikrinti, kad tam tikrame projektų konkurse visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai, o taip pat ir kitas konkurso sąlygas.

4Finansų ministerija atkreipė dėmesį, kad priemonės „E-verslas LT“ Finansavimo sąlygų aprašo 3 punkte nurodyta, jog šis aprašas nustato valstybės pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento nuostatas, ir yra suderinamas su bendrąja rinka. SVVPĮ 2 straipsnio 1 dalis, nustatanti, jog įmonė yra juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, neprieštarauja Reglamento I priede pateiktai įmonės sąvokai, pagal kurią įmonė yra bet kokio teisinio statuso subjektas, užsiimantis ūkine veikla. Reglamentas nurodo platesnį įmonės apibrėžimą negu SVVPĮ.

5Finansų ministerija pabrėžė, kad Reglamentas nustato atvejus, kada tam tikrų rūšių pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms, nurodytoms I priede, yra suderinama su bendrąja rinka, tačiau valstybių narių šis Reglamentas neįpareigoja teikti tam tikros rūšies pagalbą visoms be išimties įmonėms, kurios atitinka minėtame I priede nurodytus kriterijus. Reglamentas taikomas daugelio rūšių valstybės pagalbai, tačiau tai nereiškia, kad valstybė narė imperatyviai įpareigojama teikti visų Reglamente nurodytų rūšių pagalbą. Kam bus teikiamas finansavimas, nustato Europos Komisijos patvirtinta veiksmų programa, kurios nuostatos detalizuojamos nacionaliniuose teisės aktuose. Valstybės narės pačios pasirenka, kam teiks savo pagalbą, jos turi teisę susiaurinti pagalbos gavėjų ratą. Atsižvelgdama į tai, Finansų ministerija daro išvadą, kad priemonės „E-verslas LT” Finansavimo sąlygų aprašo 10 punktas neprieštarauja Reglamento reikalavimams.

6Finansų ministerija nurodė, kad Agentūra pareiškėjos Bendrijos Paraišką atmetė, nes ji neatitiko priemonės „E-verslas LT“ Finansavimo sąlygų aprašo 10 punkto ir 2 priedo 7.1.1 ir 7.1.1.3 punktų reikalavimų. Finansavimo sąlygų aprašo 10 punktas reglamentuoja, kad tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, kaip nustatyta SVVPĮ, veikiantis ne mažiau kaip vienerius metus, išskyrus, kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip vienerius metus, ir kuris atitinka visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (minėto aprašo 2 priedas) 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus. Pagal Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.1 punktą vertinama, ar pareiškėjas atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą minėtame apraše, o pagal 7.1.1.3 punktą – ar yra priskiriamas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai. Finansų ministerijos teigimu, vadovaujantis SVVPĮ ir Advokatūros įstatymų nuostatomis, Bendrija negali būti priskirta labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai, kaip tai nustatyta SVVPĮ, todėl negali būti pripažinta tinkamu pareiškėju pagal priemonės „E-verslas LT“ Finansavimo sąlygų aprašo 10 punktą bei 2 priedo 7.1.1 ir 7.1.1.3 punktų reikalavimus.

7Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Finansų ministerijos atstovai palaikė atsiliepime į pareiškėjos Bendrijos skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Byloje kilęs ginčas dėl Agentūros 2009-08-10 sprendimo Nr. R4-8561 (1.10), kuriuo atmesta pareiškėjos Bendrijos Paraiška paramai pagal priemonę „E-verslas LT“ gauti, ir Finansų ministerijos 2009-09-21 sprendimo Nr. (24.16-02)-5K-0921638-6K-0908691, patvirtinusio Agentūros sprendimą, teisėtumo ir pagrįstumo. Ginčo esmė – ar pareiškėja Bendrija gali būti ES paramos pagal priemonę „E-verslas LT“ gavėja.

8

9Byloje surinkti ir ištirti įrodymai patvirtina, kas pareiškėja Bendrija yra advokatų profesinė bendrija (b. l. 22). Bendrija Agentūos Projektų kontrolės departamentui 2008-02-23 pateikė Paraišką ES paramai pagal priemonę „E-verslas LT” dėl projekto „Novatoriški sprendimai – kokybiškos paslaugos” finansavimo (b. l. 31-68). Agentūra 2009-08-10 sprendimu Nr. R4-8561(1.10) atmetė Bendrijos Paraišką kaip neatitinkančią tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimų, nustatytų Aprašo 10 punkte ir 2 priedo 7.1.1 ir 7.1.1.3 punktuose (b. l. 10-11). Finansų ministerija 2009-09-21 sprendimu Nr. (24.16-02)-5K-0921638-6K-6K-0908691, išnagrinėjusi Bendrijos skundą, konstatavo, kad Agentūros sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (b. l. 16-19).

10Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

112006-07-11 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006) 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos fondų veikla valstybėse narėse vykdoma, vykdant veiksmų programas pagal nacionalinę bendrąją strategiją. Veiksmų programa – valstybės narės pateiktas ir Europos Komisijos priimtas dokumentas, kuriame išdėstoma plėtros strategija su nuosekliais prioritetais, kurie turi būti įgyvendinti gaunant fondo paramą (Reglamento Nr. 1083/2006 2 str. 1 p.) Pagal aptariamo Reglamento 32 straipsnio 2 dalį kiekvieną veiksmų programą rengia valstybė narė arba valstybės narės paskirta institucija, bendradarbiaudama su šio Reglamento 11 straispnyje nurodytais partneriais. Valstybės narės ar jos paskirtos institucijos programą patvirtina Europos Komisija (Reglamento Nr. 1083/2006 32 str. 5 d.). Valstybė narė, pritariant vadovaujančiai institucijai, įsteigia stebėsenos komitetą kiekvienai veiksmų programai arba vieną bendrą stebėsenos komitetą kelioms veiksmų programoms (Reglamento Nr. 1083/2006 63 str. 1 d.). Kiekvienas stebėsenos komitetas parengia savo darbo tvarkos taisykles pagal atitinkamos valstybės narės institucinę, teisinę ir finansinę sistemą, kad galėtų vykdyti pagal aptariamą Reglamentą jam skirtus uždavinius (Reglamento Nr. 1083/2006 63 str. 2 d.). Stebėsenos komitetas nagrinėja ir patvirtina finansuojamų veiksmų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus (Reglamento Nr. 1083/2006 65 str. a dalis).

12Administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte įtvirtinta iš esmės analogiška Reglamento Nr. 1083/2006 65 str. įtvirtinta nuostata, kad projektų atrankos kriterijus tvirtina stebėsenos komitetas. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija jos patvirtintame projektų finansavimo sąlygų apraše negali nustatyti naujų atrankos kriterijų, bet gali detalizuoti stebėsenos komiteto patvirtintus atrankos kriterijus (Administravimo ir finansavimo taisyklių 52 p.).

13Stebėsenos komiteto 2008-01-25 nutarimu Nr. 2 (10 dalis) (b. l. 167-183) buvo patvirtintas vienas iš priemonės „E-verslas LT” kriterijų, nustatantis, kad pareiškėjas turi būti įmonė, veikianti ne mažiau kaip metus, išskyrus, kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip metus.

14Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139 (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), 3 punktą galimi veiksmų programos pareiškėjai yra nurodomi veiksmų programų prieduose. Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimu Nr. 788, V skyriaus II skirsnyje nurodyta, kad projektus pagal priemonę „E-verslas LT” įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), kaip nustatyta SVVPĮ įstatyme, ir atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

15Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtinto Finansavimo sąlygų aprašo, kuris parengtas, vadovaujantis veiksmų programa bei jo priedu, 3 punkte nurodyta, kad šis aprašas nustato valstybės pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento nuostatas ir yra suderinamos su bendrąja rinka. Finansavimo sąlygų aprašo 6 punkte nurodyta, kad priemonė „E-verslas LT” prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” 1 uždavinio „Padidinti įmonių produktyvumą” įgyvendinimo. Priemonės tikslas – skatinti MVĮ diegti informacines technologijas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti. MVĮ pagal Finansavimo sąlygų aprašą apibrėžiamos taip, kaip apibrėžta SVVPĮ (Finansavimo sąlygų aprašo 5 p.).

16Teismas nustatė, kad Bendrijos Paraiška paramai pagal priemonę „E-verslas LT” gauti Agentūros sprendimu buvo atmesta dėl to, kad neatitiko Finansavimo sąlygų aprašo 10 punkte ir šio aprašo 2 priedo 7.1.1 ir 7.1.1.3 punktuose įtvirtintų tinkamumo finansuoti vertinimo formaliųjų reikalavimų, t.y. Paraiška atmesta, nes Bendrija nėra priskiriama MVĮ kategorijai, kaip tai nurodyta SVVPĮ, todėl negali būti laikoma tinkama pareiškėja paramai pagal priemonę „E-verslas LT” gauti.

17Teismas, sistemiškai vertindamas aukščiau pateiktų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad Finansavimo sąlygų aprašas, kuris skirtas pareiškėjams bei įstaigoms ir institucijoms, kurios atlieka projektų vertinimą ir atranką, parengtas vadovaujantis ES reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jiems neprieštarauja. Išsami ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė rodo, kad valstybės narės, kurioms teikiama ES fondų parama, turi teisę įtakoti paramos teikimo procesą bei kryptis, planuoti ir inicijuoti projektus bei nustatyti paramos teikimo sąlygas ir vertinimo kriterijus, kas apima ir teisę detalizuoti pareiškėjų tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus (reikalavimus) konkrečioje veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonėje.

18Teismas sutinka su Bendrijos skundo teiginiais, kad Europos Sąjungos reglamentams būdingas tiesioginis taikymas, tačiau pažymi, kad jų nereikia įgyvendinti nacionalinėje teisėje, priimant atskirus teisės aktus, nes galima remtis jų nuostatomis, tiesiogiai nurodant į patį reglamento tekstą. Reglamentų nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę nėra draudžiamas, jei nacionalinės teisės nuostatomis nėra susiaurinama, keičiama ar kitaip ribojama ES teisė.

19Išanalizavęs teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad atsakovės Agentūra ir Finansų ministerija veikė nepažeisdamos Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie parengti vadovaujantis ES reglamentų (tame tarpe Rekomendacijos bei Reglamento). Teismas konstatuoja, kad ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų kolizijos šiuo atveju nėra, nes ES teisė, kiek tai susiję su nagrinėjamu ginču (konkrečiai su ES fondų parama pagal priemonę „E-verslas LT” ir pareiškėjams pagal šią priemonę keliamais reikalavimais), yra tapusi nacionalinės teisės dalimi, ir tiek, kiek tai susiję su ginču, ji nėra susiaurinta, pakeista ar kitaip apribota.

20Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas atmeta Bendrijos skundo argumentus, kad advokatų profesinė bendrija (atitinkamai ir pareiškėja) yra tinkamas pareiškėjas ES paramai gauti, nes ji yra juridinis asmuo, kuris vykdo ekonominę veiklą ir moka mokesčius, todėl atitinka „įmonės” sąvoką SVVPĮ bei ES teisės aktų, formuojančių „įmonės”, kaip smulkausi ir vidutinio verslo subjekto, sąvoką, prasme. Teismas daro išvadą, kad minėti pareiškėjos skundo teiginiai pagrįsti tik samprotavimais.

21Finansavimo sąlygų aprašo 10 punkte įtvirtinta, kad tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie MVĮ, kaip nustatyta SVVPĮ, veikiantis ne mažiau kaip vienerius metus, išskyrus, kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip vienerius metus, ir kuris atitinka visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1 – 7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus. Pagal Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1.1 punktą Agentūra vertina, ar pareiškėjas atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą šiame apraše (ar yra privatus juridinis asmuo 7.1.1.1 p., ar registruotas Lietuvos juridinių asmenų registre 7.1.1.2 p., ar priskiriamas MVĮ kategorijai 7.1.1.3 p., ar yra tiesiogiai atsakingas už teikiamo projekto rengimą, valdymą ir įgyvendinimą 7.1.1.4 p.).

22Pagal SVVPĮ 2 straispnio 1 dalį įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą.

23Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas ir, kad ši veikla nėra komercinė ūkinė. Kai paslaugas teikia ar veikia advokatų profesinė bendrija, jai mutatis mutandis kaip ir advokatui taikomos šio įstatymo nuostatos (Advokatūros įstatymo 2 str. 2 d.). To paties įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad advokatų profesinė bendrija negali verstis kita negu teisinių paslaugų teikimas veikla.

24Byloje nustatyta, kad pareiškėja advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Bartkus ir partneriai“ yra advokatų profesinė bendrija, kuriai betarpiškai taikomos Advokatūros įstatymo nuostatos, todėl teismas atmeta Bendrijos skundo argumentus, kad Advokatūros įstatymas nereguliuoja paramos teikimo teisinių santykių ir nėra taikytinas sprendžiant klausimą dėl paramos teikimo.

25Teismas, remdamasis Advokatūros įstatymo nuostatomis ir byloje nustatytais duomenimis, daro išvadą, kad Bendrija yra juridinis asmuo, kuris nevykdo ūkinės komercinės veiklos, todėl, vadovaujantis SVVPĮ nuostatomis, Bendrija negali būti laikoma įmone, kuri priskirtina MVĮ kategorijai ir kuri, vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 10 punkto ir Aprašo 2 priedo 7.1.1 ir 7.1.1.3 punktais, gali būti tinkamu pareiškėju paramai pagal priemonę „E-verslas LT“ gauti.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad Agentūra, 2009-08-10 priimdamą sprendimą Nr. R4-8561(1.10), ir Finansų ministerija, 2009-09-21 priimdama sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-0921638-6K-0908691, kuriuo patvirtino Agentūros sprendimą, tinkamai taikė paramos pagal priemonę „E-verslas LT” teikimą reglamentuojančias ES ir Lietuvos Respublikos teisės normas, veikė savo kompetencijos ribose, todėl Bendrijos skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

28pareiškėjos advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Bartkus ir partneriai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Bartkus ir... 4. Finansų ministerija atkreipė dėmesį, kad priemonės „E-verslas LT“... 5. Finansų ministerija pabrėžė, kad Reglamentas nustato atvejus, kada tam... 6. Finansų ministerija nurodė, kad Agentūra pareiškėjos Bendrijos Paraišką... 7. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Finansų ministerijos atstovai palaikė... 8. ... 9. Byloje surinkti ir ištirti įrodymai patvirtina, kas pareiškėja Bendrija yra... 10. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos... 11. 2006-07-11 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Reglamentas Nr.... 12. Administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte įtvirtinta iš esmės... 13. Stebėsenos komiteto 2008-01-25 nutarimu Nr. 2 (10 dalis) (b. l. 167-183) buvo... 14. Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant... 15. Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtinto Finansavimo sąlygų aprašo,... 16. Teismas nustatė, kad Bendrijos Paraiška paramai pagal priemonę „E-verslas... 17. Teismas, sistemiškai vertindamas aukščiau pateiktų teisės aktų nuostatas,... 18. Teismas sutinka su Bendrijos skundo teiginiais, kad Europos Sąjungos... 19. Išanalizavęs teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad atsakovės... 20. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas atmeta Bendrijos skundo argumentus, kad... 21. Finansavimo sąlygų aprašo 10 punkte įtvirtinta, kad tinkamas pareiškėjas... 22. Pagal SVVPĮ 2 straispnio 1 dalį įmonė – juridinis asmuo, vykdantis... 23. Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad advokato veikla... 24. Byloje nustatyta, kad pareiškėja advokatų profesinė bendrija... 25. Teismas, remdamasis Advokatūros įstatymo nuostatomis ir byloje nustatytais... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. pareiškėjos advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Bartkus ir... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...