Byla B2-835-798/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs BUAB ,,Žemės vystymo fondas 8“ bankroto administratoriaus UAB ,,Tigesta“ įgalioto asmens R. V. prašymą patvirtinti taikos sutartį bankroto byloje pagal ieškovų AS Parex banka ir UAB „Žemės vystymo fondas 20“ pareiškimus atsakovui UAB „Žemės vystymo fondas 8“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2012-04-11 iškėlė bankroto bylą UAB ,,Žemės vystymo fondas 8“, administratoriumi paskyrė UAB ,,Apertus“. Administratorių atstatydinus Vilniaus apygardos teismo 2013-02-20 nutartimi, bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Tigesta“.

3Administratorius teismui pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir prašo ją patvirtinti. Nurodo, kad Kreditorių susirinkimo vykusio 2013-01-25 metu buvo pritarta taikos sutarties bankroto procese sudarymui ir pasirašymui. Taikos sutartis pasirašyta 2013-03-21. Todėl administratorius prašo pateiktą taikos sutartį patvirtinti (ĮBĮ 28 str., 29 str.).

4Prašymas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu susitaria dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis. Pateiktoje tvirtinimui taikos sutartyje šalių išreikšta valia neprieštarauja įstatymui ar viešajam interesui, todėl ji tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (ĮBĮ 29 str. 3 d.,4d.,5 d.; CPK 42 str. 1,2 d., 293 str.5p., CPK 293str.4p.). Nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294str.2d.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, 29 straipsnio 3,4,5 dalimis, CPK 290str., 291str., teismas

Nutarė

7Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp BUAB ,,Žemės vystymo fondas 8“ bankroto administratoriaus UAB ,,Tigesta“ įgalioto asmens R. V. ir A. K., V. Š., AB ,,Žia valda“, AB ,,Agrowill Group“, UAB Agro Management Team“, AB DNB bankas, UAB ,,Žemės vystymo fondas 20“: I. Kreditorių reikalavimai ir Įmonei daromos bendrosios Kreditorių nuolaidos. Šalys sutaria, kad įmonės bankroto byloje Vilniaus apygardos teisme yra patvirtinti tokie Kreditorių reikalavimai į Įmonę: Pirmos eilės kreditorių reikalavimai: 680,91 Lt: Antros eilės kreditorių reikalavimai: 96,21 Lt: Trečios eilės kreditorių reikalavimai: 1.664.884,46 Lt: Trečiosios eilės Kreditoriai sutinka nereikalauti iš Įmonės, kad kiekvieno iš jų turimas 1 punkte nurodyto dydžio reikalavimas būtų patenkintas iš karto. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir terminai nustatyti šioje Sutartyje. Trečiosios eilės kreditoriai atsisako teisės reikalauti baudų ir/ar delspinigių už reikalavimų nevykdymo laikotarpį, buvusį nuo teismo nutarties iškelti Įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties dėl šios Sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos. II. Įmonės įsipareigojimai. 1. Sudarydama Sutartį, Įmonė įsipareigoja vykdyti įstatuose nurodytą ūkinę - komercinę veiklą ir siekti visų Kreditorių interesų ir reikalavimų patenkinimo. Šiuo tikslu Įmonė gali sudaryti darbo sutartis, tiekimo, pirkimo - pardavimo, distribucijos - ir patalpų bei įrangos nuomos sutartis ir bet kokias kitas sutartis, jei jos tiesiogiai ar netiesiogiai užtikrina Įmonės veiklą ir pajamų gavimą. 2. Įmonė įsipareigoja laikytis šios Sutarties III dalyje nurodytos Kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarkos ir terminų. 3. Įmonė įsipareigoja imtis visų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų veiksmų, kad iki Kreditorių reikalavimų, nurodytų šioje Sutartyje, įvykdymo, Įmonės akcininkams nebūtų skiriami ir išmokami dividendai ir/ar nebūtų Įmonės pelnas paskirstomas kitokiu būdu, jeigu toks pelno paskirstymas sudarytų prielaidas išmokėti Įmonės pelną tretiesiems asmenims (įskaitant Įmonės akcininkus), ir/ar nemažinti Įmonės įstatinio kapitalo. 4. Įmonė įsipareigoja be išankstinio rašytinio Kreditorių pritarimo neimti jokių paskolų, išskyrus tokias, kurių paskirtis yra Sutartyje nurodytų Kreditorių reikalavimų patenkinimas. 5. Įmonė įsipareigoja, bet kuriam iš Kreditorių raštu pareikalavus, teikti informaciją apie Sutarties vykdymą. III. Kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai. Šalys susitaria, kad Vilniaus apygardos teismui patvirtinus Sutartį ir nutraukus Įmonės bankroto bylą, nutarčiai įsiteisėjus: Pirmos ir antros eilės patvirtinti kreditoriniai reikalavimai patenkinami per 3 (tris) kalendorines dienas, skaičiuojamas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Trečiosios eilės patvirtinti kreditorių reikalavimai patenkinami tokia tvarka - AB DNB bankas kreditorinis reikalavimas patenkinamas iki 2013-06-01, visi likę trečiosios eilės kreditorių reikalavimai patenkinami iki 2013-12-31, bet ne anksčiau nei patenkinamas AB DNB bankas kreditorinis reikalavimas. AB DNB bankas ir Įmonė susitaria, kad neatsižvelgiant į tai, kad kai AB DNB banko kreditorinis reikalavimas bus patenkintas šioje Sutartyje nustatyta tvarka, AB DNB neatsisakys žemės sklypų, unikalus nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) hipotekos, kuri išlieka galioti ir užtikrins įmonių įsipareigojimus pagal 2008-03-06 Kreditavimo sutartį Nr. 2934-08IV, kurios sąlygos buvo keistos 2009-06-04 Susitarimu Nr. 1, 2010-07- 29 Susitarimu Nr. 2, 2011-01-19 Susitarimu Nr.3. IV. Įmonės atsakomybė taikos sutarties nevykdymą. Šalys susitaria, kad Įmonei nevykdant Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, bet kuris iš Kreditorių turi teisę pareikalauti įvykdyti šioje Sutartyje nurodytus reikalavimus anksčiau termino. Šalys susitaria, kad Įmonė privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti kitus šioje Sutartyje nurodytus Kreditorius pagal Sutartyje nurodytus adresus apie tai, kad Įmonės atžvilgiu imtasi IV dalies 1 punkte numatytų priemonių. V. Sutarties įsigaliojimas. Šalių patvirtinimai. 1. Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka Šalių valią bei interesus, ir Šalims nežinomos aplinkybės, dėl kurių Sutartis galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Šalims yra žinomos Sutarties patvirtinimo ir bankroto bylos nutraukimo teisinės pasekmės. 2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba devyniais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių po vieną paliekama Šalims ir vienas egzempliorius pateikiamas bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui. 3. Sutarties įsigaliojimo momentas yra Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Sutartis, įsiteisėjimo diena (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 29 str. 4 d.).

8Vienintelio akcininko sutikimas AB „Agrowill Group“ , juridinio asmens kodas 126264360, vienintelis BUAB „Žemės vystymo fondas 8” (į. k. 300921776) akcininkas, turintis 100 (šimtą) procentų Įmonės akcijų, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 28 str. 2 d. nuostatomis, sutinka, kad būtų pasirašyta taikos sutartis BUAB „Žemės vystymo fondas 8“ bankroto byloje Nr. B2-835-798/2013. Civilinę bylą Nr. B2-835-798/2013 nutraukti. Šiai nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-02-24 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai