Byla e2-39-887/2017
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys byloje G. S., Klaipėdos apskrities vyriausias policijos komisariatas

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, sekretoriaujant R. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Transadria“ ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys byloje G. S., Klaipėdos apskrities vyriausias policijos komisariatas.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB „Transadria“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. M. ieškovo naudai 2800,18 Eur skolą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 32,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad valdant transporto priemonę Fiat Brava, valst. Nr. ( - ), buvo pažeisti KET 14 punkto reikalavimai. Dėl padaryto teisės aktų pažeidimo 2015-03-07 buvo surašytas Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas. Transporto priemonę į saugojimo aikštelę nuvežė bei saugojo UAB „Transadria". Transporto priemonės niekas iki šiol neatsiėmė. Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos rajono policijos komisariatą prašydamas suteikti duomenis apie saugomų transporto priemonių savininkus. Klaipėdos rajono policijos komisariatas pateikė informaciją, jog minėtos transporto priemonės savininkas yra V. M.. Ieškovas remdamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalimi atliko paskaičiavimus, pagal kuriuos už transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą atsakovas yra skolingas ieškovui 2800,18 Eur sumą. Šia sumą sudaro 105,27 Eur nuvežimo mokestis bei 2694,91 Eur saugojimo mokestis už 512 parų (vienos paros saugojimo mokestis be pridėtinės vertės mokesčio sudaro 4,35 Eur). Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 1 dalis numato, kad priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus. Išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog prievolės solidarumas reiškia, kad kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek abu skolininkai bendrai, tiek ir bet kuris jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog sprendžiant automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų priteisimo klausimą, kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad atsižvelgiant į viešojoje teisėje nustatytą reguliavimą, pasaugos sutartimi trečiojo asmens naudai, trečiajam asmeniui gali būti sukuriama ne tik reikalavimo teisė, bet ir tam tikros pareigos. Todėl atsakovas turi pareigą atlyginti dėl teisės pažeidimo padarinių pašalinimo trečiųjų asmenų patirtas išlaidas. Kadangi atsakovas neatsiima transporto priemonės ir neatlygina ieškovui transporto priemonės nuvežimo bei saugojimo išlaidų, ieškovas yra priverstas kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jo teisės bei teisėti interesai ir skola būtų apmokėta. Ieškovas pareikšdamas ieškinį patyrė būtinas išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos iš atsakovo, kurias šiai dienai sudaro žyminis mokestis 32,00 Eur. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Taigi, remiantis šiomis nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

6Atsakovas V. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Kadangi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 5-V-200 patvirtintas Transporto priemonių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašas. Jo 9 punktas nustato, kad Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos aktas pildomas keturiais egzemplioriais, antras egzempliorius įteikiamas priverstinai nuvežamos transporto priemonės savininkui (valdytojui), o tais atvejais, kai priverstinai nuvežamos transporto priemonės savininko (valdytojo) vietoje nėra ar jis atsisako paimti aktą, antras akto egzempliorius kartu su pirmuoju saugomas policijos įstaigoje ir savininkui (valdytojui) įteikiamas jam atvykus į policijos įstaigą, įteikiant Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos aktą, išaiškinama transporto priemonės priverstinio nuvežimo apskundimo tvarka. Aprašo 10 punktas nustato, kad Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto atitinkamose skiltyse pasirašo sprendimą priverstinai nuvežti transporto priemonę priėmęs ir transporto priemonę apžiūrėjęs policijos pareigūnas, priverstinai nuvežamos transporto priemonės savininkas (valdytojas), o jei priverstinai nuvežamos transporto priemonės savininkas (valdytojas) akte pasirašyti atsisako ar jo vietoje nėra, policijos pareigūnas tai pažymi akte, o atsisakymo priežastį nurodo tarnybiniame pranešime. Aprašo 12 punktas nustato, kad tais atvejais, kai policijos pareigūnui priimant sprendimą priverstinai nuvežti transporto priemonę ar ją nuvežant, transporto priemonės savininko (valdytojo) vietoje nebuvo, policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas, gavęs informaciją apie priverstinai nuvežtą transporto priemonę, apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas praneša transporto priemonės savininkui (valdytojui), taip pat informuoja, kaip galima atsiimti transporto priemonę, ir tai pažymi žurnale. Kaip matyti iš 2015-03-07 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto Nr. 30O - 269395778-15 turinio, transporto priemonę Fiat Brava ( - ) vairavo ir pažeidimą padarė ne atsakovas, pabrėžtina ir tai, jog atsakovo nebuvo vietoje. Apie įvykį atsakovas nebuvo informuotas, nėra įrodymų, kad nustatyta tvarka atsakovui aktas būtų buvęs įteiktas (ar atsakovas atsisakęs akte pasirašyti, aktą pasiimti) ir jam išaiškinta apskundimo tvarka. Apie tai, jog atsakovui priklausantis automobilis Fiat Brava ( - ) buvo priverstinai nuvežtas ir saugomas, atsakovas sužinojo tik gavęs ieškovo ieškinį, t. y. praėjus daugiau nei pusantrų metų. Reikalavimas atlyginti 2800,18 Eur už automobilio nutempimą ir saugojimą yra nepagrįstas, kadangi ši suma susidarė ne dėl atsakovo kaltės, be to buvo pažeistas Aprašo 12 punktas, kuris nustato, kad tais atvejais, kai policijos pareigūnui priimant sprendimą priverstinai nuvežti transporto priemonę ar ją nuvežant transporto priemonės savininko (valdytojo) vietoje nebuvo, policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas, gavęs informaciją apie priverstinai nuvežtą transporto priemonę, apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, praneša transporto priemonės savininkui (valdytojui), taip pat informuoja, kaip galima atsiimti transporto priemonę ir tai pažymi žurnale. Pažymėtina tai, jog teismui nebuvo pateikta kitų leistinų rašytinių įrodymų (žurnalo kopija, rašytinis pranešimas atsakovui, kt. duomenys), kurie galėtų neginčijamai patvirtinti, kad buvo laikytasi minėtu Aprašu nustatytos tvarkos. Ieškovas ėmėsi atsakovo automobilį saugoti, t. y. tvarkyti kito asmens reikalus, neišsiaiškinęs duomenų, kurie buvo būtini jam pačiam, kad galėtų tinkamai įgyvendinti minėtą prievolę. CK 6.229 straipsnio 4 dalis nustato, kad asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, turi veikti tiek rūpestingai ir apdairiai, kiek yra būtina atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kuriomis jis veikia. Šio straipsnio 3 dalies normos nustato, kad apie viską, ką yra atlikęs, asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, privalo pastarajam kaip įmanoma greičiau pranešti, kai tai tampa galima ir pateikti raštu išsamią gautų pajamų, išlaidų bei nuostolių ataskaitą. Ieškovas yra privatusis pelno siekiantis juridinis asmuo, t. y. savo pavadinimą turinti įmonė, todėl veikianti savo rizika. Pareiga pranešti savininkui (valdytojui) kyla iš CK 6.229 straipsnio 3 dalies normų reikalavimų. Ieškovas net 512 parų nesiėmė jokių priemonių išsiaiškinti savininko ir pranešti, kad jo transporto priemonė yra saugoma už atlyginimą. CK 6.233 straipsnio 1 dalis nustato, kad visos atsiradusios prievolės iš kito asmens reikalų tvarkymo tampa privalomos tam asmeniui, kurio reikalai buvo tvarkomi, tačiau tik su ta sąlyga, jei asmuo kito asmens reikalus tvarkė teisingai ir tai atitiko pastarojo interesus. Tas faktas, kad ieškovas (neinformuodamas atsakovo) net 512 parų saugojo atsakovo automobilį apie tai nepranešęs ir net nesiaiškinęs, kam priklauso jo saugomas automobilis, leidžia teigti, jog jis neveikė atsakovo interesais. Nustačius, kad surašant Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą buvo pažeisti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 5-V-200 patvirtinto Transporto priemonių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo 9,10,12 punktų reikalavimai, kad ieškovas, akivaizdžiai iš 2015-03-17 akto Nr. 30O-26939578-l5 turinio suprasdamas, jog transporto priemonės savininkui (atsakovui) aktas neįteiktas įvykio vietoje, nebuvo rūpestingas ir apdairus, neveikė atsakovo interesais, nes nesiėmė jokių priemonių išsiaiškinti savininko ir pranešti, kad jo transporto priemonė yra saugoma už atlyginimą, kaip tą numato CK 6.229 straipsnio 1, 3-4 dalys. Pripažintina, kad ieškovas veikė savo rizika ir jam tenka neigiamos veikos pasekmės, todėl ieškinys yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.

7Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities vyriausias policijos komisariatas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su UAB „Transadria“ pareikštu ieškiniu sutinka. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnai 2015-03-07 surašė protokolą G. S. dėl to, kad 2015-03-07 7.45 val. ( - ) vairavo transporto priemonę „FIAT BRAVA“ valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, jam nustatytas 2,89 promilių girtumas. G. S. padarė ATPK 129 straipsnio pažeidimą. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015-05-05 priėmė nutarimą Nr. A2.6.-243- 903/2015, kuriuo nutarė administracinio teisės pažeidimo medžiagą nutraukti nenustačius G. S. veiksmuose administracinio teisės pažeidimo sudėties. 2015-03-07 7.45 val. G. S. vairuojant transporto priemonę buvo pažeisti Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimai, dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo buvo surašytas Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas, transporto priemonę į saugojimo aikštelę nuvežė bei saugojo UAB „Transadria“. Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio (Transporto priemonės priverstinis nuvežimas arba draudimas važiuoti) 1 dalis nustato, kad priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus. Straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę, šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su UAB „Transadria“ 2014-05-26 yra sudarę sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, saugojimo ir paslaugų teikimo, transporto priemonės iš saugojimo aikštelės iki šiol niekas neatsiėmė, UAB „Transadria“ ieškinyje pateikti reikalavimai yra teisėti.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Iš prie bylos prijungtos administracinės bylos Nr. A2.6-243-903/2015 nustatyta, kad trečiasis asmuo G. S. 2015-03-07, apie 07.45 val., ( - ) pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, vairavo atsakovui V. M. priklausantį automobilį Fiat Brava, valstybinis Nr. ( - ), būdamas neblaivus (jam nustatytas 2,89 promilės girtumas). Policijos pareigūnas nušalino G. S. nuo transporto priemonės vairavimo. Transporto priemonės priverstinio nuvežimo 2015-03-07 aktu Nr. 30O-26939578-l5 automobilis Fiat Brava, valstybinis Nr. ( - ), iš pažeidėjo G. S. buvo paimtas ir priverstinai nuvežtas į UAB „Transadria“ saugojimo aikštelę. Klaipėdos rajono apylinkės teismas administracinėje byloje Nr. A2.6.-243-903/2015 2015-05-05 nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą G. S. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 129 straipsnį, nutraukė, nenustačius jo veikoje administracinio teisės pažeidimo sudėties. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad pagal 2014-05-26 sutartį tarp UAB „Transadria“ ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, UAB „Transadria“ įsipareigojo nustatyta tvarka, policijai nustačius, kad transporto priemonė nuvežtina, savo vilkiku nuvežti transporto priemones į aikšteles, jas saugoti bei gauti atlygį už automobilių nuvežimą bei saugojimą pagal sutartyje nustatytus automobilių transportavimo ir saugojimo įkainius. Ieškovas paskaičiavo, kad už automobilio Fiat Brava, valstybinis Nr. ( - ), saugojimą 512 parų (nuo 2015-03-08 iki 2016-07-31 imtinai) bei nuvežimą skola yra 2800,18 Eur, kurią sudaro 105,27 Eur – automobilio nuvežimas, 2694,91 Eur už saugojimą (512 parų x 4,35Eur/para), 467,71 Eur PVM. Automobilis Fiat Brava, valstybinis Nr. ( - ), registruotas atsakovo V. M. vardu.

10Byloje nėra ginčijama aplinkybė, jog ieškovas priverstinai nuvežtą automobilį saugojo bei turėjo dėl to išlaidų. Atsakovas teigia, kad jis nėra atsakinga už skolą atsiradusią už jam nuosavybės teise priklausančio automobilio nutempimą ir saugojimą, nes ne jis vairavo automobilį ir padarė pažeidimą. Be to, atsakovo nebuvo įvykio vietoje, jis apie automobilio saugojimą UAB „Transadria“ aikštelėje nieko nežinojo, jam nebuvo įteiktas Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas. Dėl ko, atsakovo nuomone, ieškovas veikė savo rizika ir jam tenka neigiamos veikos pasekmės.

11Transporto priemonės priverstiniu nuvežimu siekiama užtikrinti saugų transporto ir pėsčiųjų eismą, viešąją tvarką, pašalinti teisės pažeidimu sukeltas neigiamas pasekmes, taip pat užkirsti kelią tokioms pasekmėms atsirasti, užtikrinti būsimo sprendimo įvykdymą. Atitinkamai reglamentuojama ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 5-V-200 patvirtinto Transporto priemonių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo 3.1.6. ir 4 punktuose, pagal kurių nuostatas, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 129 straipsnyje, už kurį sankcijoje kaip viena iš nuobaudų numatytas transporto priemonės konfiskavimas, policijos pareigūnas nesiūlo transporto priemonės savininkui ar valdytojui iškviesti į pažeidimo padarymo vietą kitą blaivų ir turintį teisę vairuoti transporto priemonę asmenį ir leisti jam vairuoti, taigi, nenumatoma galimybė leisti pažeidimo padarymo priemone buvusį automobilį pasiimti blaiviam savininkui (valdytojui) ar kitam pagal savininko (valdytojo) sutikimą galinčiam jį vairuoti asmeniui. Tais atvejais, kai padaromas pažeidimas, už kurį nėra numatytas transporto priemonės konfiskavimas, priverstinai nuvežta tokia transporto priemonė gali būti grąžinama pašalinus sąlygas, dėl kurių ji buvo nuvežta. Taigi, priverstinis transporto priemonės nuvežimas dėl pažeidimų, už kuriuos gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, gali būti taikomas tiek tais atvejais, kai tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises, tiek siekiant užtikrinti nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymą. Aptartos teisės normos, reglamentuojančios administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių taikymą, priverstinio transporto priemonės nuvežimo galimo konfiskavimo atvejais nesieja su trukdymu eismui. Priešingai, tokiu atveju yra siekiama apsaugoti daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis bei kuris išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą gali būti konfiskuotas.

12Automobilio priverstinio nuvežimo metu galiojusio Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 269 straipsnio 7 dalyje buvo nustatyta, kad, padarius pažeidimus, numatytus šiame straipsnyje (tame tarpe ir ATPK 129 straipsnyje - transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti), policijos pareigūnai turėjo teisę nuvežti transporto priemonę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Kadangi trečiasis asmuo V. M. padarė administracinį teisės pažeidimą ATPK 129 straipsnyje, todėl transporto priemonė buvo pagrįstai perduota saugojimui UAB „Transadria“. Aplinkybė, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas administracinėje byloje Nr. A2.6.-243-903/2015 2015-05-05 nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą G. S. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 129 straipsnį, nutraukė, nenustačius jo veikoje administracinio teisės pažeidimo sudėties, nepaneigia pareigūnų teisės nuvežti transporto priemonę, kadangi 2015-03-07 įvykio metu turėti duomenys leido spręsti, kad yra ATPK 129 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtis.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010 pasisakė, kad tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, jos dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai (neveikimas).

14Šiuo konkrečiu atveju saugotojas ilgą laiką nesiėmė priemonių išsiaiškinti savininko ir pranešti, kad jo automobilis yra saugomas už atlyginimą. Ieškovas tik po 15 mėnesių kreipėsi į Klaipėdos rajono policijos komisariatą prašydamas suteikti duomenis apie saugomų transporto priemonių savininkus. Tačiau nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą yra pasirašęs transporto priemonės valdytojas G. S., kaip kviestinis apžiūrint transporto priemonę, o tai suponuoja išvadą, kad trečiajam asmeniui buvo žinoma, jog automobilis saugomas, jį perdavus saugoti policijos pareigūnams, todėl jis turėjo pareigą pranešti asmeniui, kurio automobiliu naudojosi, jog privalu pasirūpinti automobilio atsiėmimu iš saugojimo aikštelės. G. S. nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į Klaipėdos apskrities VPK ar UAB „Transadria“ dėl automobilio sugrąžinimo, todėl elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad bet kuriuo atveju byloje yra duomenys, jog 2016 metų lapkričio mėnesį atsakovui buvo įteiktas ieškinys dėl skolos priteisimo. Taigi net ir asmeniškai gavęs teismo procesinius dokumentus, atsakovas nesikreipė dėl transporto priemonės atsiėmimo. Tokie atsakovo veiksmai, teismo vertinimu, neatitinka rūpestingo bei atidaus transporto priemonės savininko elgesio standarto. Pažymėtina ir tai, kad automobilio saugotojas, kai transporto priemonė saugoma priverstinio nuvežimo atveju, o transporto priemonės savininkas (valdytojas) neatsiima automobilio, neturi teisės pasirinkti saugoti transporto priemonę ar ne. Išsaugoti transporto priemonę, nepriklausomai nuo jos vertės ir būklės, yra saugotojo pareiga. Taip pat atsakovas, kaip savininkas, turėjo pareigą domėtis, kur yra jo turtas. Automobilis jį vairavusiam asmeniui G. S. buvo perduotas valdyti ne be automobilio savininko žinios ir sutikimo, kadangi šios transporto priemonės užvaldymas nusikalstamu ar neteisėtu būdu nenustatytas, todėl atsakovas negalėjo nežinoti apie automobilio paėmimą. Todėl atsakovo V. M. argumentai, kad automobilio savininkas nebuvo informuotas apie automobilio saugojimą atmestini ir ši aplinkybė neatleidžia jo nuo atsakomybės kaip automobilio savininko Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalies pagrindu (CK 6.6 straipsnis).

15Teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnio), kasacinio teismo praktiką, ieškovo paskaičiuotas už automobilio saugojimą – 130,50 Eur plius PVM per mėnesį mokestis Gargždų mieste yra aiškiai per didelis, neprotingas, todėl taikytinas 26,10 Eur tarifas 1 mėnesiui. Todėl esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, už automobilio saugojimą (kito asmens reikalų tvarkymą) prašoma priteisti suma mažintina iki 445,44 Eur (512 saugojimo parų x 0,87Eur/para) + PVM, kadangi 4,35 Eur dydžio tarifo už kiekvieną pasaugos parą taikymas tuo atveju, kai automobilio savininkas ar valdytojas neatsiima ilgą laiką, reikštų nepagrįstą saugotojo praturtėjimą dėl kito asmens padaryto teisės pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2009. Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1850-264-2011).

16Pagal Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalį išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į saugojimo aikštelę ir jos saugojimu, transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai.

17Įstatymas taip pat numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Kadangi už transporto priemonės nutempimą ir saugojimą buvo patirtos išlaidos, atsakovas V. M., kaip automobilio savininkas, privalo šias išlaidas atlyginti (CK 6.229 straipsnis, 6.233 straipsnis). Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 666,71 Eur skola (105,27 Eur už nutempimą + 445,44 Eur už saugojimą + 116,00 Eur PVM) (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnis, CK 1.5 straipsnis, 6.101 straipsnis, 6.229 straipsnio 4 dalis, 6.233 straipsnis).

18CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovas pateikdamas teismui ieškinį prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir vadovaujantis įstatymo nuostatomis sumokėjo 32,00 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis). Tačiau teismui nusprendus bylą nagrinėti ginčo teisenos tvarka, iš ieškovo valstybei papildomai priteistinas 31,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

20Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Patenkinus 24 procentus ieškinio reikalavimų iš atsakovo ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidos – 15,12 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

21Valstybė šioje byloje patyrė 5,00 Eur išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu šalims. Šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovui UAB „Transadria“, į. k. 302430174, buveinė Vytauto skg. 4, Gargždai, iš atsakovo V. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 666,71 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 71 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti ieškovui UAB „Transadria“, į. k. 302430174, buveinė Vytauto skg. 4, Gargždai, iš atsakovo V. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 15,12 Eur (penkiolika eurų 12 ct) žyminio mokesčio.

26Priteisti valstybei iš atsakovo V. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 5,00 Eur (penkis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įstaigos kodas – 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinei (206 kab.).

27Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Transadria“, į. k. 302430174, buveinė Vytauto skg. 4, Gargždai, 31,00 Eur (trisdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio, kuris sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įstaigos kodas – 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinei (206 kab.).

28Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Agnė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB „Transadria“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad valdant transporto priemonę Fiat Brava,... 6. Atsakovas V. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 7. Trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities vyriausias policijos komisariatas... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Iš prie bylos prijungtos administracinės bylos Nr. A2.6-243-903/2015... 10. Byloje nėra ginčijama aplinkybė, jog ieškovas priverstinai nuvežtą... 11. Transporto priemonės priverstiniu nuvežimu siekiama užtikrinti saugų... 12. Automobilio priverstinio nuvežimo metu galiojusio Administracinių teisės... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 14. Šiuo konkrečiu atveju saugotojas ilgą laiką nesiėmė priemonių... 15. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, teisingumo, protingumo ir... 16. Pagal Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33... 17. Įstatymas taip pat numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo,... 19. Ieškovas pateikdamas teismui ieškinį prašė bylą nagrinėti dokumentinio... 20. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui... 21. Valstybė šioje byloje patyrė 5,00 Eur išlaidų, susijusių su teismo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovui UAB „Transadria“, į. k. 302430174, buveinė Vytauto... 25. Priteisti ieškovui UAB „Transadria“, į. k. 302430174, buveinė Vytauto... 26. Priteisti valstybei iš atsakovo V. M., a. k. 27. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Transadria“, į. k. 302430174,... 28. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...