Byla I-346-320

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančios teisėjos I.Varžinskienės, teisėjų R.Gadliausko, N.Čekanauskienės, sekretoriaujant I.Kalainytei, dalyvaujant pareiškėjai K.V., jo atstovui advokatui E.Karosui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos K.V. pareiškimą trečiajam suinteresuotojam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl įstatymu nustatytų praleistų terminų atnaujinimo,

Nustatė

3Pareiškėja savo pareiškimu prašo atnaujinti terminus pateikti prašymui ir nuosavybės teisę bei giminystės ryšį su buvusiais žemės savininkais patvirtinantiems dokumentams dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo tėvo P.Š. ir senelio D.Š. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą nekilnojamąjį turtą – 0,51 ha ha žemės sklypą, esantį Brinkiškio k., Daugailių sen., Utenos r. Paaiškino, kad jos tėvas mirė, kai jai buvo 4 metai, motina mirė, kai jai buvo 10 metų, ją užaugino močiutė- mamos mama, todėl ji nežinojo, kad jos tėvas ir senelis turėjo žemės. Tik 2007 m. pabaigoje, bendraujant su giminaičiais, sužinojo, kad tėvas turėjo žemės prie ežero. Dar 1999 metais ji buvo nuvykusi į Daugailių žemėtvarkos tarnybą, teiravosi dėl P.Š. ir D.Š. žemės, tačiau jai buvo atsakyta, kad tokie asmenys žemės neturėjo. Būdama silpnos sveikatos ir pasitikėdama žemėtvarkos specialistų jai suteikta informacija, ji toliau tos žemės neieškojo, kol 2007 m. pabaigoje nesužinojo, jog žemė tikrai yra.

4Trečiojo suinteresuotojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdžio vietą ir laiką nustatyta tvarka jam pranešta, prašo bylą nagrinėti, jam nedalyvaujant. Savo atsiliepimu teismui prašo sprendimą priimti savo nuožiūra, nurodo, kad Utenos rajono žemėtvarkos skyriuje nėra duomenų, jog pareiškėja būtų kreipusis į skyrių 1999 metais.

5Prašymas tenkintinas.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja pretenduoja atkurti nuosavybės teisę į iki nacionalizacijos savo tėvo P.Š. ir senelio D.Š. nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Brinkiškio k., Daugailių sen., Utenos r.

7LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo (toliau tekste - Įstatymas) 10 str. numato, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai pateikiami iki 2001-12-31, o nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai iki 2003-12-31. 2004-10-26 įsigaliojo nauja šio straipsnio redakcija, numatanti galimybę atnaujinti praleistą terminą, jeigu teismas pripažįsta svarbiomis jo praleidimo priežastis. Nustatytais terminais K.V. prašymo atkurti nuosavybės teises bei nuosavybės teisę ir giminystės ryšį su buvusiais žemės savininkais dokumentų nepateikė. Į Utenos rajono žemėtvarkos skyrių ji kreipėsi tik 2008-08-29 (b.l. 5). Svarbiomis priežastimis, sutrukdžiusiomis pareiškėjui laiku įgyvendinti savo teises, gali būti laikomos tik tokios priežastys, kurios buvo sąlygotos objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių veiksnių. Pareiškėja nurodo, kas ji į žemėtvarkos skyrių kreipėsi žodžiu pasiteirauti apie P.Š. ir D.Š. žemę, tačiau jai buvo atsakyta, kad tokių žemės savininkų nėra. Tokį pareiškėjos paaiškinimą patvirtina teismo posėdyje liudytoja apklaustos A.K. parodymai, kuri parodė, kad 1999 metais kartu su pareiškėja važiavo į Daugailių žemėtvarkos skyrių pasiteirauti dėl jos pareiškėjos tėvo turėtos žemės, girdėjo žemėtvarkos skyriaus darbuotojos atsakymą, kad tokios žemės nėra. Šio pareiškėjos paaiškinimo surinkta bylos medžiaga nepaneigia. Lietuvos centrinis archyvas dar 1996 metais Daugailių agrarinės reformos tarnybai pateikė Utenos aps. Tauragnų vls. Brinkiškių k. žemės vienkiemiais išskirstymo 1935 m. plano eksplikaciją (b.l.18-19), todėl teismas daro prielaidą, kad 1999 metais pareiškėjai galėjo būti suteikta netiksli informacija, neįsigilinus į turimą archyvinę medžiagą. Be to, iš pateiktų medicininių dokumentų matyti, kad laikotarpiu nuo 1999 iki 2003 m. buvo pastoviai gydyta stacionare bei ambulatoriškai dėl inkstų ligų, 5 kartus gydyta stacionare dėl širdies ir kraujagyslių ligų, nuo 2003 m. kelis kartus buvo gydoma intensyviosios terapijos skyriuje, pastoviai gydoma stacionare. Darytina išvada, kad šiuo atveju termino praleidimas yra sietinas su aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo pareiškėjos valios, o ne su pačios pareiškėjos nerūpestingumu ir aplaidumu.

8Dėl išvardintų motyvų kolegija daro išvadas, kad terminai prašymui ir giminystės bei nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti praleisti dėl svarbių priežasčių, todėl jie atnaujintini. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjos tėvas ir senelis turėjo ne tik žemės, bet ir dalį ežero, todėl terminai atnaujintini tikslu atkurti nuosavybės teises į P.Š. ir D.Š. iki nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą nekilnojamąjį turtą.

9Vadovaudamasi LR ABTĮ 88 str. 2 p., kolegija

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Atnaujinti terminus K.V. pateikti prašymui ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinantiems dokumentams atkurti nuosavybės teises į P.Š. ir D.Š. iki nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą nekilnojamąjį turtą, esantį Brinkiškio k., Daugailių sen., Utenos r.

12Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai